Próby modelowe lodołamaczy dla RZGW Gdańsk

kwi 17, 2018 | Polskie nowości

proby modelowe 01

Morska Stocznia Remontowa Gryfia realizuje projekt budowy czterech lodołamaczy dla Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW Gdańsk. Aktualnie na zlecenie stoczni prowadzone są badania modelowe dwóch prototypowych jednostek – lodołamacza liniowego oraz czołowego.

Integralną częścią badań modelowych są próby w basenie lodowym, gdzie symulowane są rzeczywiste warunki lodowe, w jakich przyjdzie pracować nowym jednostkom.

Badania te służą do potwierdzenia lub optymalizacji  wymaganych dla danej jednostki parametrów, takich jak właściwości manewrowe, sprawdzenia poprawności doboru układów napędowych czy też kształtu kadłuba – w zależności od typu jednostki i charakterystyki jej przyszłej eksploatacji. Podczas prób wykorzystywane są zdalnie sterowane modele kadłubów jednostek w odpowiedniej skali, które sprawdzane są w basenie, gdzie symulowane są rzeczywiste warunki eksploatacji. Próby zostały przeprowadzone w basenie modelowym HSVA w Hamburgu. 

Projekt realizowany jest na mocy umowy zawartej 29 września 2017 r. pomiędzy MSR Gryfia i RZGW Gdańsk. W ramach kontraktu MSR Gryfia zbuduje cztery jednostki przeznaczone do pracy na Dolnej Wiśle. Będą to trzy lodołamacze liniowe i jeden czołowy.  Statki zostaną zbudowane w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Stocznia zobowiązana jest do zaprojektowania, wybudowania i wyposażenia, jako jednostek prototypowych, jednego lodołamacza czołowego i jednego lodołamacza liniowego. Następnie po próbach jednostek prototypowych w sezonie zimowym, zaktualizowaniu dokumentacji projektowej,  wybudowane i wyposażone zostaną dwa kolejne lodołamacze liniowe – jako jednostki seryjne. W ramach zawartej umowy Stocznia zabezpieczy również niezbędną infrastrukturę dla obsługi lodołamaczy celem sprawnego prowadzenia akcji lodołamania.

Wszystkie jednostki będą przystosowane do tego, by pełnić funkcję holowników, jak również funkcje ratownicze. Lodołamacze będą przystosowane do pełnienia funkcji statków pożarniczych poprzez przyłącze dla zasilania instalacji obiektu gaszonego oraz funkcji zwalczania rozlewów ropopochodnych poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą. Na każdym z lodołamaczy przewidziano pomieszczenia mieszkalne i socjalne dla sześcioosobowej załogi.

Budowa lodołamaczy zostanie dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na IV kwartał 2021 r. Jednostki zostaną zbudowane w zakładzie w Szczecinie. Nadzór nad budową pełnić będzie Polski Rejestr Statków. Jest to kolejna seria lodołamaczy, które buduje MSR Gryfia. W 2014r., podobne dwie jednostki: Stanisław i Andrzej zostały przekazane do RZGW Szczecin.

 

MSTFI