TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Oświadczenie Polskiego LNG

Czytaj więcej: Oświadczenie Polskiego LNGW dniu 20 sierpnia br. konsorcjum firm Saipem - Techint – PBG, będące Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI) budowy terminalu LNG w Świnoujściu odstąpiło od umowy z jednym z podwykonawców, spółką Hydrobudowa Polska.
Powodem odstąpienia od umowy było niepodjęcie przez spółkę odpowiednich działań naprawczych, wbrew wezwaniom Konsorcjum przedstawionych Hydrobudowie w pismach datowanych na 3 oraz 7 sierpnia 2012 roku. Konsorcjum wezwało spółkę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań, z wyjątkiem zabezpieczania rozpoczętych już prac.
Inwestor – Polskie LNG S.A. na bieżąco analizował wpływ upadłości układowej Hydrobudowy Polska na realizację inwestycji, a także wzywał Konsorcjum do aktywnego zaangażowania się w rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Polskie LNG z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Konsorcjum podjęło aktywne działania mające na celu wyłączenie spółki Hydrobudowa z grona podwykonawców wykonujących prace przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu. Postępowanie Konsorcjum jest zgodne ze stanowiskiem inwestora, wyrażanym zarówno publicznie, jak i w korespondencji do Konsorcjum. Zgodnie z oczekiwaniami spółki Polskie LNG, Konsorcjum podjęło działania mające na celu wygaszenie prac zleconych spółce Hydrobudowa, będącej obecnie w stanie w upadłości układowej, m.in. poprzez zaangażowanie innych podwykonawców oraz zatrudnienie pracowników spółki bezpośrednio przez Konsorcjum. Należy również podkreślić, że prace wykonywane przez spółkę Hydrobudowa nie były pracami o znaczeniu strategicznym dla realizowanej inwestycji i dotyczyły m.in. dwóch budynków wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej.
W ocenie inwestora odstąpienie Konsorcjum od umowy z Hydrobudową było właściwym krokiem w kierunku kontynuowania bez dalszych przeszkód prac związanych z budową terminalu LNG w Świnoujściu.
Wykonawcą terminalu LNG w Świnoujściu jest konsorcjum składające się z 6 spółek: dwóch spółek prawa polskiego (PBG S.A. oraz PBG Export sp. z o.o.), dwóch prawa włoskiego oraz po jednej spółce prawa francuskiego, włoskiego i kanadyjskiego. Liderem konsorcjum jest włoska spółka Saipem S.p.A.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy zawartej między Inwestorem tj. spółką Polskie LNG, a Generalnym Realizatorem Inwestycji (Konsorcjum na czele ze spółką Saipem), w przypadku kłopotów finansowych lub upadłości jednego z podmiotów -  wszyscy pozostali konsorcjanci są solidarnie odpowiedzialni wobec Inwestora za realizację jego prac. W efekcie Polskie LNG S.A. ma zagwarantowaną ciągłość prac wykonywanych przez Konsorcjum oraz jego podwykonawców, dzięki czemu realizacja budowy terminalu LNG w Świnoujściu nie jest zagrożona.

Z poważaniem,

Maciej Mazur

Kierownik ds. Komunikacji i PR Polskie LNG

Polskie LNG: Podniesiono drugą kopułę na zbiorniku LNG w Świnoujściu.

Czytaj więcej: Polskie LNG: Podniesiono drugą kopułę na zbiorniku LNG w Świnoujściu.Zgodnie z zapowiedziami, 10 sierpnia br. podniesiono kopułę na drugim zbiorniku do magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu.

Podobnie, jak w przypadku podniesienia dachu na pierwszym zbiorniku, dzisiejsza operacja została przeprowadzona w pełni profesjonalny i bezpieczny sposób. Bardzo cieszymy się z powodzenia tej operacji. Prace na budowie terminalu LNG toczą się we właściwym kierunku i z każdym dniem jesteśmy bliżej oddania terminalu do użytku. Przy tej okazji chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom, którzy bezpośrednio oraz pośrednio przyczynili się do tego sukcesu. Zawsze kluczowy przy tego typu operacjach jest czynnik ludzki. Cieszę się, że na naszej budowie pracuje tak profesjonalna kadra – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Tak jak pod koniec lipca przy okazji podniesienia pierwszej kopuły, tak i teraz, do podniesienia dachu zbiornika LNG zastosowano metodę poduszki powietrznej, polegającą na kontrolowanej zmianie ciśnienia powietrza wytworzonego pod kopułą dachu. Zmiana ciśnienia była możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych dmuchaw.

Całkowity ciężar dachu wynosi 600 ton. Jego powierzchnia to 4717 m2. Dwa zbiorniki (42 m wysokości i 80 metrów średnicy każdy), mogą pomieścić po 160 tys. m3 skroplonego gazu.

W tym roku prowadzone będą dalsze prace na zbiornikach. Ich kopuły zostaną oszalowane, dodatkowo uzbrojone i zalane 1,5 metrową warstwą betonu. Rozpoczną  się również prace wewnątrz zbiorników.

Jak wyglądało całe przedsięwzięcie podnoszenia dachu pierwszego zbiornika LNG można zobaczyć na filmie zamieszczonym na stronie Spółki (www.polskielng.pl).

Maciej Mazur

Polskie LNG: Efektowna powietrzna operacja podnoszenia dachu zakończona sukcesem!

  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polskie LNG: Efektowna powietrzna operacja podnoszenia dachu zakończona sukcesem!Jak podnieść ważącą 600 ton stalową kopułę z poziomu gruntu na wysokość 42 metrów, czyli wysokość 15 - piętrowego budynku? Może przy użyciu dźwigu? Zła odpowiedź. Może przy użyciu specjalnych lin? Też nieprawda. A może przy użyciu sprężonego powietrza? Dokładnie tak!

Za pomocą tej właśnie metody - 27 lipca br. podniesiono kopułę na pierwszym zbiorniku do magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Na tak dużą skalę – dwa zbiorniki mogą pomieścić po 160 tys. m3 skroplonego gazu każdy, a ich wymiary wynoszą 42 m wysokości i 80 metrów średnicy – to pierwsza tego typu operacja przeprowadzona nie tylko w Polsce, ale też w całym regionie Europy Środkowej.

Czytaj więcej: Polskie LNG: Efektowna powietrzna operacja podnoszenia dachu zakończona sukcesem!„To jeden z najważniejszych momentów zarówno dla Konsorcjum realizującego projekt, jak i dla nas, jako inwestora. Na ten dzień czekaliśmy od chwili rozpoczęcia prac na terenie budowy. Zbiorniki na skroplony gaz to najważniejsze, a zarazem wymagające największych nakładów pracy obiekty wchodzące w skład instalacji określanej jako terminal LNG. Jesteśmy dumni, że operacja została przeprowadzona w pełni profesjonalnie i bezpiecznie. Nie osiadamy jednak na laurach, przed nami kolejne, zapewne już nie tak widowiskowe, ale równie istotne dla powodzenia całej inwestycji, wyzwania.” – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Dach zbiornika LNG o pojemności 160 tys. m3 został podniesiony metodą poduszki powietrznej, polegającej na kontrolowanej zmianie ciśnienia powietrza wytworzonego pod kopułą dachu. Cała operacja trwała dokładnie 188 minut. Prędkość podnoszenia dachu wyniosła ok. 20 cm/min. Całkowity ciężar dachu wynosi 600 ton, to mniej więcej tyle co trzy samoloty typu Boeing 747. Jego powierzchnia równa się powierzchni ponad dwóch boisk piłkarskich typu „Orlik” i wynosi 4717 m2. Do operacji podnoszenia zastosowano 6 dmuchaw, z czego dwie były zapasowe. Wydawałoby się, że do podniesienia tak dużego ciężaru potrzeba niezwykle wydajnych dmuchaw. Nic jednak bardziej mylnego! Dmuchawy o parametrach zbieżnych z użytymi podczas operacji podniesienia dachu można np. spotkać w okresie zimowym przy tzw. balonach tenisowych.
Szybkość podnoszenia dachu była kontrolowana na dwa sposoby. Pierwsza polegała na regulacji zaworów na dmuchawach. Druga natomiast na regulowaniu przepływu za pomocą dospawanego do dachu zaworu upustowego powietrza.

Czytaj więcej: Polskie LNG: Efektowna powietrzna operacja podnoszenia dachu zakończona sukcesem!W celu utrzymania dachu w poziomie w trakcie podnoszenia zastosowany został system poziomujący składający się z 26 stalowych lin o średnicy 16 mm. Dach przed podniesieniem został wyważony, tj umieszczono specjalne obciążenia niwelujące różnice w ciężarze podwieszonego do dachu (od spodu) wyposażenia.
Gdy dach osiągnął swoją pozycję docelową na wysokości 42 metrów, został zamontowany do pierścienia ściskającego poprzez system uchwytów montażowych z klinami, a następnie został do pierścienia przyspawany. Dmuchawy zostały wyłączone po wykonaniu spoiny na 90% obwodu dachu.
Bezpośrednio w operacji podnoszenia dachu uczestniczyło około 60 pracowników. Na początku sierpnia odbędzie się identyczna operacja związana z podniesieniem dachu na drugim zbiorniku. „Oznacza to, że prace zostaną wykonane jedynie z minimalnym jak na skalę prowadzonej inwestycji odchyleniem wobec harmonogramu, według którego obie kopuły miały zostać podniesione do końca lipca. Wobec skomplikowanego charakteru operacji, złożoności procesów prowadzonych równolegle na terenie inwestycji oraz obserwowanych obecnie kłopotów całej branży budowlanej musi ten fakt zostać odnotowany jako wielki sukces całego Konsorcjum realizującego projekt i inwestora – spółki Polskie LNG.” – dodał Rafał Wardziński.
Po zamontowaniu stalowej kopuły, żelbetowe ściany zbiornika zostaną wyłożone blachą stalową, stanowiącą izolację gazoszczelną. Następnie będzie można przystąpić do montażu właściwego, wewnętrznego zbiornika na LNG, wykonanego ze stali stopowej z domieszką 9% niklu.

Maciej Mazur/Polskie LNG

Rafał Wardziński: Współpracę oceniam niezwykle wysoko

Czytaj więcej: Rafał Wardziński: Współpracę oceniam niezwykle wysokoMorza i Oceany: - Jaki cel stawia sobie Pan Prezes w kierowaniu spółką Polskie LNG?

Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.: - Celem priorytetowym spółki Polskie LNG jest ukończenie budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Jest to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Polsce. Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jako element zintegrowanej infrastruktury przesyłowej w ramach korytarza Północ – Południe ma także niezwykle ważną rolę dla całego regionu Europy Środkowej i Południowej. Równolegle do naszego nadrzędnego celu, jakim jest oddanie instalacji do użytku, spółka Polskie LNG prowadzi analizy dotyczące dodatkowych funkcjonalności terminalu LNG, które mają dać odpowiedź na pytanie o najlepsze możliwości wykorzystania tej instalacji na zasadach komercyjnych. Należy przypomnieć bowiem, że spółka Polskie LNG odpowiada nie tylko za budowę terminalu, lecz także za jego właściwą eksploatację w przyszłości. W celu właściwego przygotowania do tego drugiego etapu, już teraz rozpoczęliśmy cykl działań, które pozwolą nam właściwie przygotować się do momentu, w którym terminal zostanie oddany do eksploatacji.

Morza i Oceany: - Czy widzi Pan jakieś zagrożenia w planowanym oddaniu do użytku terminalu w Świnoujściu?

Rafał Wardziński: - Budowa terminalu LNG to ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak też technicznym i finansowym. Jest to pierwsza tego typu instalacja w naszym rejonie Europy. W efekcie budowy terminalu ma powstać infrastruktura umożliwiająca import i regazyfikację do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3. Przypomnijmy, że obecny poziom zużycia gazu ziemnego w Polsce wynosi ok. 14 mld m3. To porównanie pozwala na właściwe zrozumienie jak wielka jest to inwestycja i jak duża odpowiedzialność ciąży na spółce Polskie LNG. Obecnie robimy wszystko, by terminal został wybudowany zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi, został oddany do użytku zgodnie z harmonogramem z 2010 roku i kosztował nie więcej niż zostało to ustalone z wykonawcą. Umiejętność właściwego zarządzania ryzykiem związanym z realizacją tej inwestycji jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na końcowy sukces. Jest to tak złożony proces, że każdego dnia może wydarzyć się coś nieoczekiwanego, należy jednakże podkreślić, że dotychczas nie napotkaliśmy większych problemów przy budowie terminala. I liczymy, że ten stan rzeczy utrzyma się do ostatniego dnia budowy.

Morza i Oceany: - Proszę powiedzieć nam na jakim etapie jest budowa zbiorników i czy jest Pan zadowolony z dotychczasowych efektów budowania platform cumowniczych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście?

Rafał Wardziński: - Wkrótce rozpocznie się bardzo skomplikowana technicznie operacja podnoszenia kopuł zamykających zbiorniki, jak również montaż stalowego płaszcza ochronnego, stanowiącego najważniejszy element wewnątrz tych monumentalnych obiektów. Pod koniec roku zostaną one zalane betonem. Jeśli chodzi o współpracę z naszymi partnerami, a przypomnijmy, że cały projekt jest realizowany przez cztery podmioty: Gaz - System S.A., Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A., Urząd Morski w Szczecinie oraz Polskie LNG, to oceniam ją niezwykle wysoko.

Dziękujemy za rozmowę

Bogdan Tychowski

Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG

Czytaj więcej: Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNGDoświadczenie w sektorze gazowym zdobywał pracując od 2008 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa gdzie, jako zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, nadzorował najważniejsze spółki z sektora ropy i gazu. W przeszłości pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: Grupa LOTOS S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie Rafał Wardziński jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Od 2008 r. Rafał Wardziński zajmował się projektem budowy gazoportu w Świnoujściu. Uczestniczył m.in. w działaniach związanych z wyznaczeniem docelowej lokalizacji pod budowę tej kluczowej inwestycji energetycznej. Brał także czynny udział w przygotowaniu regulacji prawnych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia, w tym ustawy o inwestycjach w zakresie budowy terminalu LNG.   Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Integracji Europejskiej im. Jean Monnet oraz studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Liege (Belgia). Jest także stypendystą Komisji Europejskiej. W latach 2003-2004 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Departamencie Integracji Europejskiej. Następnie w latach 2004-2007 był doradcą parlamentarnym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.