TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

LNG jako ekologiczne paliwo przyszłości

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: LNG jako ekologiczne paliwo przyszłościSkroplony gaz ziemny jest zdaniem Komisji Europejskiej najbardziej perspektywicznym alternatywnym paliwem dla transportu wodnego. To jeden z kluczowych wniosków płynących z pakietu „Czysta energia dla transportu” przestawionego 24 stycznia br. przez dyrekcję generalną ds. transportu w KE.

Komisja Europejska w dokumencie towarzyszącym do Pakietu „Czysta energia dla transportu” zwróciła uwagę na walory LNG zarówno w kontekście środowiskowym jak i ekonomicznym.

Walor środowiskowy LNG wiąże się głównie z niższą emisją gazów cieplarnianych. Od grudnia ubiegłego roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące paliw używanych w żegludze. Dyrektywa przegłosowana w październiku 2012 roku w Parlamencie Europejskim w tej sprawie ustanawia dziesięciokrotnie mniejszy limit zawartości siarki w paliwie wszystkich jednostek pływających na Bałtyku, Morzu Północnym oraz Kanale La Manche (z obecnego 1 procenta do 0,1 proc.). Nowe normy mają obowiązywać już w 2015 roku, co w praktyce oznacza wyeliminowanie najpopularniejszego dotychczas paliwa jakim jest ciężki olej napędowy czyli mazut.

Za zmianą w kierunku wykorzystywania LNG stoi także ekonomia. W pakiecie „Czysta energia dla transportu” zaprezentowano porównanie kosztów różnego rodzaju paliw żeglugowych. Koszt LNG oscylował w połowie 2012 roku wokół 300-410 EUR, a dla porównania koszt oleju napędowego wynosił ok. 480 EUR, a oleju napędowego o niskiej zawartości siarki - ok. 780 EUR. W związku z powyższym, przewiduje się, że armatorzy w dłuższej perspektywie będą wymieniać przynajmniej część floty na jednostki napędzane gazem LNG.

Polskie LNG, pełniące rolę inwestora, a od 2014 roku podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację powstającego terminalu w Świnoujściu, będzie w naturalny sposób beneficjentem zmian postulowanych przez Komisję. Skutkiem nowego prawa unijnego będzie wzrost zapotrzebowania na tankowanie statków napędzanych LNG. Polski terminal, potencjalnie największy w basenie Morza Bałtyckiego, może się stać znaczącym hubem przeładunkowym.

Stanowisko Komisji Europejskiej znajduje potwierdzenie w wynikach badania rynku (tzw. market screening), które Polskie LNG prowadziło na przełomie 2012 i 2013 roku. Jego celem było pozyskanie miarodajnych informacji w zakresie potencjalnego zapotrzebowania rynku na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone w Terminalu LNG w Świnoujściu przez Polskie LNG. Wstępne wyniki badania rynku (oficjalne wyniki będą znane w drugiej połowie lutego br.) jednoznacznie  wskazują na zapotrzebowanie rynku na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, w tym zwiększenie mocy regazyfikacji i świadczenie dodatkowych usług. Usługi te polegałyby głownie na przeładunku LNG na cysterny samochodowe i cysterny kolejowe, bunkrowaniu statków paliwem LNG, przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługę magazynowania LNG w terminalu w latach 2015-2029.

Zapotrzebowanie na przeładunek zgłosiły przede wszystkim spółki obrotu gazem oraz operatorzy istniejących jak i budowanych oraz projektowanych instalacji LNG. Terminal w Świnoujściu może być wykorzystywany na potrzeby zaopatrywania instalacji LNG w rejonie Morza Bałtyckiego. W takim przypadku operatorzy terminali satelitarnych byliby klientami Polskiego LNG i mogliby wykorzystywać LNG dostarczane do Świnoujścia na potrzeby realizowania dostaw do terminali satelitarnych.

Możliwie szybkie udostępnienie usługi przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające oraz usługi  bunkrowania przez Terminal w Świnoujściu pozwoli Polsce stać się najważniejszym uczestnikiem rynku LNG w całym regionie Morza Bałtyckiego oraz może mieć pozytywny wpływ na rozwój portu w Świnoujściu i na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu gazem.

Pakiet przedstawiony przez KE potwierdza fakt, że gaz ziemny jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym. Komisja planuje inicjować szereg działań, które mają promować i stymulować rozwój infrastruktury LNG, głównie w transporcie morskim, ale także lądowym. Między innymi zwrócono uwagę na rozbudowę instalacji do tankowania LNG w ramach transeuropejskiej sieci bazowej we wszystkich głównych portach UE. Warto, zdaniem Komisji, wspierać także rozwój stałych i ruchomych stacji uzupełniania paliw oraz rozbudowę instalacji do tankowania LNG przez ciężarówki. Komisja zaproponowała, by do 2020 r. stacje znajdowały co 400 km się przy drogach transeuropejskiej sieci bazowej.


Maciej Mazur

Budzanowski nie rozszerzy ustawy o gazoporcie na cały kraj?

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Budzanowski nie rozszerzy ustawy o gazoporcie na cały kraj?Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Finansów zakwestionowały plany ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego, który chce specustawę o gazoporcie rozszerzyć na budowę gazociągów w całym kraju. W połowie grudnia Ministerstwo Skarbu ogłosiło zaskakujący projekt nowelizacji specustawy o gazoporcie. Sejm uchwalił ją w 2009 r., aby ułatwić i przyspieszyć budowę w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu LNG, który ma zmniejszyć zależność Polski od Gazpromu.

Teraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski zaproponował, aby te szczególne przepisy wykorzystać do ułatwienia budowy na terenie całego kraju ok. 3,5 tys. km nowych gazociągów przesyłowych i nowych magazynów gazu.

Ułatwienia miałyby dotyczyć m.in. nowych połączeń z gazociągami w Czechach, na Słowacji, Litwie oraz w Niemczech - za pośrednictwem nowej wersji gazociągu Bernau - Szczecin, który w przeszłości chciała zbudować firma Bartimpex Aleksandra Gudzowatego, a także inwestycji umożliwiających zwiększenie importu gazu z Rosji za pośrednictwem tranzytowego gazociągu jamalskiego.

Resort skarbu zaproponował, by tych nowych rurociągów nie trzeba było wprowadzać do planu zagospodarowania przestrzennego. I w przyspieszonym trybie - pod groźbą kar finansowych - wydawać zezwolenia i wywłaszczać gruntów do tych inwestycji.

Według Ministerstwa Skarbu rozszerzenie specustawy o gazoporcie przyspieszy budowę nowych gazociągów nawet o dwa lata i będzie kosztować budżet państwa 62,5-125 mln zł na wywłaszczenia gruntów plus 24 mln zł na wyłączenie gruntów spod produkcji leśnej.

Plany Ministerstwa Skarbu wzbudziły jednak radykalne zastrzeżenia innych resortów. Według Ministerstwa Finansów promowane przez Ministerstwo Skarbu inwestycje mają charakter komercyjny i nie ma żadnych podstaw, by pokrywać koszty tych inwestycji z budżetu państwa. Jednocześnie Ministerstwo Finansów uznało, że Ministerstwo Skarbu w swoich szacunkach przyjęło ceny gruntów, które mogą być zaniżone.

Resort finansów w ogóle zakwestionował plany Budzanowskiego. Ministerstwo Finansów przypomniało, że rząd zajmuje się ustawą o korytarzach przesyłowych, przewidującą ułatwienia także dla inwestycji w gazociągi. I dlatego w opinii Ministerstwa Finansów proponowana przez resort skarbu nowelizacja "jest bezprzedmiotowa". Resort finansów wskazał, że "poważne wątpliwości natury konstytucyjnej" budzi propozycja Ministerstwa Skarbu, by nieprawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji uprawniała inwestora do dysponowania nieruchomością, która nie została jeszcze wywłaszczona.

Fundamentalnych wątpliwości wobec planów Ministerstwa Skarbu nie kryje też Rządowe Centrum Legislacji. "Zakres projektowanych w ustawie regulacji prowadził będzie do przyznania inwestycjom w zakresie terminalu nie tylko specjalnego statusu na tle inwestycji dokonywanych na podstawie ogólnych reguł, ale nawet do przyznania im statusu szczególnego na tle innych specustaw (...). W ocenie RCL trudno znaleźć uzasadnienie, aby to akurat inwestycje dotyczące sektora gazowego miały posiadać taki szczególny i wyjątkowy na tle innych inwestycji status - do czego de facto zmierzają przepisy projektowanej ustawy".

Natomiast Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zwróciło się do Ministerstwa Skarbu, by rozszerzyło zakres specustawy. I proponowanymi uproszczeniami administracyjnymi oraz wywłaszczeniami na koszt państwa objęło również budowę gazociągów dystrybucyjnych rozważaną przez spółki PGNiG oraz budowę podmorskich rurociągów i kabli na polskich akwenach. Z kolei PKN Orlen zwrócił uwagę, że proponowane przez Ministerstwo Skarbu przepisy dają preferencje tylko PGNiG i państwowej firmie Gaz-System. A to może naruszać swobodę konkurencji.

Lawina krytyki nie zniechęciła Budzanowskiego. "Ministerstwo Skarbu Państwa przewiduje kontynuowanie prac nad nowelizacją ustawy" - poinformowała nas rzeczniczka resortu skarbu Katarzyna Kozłowska. Dodała, że Ministerstwo Skarbu przygotowuje stanowisko wobec zgłoszonych uwag.

Źródło: wyborcza.biz

Prawie 100 milionów złotych dofinansowania

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Prawie 100 milionów złotych dofinansowaniaZwiększeniu uległa kwota dofinansowania projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Maksymalne dofinansowanie wzrosło z 456 mln PLN do 551,8 mln PLN. Stanowi to potwierdzenie właściwego sposobu wydatkowania dotychczas przyznanych środków oraz jest istotną przesłanką do obniżenia taryfy. Za dowód stosowania najwyższej jakości norm w Spółce należy również uznać przyznanie po raz kolejny Polskiemu LNG w grudniu 2012 r.. certyfikatu „Zintegrowanego systemu zarządzania” wg standardów ISO.

Przyznanie dodatkowych środków unijnych na budowę terminalu to bardzo dobra informacja zarówno dla nas, jako inwestora, jak też dla przyszłych użytkowników powstającej w Świnoujściu infrastruktury. Po pierwsze jest to potwierdzenie, że przyznane nam dotychczas środki wydatkujemy rzetelnie. Po drugie, dofinansowanie ze środków POIiŚ wpłynie na obniżenie taryfy, co oznacza, że usługi świadczone przez terminal w czasie jego eksploatacji będą tańsze dla naszych potencjalnych klientów – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) przyznały dodatkowe środki finansowe pozytywnie oceniając postępy prac w projekcie. Doceniono także sposób wydatkowania przez spółkę dotychczas przyznanych środków (w wysokości 456 mln zł). Polskie LNG wykorzystało już ponad 300 mln zł z tej kwoty.

Zwiększenie środków było możliwe z uwagi na Decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku wyznaczającej maksymalną kwotę pomocy publicznej na terminal LNG w wysokości 925 mln zł. Kwota 95,8 mln zł wynika z wysokości środków które zostały uwolnione z działań 10.2 i 10.3 POIiŚ na działanie 10.1, z którego finansowana jest budowa terminalu.

Drugim ważnym wydarzeniem, które miało miejsce na przełomie roku było ponowne przyznanie Spółce certyfikatu „Zintegrowanego systemu zarządzania” wg standardów ISO. Wdrożenie międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania jakością oraz środowiskiem, które zostało poprzedzone szczegółowym audytem, wskazuje na fakt, że budowa terminalu LNG – kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – jest realizowana według najwyższych standardów jakościowych, z przywiązaniem dużej wagi do problematyki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego (Obszar Natura 2000).

Maciej Mazur

Maciej Mazur

Operacja betonowania kopuły została rozpoczęta

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Operacja betonowania kopuły została rozpoczęta20 grudnia 2012 roku na terenie budowanego w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) rozpoczęła się niezwykle trudna i skomplikowana operacja betonowania kopuły na pierwszym zbiorniku.

Betonowanie kopuły dachu jest operacją ciągłą i będzie trwało około 48 godzin. Całość prac jest prowadzona na wysokości ponad 40 metrów nad ziemią. Dodatkowe wyzwanie stanowi fakt, że kopuła jest wypukła. Łączna waga mieszanki, która zostanie użyta do betonowania to ok. 5000 ton. Czy to dużo? „Polski” Boeing 787 „Dreamliner” ma maksymalną masę ok. 230 ton. Mieszanka ważyć będzie tyle, co ponad 20 samolotów tej klasy!


To niezwykle ważna operacja i cieszymy się, że udało się ją rozpocząć jeszcze przed Świętami. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych Konsorcjum profesjonalnie przygotowało się do jej przeprowadzenia i wszystko zostało wykonane z zachowaniem najwyższych norm jakościowych. Powodzenie tej operacji jest, mam nadzieję, zapowiedzią kolejnych sukcesów w 2013 roku” – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

Podczas betonowania dachu zostaną włączone dmuchawy powietrza (tak jak to miało miejsce podczas procesu podnoszenia dachu), które w zamkniętej przestrzeni zbiornika wytworzą docelowo ciśnienie  w wysokości 40 milibarów. Powstałe ciśnienie będzie dodatkowo „wypychało” (podtrzymywało) kopułę dachu, równoważąc ciężar mieszanki betonowej, a tym samym gwarantując stabilność całej konstrukcji podczas betonowania dachu i w okresie dojrzewania betonu (do czasu uzyskania właściwej wytrzymałości przez beton).

A jest co podtrzymywać! Stalowy dach, który został podniesiony za pomocą siły sprężonego powietrza  na wysokość 42 metrów waży ok. 600 ton. Do tego należy dodać zbrojenie, które zostało ułożone na kopule. To kolejne 800 ton. Najwięcej waży oczywiście mieszanka betonowa, ponad 5000 ton! Łącznie waga kopuły będzie wynosić ok. 6500 ton. To niemal tyle samo ile waży metalowa konstrukcja wieży Eiffla w Paryżu (ok. 7000 ton)!  Betonowanie prowadzone będzie przy użyciu 5 pomp z równoległym betonowaniem z pojemników przy użyciu 2 lub 3 żurawi. Bezpośrednio przy operacji betonowania kopuł pracuje ok. 80 osób.

Do wylania w pierwszym etapie jest około 800 m3 mieszanki (grubość warstwy od 40 cm przy wieńcu do 20 cm w szczycie kopuły). Zastosowany beton będzie podgrzewany do temp. około 15 °C. W ramach prowadzonej operacji zostanie wylana pierwsza warstwa betonu. W najbliższych tygodniach planowane jest przeprowadzenie analogicznej operacji na drugim zbiorniku, a następnie wylanie drugiej warstwy na obu dachach.

By doprowadzić do betonowania przygotowano specjalną procedurę prowadzenia prac w warunkach zimowych. Przygotowano m.in. specjalne systemy nagrzewu kopuły (od wewnątrz i od zewnątrz zbiornika) oraz osłon całej kopuły specjalnymi plandekami. Zamontowane zostały nagrzewnice elektryczne wewnątrz zbiornika (16 sztuk). Zostały one umieszczone wewnątrz zbiornika na pomoście roboczym, skąd ciepło rozprowadzone jest rurami ułożonymi na podwieszanym dachu. Dodatkowo uruchomiony zostały nadmuch ciepłego powietrza z zewnątrz z czterech nagrzewnic spalinowych posadowionych na koronie wieńca zbiornika, skąd ciepło rozprowadzone jest rurami po obwodzie dachu. Dzięki opisanym zabiegom średnia temperatura powietrza wewnątrz zbiornika wynosi od +17do +20 °C.

Maciej Mazur

Polskie LNG wspiera Szpital Miejski i Państwową Straż Pożarną w Świnoujściu

 • Morza i Oceany
 • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polskie LNG wspiera Szpital Miejski i Państwową Straż Pożarną w ŚwinoujściuSpółka Polskie LNG konsorcjum firm Saipem – Techint – PBG, jako Generalny Realizator Inwestycji (GRI) budowy terminalu LNG w Świnoujściu przekazały darowizny na rzecz Szpitala Miejskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w ramach akcji „Społeczne Inicjatywy Obywatelskie”.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu otrzymał od spółki Polskie LNG S.A. środki na zakup osprzętu do laparoskopii z pakietem materiałów medycznych jednorazowego użytku tj. klipsów naczyniowych. Ponadto Konsorcjum GRI planuje zakup na rzecz placówki specjalistycznego sprzętu diagnostycznego  dla Oddziału Wewnętrznego służącego do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera, wraz oprogramowaniem do szczegółowej analizy danych.

Z kolei na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu Polskie LNG i Konsorcjum GRI przekazały specjalistyczny sprzęt do ewakuacji wysokościowej, butle kompozytowe oraz urządzenie zdalnego sterowania DZS3600, które usprawnią codzienne funkcjonowanie Straży, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Celem współpracy Konsorcjum GRI i Polskie LNG w ramach projektu „Społeczne Inicjatywy Obywatelskie” jest wspieranie rozwoju Świnoujścia, a w szczególności dzielnicy Warszów, gdzie powstaje terminal LNG. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji, terminal będzie ważnym elementem miasta i jego społeczności lokalnej, stąd spółce Polskie LNG i GRI zależy na budowaniu dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem poprzez realizację zadań zwiększających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Świnoujścia. Wsparcie Szpitala Miejskiego i Państwowej Straży Pożarnej jest jednym z elementów strategii spółek w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Maciej Mazur

Maciej Mazur