„Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”

paź 10, 2013 | Port Szczecin

1pklDo roku 2015 ma powstać Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”. Umożliwi to przygotowanie do realizacji w latach 2014-2020 projektów budowlanych i wykonawczych oraz robót budowlanych przebudowy infrastruktury dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu, należącej do sieci TEN-T.

Aby tak się stało, dwa podmioty – PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisały pod koniec września br. porozumienie, określające warunki współpracy przy opracowaniu Studium Wykonalności. W ramach tego porozumienia uzgodniono, że oba podmioty będą współpracować przy realizacji projektu, przy czym PKP PLK SA wystąpi o uzyskanie dofinansowania inwestycji ze środków UE i będzie pełnił rolę Beneficjenta, a ZMPSiŚ SA, udzielając wszelkich niezbędnych konsultacji, opinii i dokumentacji w zakresie dotyczącym działalności portów, będzie pełnić rolę Partnera wspomagającego. Studium Wykonalności będzie obejmować m. in. prognozy społeczno-gospodarcze, analizy marketingowe, techniczne, środowiskowe oraz wykonanie projektów wniosków o dofinansowanie.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizuje szeroki zakres inwestycji poprawiających infrastrukturę w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W perspektywie unijnej 2007-2013 wartość realizowanych przez ZMPSiŚ SA inwestycji wynosi ponad 610 mln PLN, zaproponowane projekty na nową perspektywę 2014-2020 oszacowano na wartość niemal 695 mln PLN. Jednak oprócz inwestycji związanych z poprawą infrastruktury w samym porcie,  istotne dla jego rozwoju są także te działania, które wiążą się z poprawą dostępu do niego. Dlatego ZMPSiŚ S.A. ściśle współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy infrastruktury dostępowej – zarówno od strony wody, jak i lądu.

W przypadku dostępu kolejowego do portów, zarówno ZMPSiŚ SA, jak i PKP PLK SA. uznały za konieczne podjęcie wspólnych działań zmierzających do unowocześnienia infrastruktury kolejowej do portów. Dzięki temu zlikwidowane będą „wąskie gardła” w przewozie ładunków na odcinku trans-granicznym ciągów transportowych E-59/C-E59 oraz stworzy się warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu kolejowego w polityce transportowej UE i Polski, nowe standardy w technologii przewozu towarów koleją i jednocześnie zwiększający się potencjał przeładunkowy w portach w Szczecinie i Świnoujściu.