TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Na roboczo o morskiej energetyce wiatrowej

Czytaj więcej: Na roboczo o morskiej energetyce wiatrowejO różnych aspektach morskiej energetyki wiatrowej dyskutowano dziś, 7 października, w Urzędzie Marszałkowskim podczas roboczego seminarium. Spotkanie współorganizowały Województwo Zachodniopomorskie i firma SIEMENS. Gospodarzem dyskusji był wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

- Województwo zachodniopomorskie jest żywo zainteresowane rozwojem kreatywnego przemysłu off shore, czemu dajemy wyraz w strategicznych planach i zapisach. Chcemy wspierać to, co wiąże się z przemysłem off shore, gdyż  jest on elementem inteligentnej specjalizacji regionu – mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż. - Myślę że potencjał dwóch uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego będzie sprzyjał rozwojowi projektom off shore.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele firmy SIEMENS z Danii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obecni byli także specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego i Urzędu Miasta Szczecin.

Jak powiedział po spotkaniu wicemarszałek Drożdż, przedstawione prezentacje były bardzo ciekawe i niosące dużo nowych informacji, pogłębiających znajomość tematyki seminarium.

Strategia województwa zachodniopomorskiego zaktualizowana w 2011 roku oraz Program rozwoju sektora energetycznego zakłada rozwój energetyki morskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Również plan zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego, uwzględnia w swoich zapisach wykorzystanie energii z wiatru na terenach morskich. Ten dokument planistyczny podkreśla ważność rozwoju gospodarki morskiej, której częścią może stać się również morska energetyka wiatrowa jako istotny element rozwoju Pomorza Zachodniego.

To podejście w połączeniu z wysokim potencjałem wietrznym regionu i współpracą władz województwa z inwestorami zaowocowało pozycją lidera w tym sektorze energetyki. Według statystyk prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki moc zainstalowana w OZE na koniec czerwca  2013 r. wynosiła 935,58 MW, w tym w 49 elektrowniach wiatrowych na lądzie 836,88 MW.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi naturalną konsekwencję rozpoczętego przed laty procesu, zwłaszcza że może szczególnie przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej w 2020 roku.

Most połączy Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem

Czytaj więcej: Most połączy Ostrów Brdowski i Gryfię z lądemBudowa mostu łączącego Ostrów Brdowski i Gryfię z lądem zyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  Umowę na realizację zadania podpisali 30.09.br. marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i przedstawiciele zarządu spółki „Mars Most Brdowski”: prezes Maciej Nowotny i wiceprezes Jacek Kopczyński.

Obecnie wyspa nie posiada stałego połączenia drogowego z lądem, a połączenia komunikacyjne utrzymywane są poprzez promy.

-  To pierwszy krok do budowy historycznego połączenia, bo plany połączenia wyspy Ostrów Brdowski z lądem stałą przeprawą mają kilkadziesiąt lat. Dzisiaj podpisujemy umowę o  dofinansowanie na kwotę 32 mln zł, czyli 85 % wartości całego przedsięwzięcia. Zostanie ono zrealizowane przez podmiot prywatny, który zrealizuje cel publiczny -  wybuduje most, a następnie przekaże go Gminie Miasto Szczecin, która docelowo będzie eksploatatorem i właścicielem tego połączenia. Przestrzeń Ostrowa Brdowskiego, której znacząca część jest gospodarczo wciąż wykorzystywana, zyska na atrakcyjności. Nie tylko poprawi się konkurencyjność stoczni Gryfia, która dzisiaj jest głównym operatorem na tym terenie, ale umożliwi budowę fabryki fundamentów do instalacji offshorowych. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy kilkanaście hektarów uzbrojonych gruntów, które w przyszłości stworzą Gryfia Biznes Park. Wierzymy, że jest to na tyle atrakcyjna przestrzeń w Szczecinie, że przyciągnie kolejnych inwestorów i podmioty.  Ważne, że most będzie mostem publicznym, a więc będzie mógł  służyć wszystkim na równych prawach -   zaznaczył marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projektowany obiekt to trójprzęsłowy most. Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podparcia wynosi 65 metrów, a jego długość to 197,20 metrów.  Powstaną również trasy dojazdowe: od strony zachodniej łączącej obiekt z ulicą Ludową, od strony wschodniej - z układem komunikacyjnym na wyspie Ostrów Brdowski. Ponadto po północnej stronie drogi zaprojektowano parking o powierzchni prawie 0,5 ha z miejscami postojowymi dla blisko 200 samochodów osobowych. Po stronie południowej stworzona zostanie zatoka postojowa dla tymczasowego postoju tirów. Nie zabraknie chodników i nowoczesnego oświetlenia. Ze stroną społeczną przeprowadzone będą rozmowy dotyczące ewentualnego przeniesienia pomnika „O godność człowieka” i utworzenie miejsca, w którym będą mogły odbywać się uroczystości upamiętnienia wydarzeń grudnia 1970 roku.

- Chciałbym podziękować panu marszałkowi i całemu zespołowi za wsparcie i podkreślić bardzo pozytywną współpracę. Ten dzień jest symbolicznym zwieńczeniem kilku miesięcy ciężkiej pracy. Cieszymy się, że udało się znaleźć formułę finansowania, gdzie aż 85% wartości inwestycji pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo specyficzny, trudny projekt jeśli chodzi o finansowanie, bo tak jak pan marszałek powiedział -  realizuje go spółka prywatna w ramach procedury spółki publicznej. Celem jest podniesienie atrakcyjności terenów Gryfia Biznes Park i oczywiście przekazanie mostu miastu tak szybko, jak będzie to możliwe. Zakładamy, że okres realizacji inwestycji  od momentu wyboru generalnego wykonawcy to 11 miesięcy  - podkreślił prezes spółki Mars Most Brdowski Maciej Nowotny.

W ramach realizacji inwestycji zakłada się m.in: wzrost zatrudnienia (stworzenie w ciągu 2 lat od jej zakończenia pośrednio pół tysiąca nowych miejsc pracy) oraz wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Szacuje się, iż na Ostrowie Brdowskim i Gryfii w ciągu dwóch lat wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach przekroczy nawet 300 milionów  złotych.

Koszt całkowity projektu szacuje się na sumę 39 068 550 złotych. Wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 32 299 617,50 złotych.

Przedsięwzięcie stanowi ważne ogniwo dla przyszłej inwestycji planowanej  na terenach „Gryfii” przez  spółkę Blifinger Crist Offshore.  Zaplanowane przez obie firmy działania będą mogły być przeprowadzone dzięki sierpniowej decyzji Rządu RP o rozszerzeniu o 60 hektarów dwóch specjalnych stref ekonomicznych.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Osi 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski bogatszy i piękniejszy

Czytaj więcej: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski bogatszy i piękniejszyKolejni beneficjenci urzeczywistnią swoje inicjatywy w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Będą to: Stowarzyszenie Związku Portów i Przystani Jachtowych LOT ZSŻ, gmina Stepnica i EuroJacht Klub Pogoń Szczecin. Wsparcie na realizację projektów pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisanie umów z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odbyło się dziś, w środę, 25.09.br.

Łączna wartość projektów wyniesie 9 348 477 złotych. Wsparcie z RPO WZ to kwota 4 263 720 złotych.

- Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to idea, a właściwie wizja, która staje się elementem zachodniopomorskiej rzeczywistości. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu środowisk żeglarskich oraz dzięki środkom unijnym. Wydatki inwestycyjne, na 28 przystani żeglarskich i portów jachtowych, sięgnęły ponad 200 milionów złotych. To również zaangażowanie samorządów lokalnych na rzecz powstania markowego produktu turystycznego Pomorza Zachodniego. Uczyniliśmy duży krok do przodu, choć wiele jeszcze przed nami. Staramy się, aby w ramach obecnej perspektywy unijnej dopieszczać infrastrukturę żeglarską w regionie. Teraz chcielibyśmy włączyć w to element promocji, licząc na to, że zrealizowane projekty stanowić będą w przyszłości gałąź gospodarki - mówił marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach podjętych działań zrealizowane zostaną następujące projekty:

1/ Stowarzyszenie Związku Portów i Przystani Jachtowych Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. Całkowity koszt projektu wyniesie 3 820 000 złotych, wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to 2 865 000 złotych. Zakłada szeroką promocję szlaku poprzez np. udział w tarach, przeprowadzenie wydarzeń tematycznych oraz organizację kampanii medialnych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

 - Jesteśmy w momencie, kiedy idea i wykonanie przynoszą efekty. Przed nami promocja szlaku. Pragniemy oprzeć ją o targi i wydarzenia tematyczne i kampanie medialne. W tym celu uruchomiliśmy serwis internetowy. Pracujemy nad przygotowaniem systemu lojalnościowego dla naszych partnerów  - zaznaczył prezes Stowarzyszenia Związku Portów i Przystani  Jachotowych LOT ZSzŻ Zbigniew Jagniątkowski.

2/ Gmina Stepnica - „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap II”. Koszt całkowity projektu to 4 531 677 złotych, z czego wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to 1 000 000 złotych. Zakres prac obejmie m.in. zakończenie remontu i modernizacji infrastruktury Kanału Młyńskiego, poprawy dostępu do przystani od strony lądu, remont drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, budowę nowej przystani w Basenie Rybackim na około 35-40 jednostek.  

- To kolejny projekt realizowany w naszej gminie. Gmina jest właścicielem trzech portów: rybackiego, handlowego i przeładunkowego. Nowa inwestycja przeprowadzona zostanie w basenie rybackim i znacząco wpłynie na rozwój żeglarstwa i turystki wodnej  - wspomniał wójt Stepnicy Andrzej Wyganowski.

3/  Stowarzyszenie Euro Jacht Klub „Pogoń” Szczecin - „Remont nabrzeża wschodniego oraz budowa falochronu i pomostów Portu Jachtowego Mariny „Pogoń” stanowiącego element infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, koszt inwestycji wyniesie 996 800 złotych, a wsparcie z RPO WZ to kwota 398 720 złotych. Projekt zakłada m.in. wykonanie nowego i wyremontowane istniejącegonabrzeża wschodniego, budowę falochronu od zachodniej strony przy wejściu do przystani oraz powstanie dwóch pomostów w basenie portowym.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to produkt turystyczny regionu obejmujący ponad 20 inwestycji na rzecz rozwoju żeglarstwa i turystyki wodnej na Pomorzu Zachodnim.

 - Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to produkt niepowtarzalny, szczególnie sposób jego finansowania. To jedna z nielicznych takich inicjatyw w Polsce. Obejmuje ona 28 inwestycji, których całkowity koszt stanowi ponad 280 milionów złotych. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej wyniosło około 126 milionów złotych - podkreślił dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcin Szmyt.

Następnie rozmowy i dyskusje przeniosły się do Sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich. Odbyła się tam „I Konferencja Roczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. Uczestnicy przedstawili działania inwestycyjne w otoczeniu portów i przystani jachtowych ZSzŻ, omówili koncepcję ich finansowania w nowej perspektywie unijnej oraz zaprezentowali działania dotyczące szerokiej promocji szlaku.

Szczecin bliżej Odry

Czytaj więcej: Szczecin bliżej OdryZakończyła się przebudowa bulwarów: Gdyńskiego i Piastowskiego w Szczecinie. Zmodernizowane nabrzeża mają zachęcać mieszkańców do spędzania czasu nad Odrą i przyciągać turystów spoza regionu, w tym przede wszystkim amatorów jachtingu. Symbolicznego odsłonięcia tabliczek Systemu Informacji Miejskiej dokonali Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- Wreszcie mamy to o czym marzyliśmy, podobnie jak miasta Skandynawskie, miasta w Niemczech jesteśmy blisko wody w pięknie zagospodarowanej przestrzeni, która będzie nie tylko wizytówką Szczecina, ale także będzie przyciągała miłośników turystyki wodnej. Jestem pewien, że od The Tall Ship Races, które będą potężnym magnesem ściągającym turystów żeglarstwa z całej Europy, te nabrzeża będą tętniły życiem – tego życzę sobie, prezydentowi oraz wszystkim mieszkańcom Szczecina – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Na Bulwarze Piastowskim – przebudowano odcinek o długości 909,5 m. (od połączenia z Bulwarem Nadodrzańskim do Trasy Zamkowej). Pojawiły się nowe chodniki, ławki, kosze na śmieci oraz infrastruktura niezbędna do obsługi jednostek pływających (pachoły, oczepy, koła ratunkowe). Podłączono też media: woda i prąd, jest też możliwość odbioru ścieków. Dodatkowo przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji piaskowca.

Na Bulwarze Gdyńskim – przebudowano ponad półkilometrowy odcinek po stronie Urzędu Celnego (od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej). Oprócz całkowitego zagospodarowania terenu na nabrzeżu stanął bosmanat. Są w nim toalety, prysznice oraz pralnia.

Bulwar Elbląski – remontowany w ramach tego samego projektu, ale ukończony w 2011 roku. Zmodernizowano nabrzeże, które dotąd było wyłączone z eksploatacji. Bulwar jest dziś miejscem cumowania jednostek sportowych, turystycznych oraz białej floty.

-  Inwestycja którą zrealizowaliśmy kosztowała ponad 40 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z RPO WZ, za które serdecznie dziękujemy panu Marszałkowi. Myślę, że powoli będziemy poznawać te nabrzeża, będą one atrakcją na spacery, wydarzenia, eventy - oczywiście największym będzie zlot żaglowców The Tall Ships Races, które  już w najbliższy piątek tu zacumują. Nasze nabrzeża znów możemy uważać za otwarte i wierzę, że będą one jedną z największych atrakcji naszego miasta - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przebudowa bulwarów była współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to około  40 mln złotych z czego niemal połowa to unijna dotacja.

Urząd Marszałkowski

Żeglarska wystawa w Szczecinie

Czytaj więcej: Żeglarska wystawa w Szczecinie„Biało-czerwona na morzach i oceanach” – taką nazwę nosi uroczyście otwarta w Szczecinie (22 lipca 2013 r.) wystawa fotograficzna. W otwarciu udział wzięła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz żeglarze: Aleksander Doba, kpt Wojciech Jacobsen i Kpt Maciej Krzeptowski.

Wystawa poświęcona dokonaniom polskich żeglarzy, kapitanów, jachtów i żaglowców pływających pod biało-czerwoną banderą stanęła przy pl. Armii Krajowej 1 na placu przy Urzędzie Miasta Szczecin.

Żeglarska wystawa fotograficzna „Biało-czerwona na morzach i oceanach” będzie dostępna do zwiedzania od 22 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

Dzięki plenerowej ekspozycji, szczecinianie, a także goście, którzy przybędą na finał regat The Tall Ship Races 2013 do Szczecina, będą mogli dowiedzieć się miedzy innymi który żeglarz, jako pierwszy na świecie przepłynął samotnie ocean na szalupie ratunkowej, kto samotnie, wyłącznie dzięki sile mięśni, przepłynął kajakiem Atlantyk i która kobieta jako pierwsza w historii żeglarstwa samotnie opłynęła Ziemię. A  tego wszystkiego dokonali nasi rodacy.

Wystawa ‘Biało-czerwona na morzach i oceanach” na 42 planszach prezentuje osiągnięcia polskich żeglarzy, kapitanów m.in.: Jacka Pałkiewicza, Henryka Jaskuły, Teresy Ramiszewskiej,  Krzysztofa Baranowskiego, Zbigniewa Gutkowskiego, Tomasza Cichockiego, Bolesława K. Kowalskiego, a także kajakarza – Aleksandra Doby, który jako pierwszy przepłynął kajakiem Atlantyk.  Ponadto obejrzeć będzie można nasze polskie żaglowce: "Dar Pomorza", "Dar Młodzieży", "Zawisza Czarny", "Fryderyk Chopin", "Pogoria", "Generał Zaruski", "Lwów".

Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, gospodarzem wystawy jest Miasto Szczecin. Województwo Zachodniopomorskie jest współgospodarzem wydarzenia oraz wsparło jego organizację finansowo (6 150,00 zł).

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski