TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Geblewicz weźmie udział w pracach nad uproszczeniem Dyrektywy siarkowej

Czytaj więcej: Geblewicz weźmie udział w pracach nad uproszczeniem Dyrektywy siarkowejMarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został zaproszony do udziału w pracach nad rozwiązaniami, które uproszczą procedurę wdrażania dyrektywy unijnej w sprawie limitu zawartości siarki w paliwie żeglugowym w ramach Europejskiego Forum Zrównoważonej Żeglugi (ESSF) i samej Komisji Europejskiej. Forum zostanie utworzone w tym roku z inicjatywy KE.

Tzw. dyrektywa siarkowa nakłada obowiązek redukcji zawartości siarki w paliwach żeglugowych do 0,1 proc. w 2015 r. na wszystkie jednostki pływające na wodach Bałtyku, Morza Północnego i Kanału La Manche (obszar SECA). Tak drastyczne obostrzenia niestety niosą poważne konsekwencje zarówno dla gospodarki naszego regionu, jak i kraju.

- To będzie sytuacja bardzo niekorzystna dla tej części Europy – niepokoił się o skutki gospodarcze dyrektywy marszałek Olgierd Geblewicz podczas spotkania z przedstawicielami branży morskiej, 23 października 2012 r. – Zamierzamy wystąpić z zapytaniem, w jaki sposób Unia Europejska zamierza wyrównać tę dysproporcję w warunkach konkurencji pomiędzy północą a południem Europy – zapowiedział wówczas marszałek. List do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso został wysłany 6 grudnia.

Kilka dni temu marszałek Olgierd Geblewicz otrzymał odpowiedź z Brukseli. Janez Potočnik, członek Komisji Europejskiej, w imieniu przewodniczącego Barroso odniósł się do zasygnalizowanych przez władze Województwa Zachodniopomorskiego problemów.

Janez Potočnik stwierdził w liście, że zgłoszone uwagi przyjmuje ze zrozumieniem, ale dalej w liście wyjaśnia, że „Dyrektywa 2012/33/UE ma służyć dostosowaniu prawodawstwa unijnego do zaktualizowanej wersji Załącznika VI do konwencji Marpol, przyjętej w roku 2008. Na mocy tego dokumentu wprowadzono globalny wymóg stosowania paliw o niższej zawartości siarki, jak również ustanowiono surowsze limity zasiarczenia dla obszarów SECA, obejmujących Morze Bałtyckie, Morze Północne oraz Kanał La Manche. Tereny te uznano za szczególnie wrażliwe i wymagające niezwłocznych działań na rzecz ochrony tamtejszych ekosystemów”. Podkreśla przy tym, że jednym z zasadniczych założeń strategii Europa 2020 obok rozwoju i konkurencyjności jest promocja zielonej gospodarki oraz modernizacja sektora transportu.

Przedstawiciel KE zaznaczył, że „Komisja jest świadoma  faktu, iż dostosowanie prawodawstwa do nowych wymogów w obszarach SECA może – przynajmniej na krótką metę – skutkować znacznym wzrostem cen paliw żeglugowych”. Poinformował, że analiza tych kwestii jest przedmiotem analiz, które skupia dokument roboczy pt. „Niezbędnik zrównoważonego transportu wodnego”, w którym zaproponowano krótko-, średnio- i długoterminowe działania na rzecz wsparcia sektora w procesie wdrażania dyrektywy siarkowej  oraz  obniżenia związanych z tym kosztów. Komisja przygotowuje pierwsze sprawozdanie z postępów prac we wdrażania postanowień „Niezbędnika”. Płaszczyzną do dyskusji będzie  Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (European Sustainable Shipping Forum, ESSF), które ma zostać ustanowione w tym roku.

Janez Potočnik kończy swój list zaproszeniem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do wzięcia udziału  tak w dyskusji w ramach ESFF, jak i pracach Komisji Europejskiej nad rozwiązaniami, które uproszczą procedurę wdrażania dyrektywy siarkowej w obszarze SECA. „Przyjęcie dalekowzrocznej perspektywy pozwoli nam zrealizować założenia środowiskowe porozumienia, tworząc jednocześnie odpowiednią płaszczyznę do współpracy” -  konkluduje.

Warto jeszcze powiedzieć, że interwencja marszałka Olgierda Geblewicza zyskała poparcie ministra gospodarki, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. W piśmie z grudnia 2012 r. docenia on zachodniopomorską inicjatywę nadania wysokiego wymiaru społeczno-publicznego tej sprawie.

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest realizacją porozumień Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Zmiana dyrektywy została przegłosowana już w pierwszym czytaniu, 11 września 2012 r. Projekt nowych przepisów na forum zgromadzenia przedstawicieli 27 krajów członkowskich UE przedstawiła Satu Hassi, europosłanka z Finlandii.

Jezioro Jamno zyska połączenie z Bałtykiem

Czytaj więcej: Jezioro Jamno zyska połączenie z BałtykiemInwestycja polegająca na połączeniu Jeziora Jamno (w pobliżu Koszalina) z Morzem Bałtyckim specjalną śluzą, jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W sobotę 23 lutego 2013 r. w Koszalinie władze Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Koszalińskiego oraz Gminy Mielno podpisały List Intencyjny dotyczący sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji oraz wspólnych działań zmierzających do rozwoju walorów turystycznych regionu.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”. W ramach ww. projektu obecnie realizowanie jest zadanie pn.: „Etap I – Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej”, w skład którego wchodzą zadania: 1) Zabezpieczenie północno – wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi powiatowej relacji Mielno – Łazy oraz terenów zabudowanych m. Łazy, 2) Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.

Kolejnym etapem tego szerokiego projektu jest realizacja zadania „Śluza - budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim”. Zadanie to, jako kluczowe dla funkcjonowania całego systemu hydraulicznego kanału Jamneńskiego i musi zostać wykonane równolegle z realizowanym projektem mającym na celu ochronę mierzei Jamieńskiej. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy jeziorem Jamno a Morzem Bałtyckim, co ma niebagatelne znaczenie w kwestii zapewnienia szlaku turystyki wodnej, zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Mielno, Unieście i Łazy. Wybudowane urządzenia hydrotechniczne będą stanowić swoistą bazę dla rozwoju turystycznego i gospodarczego terenów przyległych do jeziora Jamno, w tym w szczególności umożliwiony zostanie rozwój portów śródlądowych na jeziorze Jamno.

Nowopowstały kanał łączący jezioro Jamno z morzem Bałtyckim wraz ze śluzą zapewnią odpowiednio zabezpieczone połączenie wodne między morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno, z uwzględnieniem  mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0354Z. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja zwodzona umożliwiająca bezkolizyjne przejście kanału z drogą powiatową.

List Intencyjny dotyczący sprawnego przeprowadzenia tej inwestycji oraz wspólnych działań zmierzających do rozwoju walorów turystycznych regionu w sobotę 23 lutego w Koszalinie podpisali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Andrzej Jakubowski, Wicestarosta Koszaliński Andrzej Leśniewicz wraz z Markiem Gilem Członkiem Zarządu Powiatu oraz Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała. W spotkaniu uczestniczył będzie także Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski.

Strony zadeklarowały wolę współpracy w celu zapewnienia szlaku turystyki wodnej, zwiększenia  bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Mielno, Unieście i Łazy, oraz zobowiązały się do wspólnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, a także  promowania i dalszego rozwoju związanego z turystyką wodną.

- Postanowiliśmy podjąć próbę realizacji inwestycji „Śluza- budowa kanału łączącego jezioro Jamno z morzem Bałtyckim” aby umożliwić jachtom wpływanie do Mielna. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych czuwa nad dbaniem o inwestycję, natomiast my przystępujemy dzisiaj do podpisania listu intencyjnego, za którym pójdą kolejne kroki – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

- Ta inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym na obszarze jeziora Jamno, przypomnę m.in. o budowie umocnień na kanale. Jest bardzo duża szansa, że to jezioro stanie się atrakcyjniejsze dla żeglarzy – dodał minister Stanisław Gawłowski. Rozwój turystyczny jeziora podkreślała również Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała oraz Wicestarosta Koszaliński Andrzej Leśniewicz, który zaznaczył, że współpraca oraz wsparcie władz samorządowych dla takich inwestycji jest niezbędne - to przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w rozwój Powiatu Koszalińskiego – dodał.

Projekt „Śluza - budowa kanału łączącego Jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim” będzie realizowany w ramach Poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Planowany termin rozpoczęcia robót to trzeci kwartał bieżącego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał roku 2014.

Z PKP PLK o porcie, inwestycjach i liniach kolejowych

Czytaj więcej: Z PKP PLK o porcie, inwestycjach i liniach kolejowychPrzyszłość inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej na Pomorzu Zachodnim, a także  utrzymanie linii kolejowych w regionie były głównymi tematami spotkania marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z prezesem Polskich Linii Kolejowych Remigiuszem Paszkiewiczem. Rozmowy w Szczecinie odbyły się w siedzibie marszałka, w piątek 15 lutego br.

- Zarząd PKP PLK dostrzegł potencjał Portów Morskich Szczecin-Świnoujście i zaplanował w nowym okresie programowania realizację inwestycji, które istotnie wpłyną na poprawę ich dostępności transportowej. Gospodarcze możliwości portów zostaną znacznie poszerzone m.in. poprzez modernizację infrastruktury kolejowej, czy budowę przejścia nad ulicą Gdańską – mówił podsumowując rozmowy marszałek Olgierd Geblewicz. - Z uznaniem odnotowałem też wiadomość, że Polskie Linie Kolejowe, nie czekając na nową perspektywę unijną, podjęły się modernizacji „nadodrzanki”, i co więcej - planują ją zakończyć do roku 2015. W efekcie prędkość docelowa pociągów ma osiągnąć pułap 120 km/h. Wielokrotnie wcześniej podkreślałem, że zmodernizowanie linii nr 273, „nadodrzanki”, stanowiącej fragment ciągu C-E-59, jest bezwzględnie konieczne, gdyż ma ona kapitalne znaczenie dla usprawnienia połączeń pasażerskich z Zieloną Górą i Wrocławiem oraz dla poprawy warunków tranzytu towarowego ze Skandynawii na południe Europy.

Prezes Paszkiewicz zapewnił marszałka Geblewicza, że PKP PLK nie przewidują w województwie zachodniopomorskim likwidowania linii kolejowych. Tym samym ucięte zostały medialne spekulacje
o zamknięciu połączenia Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski.  

- Utrzymanie niezmienionej sieci linii kolejowych to efekt wspólnych wysiłków Zarządu Województwa. Jestem zadowolony, że argumenty, które przedstawiałem, również na piśmie, znalazły zrozumienie i zarządca linii  podzielił nasz punkt widzenia – podkreślił marszałek Geblewicz.

W piątkowych rozmowach marszałka województwa Olgierda Geblewicza z prezesem PKP PLK Remigiuszem Paszkiewiczem uczestniczyło szersze gremium reprezentantów obu stron.

Marszałkowi Geblewiczowi towarzyszyli: wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Jadwiga Rajkiewicz oraz kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego WIiT UMWZ Daniel Paszun.

W skład delegacji PKP PLK, oprócz prezesa Remigiusza Paszkiewicza, wchodzili: dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie Józef Matuszczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie Zbigniew Zarychta oraz Anna Piusińska, dyrektor projektu, Biuro Zarządu.

Berlin i Szczecin coraz bliżej siebie…

Czytaj więcej: Berlin i Szczecin coraz bliżej siebie…Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz spotykał się w czwartek 14 lutego 2013 roku z Sekretarzem Stanu Berlina – Pełnomocnik ds. Europejskich Hellą Dünger-Löper.

Rozmowa dotyczyła współpracy Pomorza Zachodniego z Berlinem. W ostatnich dniach stycznia marszałek miał też możliwość rozmowy z Burmistrzem Berlina Klausem Wowereitem, a podczas swojego wystąpienia w Kołobrzegu wyznaczył szereg obszarów, w których współpraca z Berlinem mogłaby zostać zintensyfikowana. Spotkanie z panią  Hellą Dünger-Löper miało na celu omówienie tych obszarów współpracy.

-  Aglomeracja berlińska to jeden z naszych kluczowych partnerów w ramach współpracy międzynarodowej ze względu na wielość łączących nas spraw . Rozmawialiśmy o spójności infrastrukturalnej, a więc o elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem, a Berlinem. Tematem rozmów był również stan infrastruktury drogowej po obu stronach granicy, bo jest kilka rzeczy do poprawy w tym zakresie tak, aby przejazd i czas połączenia był jeszcze szybszy. W ramach dyskusji o infrastrukturze mówiliśmy o lepszym wykorzystaniu Kanału Odra-Hawela, o finalizacji umowy dotyczącej Odry granicznej, a więc całym pakiecie inwestycji, aby z Berlina do Szczecina było bliżej również drogą wodną. Poruszyliśmy kwestie współpracy gospodarczej, bo ta w sposób naturalny łączy się z infrastrukturą. Mamy wspólne pomysły w zakresie promocji turystycznej. Podkreślałem, że nasze oferty turystyczne nie konkurują,  a uzupełniają się. Oferta turystyczna Berlina, to przede wszystkim turystyka miejska, kulturalna, ale również biznesowa. Nasza turystyka ma charakter uzdrowiskowy, leczniczy, aktywny. Połączenie ich będzie korzyścią dla obu partnerów. Wspomniałem o wystawianej w Szczecinie przez berlińską Deutsche Opera Traviacie, warto kontynuować takie przedsięwzięcia i  zbliżać te obszary  kultury. Berlin, to jest jedna z największych nie tylko europejskich, ale i światowych stolic kultury, warto z tego korzystać i w tym zakresie wzmacniać współpracę – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego.


- Współpracujemy już w ramach Partnerstwa-Odry i w takich dziedzinach jak turystyka osiągnęliśmy znaczne postępy. Do roku 2014 mamy wspólne plany dotyczące finansowania, także w dziedzinie infrastruktury. Poczyniliśmy małe wprawdzie postępy, ale jednak postępy, podpisana została umowa dotycząca elektryfikacji i usprawnienia przejazdu na odcinku Berlin – Szczecin. Ten odcinek został również zaakceptowany przez Unię Europejską i włączony do planu połączeń kolejowych. Kolejnym istotnym aspektem jest kultura i cały szereg wydarzeń, którymi możemy wspólnie się cieszyć – podkreśliła Sekretarz Stanu Berlina Hella Dünger-Löper.

Ponad 870 tys. zł trafi do Kołobrzegu w ramach PO RYBY

Czytaj więcej: Ponad 870 tys. zł trafi do Kołobrzegu w ramach PO RYBYNa tyle opiewają trzy umowy w ramach Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013. Dwie z nich podpisali dziś w Kołobrzegu (poniedziałek 4 lutego 2013 r.) wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz członek zarządu Anna Mieczkowska.

Umowy z beneficjentami zostały podpisane w siedzibie Zarządu Portu Morskiego przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o w ramach podpisanej umowy otrzyma dofinansowanie   w wysokości 99.450,00 zł. na realizacje operacji pt. „Promocja Portu Jachtowego w Kołobrzegu”. W ramach realizacji operacji zostanie przygotowana i przeprowadzona kampania promocyjna promująca Marinę Kołobrzeg, port kołobrzeski i turystykę morską w Kołobrzegu jako jednej z możliwych form wypoczynku oraz zostanie przebudowana mała infrastruktura turystyczna, umożliwiająca organizację spotkań i imprez.

Gmina Kołobrzeg, na operację pt. „Oznakowanie i urządzenie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg”, otrzyma dofinansowanie w kwocie 133.875,00 zł. Celem operacji jest stworzenie możliwości rozwoju turystyki w Gminie Kołobrzeg oraz podniesienie atrakcyjności kąpielisk  nadmorskich w Dźwirzynie i Grzybowie.

Trzecia z umów, w ramach której fundusze trafią w rejon kołobrzeski zostanie podpisana wkrótce. Jej beneficjentem będzie Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka - kwota przyznanej pomocy to 637.139,81 zł. Operacja dotyczy funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (środki na funkcjonowanie biura LGR na badanie ewaluacyjne z zakresu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, a także z przeznaczeniem na działania informacyjne).