TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Profesor Dorota Pyć obejmie stanowisko wiceminister ds. gospodarki morskiej w MTBiGM

Czytaj więcej: Profesor Dorota Pyć obejmie stanowisko wiceminister ds. gospodarki morskiej w MTBiGMZ dniem 4 września 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, powołał  Panią Dorotę Pyć na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jednocześnie, z dniem 3 września 2013 r., Premier RP odwołał Panią Annę Wypych-Namiotko ze stanowiska Podsekretarza Stanu w MTBiGM.

--------------------------------

Profesor Dorota Pyć

Urodzona 29 marca 1971 r. w Gdyni.

W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Gdańskim, w 2000 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego tej uczelni. Od marca 2013 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG.

Od 2000 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG.  W latach 2007 – 2013 była wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz w Akademii Morskiej w Gdyni.

Ostatnio prowadziła badania w zakresie prawa morskiego i prawa ochrony środowiska w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG.

Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, honorowym członkiem ELSA Gdańsk.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa morskiego i prawa morza.

XXI posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej: XXI posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej 11 czerwca br. w siedzibie MTBiGM odbyło się XXI posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP, podczas którego omawiano najważniejsze problemy dotyczące pozyskiwania, jakości, dostępności oraz wspólnego korzystania z informacji przestrzennej na szczeblu organów publicznych i w różnych sektorach w odniesieniu do wdrażania w Polsce dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Oceanologii PAN, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Morskiego Instytutu Rybackiego, którzy na forum międzyresortowym dyskutowali na temat najlepszych rozwiązań w zakresie pozyskiwania oraz udostępniania danych morskich oraz korzyści, jakie niesie ze sobą utworzenie jednego skoordynowanego krajowego systemu gromadzenia informacji o morzu.

Przedstawiono propozycje utworzenia krajowych rozwiązań systemowych w zakresie gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennych dotyczących obszarów morskich w celu właściwego planowania dalszego rozwoju tych obszarów. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt powołania Narodowego Centrum Danych Oceanograficznych, będący wspólną inicjatywą instytucji gromadzących różnorodne dane dotyczące obszarów morskich, którego zadaniem byłoby gromadzenie, weryfikacja, a następnie udostępnianie danych oceanograficznych odbiorcom krajowym i zagranicznym.

Przedstawiona została także inicjatywa powołania Centrum Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego pn. „SatBałtyk”, którego zadaniem byłoby monitorowanie stanu środowiska naturalnego Bałtyku oraz jego wpływu na zmiany klimatyczne w tym regionie Europy. Omówiono zamierzenia projektu, szacunkowe koszty utworzenia infrastruktury badawczej, potencjał badawczo-naukowy centrum oraz wizję jego przyszłej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi z kraju i z zagranicy.

Podczas spotkania przedstawiono również informacje dotyczące projektu dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie morskiego planowania przestrzennego, a także rewizji polityki portowej UE.

XX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

Czytaj więcej: XX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RPPolityka polarna państwa w ostatnim czasie nabiera odpowiedniego znaczenia i napędu, znajduje również swoje miejsce w polityce morskiej państwa. Ma także swoje miejsce w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP. Zgodnie z ideą Zintegrowanej Polityki Morskiej UE wszystkie elementy składające się na całokształt spraw morskich są ze sobą powiązane i należy traktować je spójnie – powiedziała Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM podczas XX posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 5 marca br. w siedzibie MTBiGM.

Podczas posiedzenia, które w całości poświęcone zostało tematyce polarnej, dyskutowano na temat doświadczeń i szans wynikających z wieloletniej obecności Polski w regionie Arktyki i Antarktyki oraz aktywności RP w Radzie Arktycznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło założenia polskiej polityki polarnej, a także proces tworzenia wspólnej polityki arktycznej Unii Europejskiej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali najwybitniejsi specjaliści z dziedziny badań polarnych, którzy przedstawili zaangażowanie krajowych instytucji naukowych w rejonie Arktyki i Antarktyki. Przedstawiono udział polskich naukowców w ekspedycjach oraz międzynarodowych projektach badawczych. Podkreślano duży potencjał badawczy w zakresie badań mórz polarnych, gdzie polska nauka ma długą i ugruntowaną pozycję oraz cieszy się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym. Przedstawiono również informację na temat działalności oraz badań prowadzonych na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie, a także Polskiej Stacji Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego.

Podczas posiedzenia przedyskutowano najważniejsze wyzwania i dylematy związane z tematyką arktyczną na poziomie regionalnym i globalnym. Podkreślano, że stworzenie jednej spójnej wizji przyszłości regionu Arktyki jest wyzwaniem globalnym. Z uznaniem przyjęto rozpoczęcie prac nad stworzeniem polskiej polityki polarnej, definiującej strategiczne interesy w regionie, którego znaczenie geopolityczne i gospodarcze stale rośnie.

W dyskusji podkreślono konieczność wzmocnienie współpracy oraz szerokiego włączenia przedstawicieli administracji państwowej w prace na rzecz przygotowania założeń tej polityki.

Zwrócono również uwagę na potrzebę opracowania nowej formuły finansowania polskich badań polarnych oraz wypracowania długofalowej kompleksowej wizji działalności naukowej w obszarach polarnych, zarówno z zakresu badań przyrodniczych, jak i społecznych.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów statków

Czytaj więcej: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów statków19 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r. dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004.

Zobowiązuje ono państwa członkowskie do:
- wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie jego przepisów dotyczących wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych po morzu lub wodach śródlądowych z portów położonych na ich terytorium oraz usług przewozu z państwa trzeciego do takich portów,
- ustanowienia przepisów określających sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.
Przewidziano zmiany w następujących ustawach: Kodeksie morskim, prawie przewozowym, ustawie o żegludze śródlądowej oraz ustawie o usługach turystycznych.

Ze względu na brak w transporcie morskim i wodnym śródlądowym urzędu centralnego (odpowiednika UTK lub ULC) projekt nowelizacji zakłada, że egzekwowaniem przepisów zajmować się będą właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.
Ponadto wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami rozporządzenia 1177/2010 jest marszałek województwa.

Za naruszenie enumeratywnie wymienionych przepisów rozporządzenia 1177/2010 przewidziano karę pieniężną wymierzaną przez właściwego dyrektora urzędu morskiego, urzędu żeglugi śródlądowej lub marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej - do równowartości 10 000 SDR (Special Drawing Rights – Specjalne Prawo Ciągnienia określane przez MFW, obecnie ok. 50 000 PLN).

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje zmianę ustawy Kodeks morski mającą na celu zapewnienie ich zgodności ze standardami ochrony pasażerów przewidzianymi w tym rozporządzeniu.

MTBiGM

Powołanie Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Czytaj więcej: Powołanie Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków MorskichNa podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczył na Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z dniem 26 lutego 2013 r. Pana Cezarego Łuczywka.