TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wsparcie finansowe na rzecz zintegrowanej polityki morskiej

Czytaj więcej: Wsparcie finansowe na rzecz  zintegrowanej polityki morskiej Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Zintegrowana polityka morska zmieniła nasze spojrzenie na morza i oceany. Ta od niedawna istniejąca polityka już teraz daje szereg rezultatów, ale też wymaga nieprzerwanego wsparcia finansowego, aby móc zachować skuteczność i sprawność działania w nadchodzących latach obecnie obowiązującej perspektywy finansowej (2011-2013).” 

Komisja Europejska przedstawiła  wniosek w sprawie kontynuowania wsparcia finansowego na rzecz zintegrowanej polityki morskiej UE ustanowionej w 2007 r. na lata 2011 – 2013. Celem wniosku jest umożliwienie Komisji, państwom członkowskim i podmiotom z sektora morskiego utrzymania kursu politycznego na rzecz zrównoważonej eksploatacji mórz, oceanów i wybrzeży. Zintegrowana polityka morska zaleca zintegrowane podejście do zarządzania oceanami, morzami i wybrzeżami oraz zachęca do tworzenia wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi unijnymi działaniami politycznymi dotyczącymi morza. Celem proponowanego finansowania, wynoszącego 50 milionów euro, jest kontynuacja działań podejmowanych od 2007 r., mianowicie usuwania barier politycznych, tworzenia oszczędności w budżecie unijnym i budżetach krajowych, wyzwalania synergii poprzez tworzenie powiązań pomiędzy wszelkimi rodzajami polityki oddziaływującej na morze, jak np. transport, rybołówstwo, polityka celna oraz ochrona środowiska morskiego.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Zintegrowana polityka morska zmieniła nasze spojrzenie na morza i oceany. Ta od niedawna istniejąca polityka już teraz daje szereg rezultatów, ale też wymaga nieprzerwanego wsparcia finansowego, aby móc zachować skuteczność i sprawność działania w nadchodzących latach obecnie obowiązującej perspektywy finansowej (2011-2013).”

W ciągu ostatnich dwóch lat liczne projekty i inicjatywy stworzyły podwaliny zintegrowanej polityki morskiej. Poddano szczegółowej analizie trzy baseny morskie w celu określenia możliwych synergii pomiędzy poszczególnymi sektorami: region Arktyki[1], Morze Śródziemne[2] oraz Morze Bałtyckie[3] - to ostatnie w kontekście strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Komisja zainicjowała również „Wiedzę o morzu 2020”[4] – szeroko zakrojoną inicjatywę, której celem jest głębsze poznanie stanu naszych mórz. W ramach zintegrowanej polityki poczyniono również znaczny postęp w zakresie nadzoru morskiego: wszystkie dostępne systemy zostały połączone w jedną harmonijną całość, tak aby pomóc organom krajowym w zapobieganiu nielegalnym działaniom, ochronie środowiska morskiego oraz tworzeniu efektywnego, bezpiecznego i niezawodnego transportu morskiego[5]. W celu zorganizowania obszaru morskiego opracowano wytyczne, których zadaniem jest wspieranie zrównoważonego wykorzystania tego obszaru, zachęcanie do inwestycji transgranicznych oraz pomoc na rzecz osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r.[6]

Wszystkie te inicjatywy zostały sfinansowane w drodze działań przygotowawczych i projektów pilotażowych, które z racji swego charakteru ograniczały się do dwóch bądź trzech kolejnych lat[7].

Przyjęty wczoraj wniosek w sprawie rozporządzenia przewiduje program, który ma dostarczyć stabilnych ram do kontynuowania tych działań i nieprzerwanego ich wspierania. Wniosek stworzy wartość dodaną dla już podjętych przez państwa członkowskie działań na szczeblu krajowym lub regionalnym. Program wyzwoli również synergie pomiędzy pozostałymi instrumentami finansowymi UE, doprowadzając w ten sposób do bardziej spójnego wykorzystania funduszy dotyczących mórz, oceanów i wybrzeży.

W programie wyznaczono sześć głównych obszarów działania.

-       Propagowanie zintegrowanego zarządzania morskiego na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, tak aby zagwarantować, że podejmowanie decyzji nie koncentruje się wokół jednego rodzaju polityki, ale charakteryzuje się szerszym podejściem do wszystkich podejmowanych działań, które oddziaływają na obszary morskie;

-       Wyznaczenie konkretnych wyzwań i potrzeb europejskich basenów morskich w kontekście poszczególnych, różnorodnych polityk sektorowych;

-       Rozwijanie zagospodarowania przestrzennego mórz oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu stworzenia stabilnych ram planowania w odniesieniu do mórz oraz zapewnienia, by ich rozwój był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłacalny ekonomicznie;

-       Rozwijanie odpowiedniej infrastruktury wiedzy o morzu, która dostarczy wiarygodnych danych wysokiej jakości zarówno organom publicznym jak i przedsiębiorstwom, zmniejszając w ten sposób koszty operacyjne ponoszone przez użytkowników danych morskich oraz stymulując konkurencję i innowacyjność.

-       Rozwijanie wspólnej platformy wymiany informacji, która połączy wszystkie właściwe dla sektora systemy nadzoru i monitorowania, tworząc pełny obraz w zakresie uwrażliwienia na kwestie związane z morzem, tak aby organy krajowe były lepiej przygotowane do monitorowania działań, reagowania na próby prowadzenia nielegalnych działań i na zagrożenia na morzu.

-       Propagowanie trwałego wzrostu gospodarczego, innowacji i tworzenia miejsc pracy w sektorze gospodarki morskiej i w regionach przybrzeżnych, co realizuje cele wyznaczone w strategii „Europa 2020” na rzecz osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Dalsze kroki

Rozporządzenie zostanie obecnie przekazane do Rady i Parlamentu Europejskiego w celu poddania go pod dyskusję zgodnie z nową procedurą współdecyzji ustanowioną traktatem lizbońskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

[1]    Komunikat „Unia Europejska a region arktyczny”, COM(2008) 763 z 20.11.2008.

[2]    Komunikat „W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziemnym”, COM(2009) 466 wersja ostateczna z 11.9.2009.

[3]    Komunikat „Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego” - COM(2009) 248 z 10.6.2009.

[4]    Komunikat „Wiedza o morzu 2020: dane morskie i obserwacje środowiska morskiego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu” – COM(2010)461 z 8.9.2010.

[5]    Komunikat „W kierunku integracji nadzoru morskiego: Wspólny mechanizm wymiany informacji dla obszarów morskich UE” - COM (2009) 538 wersja ostateczna z 15.10.2009 oraz komunikat „W kierunku utworzenia wspólnej platformy wymiany informacji na potrzeby nadzoru nad obszarami morskimi w UE”, który zostanie przyjęty w październiku tego roku.

[6]    Komunikat „Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: Opracowanie wspólnych zasad w UE” - COM(2008) 791 z 25.11.2008.

[7] Artykuł 49 ust. 6 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu UE oraz art. 32 przepisów wykonawczych do niego.

Marta Angrocka-Krawczyk

Sieć centrów doskonalenia i kształcenia morskiego

1 października 2010. w Szczecinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko uczestniczyła w pierwszym spotkaniu przedstawicieli państw regionu i instytucji UE, otwierającego projekt „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego”. Celem konferencji jest wskazanie kierunku rozwoju projektu, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i wyzwań dla edukacji morskiej tak w regionie jak i w całej Unii.

Projekt flagowy „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego” jest częścią Planu Działania załączonego do unijnej Strategii Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanej przez Komisję Europejską na podstawie mandatu udzielonego jej przez Radę Europejską w konkluzjach z 14 grudnia 2007 r. W Planie Działania wyodrębniono 15 obszarów priorytetowych przyporządkowanych czterem głównym filarom Strategii: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność, bezpieczeństwo.

Komisja Europejska przedstawiła zarys modelu zarządzania Strategią i przyjęła na siebie rolę koordynatora procesu oraz jest odpowiedzialna za przygotowanie corocznych raportów z wdrażania Planu Działania. Pierwszy przegląd z realizacji działań strategii jest planowany na rok 2011 podczas polskiej Prezydencji.

Faktyczna realizacja Strategii odbywa się poprzez implementację projektów flagowych, których jest około 80. Każdy z projektów flagowych musi mieć swojego lidera. Liderem może być państwo członkowskie lub organizacja międzynarodowa. Department Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury jest instytucją wiodącą w realizacji projektu flagowego „Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego” (Create a network of centers of excellence for maritime training) zawartego w priorytecie 13.: “To become a leading region in maritime safety and security” z czwartego filaru “Bezpieczeństwo”.

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy centrów szkoleniowych kształcących kadry morskie. Założeniem jest, iż w ramach tej sieci wprowadzony zostanie zharmonizowany system kształcenia morskiego w regionie Morza Bałtyckiego a następnie w całej Unii Europejskiej, aż do utworzenia Europejskiej Akademii Morskiej. Jednocześnie realizowany będzie cel wprowadzenia „Świadectwa Doskonałości” (certificate of excellences), jako wyznacznika wspólnych norm i zakresu programów nauczania w morskim szkolnictwie wyższym i ośrodkach szkoleniowych zrzeszonych w „sieci”.

Ujednolicenie systemu edukacji morskiej w regionie a następnie w całej Unii ma rozszerzyć zakres prowadzonej edukacji morskiej poza kształcenie marynarzy przy jednoczesnym zapewnieniu tym ostatnim możliwości kontynuacji kariery na lądzie, „long-life learning”. W procesie realizacji tego ambitnego planu głos pracodawców niezbędny jest, gdyż osiągniecie celu musi być wynikiem trilogu pomiędzy administracjami morskimi państw regionu, akademiami i pracodawcami. Mamy nadzieję, że dzięki tej trójstronnej współpracy uda nam się, jako liderowi, uzyskać najpełniejszy obraz pożądanego, szerokiego modelu kształcenia poprzez połączenie: dostępnych możliwości edukacyjnych, koniecznych wymogów narodowych i międzynarodowych oraz potrzeb rynku pracy.

"Polska zwraca się ku morzu"

- Polska zwraca się ku morzu. Następuje zwrot w polityce morskiej - powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas spotkania w siedzibie resortu 22 lipca br. z delegacją Komisji Europejskiej na czele z Komisarz ds. Morskich i Rybołówstwa Marią Damanaki. W spotkaniu uczestniczyła również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

Minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że Polska poczyniła duże postępy w sektorze morskim. - Opracowaliśmy „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku”. Utworzyliśmy Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP. Nasze podjeście do kwestii morskich jest zrównoważone i wielostronne - dodał Minister.

Komisarz Maria Damanaki wyraziła uznanie dla osiągnięć Polski w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej. Stwierdziła również, że międzyresortowa współpraca na rzecz rozwoju sektora morskiego w Polsce powinna być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Podkreśliła dobrą współpracę między KE a Polską w zakresie nadzoru bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku oraz zaangażowanie naszego kraju w budowę Strategii Bałtyckiej.

W trakcie spotkania nawiązano również do kwestii ochrony środowiska morskiego. Minister Cezary Grabarczyk wspomniał o projekcie Nord Stream realizowanym na Morzu Bałtyckim. Podkreślił, że bezpieczna eksploatacja rurociągu nie powinna stać w kolizji z bezpieczeństwem żeglugi. Komisarz Maria Damanaki dodała, że rozpocznie dyskuję na forum UE na temat zapewnienia bezpieczeństwa szlaków nawigacyjnych w nawiązaniu do powstających nowych instalacji przesyłowych w morzu oraz eksploatacji złóż roponośnych.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat organizacji głównych obchodów Europejskiego Dnia Morza 2011 w Gdańsku. Cezary Grabarczyk podkreślił, że organizowany pod hasłem „Człowiek na Morzu” EDM 2011 stanowi szansę dla naszego kraju do budzenia świadomości morskiej wśród Polaków. Minister dodał, że dzięki takim wydarzeniom sprawy morskie nabierają większego wymiaru gospodarczego, ale również społecznego. Wspomniał również, że rząd polski prowadzi prace legislacyjne na uregulowaniem kwestii zawodu marynarza oraz podatku tonażowego, co przyczyni się do odbudowanianaszej floty morskiej.

Komisarz Maria Damanaki wyraziła uznanie dla sukcesów polskich akademii morskich w zakresie rozwijania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat morza. Minister Cezary Grabarczyk wspomniał o planach utworzenia Europejskiej Akademii Morskiej. Minister i Komisarz zgodzili się, że tworzenie wysokich standardów morskich obowiązujących w całej Wspólnocie będzie miało duże znaczenie dla kształtu przyszłej gospodarki UE.

Podczas pobytu w Polsce 21 lipca br. Komisarz Maria Damanaki odwiedziła Urząd Morski w Gdyni i Akademię Morską w Gdyni oraz Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Dnia Morza 2011. Na wybrzeżu delegacji KE towarzyszyła Wiceminister Anna Wypych – Namiotko.

Pozostała jedna kwestia: Czy porty zapłacą 22 % VAT za lata 2008-2010 ?

Czytaj więcej: Pozostała jedna kwestia:  Czy porty zapłacą 22 % VAT za lata 2008-2010 ?Jak już informowaliśmy Bronisław Komorowski podpisał ustawę, mówiącą o „0” podatku VAT dla polskich portów. Nie małą zasługę w tym, jakże ważnym, przedsięwzięciu mają parlamentarzyści a przede wszystkim Arkadiusz Litwiński z PO, którego poprosiliśmy o krótki komentarz. O kilka zdań w tej sprawie poprosilismy Rafała Zachorskiego.

Komentarz Arkadiusza Litwińskiego, Posła RP


- To była długa i wyboista droga, co nie zmniejsza satysfakcji z dotarcia do dobrego celu. Tak mogę podsumować kilkanaście miesięcy pracy nad wprowadzeniem jasnych przepisów umożliwiających polskim przedsiębiorcom portowym uczciwe współzawodnictwo z europejską konkurencją. Przyznam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o "tykającej bombie" złych przepisów jakie nadgorliwie wprowadzono do polskiego prawa w poprzedniej kadencji parlamentu liczyłem, że  da się je naprawić łatwiej i szybciej. W międzyczasie pojawił się kryzys światowy, mający również odbicie w sytuacji polskich finansów publicznych. Co więcej nasze porty zaczęły odnotowywać coraz lepsze wyniki w przeładunkach. W czasie kryzysu każda potencjalna złotówka jest dla Ministra Finansów szczególnie cenna, a wzrost przeładunków na pierwszy rzut oka przeczył tezie o zabijaniu VAT-em polskich portów. Te dwie okoliczności nie ułatwiały nam zadania.

Mówiąc "nam" mam na myśli  wartą podkreślenia i powielania dobrą współpracę parlamentarzystów różnych opcji politycznych, przedsiębiorców, radnych, naukowców. Konstruktywną rolę odegrał też Pan Maciej Grabowski, wiceminister Finansów o morskich doświadczeniach i Pani Anna Wypych – Namiotko, wiceminister Infrastruktury. Ważne jest też to, że zdaniem Ministerstwa Finansów podpisana przez Prezydenta Komorowskiego nowelizacja wieńcząca nasze starania, de facto  rozwiewa jedynie wątpliwości interpretacyjne, czasem boleśnie dotykające przedsiębiorców. Dlatego zakładam i o to będę się upominał, aby wzięto to pod uwagę przy ocenie działalności firm w latach 2008-2011.

 Arkadiusz LitwińskI, Poseł RP