TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

APEL KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI DO MINISTRA SŁAWOMIRA NOWAKA

Czytaj więcej: APEL KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI DO MINISTRA SŁAWOMIRA NOWAKA22 listopada br. zawieszone zostały prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zrównanie stawek obowiązujących w portach trójmiejskich i zachodniopomorskich, może teraz nastąpić w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
W związku z powyższym KIGM O/Zachodniopomorski w dniu 12 grudnia wystosowało pismo do Ministra Sławomira Nowaka z prośbą o jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia, tak aby nowe stawki zaczęły obowiązywać w 2013 roku.

MTBiGM: Konkurs plastyczny „Droga do morza” rozstrzygnięty

Czytaj więcej: MTBiGM: Konkurs plastyczny „Droga do morza” rozstrzygniętyMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uprzejmie informuje, iż wśród nadesłanych ponad dwóch tysięcy prac na konkurs plastyczny „Droga do morza”, które zaimponowały swoim pięknem, pomysłowością oraz zaskoczyły różnorodnością zastosowanych technik, pojawiło się kilka charakterystycznych grup tematycznych: turystyka, rybołówstwa, marynarka wojenna, środowisko morskie.

W związku z tym zdecydowano o przyznaniu kilkunastu nagród specjalnych, które zostały ufundowały przez:  - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  - Ministerstwo Obrony Narodowej  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Ministerstwo Sportu i Turystyki   Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu nastąpi 1 czerwca br. w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Wszelkie informacje w tym zakresie są udzielane pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Serdecznie dziękujemy resortom za zaangażowanie i gratulujemy laureatom.  

Laureatem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostaje:  

WOŹNICA Adela, lat 16, Milanówek, Bałtycka muszla  

Laureatami Ministerstwa Obrony Narodowej zostają:  

1. CHAIQNEAU Timote, lat 7, Żywiec, Co kryje morze?  

2. DĘBOWSKA Paulina, lat 12, Słupsk, Zostanę Panią Kapitan  

3. KOŹLARSKI Paweł, lat 8, Gdynia, Droga Polski do morza  

4. LODUCHOWSKI Jakub, lat 8, Dębno, Na pełnym morzu  

5. OLESZCZUK Natalia, lat 16, Stegna, Zaślubiny  

6. PAWLISZAK Stanisław, lat 9, Sopot, Droga do morza  

7. PUSTKA Mateusz, lat 10, Przeworsk, Przeładunek towarów w porcie morskim  

Laureatami Ministerstwa Sportu i Turystyki zostają:  

I miejsce - TROJAN Natalia, lat 11, Skierniewice, Nurek w Bałtyku  

Wyróżnienia:  

1. GALIŃSKA Kalina, lat 11, Sopot, Droga do morza  

2. KOŁODZIEJ Dorota, lat 20, Przysucha, Żaglówka  

3. KOS Kryspian, lat 12, Dobrzyca, Żeglując po morzu…  

4. ŚLIWA Oliwia, lat 10, Przeworsk, Po zdrowie do sanatorium nad morze  

 Laureatami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostają:  

I miejsce – GRZESZATA Piotr, lat 15, Skierbieszów, Droga do morza  

II miejsce – MŁODZIK Julia, lat 14, Tomaszów Mazowiecki, Bladym świtem

 III miejsce – KOŁODZIEJSKA Zuzanna, lat 7, Szczecin, Morska Kraina  

Wyróżnienia:  

1. ARABSKA Adrianna, lat 14, Łódź, Droga do morza  

2. BOGUCKA Klaudia, lat 9, Teresin, Wyprawa w morze  

3. JAROCKA Paula, lat 6, Gdynia, Skarby Bałtyku  

4. KWIATKOWSKA Marta, lat 14, Puszcza Mariańska, Morze  

5. NAPARTY Agata, lat 13, Ogorzeliny, Przystań rybacka  

6. SIGMAŃSKA Michaela, lat 10, Ogorzeliny, Połów rybaków na Bałtyku  

7. SIWEK Zuzanna, lat 15, Jarocin, Droga do morza  

8. SZKLARSKA, Aniela lat 6, Ustronie Morskie, Łososie  

9. TRZECIAK Karolina, lat 13, Goniądz, Droga do morza  

10. WĄCHAL Sara, lat 10, Kraków, Kolorowe morze  

11. WIŚNIEWSKA Maja, lat 7, Toruń, Udany połów

Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego

Czytaj więcej: Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie pierwszej spośród jej strategii makroregionalnych – strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).W komunikacie przedstawiono propozycje Komisji zmierzające do rozwinięcia współpracy pomiędzy uczestniczącymi państwami.
Celem strategii jest zwiększenie wpływu funduszy UE na realizację wspólnych celów, takich jak poprawa jakości wody w całym regionie. W komunikacie określa się trzy nowe główne cele współpracy: „ocalenie morza”, „rozwój połączeń w regionie” i „zwiększenie dobrobytu”. W ramach tych celów określono ogólne poziomy docelowe i wskaźniki dla całej strategii; zaproponowano też ustalenie kolejnych poziomów docelowych w poszczególnych sektorach. Ponadto w komunikacie przedstawiono sposoby, jakimi wszystkie zaangażowane strony mogą zwiększyć skuteczność wspólnych wysiłków, dbając o wzajemne dostosowanie podejmowanych decyzji politycznych i dostępnych funduszy. Doprecyzowano też role i zakresy odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych podmiotów, aby zapewnić strategii solidne podstawy w ramach przygotowania do okresu programowania 2014–2020.
Komisarz ds. rozwoju regionalnego Johannes Hahn powiedział: „Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, pionierska strategia makroregionalna, przynosi nam nie tylko wymierne rezultaty, ale również cenne wnioski na przyszłość. Państwa członkowskie zwracały się do Komisji o przedstawienie zaleceń w celu zwiększenia oddziaływania strategii. Dzisiejszy komunikat wychodzi naprzeciw tym prośbom. W szczególności cieszę się, że państwa członkowskie postanowiły określić jasne wspólne cele własnych działań w postaci poziomów docelowych i wskaźników. Jestem przekonany, że dobrze przysłuży się to skoncentrowaniu przyszłych działań”.
Dzisiejszy komunikat nawiązuje do pierwszego sprawozdania Komisji dotyczącego strategii, Czytaj więcej: Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego opublikowanego latem zeszłego roku, oraz do konkluzji Rady z dnia 15 listopada 2011 r. Państwa członkowskie i Komisja są zgodne, że wskaźniki i poziomy docelowe sąpotrzebne do zwiększenia koncentracji na priorytetach oraz do poprawy jakości późniejszej oceny strategii i informowania o niej. W ramach każdego z trzech celów strategii określono między innymi następujące wskaźniki:
„Ocalenie morza”
Czysta żegluga: wyeliminowanie nielegalnych zrzutów zanieczyszczeń do 2020 r.
Bezpieczna żegluga: zmniejszenie liczby wypadków o 20% do 2020 r. w porównaniu do roku 2010
Ściślejsza współpraca między organami nadzoru morskiego w celu zwiększenia świadomości i skuteczności działań na morzu do 2015 r.
„Rozwój połączeń w regionie”
Pełne, zrównoważone pod względem ekologicznym wzajemne powiązanie rynków energii elektrycznej i gazu państw Morza Bałtyckiego do 2015 r. zgodnie z planem działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich.
„Zwiększenie dobrobytu”
Zwiększenie wymiany handlowej wewnątrz regionu oraz usług transgranicznych o 15 % do 2020 r.
Kontekst
Od czasu zainicjowania strategii w 2009 r. (IP/09/893) 8 państw członkowskich zaangażowanych w strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz ich partnerzy spoza UE opracowali nowe sposoby ściślejszej współpracy, aby zająć się takimi kwestiami, jak jakość wody w Morzu Bałtyckim, potrzeba promowania innowacji w regionie oraz wiele innych problemów.
Strategia ułatwia tworzenie nowych projektów i nadaje nową energię przedsięwzięciom już realizowanym. Jej zintegrowane podejście zachęca do lepszego opracowywania polityki oraz dostosowania finansowania i zasobów, co prowadzi do pełniejszej realizacji celów strategii UE „Europa 2020”.
Oczekuje się, że wszystkie programy UE w regionie przyczynią się do realizacji strategii dzięki dostosowaniu ich priorytetów, projektów i finansowania. Dotąd głównym źródłem finansowania strategii dla regionu Morza Bałtyckiego jest program dla regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 – prawie połowa budżetu programu (88 mln EUR) była powiązana ze strategią, podobnie jak prawie połowa projektów (31): 13 z nich to projekty przewodnie strategii, a 18 kolejnych przyczynia się do jej realizacji. Ważne jest, aby w coraz większym stopniu wszystkie dostępne źródła finansowania były dostosowane do celów strategii.
Pierwsze sprawozdanie dotyczące strategii zostało opublikowane przez Komisję Europejską latem 2011 r.; kolejnym krokiem były konkluzje Rady. W roku 2013 na wniosek Rady Europejskiej Komisja dokona oceny wartości dodanej podejścia makroregionalnego.
Przykłady działań w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego:
Projekt Baltic Deal koncentruje się na zmniejszaniu ilości substancji odżywczych pochodzących z rolnictwa, trafiających do Morza Bałtyckiego. Projekt ten został stworzony przez federacje rolników w odpowiedzi na postępującą eutrofizację wód Morza Bałtyckiego. Obecnie w ramach tego unikalnego projektu tworzy się powiązania między potrzebami środowiska a kwestiami rolnymi; obejmuje on też współpracę w ramach filaru strategii dotyczącego dobrobytu, aby zapewnić jak najszerszy wpływ ponadsektorowy.
BaltAdapt to pierwszy makroregionalny plan dostosowania; wykracza on poza czysto krajowe podejście do zmiany klimatu. Projekt, któremu przewodzi Szwecja, zmierza do stworzenia podstaw operacyjnych na potrzeby realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu dla całego regionu Morza Bałtyckiego oraz do celów kształtowania polityki, programów i przepisów. Dąży on również do ustanowienia procesu infobrokeringu pomiędzy decydentami politycznymi a naukowcami, co przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego.
Projekt Baltic Science Link skupia się na infrastrukturze badawczej i innowacjach. Infrastrukturę tę należy wykorzystywać w sposób optymalny w celu wzmocnienia możliwości naukowych i konkurencyjności, a także atrakcyjności regionu. Cel ten można osiągnąć poprzez zbudowanie między uniwersytetami, instytutami badawczymi i przemysłem w regionie Morza Bałtyckiego silnej sieci kontaktów pod nazwą Baltic Science Link. Trzonem tych klastrów naukowych są dziedziny badań, które już teraz są w regionie silnie rozwinięte – nauki przyrodnicze i technologie materiałowe. Projekt jest obecnie realizowany we współpracy między DESY/Hamburg a Szwedzką Radą Badawczą; tworzony jest również szereg podprojektów.
Baltfish to forum utworzone w celu wzmocnienia współpracy państw członkowskich z regionu Morza Bałtyckiego, co było pierwszym krokiem w kierunku dalszej regionalizacji zarządzania rybołówstwem. Forum pod przewodnictwem Szwecji współpracuje z odpowiednimi organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego, w tym Regionalnym Komitetem Doradczym Morza Bałtyckiego i Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (komisją helsińską – HELCOM) w celu skuteczniejszego wdrażania polityki oraz integracji zaangażowanych stron w zarządzaniu rybołówstwem. Głównym elementem forum jest grupa wysokiego szczebla złożona z szefów resortów lub departamentów rybołówstwa państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego i dyrektora ds. rybołówstwa na obszarze Morza Bałtyckiego w Komisji.
W ramach projektu COHIBA prowadzi się identyfikację i pomiary najważniejszych źródeł jedenastu szczególnie niebezpiecznych substancji w celu opracowania racjonalnych pod względem kosztów rozwiązań w zakresie ograniczenia zrzutów. Projekt obejmuje również promowanie najlepszych praktyk oraz budowania potencjału. Projektem COHIBA kieruje Fiński Instytut ds. Środowiska, a uczestniczy w nim 22 partnerów z ośmiu różnych państw. Działania podzielone są na sześć głównych obszarów, monitorowanych przez właściwe krajowe instytuty i agencje w Finlandii, Szwecji, na Łotwie i w Niemczech oraz przez komisję helsińską.
Więcej informacji:
Szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju i doroczne forum EUSBSR w 2012 r. – Dania, 18 czerwca
Sprawozdanie z konferencji z 2011 r. – „New Ambitions for the Baltic Sea Region” („Nowe ambicje dla regionu Morza Bałtyckiego”)
Kontakt:
Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Zdjęcia: Marek Czasnojć

Koniec przełowienia możliwy już w 2015 roku!

Czytaj więcej: Koniec przełowienia możliwy już w 2015 roku!Koalicja OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej organizuje seminarium naukowe prezentujące rolę zachowania równowagi ekologicznej ekosystemów morskich w odbudowie europejskiego sektora rybołówstwa. Rok 2012 jest rokiem ostatnich prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej. Jest to tym samym ostatni moment, kiedy obywatele i decydenci mogą wpłynąć na finalny kształt reformy, od której zależy stan morskich ekosystemów, sektora rybołówstwa i w konsekwencji stan gospodarki wszystkich państw Unii.

Data i miejsce wydarzenia: 13 marca, godz. 11.00 – 14.00,

Sala Konferencyjna Nowego Domu Poselskiego, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa.

Seminarium pt."Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa" jest jednym z serii wydarzeń organizowanych w tym roku przez OCEAN2012 w wybranych krajach Europy. Celem tegorocznej kampanii koalicji jest pokazanie konsekwencji nadmiernej eksploatacji zasobów morskich oraz wskazanie korzyści ekonomicznych jakie mogą płynąć dla gospodarki z wprowadzenia zrównoważonego podejścia do zarządzania sektorem rybołówstwa. W polskiej odsłonie wydarzenia udział wezmą znani specjaliści z dziedziny oceanografii dr Rainer Froese z Helmholth Centre for Ocean Research (GEOMAR) oraz prof. Krzysztof Skóra z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa „Ryby mają głos” Klubu Gaja przybliżająca problematykę przełowienia w skali Polski i świata poprzez prezentację fotografii autorstwa belgijskiego artysty Dosa Winkela.

"To w tej chwili - podczas toczącego się procesu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa - ważą się losy przyszłego stanu zasobów ryb w wodach UE. Od decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE zależy, czy uda się rozwiązać dręczący sektor problem przełowienia. Przywrócenie i utrzymanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomu zdolnego wyprodukować maksymalny zrównoważony odłów (MSY) tam gdzie jest to biologicznie możliwe, najpóźniej do roku 2015, to cel który zapewni zdrowe zasoby ryb dla tego i przyszłych pokoleń"– mówi Justyna Niewolewska z Fundacji Nasza Ziemia, krajowy koordynator koalicji OCEAN2012.

Zdrowe, zasobne w ryby morza - niezbędny warunek dobrej kondycji sektora rybołówstwa – od dziesięcioleci są eksploatowane w sposób zbyt intensywny, co nie pozostaje bez konsekwencji zarówno dla ekosystemów jak i gospodarki.

· Od roku 1993 połowy jednostek Unii Europejskiej spadają średnio o 2 procent rocznie, prowadząc do

stopniowego obniżania przychodów (25% od początku lat 90)*.

· W ostatnich latach znacznie obniżyła się liczebność wielu popularnych w Europie gatunków ryb (jak dorsz czy żabnica), ale nadal są one eksploatowane w sposób niezrównoważony.

· Badania pokazują, że nieprawidłowe zarządzanie zasobami rybnymi prowadzi do wzrostu poziomu bezrobocia i obniżenia dochodów pochodzących z tego sektora gospodarki. W raporcie “Jobs lost at Sea” specjaliści New Economics Foundation oszacowali potencjalne korzyści płynące z odbudowy 43

europejskich stad (na ponad 150 istniejących). Wyniki badania wykazały, że przywrócenie jedynie 43 stad do poziomu odpowiadającemu MSY (Maksymalny Zrównoważony Odłów) wygenerowałoby dodatkowe 3,53 milona ton wyładunku, który byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie na produkty z ryb dla nawet 160 milionów Europejczyków**. W samej tylko Polsce dodatkowe wyładunki, które mogłyby być wynikiem połowów na poziomie MSY, pozwoliłyby zapewnić dostęp do produktów z ryb dla prawie sześciu milionów obywateli (5,8mln) I zmniejszyłyby zapotrzebowanie na import ryb o 1/3***.

Nadmorskie położenie kraju dobrem narodowym

Czytaj więcej: Nadmorskie położenie kraju  dobrem narodowymAnna Wypych – Namiotko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Jestem przekonana, że dorobek ostatnich czterech lat w dziedzinie spraw morskich stanowi solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego. Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa w perspektywie do 2020 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju sektora oraz kontynuacji działań”

Morza i Oceany: - Wiem, że jest to trudne pytanie, ale jak Pani Minister ocenia swoją czteroletnią kadencję sprawowania funkcji Podsekretarza Stanu, osoby odpowiedzialnej za gospodarkę morską?
Anna Wypych – Namiotko: - Wywodząca się z prawa starożytnego Rzymu maksyma mówi, że nie można być sędzią we własnej sprawie. Ufam jednak, że mogę zaryzykować stwierdzenie, a Pan Redaktor i czytelnicy zgodzą się, iż ostatnie cztery lata nie są czasem zmarnowanym dla rozwoju sektora morskiego w Polsce. Obejmując pod koniec 2007 r. stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury miałam świadomość dużego wyzwania, polegającego na konieczności wprowadzenia wielu nowych rozwiązań na rzecz sektora morskiego. Zaczynaliśmy od stworzenia forum współpracy nad ogółem spraw morskich o charakterze międzyresortowym poprzez  działalności legislacyjnej dotyczącą wdrożenia Pakietu ERIKA III, a wreszcie podjęcia prac nad zdefiniowaniem polityki morskiej Państwa.
Przez ostatnie cztery lata starałam się podejmować decyzje ukierunkowane na rozwój sektora morskiego – obecnie, jak również w perspektywie następnych lat. Wychodzę bowiem
z założenia, że praca dla potrzeb danego działu gospodarki narodowej nie może być wykonywana w oderwaniu od celu jakiemu ma służyć, a w tym przypadku jest to maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw i gospodarki narodowej, płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia naszego kraju.
MiO: - Co się udało zrealizować a czego nie?
A. W-N.: - Przez ostatnie cztery lata udało się dokonać wiele dobrego w Polsce. Oczywiście niektóre plany udało się wdrożyć później niż oczekiwaliśmy, nad wdrażaniem innych jeszcze pracujemy. Nie należy zapominać, że każde działanie, które podejmujemy nie dzieje się w próżni, ale w środowisku, gdzie trzeba pogodzić zamiary z realnymi możliwościami działania. Istniejące uwarunkowania prawne, społeczne, ekonomiczne w wymiarze krajowym, regionalnym i międzynarodowym determinują możliwości wprowadzania zmian w istniejącym porządku. Chciałabym przy tym podkreślić, że na okres kadencji 2007 – 2011 przypadł ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który odczuło większość Państw Członkowskich UE, a sektor morski, jako z definicji nierozerwalnie związany z gospodarką światową szczególnie narażony był na wahania koniunktury.
W odpowiedzi na pytanie co udało się zrealizować, pragnę przede wszystkim podkreślić, że od samego początku kadencji Rząd realizuje politykę morską w odejściu od sektorowego wymiaru działań na rzecz zintegrowanego podejścia do spraw morskich, co przyniosło znacznie lepsze rozumienie i postrzeganie sektora gospodarki morskiej w Polsce. Na działania Rządu z zakresu polityki morskiej składały się wysiłki wszystkich resortów i służb związanych z prowadzeniem spraw morskich. Wszystkie one włączone są w prace Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP, który stanowi rządowe forum współpracy nad ogółem spraw morskich. Po raz pierwszy pozwoliło to na kompleksowe ujęcie całości kwestii morskich w Polsce.
Warto podkreślić, że w porównaniu z okresem 2004-2006 zanotowano 7 - krotny wzrost wartości inwestycji w infrastrukturę morską. W sposób efektywny kontynuowane były działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskich portów morskich poprzez realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach programów wieloletnich. Flagowym projektem jest budowa falochronu dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, jako jedna z inwestycji towarzyszących budowie terminalu LNG. Od początku kadencji Ministerstwo działało na rzecz budowy i modernizacji połączeń lądowych portów morskich z ich zapleczem ładunkowym, w tym: autostrady A-1, drogi ekspresowej S-3 oraz linii kolejowych E65, CE65, E59 i CE59. Zaowocowało to inwestycjami dokonywanymi w portach morskich m.in.. przez takie spółki jak: Sea-Invest, czy Maersk.
W kontekście rozwoju portów morskich należy także zaznaczyć, że aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu autostrad morskich, jako szczególnych elementów europejskiej i regionalnej sieci transportowo – logistycznej. Autostrady morskie wykorzystują transport wodny śródlądowy i kolejowy, jako gałęzie transportu, łączące porty z ich lądowym zapleczem oraz tworząc sieć intermodalną. Doprowadziło to do uruchomienia autostrady Gdynia – Karlskrona, na decyzję KE czeka wniosek w sprawie utworzenia autostrady Świnoujście-Trelleborg.
Warto zaznaczyć, że udało wypracować skuteczny monitoring zgodności statków polskiej bandery z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz warunków życia i pracy na statku co zaowocowało w 2010 r. wpisaniem Polski na tzw. „białą” listę państw stron Memorandum Paryskiego. Akademie morskie, rozwijały ofertę dydaktyczną związaną z morzem oraz pogłębiały zaangażowanie w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze o charakterze morskim.
W związku z faktem, że istotną rolę dla rozwoju polskich portów morskich ma ich promocja na rynku globalnym należy podkreślić działania podjęte w związku ze Światową Wystawą EXPO 2010 w Szanghaju.
W czasie kadencji udało się zakończyć prace nad wieloma ustawami i rozporządzeniami umożliwiającymi faktyczną realizację polityki morskiej państwa. Z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury w szczególności pragnę zwrócić uwagę na:
- Ratyfikację Konwencji bunkrowej i wprowadzenie zmian do Kodeksu Morskiego w zakresie ubezpieczenia statków na wypadek wycieków olejowych, których koszty usuwania – jak pokazują katastrofy statków ERIKA, PRESTIGE czy katastrofa kontenerowca RENA, która miała miejsce w październiku u wybrzeży Nowej Zelandii – mogą wynosić wiele milionów euro.   W tym samym celu ratyfikowano również Protokół z 2003 r. do  Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego  Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r. Dzięki temu zapewniona jest wypłata odszkodowań w razie szkód przewyższających o setki milionów euro poziom ubezpieczenia armatorów.
- nową ustawę o bezpieczeństwie morskim implementującą pakiet dyrektyw ERIKA III;
- ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich;
- zmianę ustawy o Izbach Morskich – wprowadzoną ze względu na orzeczenie ETS w sprawie katastrofy  promu Heweliusz;
- zmiany do ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
- zmianę ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej w zakresie zniesienia barier inwestycyjnych;
- założenia ustawy o podatku tonażowym po notyfikacji w KE;
- założenia ustawy o Państwowej Komisji badania Wypadków Morskich;
Ponadto zawarte zostały umowy międzynarodowe wielostronne, w tym kontekście podkreślić należy ratyfikację Konwencji ILO o pracy na morzu (MLC) z 2006 r. oraz ratyfikację Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r. Zawierane były także umowy dwustronne – w szczególności umowa o żegludze po Zalewie Wiślanym, a także umowy m.in. o transporcie morskim oraz unikaniu podwójnego opodatkowania.
Polska podpisała również Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowego przewozu towarów w całości lub częściowo drogą morską (tzw. Reguły Rotterdamskie), która stanowi przełomową, kompleksową regulacją przewozu towarów morzem. Oprócz Polski, podpis złożyli między innymi przedstawiciele Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii czy USA. Konwencja została opracowana przy aktywnym udziale delegacji polskiej, w ramach UNCITRAL (Komisja NZ  ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego). W chwili obecnej, działająca przy ministrze właściwym ds. gospodarki morskiej Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego pracuje nad propozycją przepisów implementujących Konwencję do polskiego porządku prawnego - natomiast decyzja o ratyfikacji przez Polskę Konwencji jeszcze nie zapadła i uzależniona jest od zachowania się głównych partnerów handlowych Polski i najbardziej liczących się w świecie  państw morskich.
MiO: - Jak się rysują kolejne lata, lata rozwoju gospodarki morskiej?
A. W-N.: - Jestem przekonana, że dorobek ostatnich czterech lat w dziedzinie spraw morskich stanowi solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego. Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa w perspektywie do 2020 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju sektora oraz kontynuacji działań.
W kolejnych latach wymierne znaczenie dla rozwoju sektora będzie miała, co należy wyraźnie wyartykułować, dalsza budowa kręgosłupa gospodarki morskiej, czyli infrastruktury.  W chwili obecnej koordynacja planów infrastrukturalnych na rzecz rozwoju gospodarki wskazana jest w „Strategii rozwoju portów morskich do roku 2015” oraz strategii rozwoju poszczególnych województw nadmorskich, a także strategii rozwoju portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Podstawowym narzędziem realizacji tych strategii są Programy operacyjne: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Województwa Pomorskiego, PO Województwa Zachodniopomorskiego oraz PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W latach następnych koordynacja zostanie zapewniona poprzez realizację przygotowywanej Strategii Rozwoju Transportu, jako jednej z dziewięciu głównych strategii rozwoju kraju oraz programy operacyjne na następną perspektywę finansową.
MiO: - Porty rozwijają się dynamicznie i idą w kierunku konteneryzacji. Czy ta linia będzie także kontynuowana w następnych latach?
A. W-N - Dziś transport morski jest integralną częścią lądowo-morskich ciągów logistycznych, a porty morskie węzłami łączącymi transport lądowy z morskim. Zwiększenie wykorzystania kontenerów w transporcie krajowym i międzynarodowym jest bezpośrednio związane z rozwojem krajowego transportu intermodalnego, a zwłaszcza lądowych terminali intermodalnych.
W tym kontekście pragnę podkreślić uruchomienie w 2010 r. pierwszego dla Morza Bałtyckiego transoceanicznego połączenia żeglugowego z regularnymi zawinięciami dużych kontenerowców bezpośrednio do portu Gdańsk z wielkich portów Dalekiego Wschodu.  Pozwoliło to na zwiększenie serwisu feederowego do portów bałtyckich, a tym samym Port Gdańsk uzyskał status pierwszego na Bałtyku hubu kontenerowego. Potwierdziło to stale rosnącą rolę portów polskich. Mam przy tym nadzieję, że w przyszłości więcej światowych przewoźników włączy do swoich rozkładów terminale kontenerowe w polskich portach morskich.
Modernizacja i budowa nowych portowych terminali kontenerowych nie byłyby możliwe bez finansowanych ze środków publicznych i europejskich inwestycji w zakresie infrastruktury dostępu do portów i infrastruktury portowej.
MiO: - W jakim innym kierunku powinny pójść nasze porty, by uatrakcyjnić swoją rolę?
A. W-N: - Sądzę, że należy kontynuować dotychczasową linię rozwoju polskich portów morskich. Wybór kierunków rozwoju polskich portów morskich jest w rękach mądrych zarządów,  które są w stanie najlepiej kierować działaniami tak, żeby uzyskać jak największą wartość dodaną. Dobra współpraca i komunikacja pozwala na wytyczenie przez Rząd ogólnych kierunków rozwoju, ujętych w ramy strategii. Rząd, samorządy oraz zarządy portów morskich podejmują działania zmierzające przede wszystkim do poprawy czynników mających znaczenie dla wzrostu konkurencyjności polskich portów morskich, z uwzględnieniem powiązań z sąsiadującymi obszarami lądowymi, zwiększenie stopnia rozwoju nowoczesnych usług portowych dla podniesienia ich rangi w międzynarodowej sieci transportowej. Istotna jest też budowa wizerunku portu, jako bieguna zrównoważonego rozwoju regionu i gminy. Takie działania są niezbędne, by polska branża portowa mogła skutecznie konkurować z innymi portami europejskimi.
W tym kontekście pragnę zaznaczyć, że mimo, iż koniunktura w branży transportu morskiego w dużej mierze uwarunkowana jest czynnikami międzynarodowymi, porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej przełamały dekoniunkturę wynikającą z kryzysu ekonomicznego, nawet osiągając lub wyrównując w 2010 r. historyczne rekordy zysków i przeładunków.
MiO: - Porozmawiajmy trochę o żegludze morskiej. Nie mamy się czego wstydzić, armatorzy rozwijają się także: Polska Żegluga Morska należy do światowej czołówki, budując nowe statki jeszcze bardzie się umacnia na światowym rynku przewozowym, Chipolbrok także należy do przewoźników wiodących na świecie. Do tej grupy powoli dołączają Euroafrica czy Unibaltic. Od kilku lat kupują statki i zdobywają rynki. Jak na tle tych firm rysują się perspektywy dla Pol-Euro, Pol-Levant czy PLO? Mają szanse na szybszy rozwój?
A. W-N: - Perspektywy szybszego rozwoju wszystkich polskich przedsiębiorstw żeglugowych zależą od wielu czynników w różnym stopniu zależnych od działań Rządu i sytuacji na rynku globalnym. W kompetencji MTBiGM leży nowelizacja ustawy o podatku tonażowym czy nowa ustawa o pracy na morzu, dzięki którym staramy się stworzyć armatorom możliwość prowadzenia działalności odpowiadającej standardom europejskim i światowym. Podatek tonażowy jest dziś dla  armatorów najkorzystniejszą formą opodatkowania, uzależnioną od tonażu eksploatowanej przez nich floty.
Czytelnikom Mórz i Oceanów jest wiadomo, że nie tylko obciążenia fiskalne spowodowały przeniesienie statków polskich armatorów morskich do rejestrów tzw. „wygodnych bander”. Ministerstwo pracuje, przy aktywnym udziale przedstawicieli marynarzy oraz armatorów nad  projektem nowej ustawy o pracy na morzu, która wdroży Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r. i wprowadzi przepisy tworzące przyjazne środowisko dla funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugowych. Zdaję sobie sprawę, że uchwalenie tej ustawy jest od dawna oczekiwane przez środowisko polskich armatorów morskich oraz przez środowisko polskich marynarzy.
Z wielką satysfakcją obserwuję, że armatorzy podejmują się realizacji programów modernizacji floty, co jest warunkiem podniesienia konkurencyjności w żegludze morskiej.
MiO: - Linie pasażerskie pływające po Bałtyku przewożą coraz więcej pasażerów, ale najwięcej samochodów ciężarowych. Czy tutaj też mamy powody do radości, czy w tej materii jeszcze trzeba coś więcej zrobić?
A. W-N. - W dziedzinie żeglugi promowej podjęte zostały konkretne działania, w tym modernizacja portowych  terminali pasażerskich, tworzenie autostrad morskich, poprawa infrastruktury dostępu oraz tworzenie nowych centrów logistycznych, oraz sprzyjających warunków fiskalnych wpływających na podwyższenie jakości usług transportu morskiego. Turystyka morska i nadmorska stała się w ostatnim czasie jedną z najszybciej rozwijających się i perspektywicznych gałęzi sektora morskiego. W przypadku żeglugi pasażerskiej obserwujemy bardzo duży ruch statków tzw. wycieczkowców przewożących do 3,5 tysiąca pasażerów. W tym kontekście znaczeie ma rozwój infrastruktury w tym terminali pasażerskich w portach i przystaniach morskich, marin i przystani żeglarskich, a także działania na rzecz tworzenia bazy hotelowej i kąpielisk. Ponadto w tym aspekcie trzeba działać zachęcająco dla biznesu oferującego usługi turystyki  morskiej i wypoczynku na morzu. W tym kontekście pragnę zaznaczyć, że rozwój turystyki morskiej ujęty został w ramach polityki morskiej Państwa.
MiO: - Spojrzenie Pani Minister na światową a przede wszystkim polską gospodarkę morską jest rzetelne i głębokie. Wie Pani co trzeba zrobić, żeby ta branża rozwijała się nadal i odnosiła coraz więcej sukcesów. Jakie zatem ma Pani marzenia?
A. W-N. - Chciałabym, żeby nadmorskie położenie kraju było powszechnie postrzegane jako szczególne dobro narodowe o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego oraz dla pozycji Polski w stosunkach międzynarodowych. Moim marzeniem jest tworzenie sprzyjających warunków dla biznesu morskiego w Polsce, umożliwiających konkurencyjność i dostosowanie do standardów UE. Mam nadzieję, że gospodarka morska  będzie jednym z podstawowych wyznaczników w kształtowaniu polityki rozwoju, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, a polityka morska RP będzie postrzegana przez szerokie masy społeczeństwa jako oczywiste działanie ogólnonarodowe o wymiarze międzynarodowym.
MiO: - I ostatnie pytanie. Czego w zbliżającym się 2012 roku życzy Pani Minister Czytelnikom Mórz i Oceanów?
W nowym, 2012 roku życzę wszystkim czytelnikom Mórz i Oceanów, żeby z satysfakcją mogli śledzić doniesienia z dziedziny spraw morskich oraz kontynuowali włączanie się w inicjatywy związane z gospodarką morską. Pragnę przy tym podkreślić, że aktywność każdego z nas w tej mierze, większa, czy mniejsza zawsze w jakimś stopniu składa się na realizację polityki morskiej Państwa i wspomaga osiągnięcie wartości dodanej przez cały sektor morski.
Morza i Oceany życzą Pani Minister kolejnych udanych czterech lat kadencji na stanowisku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dziękuję za rozmowę
Bogdan Tychowski