TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Powołanie Przewodniczącego - CMKE

Czytaj więcej: Powołanie Przewodniczącego - CMKEW dniu 28 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powołał Panią Annę Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM na Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

24 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 115), regulujące sprawy związane m.in. ze składaniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych egzaminami kwalifikacyjnymi prosimy o sprawdzanie bieżących informacji na stronie CMKE (zakładka Gospodarka morska i śródlądowa – CMKE).

Zmiana przepisów o oznakowaniu nawigacyjnym

Czytaj więcej: Zmiana przepisów o oznakowaniu nawigacyjnym14 stycznia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 57) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli 28 stycznia br.).

Nowe rozporządzenie zachowuje w dużym stopniu dotychczasowy stan prawny dotyczący kwestii oznakowania nawigacyjnego ustanowiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 173), uwzględniając jednocześnie postanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA). Ujednolicono także sposób zapisu charakterystyk świateł znaków nawigacyjnych przez przyjęcie terminologii międzynarodowej jako ich podstawowego sposobu zapisu, rezygnując z polskich oznaczeń (skrótów). Wprowadzono jednocześnie nowe pojęcia takie, jak: systemy nawodne, lądowe, radionawigacyjne. Szczegóły w dziale „Przepisy”.

Źródło: http://www.umsl.gov.pl/

Strategia Rozwoju Transportu

Czytaj więcej: Strategia Rozwoju Transportu22 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Stanowi ona jeden z elementów przedsięwzięcia podjętego przez Rząd w 2009 r., jakim było zoptymalizowanie obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i systemach przewozowych.

Jest to średniookresowy dokument planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Wskazano w nim cele oraz kierunki rozwoju transportu w taki sposób, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK 2020). Transport stanowi bowiem jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju.

Ponieważ znaczna część celów rozwoju transportu zostanie zrealizowana w horyzoncie czasowym dłuższym niż 10 lat, dokument wykracza poza rok 2020, i tym samym przedstawia najważniejsze kierunki działań konieczne do podjęcia w perspektywie do 2030 r. Należą do nich przede wszystkim kapitałochłonne i czasochłonne inwestycje w infrastrukturę transportową, przekształcenie systemów zarządzania oraz wprowadzenie innowacyjnych ("inteligentnych") rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie tej infrastruktury w ramach całego systemu transportu, również w wymiarze intermodalnym.

Podstawowym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym.

Poprawa dostępności terytorialnej w Polsce wymaga integracji głównych gałęzi transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego-śródlądowego), rozumianych jako zintegrowany system transportowy. Zasadniczym zadaniem takiego systemu jest przezwyciężenie barier geograficznych, aby możliwa była interakcja między obywatelami, przedsiębiorcami, a także między całymi gospodarkami. Jest to również krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionów.

Główny cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych oraz rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

Realizacja głównego celu transportowego w perspektywie 2020 r. i dalszej, wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych, właściwych dla każdej z gałęzi transportu. Chodzi o:

- stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,

- poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,

- poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów,

- ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

- zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Wyzwaniem dla Polski jest zatem w pierwszej kolejności usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego (TEN-T).

W drugim okresie należy skupić się na zwiększaniu poziomu nasycenia infrastrukturą i stworzeniu zintegrowanego systemu transportowego.

Tylko spójna sieć autostrad, dróg ekspresowych i kolei o wysokim standardzie, rozwinięta sieć lotnisk, portów morskich i dróg wodnych śródlądowych oraz systemów transportu publicznego pozwoli w pełni wykorzystać potencjał polskiej gospodarki, edukacji, nauki i kultury.

Strategia Rozwoju Transportu jest spójna ze średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo, a jej zapisy uwzględniają ustalenia obszarów interwencji SRK 2020, w szczególności obszaru II - Konkurencyjna gospodarka i zawartego w nim celu - Zwiększenie efektywności transportu. Uwzględnia również trendy oraz kierunki zmian wskazywane w sektorowych oraz horyzontalnych dokumentach unijnych. Wprowadza także nowe rozwiązania konieczne do wdrożenia w celu sprostania wymogom stojącym przed sektorem transportowym w I połowie XXI wieku.

W Strategii przedstawiono: diagnozę obecnego stanu transportu w Polsce; prognozę popytu na transport; charakterystykę celów realizacji SRT w powiązaniu z celami pozostałych strategii; koncepcję tworzenia zintegrowanego systemu transportu w Polsce z uwzględnieniem miejsca w tym systemie poszczególnych gałęzi i form transportu; koncepcję zmian systemu organizacji i zarządzania systemem transportowym w Polsce, w tym możliwości wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie; kierunki interwencji dotyczące poprawy bezpieczeństwa w transporcie; kierunki interwencji w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko; wskaźniki realizacji strategii w okresie do 2020 r.; opis systemu wdrażania i monitoringu oraz finansowe uwarunkowania rozwoju transportu. Do SRT załączono również: podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załączniki pod adresem:

http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795904-p_1.htm

Projekt umowy o transporcie morskim z Republiką Azerbejdżanu

Czytaj więcej: Projekt umowy o transporcie morskim z Republiką AzerbejdżanuW dniach 17-18 stycznia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęły się negocjacje projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o transporcie morskim. Stronę polską reprezentowała Pani Monika Niemiec-Butryn, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w MTBiGM, delegacji Azerbejdżanu przewodniczył Pan Ahmad Ismayilov, Dyrektor Departamentu Morskiego Państwowej Administracji Morskiej.

Delegacja MTBiGM oraz Republiki AzerbejdżanuCelem Umowy jest rozwój współpracy w dziedzinie żeglugi morskiej, poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju żeglugi międzynarodowej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska morskiego. Współpraca przyczyni się do usprawnienia obsługi transportowej obrotów handlowych między obu krajami i państwami trzecimi regionu Morza Kaspijskiego. Na zakończenie negocjacji przedstawiciele obydwu rządów  podpisali Protokół ze spotkania (Agreed Minutes).

Podpisanie Umowy planowane jest w I połowie 2013 r.

Niższe podatki portowe

Czytaj więcej: Niższe podatki portoweStawki podatków portowych będą obniżone - zadeklarował Minister Transportu, Sławomir Nowak, który w czwartek odwiedził Szczecin. W pierwszym półroczu przyszłego roku rząd przyjmie rozporządzenie, które ma uregulować opłaty za wieczyste użytkowanie terenów portowych w Trójmieście i stolicy Pomorza Zachodniego. Sławomir Nowak poinformował, że prace nad rozporządzeniem już trwają.

- To niepoprawny stan rzeczy. Spróbujemy to uregulować od strony rządowej. Myślę, że stanie się to w pierwszej połowie 2013 r. - powiedział szef resortu.

Za wprowadzenie wysokich opłat minister oskarżył zachodniopomorskie samorządy.

- Trzeba pamiętać o tym, że w Gdańsku, Gdyni i w Szczecinie zdecydowały o tym władze samorządowe. W Trójmieście ustaliły one stawkę na 0,3 proc, a w Szczecinie i Świnoujściu na 3 proc. To jest więc pytanie do władz, dlaczego tak zrobiły.

Spółki portowe z Trójmiasta płacą za wieczyste użytkowanie 10 razy mniej niż firmy ze Szczecina od 2007 roku.

Źródło: Polskie Radio Szczecin, Grzegorz Gibas