Podatki marynarskie: Belgia – zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

cze 28, 2018 | Polskie nowości

Over 40

Obecnie obowiązujące regulacje zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Belgią należy uznać za korzystne, gdyż nie przewidują obowiązku rozliczenia się w Polsce z dochodów uzyskiwanych przez polskich marynarzy wykonujących pracę na rzecz armatorów belgijskich.

Dnia 01.01.2019 r. w życie wejdzie Protokół zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 roku przez ww. Państwa.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Belgią do dnia 31.12.2018 r. 

Dotychczasowa Konwencja zawarta pomiędzy Polska a Belgią obowiązująca do końca bieżącego roku, w art. 15 ust. 3 stanowiła, iż wynagrodzenia otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo pojazdu szynowego lub drogowego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym bądź na pokładzie statku żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. 

Z kolei kwestię eliminacji podwójnego opodatkowania regulował art. 23 ust. 2 lit. b  ww. umowy,  który stanowi, iż jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji, dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga, lub majątek, który ta osoba posiada, są zwolnione z opodatkowania w Polsce, to Polska może tym niemniej przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu albo pozostałego majątku tej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania. 

W omawianej umowie międzynarodowej metodą unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych z pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich, ustanowiona została metoda wyłączenia z progresją. 

Zastosowanie metody wyłączenia z progresją w powyższej umowie tworzyło dotychczas bardzo korzystną sytuację podatkową dla podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce, gdy wykonuje on pracę najemną na statkach tylko u armatora/pracodawcy belgijskiego w roku podatkowym, gdyż jest on zwolniony z opodatkowania w Polsce i nie musi składać zeznania podatkowego za ten rok podatkowy w Polsce z zastrzeżeniem, że nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Belgią od dnia 01.01.2019 roku.

Protokół zmieniający Konwencje między Polską, a Belgia z dnia 14.04.2014 roku., który wszedł w życie 02.05.2018 roku, a zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2019 r., pozostawia art. 15 ust. 3 bez zmian. 

Jednakże nową konstrukcję i brzmienie otrzymuje art. 23 regulujący kwestię metody unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z Protokołem zmieniającym art. 23 ust 2 otrzymuje następujące znaczenie: W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochody lub posiada majątek, które stosownie do postanowień niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Belgii, wówczas Polska z uwzględnieniem postanowień litery b) oraz c) niniejszego ustępu zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Ustęp c) do którego odsyła powyższy punkt komentowanego artykułu, dotyczący opodatkowania dochodów marynarzy będących rezydentami Polski stanowi, iż, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji uzyskane dochody lub posiadany majątek przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce są zwolnione z opodatkowania w Polsce, to Polska może jednak wziąć pod uwagę przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Protokół zmieniający Konwencję pomiędzy Polską a Belgią, w dalszym ciągu utrzymuje metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w samej Konwencji, zmieniając tylko nieco jej konstrukcję i literalne brzmienie. Art. 23 ust. 2 pkt a i c omawianej Konwencji w dalszym ciągu podtrzymuje korzystną dla podatników-marynarzy metodę wyłączenia z progresją.

WNIOSKI

Regulacja zawarta zarówno w Konwencji jak i zmieniającym ją Protokole, który zacznie obowiązywać od 01.01.2019 roku przewiduje korzystne rozwiązania podatkowe dla Podatnika, będącego marynarzem, gdyż nie ma i nie będzie on miał obowiązku deklarowania w Polsce kwot, które zostały uzyskane z pracy najemnej na statku morskim eksploatowanym przez belgijskie przedsiębiorstwo, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska jakikolwiek dochody podlegające łączeniu z dochodem zagranicznym w Polsce w roku podatkowym. Jeżeli taki dochód zostanie uzyskany Podatnik będzie obowiązany złożyć zeznanie podatkowe uwzględniające dochody krajowe i zagraniczne, ale tylko w celu podwyższenia stawki podatkowej do dochodu krajowego w oparciu o sumę dochodu krajowego i zagranicznego, który zostanie odniesiony do określonej stawki podatkowej obowiązującej w danym roku w Polsce przy równoczesnym wyłączeniu spod opodatkowania dochodu belgijskiego.

 LM

Autor: 

Współautor: asystenka Patrycja Giers