Jarosław Siergiej: Osiągnęliśmy wyznaczone cele

lip 3, 2012 | Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Morza i Oceany: – Niedawno minął rok od powołania Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego. Jak Pan ocenia ten czas?

JJSarosław Siergiej – Przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego: – To był bardzo dobry okres. Zaczęliśmy naszą współpracę w gronie dziewięciu podmiotów. Po roku działalności w Klastrze jest już czternastu Partnerów i sześć instytucji wspierających. Spotykamy się, rozmawiamy o wspólnych problemach i wyzwaniach. Realizujemy ciekawe, wartościowe inicjatywy służące interesom gospodarki morskiej. Chcemy być silnym głosem w dyskusji na temat spraw morskich i jednocześnie zachęcać firmy, uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu do współpracy pomiędzy sobą. Tworzymy wartość dodana dla tego środowiska.

Morza i Oceany: – Klaster to jedna z form powiązania kooperacyjnego. Czy podmiotom z branży morskiej przydaje się taka współpraca?

Jarosław Siergiej: – Oczywiście! Postępujące procesy globalizacyjne wymuszają od przedsiębiorstw i regionów ciągłej poprawy konkurencyjności. Procesy te sprawiają, że przewagi konkurencyjnej nie osiągają pojedyncze firmy, ale ich skupiska nazywane clusters, co w języku angielskim oznacza grona. Na terenie regionów graniczących bezpośrednio z wodami morskimi szczególną rolę w procesach ekonomicznych odgrywa gospodarka morska, a inicjatywy klastrowe nabierają coraz silniejszego znaczenia w jej funkcjonowaniu. Zasadniczy cel tworzenia powiązań kooperacyjnych tego typu określić można jako stabilizację warunków działalności i rozwój podmiotów gospodarki morskiej. Dążymy też do stworzenia więzi partnerskich pomiędzy członkami Klastra, budowania kultury współpracy i eliminacji barier komunikacyjnych. Wychodzimy z założenia, że razem można osiągnąć więcej, a to sprawia, że nasza działalność spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.

Morza i Oceany: – Zakres działalności Klastra jest bardzo szeroki. Jakie są priorytety waszej działalności?

Jarosław Siergiej: – Misją klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. Dążymy do harmonizacji działań na rzecz wzmocnienia krajowej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej. Nasza działalność opiera się na czterech głównych filarach – portach i usługach portowych, przemyśle stoczniowym, badaniach i edukacji oraz turystyce wodnej i dziedzictwie morskim. To pokazuje, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Podmioty współpracujące w ramach Klastra reprezentują wszystkie przedstawione dziedziny będące w sferze naszych zainteresowań. Razem świetnie się uzupełniamy, tworząc coraz silniejsze środowisko interesów morskich.

Morza i Oceany: – Które z działań podjętych do tej pory przyniosły Pana zdaniem wymierne efekty?

Jarosław Siergiej: – Klaster stał się ważnym głosem w dyskusji na temat bieżących spraw i problemów gospodarki morskiej w naszym regionie, czego dowodem są apele o pogłębienie toru wodnego i dostosowania warunków zagospodarowania przestrzennego do potrzeb działalności firm związanych z branżą morską. Angażujemy się także w działalność naukową i edukacyjną. Klaster przy współpracy z Akademią Morską w Szczecinie i Wyższą Szkołą Bankową zorganizował konferencję naukową pn. Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, której celem była analiza i ocena roli transportu morskiego i portów morskich w międzynarodowych procesach logistycznych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy zajmujący się procesami logistycznymi. Ponadto uczestniczymy w targach i wystawach. Potencjał firm funkcjonujących w ramach Klastra został zaprezentowany m.in. podczas giełdy kooperacyjnej odbywającej się w ramach X Ogólnopolskiej konferencji pt. Rola klastrów w obszarach transgranicznych. Od kilku miesięcy działa również strona internetowa, która prezentuje bieżące informacje z działalności naszych firm.

Morza i Oceany: – W naszym regionie funkcjonuje kilka organizacji związanych z gospodarką morską. Jesteście dla siebie konkurencją czy wspieracie się i współpracujecie?

Jarosław Siergiej: – W wielu przypadkach nasze interesy są zbieżne, jednak działamy w różnych obszarach. Na pewno nie konkurujemy ze sobą, ale staramy się wspierać. Najlepszym tego przykładem jest porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Klastrem Morskim, które podpisaliśmy kilka tygodni temu.

Morza i Oceany: – Czy każda firma zainteresowana współpracą może wstąpić do Klastra?

Jarosław Siergiej: – Tak. Każdą firmę, której zależy na tworzeniu silnego środowiska interesów morskich zapraszamy do współpracy. Na stronie www.klastermorski.com znaleźć można wszystkie niezbędne informację na ten temat. Oczywiście, uczestnictwo w klastrze jest bezpłatne.

Morza i Oceany: – Przez ostatni rok udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć. Jak wyglądają wasze plany na najbliższe miesiące?

Jarosław Siergiej: – Rzeczywiście, ostatni rok przyniósł wiele wymiernych korzyści. Osiągnęliśmy wyznaczone cele. Udało nam się zrealizować ciekawe przedsięwzięcia, jednak przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Na pewno będziemy nadal podejmować działania intensyfikujące współpracę pomiędzy różnymi podmiotami funkcjonującymi w naszym środowisku. Chcemy także zacieśnić współpracę pomiędzy nauką i biznesem, co jest jednym z naszych priorytetów. Kooperacja z Akademią Morską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym daje nam ogromne możliwości rozwoju. Będziemy też promować nasz potencjał na targach, wystawach, czy w sieci. Po kilkunastu miesiącach działalności widzimy, że istnieje duża wola współpracy pomiędzy Partnerami Klastra. W przyszłości planujemy realizację wspólnych projektów na większą skalę.

Dziękujemy.

Morza i Oceany