Ogłoszono konkurs na stanowisko Kierownika Biura ds. Gospodarki Morskiej UM

sie 9, 2012 | Szczecin

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Biura ds. Gospodarki Morskiej
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

umsOpis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało kierowanie całokształtem prac Biura ds. Gospodarki Morskiej mające na celu prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw z zakresu:
1. współpracy w celu stworzenia warunków rozwoju funkcji gospodarczych w strefie portowej, tj. współpracy z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w zakresie inwestycji morskich, portowych; współpracy z Biurem Strategii w zakresie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi; opiniowania w sprawach związanych z rozwojem funkcji gospodarczych w strefie portowej,
2. wspierania produkcji i usług sektora morskiego, tj. prowadzenia spraw związanych z udziałem Miasta w Zarządzie Morskich Portów Szczecin- Świnoujście S.A.; współpracy z Żeglugą Szczecińską Spółką z o.o. w zakresie realizacji wykonywanych zadań,
3. spraw związanych z transportem morskim i śródlądowym pasażerskim i towarowym, tj. koordynacji działań zmierzających do realizacji wszelkich programów dotyczących regulacji Odry i związanej z nią infrastruktury; współpracy z właściwym Ministrem, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP S.A. w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu w zakresie poprawy dostępności transportowej do zespołu portu Szczecin-Świnoujście; współpracy z Zachodniopomorskim Klastrem Morskim; współpracy w zakresie realizacji uzgodnionych Radą Interesantów Portu Szczecin-Świnoujście modernizacji i inwestycji drogowych,
4. prowadzenia spraw związanych z wspieraniem rozwoju i dywersyfikacji sektora morskiego oraz współpracy w tym zakresie z właściwymi organami, instytucjami i podmiotami.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu nie przekroczył 6%.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze,
3. 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Kierownika Biura ds. Gospodarki Morskiej, tj. związanym z działalnością w branży morskiej,
4. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku obcym),
5. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), znajomość przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), ustawy z 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), ustawy z 4 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. Nr 171, poz. 1055), innych aktów prawnych związanych z branżą morską oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie,
6. znajomość aplikacji biurowych WORD, EXCEL,
7. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
Umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność podejmowania decyzji w warunkach presji czasowej, umiejętności analityczne, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej (opis charakteru wykonywania działalności),
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada),
8. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 21 sierpnia 2012r. (włącznie)
(Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Biura ds. Gospodarki Morskiej, Nr 2/1/12”.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub nierozstrzygnięcia naboru.
5. Oferty kandydatów zawierające oryginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42 45 210 lub 42 45 250.