Nowy rok akademicki w Akademii Morskiej w Szczecinie

paź 5, 2015 | Polskie nowości

1abcam

 

Tegoroczny nabór na studia do Akademii Morskiej w Szczecinie potwierdził utrzymujące się tendencje wśród kandydatów na studia – największym zainteresowaniem na Wydziale Nawigacyjnym cieszył się kierunek nawigacja (312 przyjętych), na Wydziale Mechanicznym – mechanika i budowa maszyn (99 przyjętych), a na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu – kierunek logistyka (169 przyjętych). W sumie w gronie studentów znajdzie się prawie 990 osób (studia stacjonarne). Uczelnia w 96% wypełniła limity naboru i uruchamia grupy na wszystkich 9 kierunkach kształcenia, jakie prowadzi.

Z ponad 980 osób przyjętych na studia stacjonarne 898 to studenci studiów 1 stopnia (inżynierskie). W tym roku bardzo wiele podań wpłynęło od obcokrajowców (studia rozpocznie ok. 100 osób) – najwięcej z Ukrainy. O przyjęcie na naszą uczelnię starają się często młodsi koledzy obecnych studentów i ich rodzeństwo. Ze względu na nieznacznie różniący się system edukacji to osoby młodsze niż polscy maturzyści – przyjeżdżają do nas w wieku 17 lat. To bardzo dobrzy uczniowie, często z wyróżnieniami. Pozostali obcokrajowcy pochodzą z Białorusi, Rosji, jeden student jest z Uzbekistanu.

Co roku największym zainteresowaniem kobiet cieszy się wydział lądowy uczelni – Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Tu najwięcej pań rozpocznie rok akademicki na kierunku logistyka – 89, najmniej na zarządzaniu i inżynierii produkcji – 25. Na mechanice i budowie maszyn będą „walczyć” trzy panie – tylko na Wydziale Mechanicznym. Na Wydziale Nawigacyjnym najwięcej kobiet jest na kierunku nawigacja oraz geodezji i kartografii (odpowiednio 46 i 33 osoby).

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma podkreślał stałą dbałość o  rozwój uczelni, tak by kształcić na najwyższym poziomie, zachowując doskonałą jakość badań naukowych – nie są to projekty odkładane na półkę, lecz badania stosowane, wdrażane w gospodarce morskiej Polski i Unii Europejskiej. Bardzo ważną rolę Akademia Morska w Szczecinie odegrała przy pracach koncepcyjnych gazoportu w Świnoujściu – uczestniczyła w studiach projektowych, teraz wspomaga inwestycję w zakresie procedur eksploatacyjnych i szkolenia kadry.

Zespoły naszych naukowców uczestniczą także w pracach projektowych przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Uczelnia ma uprawnienia habilitacyjne w dwóch dyscyplinach nauki (na Wydziale Nawigacyjnym i Mechanicznym) i uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach, a w tym roku akademickim rozpoczyna procedurę otrzymania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Zwracając się do studentów podkreślał, że przed nimi wielka szansa – możliwość zdobycia pięknego zawodu, ale sukces w życiu zawodowym wymagać będzie od nich z pewnością wysiłku i pracy, poświęcenia i zapału.

Tradycyjnie podczas inauguracji roku akademickim wręczono promocje doktorskie, odznaczenia państwowe i resortowe (Medale Edukacji Narodowej, Medale za Długoletnią Służbę, odznaki i nagrody). Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu dla zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego otrzymało Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie. Odznakę w imieniu Stowarzyszenia odebrał jego prezes – inż. kpt. ż.w. Anatol Magdziak.

NOWOŚCI w roku akademickim 2015/2016

Nowe specjalności

Od roku akademickiego 2015/2016 do oferty kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie wprowadzonych zostaje pięć nowych specjalności:

– żeglarstwo morskie (kierunek nawigacja, Wydział Nawigacyjny), 

– technologie systemów bezzałogowych (kierunek transport, Wydział Nawigacyjny), 

– eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (kierunek mechanika i budowa maszyn, Wydział Mechaniczny)

– eksploatacja portów jachtowych (kierunek transport, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) 

– eksploatacja terminali kontenerowych (kierunek logistyka, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

Ponieważ na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki, a wybór specjalności dokonywany jest w semestrze wskazanym przez dziekana (zazwyczaj na drugim roku studiów), to należy pamiętać, że zajęcia w ramach tych specjalności studenci rozpoczną w roku akademickim 2016/2017.

Specjalność żeglarstwo morskie udoskonala program kształcenia na kierunku nawigacja. Jej wprowadzenie wynika z potrzeby przygotowania specjalistów, mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych. Szczególny nacisk w zdobywaniu tego typu kwalifikacji będzie położony na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa morskiego. Studenci tej specjalności będę mieli dodatkowe przedmioty specjalistyczne, m.in. teorię i budowę jachtów, bezpieczeństwo w żeglarstwie, porty jachtowe i mariny, meteorologię dla żeglarzy. Absolwenci będą posiadali umiejętności konieczne m.in. do organizowania komercyjnych rejsów wycieczkowych. Specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Uruchomienie specjalności technologie systemów bezzałogowych wynika z dynamicznego rozwoju technologii jednostek bezzałogowych (drony). Studenci tej specjalności będą mieli przede wszystkim doskonałe rozeznanie w obszarze systemów komputerowych, które umożliwi im zarządzania nowoczesnymi systemami bezzałogowymi stosowanymi w różnych środowiskach, oraz wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Program nauczania uwzględnia szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki, która absolwentom pozwoli na przeprowadzanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montaż sprzętu, a także projektowanie systemów wspomagania nawigacji.

Absolwent eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych jest przygotowany do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz do bezpiecznej pracy na statku oraz jachcie motorowym w charakterze oficera mechanika okrętowego (na poziomie operacyjnym i zarządzania). Będzie zajmował się m.in. realizacją procesu wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz układów mechaniki okrętowej, wykonywania prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich. Jego zadania związane będą także z doborem materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz z nadzorem nad ich eksploatacją. Obsługiwać będzie siłownię okrętową (z dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanego przez odpowiedni organ administracji morskiej), organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych, jak i diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych.

Absolwenci specjalności eksploatacja portów jachtowych uzyskają wszechstronną wiedzę w zakresie infrastruktury żeglarskiej oraz zarządzania nowoczesnym zapleczem turystycznym, która umożliwi im podejmowanie pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu. Będą gotowi do podjęcia pracy w firmach zarządzających marinami, przystaniami, itp.

Absolwenci specjalności eksploatacja terminali kontenerowych ukończą studia z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do operacyjnego zarządzania w ramach wybranych podmiotów gospodarczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Będą przygotowani do zarządzania terminalami, kierowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych.

STUDIA NIESTACJONARNE – nabory trwają

Wydział Nawigacyjny

(studia niestacjonarne, 1. i 2. stopnia):

KIERUNEK: NAWIGACJA

Składanie dokumentów do 11 grudnia 2015 r., ogłoszenie wyników: 16 grudnia 2015 r.

Wydział Mechaniczny

(studia niestacjonarne, 1. stopnia):

KIERUNKI: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz MECHATRONIKA

Składanie dokumentów do 11 stycznia 2016 r., ogłoszenie wyników: 12 stycznia 2016 r.

(studia niestacjonarne, 2. stopnia):

KIERUNKI: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN oraz MECHATRONIKA

Składanie dokumentów do 14 marca 2016 r. 

Ogłoszenie wyników: 15 marca 2016 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

(studia niestacjonarne, 2. stopnia):

KIERUNEK: TRANSPORT

Rekrutacja w marcu 2016 r.