Nowy prorektor w Akademii Morskiej w Szczecinie

lis 4, 2020 | Akademia Morska Szczecin

Janusz Uriasz

Od listopada w strukturze Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje nowy pion Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. Na stanowisko prorektora powołany został dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS, prof. AMS z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

W skład nowo powołanego pionu wchodzą: Dział Rozwoju, Centrum Projektów i Innowacji: Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Uczelniane Centrum Informatyczne. Na czele nowego pionu stanął dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS. Absolwent kierunku nawigacja naszej uczelni.

Od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Morską w Szczecinie. Od roku 2005 prowadził Instytut Nawigacji Morskiej, później Instytut Technologii Morskich, a obecnie Katedrę Elektroniki i Telekomunikacji. W ubiegłej kadencji był Pełnomocnikiem Rektora Akademii, członkiem Senatu AMS oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej. Zawodowo jest nawigatorem, posiada doświadczenie zawodowe, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.

W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności nawigacja, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w zakresie nawigacji satelitarnej.

Od roku 2008 uczestniczy w posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, reprezentując Uczelnię i Polskę w pracach dotyczących aktualizacji konwencji STCW i dalej nowelizacji prawa krajowego.

Od roku 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016 przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN. W Akademii Morskiej realizował projekty dydaktyczne i naukowo-badawcze, krajowe i europejskie.

Do zadań nowego prorektora i pracowników pionu należy m.in. kształtowanie polityki i strategii rozwoju uczelni, w tym współpracy z zagranicą i umiędzynarodowienia. Kompetencje pionu obejmują także – kluczowe z punktu widzenia rozwoju – tematy: transferu technologii, wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną i ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju będzie realizował analizy statystyczne, społeczne, kontrolę rankingów, w których notowana jest AMS. Będzie także prowadził działania na rzecz skutecznego podnoszenia pozycji Akademii i jej rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej, wspierał aplikacje o projekty krajowe i zagraniczne oraz ich realizację, promował ofertę usług badawczych AMS, a także dbał o informatyzację uczelni.

 

Akademia Morska w Szczecinie