NIK: Szczecińska Stocznia Remontowa jest zarządzana właściwie.

lis 16, 2012 | SSR "Gryfia"

SSRPetersburgNajwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej szczecińskiej stoczni Gryfia podejmowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS w ramach nadzoru właścicielskiego, w tym zwłaszcza monitorowanie jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, udzielanie wsparcia finansowego i pomocy w działaniach restrukturyzacyjnych oraz poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla spółki. Wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości NIK nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

– Ocena dokonana przez ekspertów NIK nie tylko potwierdza skuteczność przeprowadzonych przez nas działań naprawczych, ale też pozytywnie ocenia decyzje MARS mające na celu restrukturyzację stoczni, warunkującą dalsze jej funkcjonowanie na coraz trudniejszym rynku remontów statków – powiedział Piotr Słupski, pełniący obowiązki Prezesa MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzającego Funduszem MARS – Dążymy do zbudowania silnej ekonomicznie i wykorzystującej najnowsze technologie grupy opartej o połączony potencjał Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” oraz Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Ocena dokonana przez niezależnych ekspertów z NIK umacnia nas w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku.

Analiza dokonana przez ekspertów NIK potwierdziła, że po przejęciu spółki przez Fundusz konieczne było podjęcie szeregu natychmiastowych działań stabilizujących jej sytuację finansową, szczególnie w kontekście ujawnienia przez audyt wykonany na zlecenie nowego właściciela prawdziwej sytuacji ekonomicznej. Negatywnie na sytuację stoczni rzutowały między innymi niedostosowana do potrzeb struktura zatrudnienia (m.in. nadmierna liczba pracowników administracji w stosunku do bezpośrednio produkcyjnych) i nadmierny majątek trwały (głównie nieruchomości).

W tym kontekście NIK pozytywnie ocenił decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego SSR „Gryfia” S.A. przez MARS, która była uwarunkowana m.in. redukcją i zmianą struktury zatrudnienia, opracowaniem nowego systemu wynagrodzeń, wydzieleniem nieruchomości produkcyjnych oraz innymi działaniami sanacyjnymi w stoczni. W sumie Fundusz i jego spółka zależna udzieliły Gryfii kilku pożyczek i poręczeń, które pozwoliły jej na spłatę kredytu zaciągniętego w jednym z banków komercyjnych oraz udzielenie gwarancji wykonania kontraktu na budowę lodołamaczy.

Najwyższa Izba kontroli pozytywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką oraz podjęte przez Fundusz działania w zakresie restrukturyzacji stoczni, wśród nich wybór strategicznego doradcy w procesie restrukturyzacji organizacyjnej SSR „Gryfia”, zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie obniżenia funduszu płac i zawarcia nowego układu zbiorowego, restrukturyzację zadłużenia oraz wdrożenie szeregu innych mechanizmów, w tym rynkowego systemu zlecania kooperacji i zakupu usług. W „Wystąpieniu pokontrolnym” NIK zwraca uwagę na fakt, że projektowane działania naprawcze i konsolidacyjne otrzymały ze strony MS TFI wsparcie kadrowe.

Pozytywną ocenę kontrolerów NIK zyskały działania zmierzające do pozyskania dla stoczni potencjalnych inwestorów oraz nadzór nad sprzedażą jej nadmiarowego majątku. Pozytywnie oceniono również kierunki działań MARS podjętych w celu ochrony interesów pracowników Stoczni oraz restrukturyzacji zatrudnienia. NIK uwzględniła w swej ocenie fakt, że „krytyczny stan finansów spółki (…) nie stanowił przeszkody dla regularnych wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników stoczni”.

Kontrolę w zakresie działań podejmowanych w zakresie wykonywania przez MS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A praw z akcji w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w okresie od 1 listopada 2010 r. do 15 października 2012 r. przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli.

Rafał Jesswein

*******************

 

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

zarządza od czerwca 2010 roku Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS dedykowanego w całości na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jedynego właściciela Towarzystwa. Wśród aktywów wniesionych do funduszu przez ARP S.A. znajdują się m.in.:

• Morska Stocznia Remontowa S.A. – zajmuje się remontami i przebudową oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.

• Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. – działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków. Obecnie spółka rozwija również segment działalności offshore i może się poszczycić uzyskaniem specjalistycznych certyfikatów i w ślad za tym pierwszych zleceń od branżowych liderów .

Aktywa Funduszu to łącznie blisko 775 mln zł.