„Niebieski” wzrost: perspektywy zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich

wrz 13, 2012 | Polityka Morska

lososAby wyjść z kryzysu, Europa potrzebuje udziału wszystkich sektorów gospodarki. W komunikacie w sprawie „niebieskiego” wzrostu przyjętym w dniu dzisiejszym, Komisja Europejska przedstawia obiecujące oznaki wzrostu gospodarczego i perspektywy zatrudnienia w sektorach morskich, mogące przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w Europie.

Te sektory gospodarki dają zatrudnienie ok. 5,4 mln osób i przyczyniają się do wytworzenia wartości dodanej brutto wynoszącej ogółem ok. 500 mld euro. Do 2020 r. wartości te powinny wzrosnąć odpowiednio do poziomu 7 mln i prawie 600 mld euro. Komisja ustaliła, że aby wykorzystać ten potencjał, należy usunąć przeszkody utrudniające wzrost i wprowadzić w życie inteligentne rozwiązania, które przyśpieszą rozwój nowych sektorów. Poprzez promowanie badań morskich i innowacji, wspieranie innowacyjnych MŚP, zapewnianie potrzebnych kwalifikacji oraz wspieranie innowacyjnych produktów i technologii, Europa może uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu swojej niebieskiej gospodarki, zachowując jednocześnie różnorodność biologiczną i chroniąc środowisko. Tradycyjne sektory, takie jak transport morski oraz turystyka morska i nadmorska zyskają na konkurencyjności. Rozwijające się i wschodzące sektory, takie jak energia odnawialna mórz i oceanów oraz niebieska biotechnologia, mogą mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, przyjaznych środowisku źródeł energii oraz wytwarzania większej liczby produktów i usług.
Przedstawiony dziś komunikat stanowi pierwszy krok procesu, który na stałe wprowadzi niebieską gospodarkę do planów państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego. Opisano w nim, jak państwa członkowskie i strategie polityczne UE wspierały niebieską gospodarkę do tej pory. Następnie określono pięć konkretnych dziedzin odznaczających się szczególnym potencjałem w zakresie wzrostu, w których ukierunkowane działania mogą stanowić dodatkowy bodziec: i) turystyka morska, nadmorska i rejsowa, ii) niebieska energia, iii) morskie zasoby mineralne, iv) akwakultura i v) niebieska biotechnologia.
Komisja uruchomi wkrótce szereg inicjatyw w celu zbadania i rozwinięcia potencjału wzrostu w tych obszarach, między innymi opublikuje komunikaty dotyczące turystyki nadmorskiej i morskiej, energii mórz i oceanów, niebieskiej biotechnologii i morskiego górnictwa surowców mineralnych, jak również strategiczne wytyczne w dziedzinie akwakultury. Wszystkie inicjatywy będą podejmowane w porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.
Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: Wszystkie sektory gospodarki europejskiej są niezbędne, abyśmy mogli przejść przez ten trudny okres. Niebieska gospodarka stwarza możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarówno w już istniejących, jak i w nowych sektorach morskich. Innowacyjność, przedsiębiorczość i dynamiczny rozwój to cechy wyróżniające te sektory gospodarki europejskiej. „Niebieski” wzrost to strategia mająca sprawić, że wszyscy – począwszy od instytucji europejskich i państw członkowskich po regiony i MŚP – podejmą działania mające na celu sprostanie obecnym wyzwaniom, aby zapewnić najbardziej wydajne i zrównoważone wykorzystanie zasobów mórz i wybrzeży.
Kontekst
„Niebieski” wzrost to wkład zintegrowanej polityki morskiej UE w realizację celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.
Na podstawie Blue Growth Study (analizy niebieskiego wzrostu) Komisja stworzyła całościowy obraz znaczenia gospodarczego sektorów morskich w Europie oraz zatrudnienia w nich, a także przedstawiła realistyczne perspektywy dla tych sektorów na nadchodzące lata i wskazała na szczególny potencjał w zakresie innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy.
Przeprowadzone badanie wykazało, że turystyka nadmorska i morska jest największym sektorem gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i zatrudnienia, który zgodnie z oczekiwaniami powinien wzrosnąć o 2 do 3 proc. do 2020 r., natomiast w turystyce rejsowej do roku 2020 ma powstać 100 000 nowych miejsc pracy w porównaniu z rokiem 2010. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zainstalowana moc energii mórz i oceanów na poziomie światowym ulegnie podwojeniu, zatem komercjalizacja technologii produkcji energii z fal i pływów rozpowszechni się z uwagi na zmniejszenie kosztów technicznych. Zgodnie z szacunkami światowy roczny obrót morskiego górnictwa surowców mineralnych wzrośnie praktycznie od zera do 5 mld euro w najbliższych 10 latach, a do 2030 r. osiągnie 10 mld euro. Akwakultura w UE mogłaby przyczynić się do zmiany diety na zdrowszą, gdyby można było osiągnąć stopę wzrostu porównywalną do tej spoza UE. W ciągu najbliższej dekady niebieski sektor biotechnologii powinien stać się źródłem produktów masowych, włącznie z kosmetykami, produktami żywnościowymi, farmaceutykami, chemikaliami i biopaliwami.
Komunikat w sprawie „niebieskiego” wzrostu będzie stanowić jeden z głównych tematów dyskusji w trakcie konferencji ministerialnej dotyczącej zintegrowanej polityki morskiej, która odbędzie się w Limassol na Cyprze w dniu 8 października 2012 r.
Sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej
W oddzielnym sprawozdaniu przyjętym w dniu dzisiejszym przez Komisję podsumowano postępy we wdrażaniu zintegrowanej polityki morskiej z 2007 r. i przedstawiono wykaz wszystkich inicjatyw Komisji mających na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju morskiego. Od czasu swego utworzenia zintegrowana polityka morska stawia sobie za zadanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki morskiej poprzez ułatwienie współpracy transgranicznej wszystkich zainteresowanych stron we wszystkich sektorach gospodarki morskiej. Zob. także: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/news/press_releases/items/20120913_en.htm
 
 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce