Marszałkowie Województw Polski Zachodniej apelują

lut 3, 2016 | Polskie nowości

1abcpolskazachodnia

„Przywrócenie i rozwój transportu rzecznego na Odrze wraz z właściwym jej zagospodarowaniem oraz podwyższenie parametrów żeglugowych Odrzańskiej Drodze Wodnej do IV klasy żeglowności wymaga dalszych skoordynowanych działań samorządów makroregionu Polski Zachodniej i strony rządowej” – to fragment apelu o pilne podjęcie działań planistycznych i dokumentacyjnych dla ODW, z jakim marszałkowie województw Polski Zachodniej zwrócili się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, członków rządu, parlamentarzystów i samorządowców.

– Osiągnięcie III klasy żeglowności na Odrze jest kwestią najbliższych lat. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie wysiłek wykonany zarówno przez administrację rządową jak i samorządy w ostatnich latach. Umowa polsko-niemiecka, dokumentacja oraz montaż finansowy powodują, że w tym roku rozpoczęte zostaną zadania inwestycyjne. Potrzebne jest jednak wyznaczenie dalszych celów. Osiągnięcie IV klasy żeglowności jest celem ambitnym lecz realnym. Jej realizacja będzie wielkim umocnieniem gospodarczym Polski Zachodniej – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wspólne stanowisko Marszałków województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, to wyraz troski o skuteczną realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, która została przyjęta przez Radę Ministrów RP 30 kwietnia 2014 r. W ramach tego dokumentu, modernizacja szlaku odrzańskiego do IV klasy żeglowności jest jednym z projektów ponadregionalnych. By tak się stało, niezbędne są dalsze skoordynowane działania samorządów makroregionu Polski Zachodniej i strony rządowej. Apel samorządów Polski Zachodniej przypomina o krajowych programach dotyczących Odry, które już doprowadziły do realizacji znaczących inwestycji w dorzeczu Odry oraz pozwoliły na zaplanowanie kolejnych, oczekujących na realizację w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, MasterPlanie dla obszaru dorzecza Odry oraz zawartych pomiędzy stroną rządową i samorządową Kontraktach Terytorialnych. Finansowanie inwestycji zostało zabezpieczone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz pożyczki Banku Światowego.

Marszałkowie wskazują, że opracowanie dokumentu planistycznego dla Odry w oparciu o pogłębioną analizę ekonomiczną jest działaniem priorytetowym w związku z dążeniem do włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz planów budowy kanału Dunaj-Odra-Łaba. Przywrócenie pełni funkcji transportowych na Odrze umożliwi Polsce realizację Europejskiej Polityki Transportowej, pozwoli na ekologiczny i ekonomicznie uzasadniony transport towarów, poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, zwiększy retencję zbiornikową oraz ułatwi rozwój turystyki wodnej. Odrzańska Droga Wodna to również szansa na odciążenie szlaków drogowych i kolejowych.

Marszałkowie Województw Polski Zachodniej deklarują gotowość współpracy ze stroną rządową w przedstawionym zakresie.

Województwo Zachodniopomorskie dostrzega szansę w rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, czego przykładem jest konsekwentna współpraca w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na początku lutego br. w Karlskronie (Szwecja) nastąpi oficjalna inauguracja projektu „TENTacle”, którego partnerem jest Pomorze Zachodnie. W ramach projektu Województwo Zachodniopomorskie będzie realizować zadania wspólnie z Regionem Skanii, przy wsparciu pozostałych regionów tworzących. Celem będzie opracowanie studium rozproszonego centrum logistycznego na obszarze Regionu Wodnego Środkowej i Dolnej Odry, związanego politycznie, gospodarczo i infrastrukturalnie z regionami szwedzkimi. Projekt „TENTacle” jest realizowany w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego