Magdalena Adamowicz: 
Jak wykorzystać pełen potencjał transportu morskiego?

kw. 30, 2021 | Polskie nowości

cargo container ship in port

Parlament Europejski przyjął podczas sesji plenarnej w Brukseli sprawozdanie w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego. – Sprawozdanie, które koordynowałam z ramienia Grupy EPL, wskazuje, w jaki sposób wykorzystać pełen potencjał transportu morskiego, który pozostaje najbardziej przyjaznym środowisku rodzajem transportu – podkreśla europosłanka Magdalena Adamowicz, członkini Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

Dokument przyjęty przez Parlament Europejski stanowi wstępne stanowisko tej instytucji wobec planowanych przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnych dotyczących sektora morskiego, w szczególności: nowy akt prawny Fuel EU Maritime – Zielona Europejska Przestrzeń Morska, rewizję dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz reformę systemu EU ETS i ewentualne włączenie transportu morskiego do tego systemu. 

– Podobnie, jak w przypadku innych rodzajów transportu, jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie żegluga morska, jest dynamiczny rozwój zrównoważonych i niskoemisyjnych paliw alternatywnych, które stopniowo zastąpią powszechnie dzisiaj stosowane paliwa konwencjonalne powodujące emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery – dodaje europosłanka z Pomorza, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że do „paliw przyszłości” zalicza się dzisiaj m.in. wodór, amoniak, metanol, czy też biopaliwa nowej generacji. W sprawozdaniu uznano jednocześnie rolę skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa przejściowego dla statków. 

– Transport morski odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej, oczywiście również w Polsce. Dlatego musimy chronić jego konkurencyjność i wszystkie miejsca pracy w tym sektorze. Działania podejmowane na szczeblu UE muszą opierać się na kompleksowych ocenach skutków proponowanych regulacji, uwzględniających kontekst globalny i istniejące inicjatywy w zakresie dekarbonizacji podejmowane w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), ryzyko ucieczki emisji oraz dostępność nowych technologii umożliwiających realną redukcję emisji i innych zanieczyszczeń – wymienia europosłanka Adamowicz.

W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego znalazły się również zapisy dotyczące konieczności znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w europejskich portach. – Zeroemisyjne porty to niezwykle ważny element dekarbonizacji transportu morskiego i związanej z nim logistyki. Stąd właśnie nacisk na promowanie zasilania dokujących statków energią elektryczną z lądu (OPS), zamiast pokładowymi silnikami diesla. Oczywiście wiąże się to z bardzo kapitałochłonnymi inwestycjami w infrastrukturę portową oraz koniecznością wyposażenia statków w odpowiednie instalacje umożliwiające pobór prądu z lądu – przyznaje europosłanka z Pomorza, dodając, że strategia pełnej dekarbonizacji sektora morskiego wymaga odpowiedniego wsparcia finansowego m.in. ze strony Unii Europejskiej.

Rozwój infrastruktury portów morskich może być wspierany finansowo w ramach specjalnego programu Connecting Europe Facility (CEF), europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli kluczowego elementu Funduszu Odbudowy utworzonego, aby wspierać państwa członkowskie w odbudowie ich gospodarek w związku z pandemią COVID-19.

SPRAWOZDANIE w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego

Teksty przyjęte – Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski – Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. (europa.eu)