Lata 2019 i 2020: Zmiany w PIT, a sytuacja podatkowa marynarzy

sie 6, 2019 | Polskie nowości

shipnigeria

W 2019 oraz 2020 roku planowane są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze dotyczą planowanego zwolnienia marynarzy z PIT oraz osób do 26 roku życia z PIT, a także zmiany stawek oraz podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Przepisy w znowelizowanym kształcie, dotyczące daniny solidarnościowej obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przepisy dotyczące zwolnienia z PIT dla podatników do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 roku natomiast przepisy dotyczące zmiany stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększenia limitu kosztów uzyskania przychodu miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

1) Zmiany, które weszły w życie w 2019 roku

Danina solidarnościowa – od 01.01.2019 roku

W tym miejscu należy przypomnieć, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które wprowadziły do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30h. Wskazany wcześniej artykuł implikuje do polskiego systemu prawnego instytucję tak zwanej daniny solidarnościowej. Obowiązuje ona podatników, których dochód przekroczył w roku podatkowym 1 000 000 zł łącznie z tytułu dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych a także z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nadwyżka ponad 1 000 000 zł opodatkowana będzie stawką 4 %. Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej składa się na druku DSF-1 do 30 kwietnia roku następnego. Do tego samego dnia podatnik powinien również wpłacić daninę solidarnościową właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Wskazana wcześniej danina obejmuje dochody uzyskane po dniu 1 stycznia 2019 roku. W związku z powyższym pierwsze deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej powinny zostać złożone do 30 kwietnia 2020 roku.

W kontekście marynarzy kluczową kwestią jest to, iż do wskazanych wyżej dochodów zalicza się również dochody zagraniczne uzyskane przez podatnika, do których zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia lub zasada opodatkowania dochodów zagranicznych przez wzgląd na miejsce zamieszkania marynarza.

Do wyżej wskazanej sumy nie będą wliczały się natomiast dochody zagraniczne, do których zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją lub „pełne” wyłączenie z opodatkowania w Polsce.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia – od 01.08.2019 roku

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta wprowadza do art. 21 ust. 1 pkt 148, zwalniający z PIT dochody uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Zwolnieniu podlegać będą jednak jedynie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jednak w związku z tym, iż wskazana nowelizacja obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2019, to w tym roku limit ten wyniesie 35 636, 67 zł. (czyli 5/12 limitu). Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Należy jednak podkreślić, iż zwolnieniu podlegać będą jedynie dochody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz umów zlecenia. W związku z powyższym zwolnienie to nie będzie dotyczyło osób prowadzących działalność gospodarczą. Należy również wskazać, iż zwolnienie dotyczyło będzie jedynie dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku. W związku z powyższym w przypadku uzyskania dochodów przed tym dniem podatnik będzie obowiązany do ich rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Powyższe przepisy będą miały zastosowanie również do dochodów zagranicznych marynarzy wykonujących pracę na statkach. W związku z powyższym dochody, do których zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi w Polsce na zasadach ogólnych. W myśl nowych przepisów dochody te będą podlegać opodatkowaniu dopiero gdy ich suma przekroczy limit 85 528 zł. (łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi w Polsce na zasadach ogólnych). Taka sama zasada dotyczyć będzie dochodów uzyskiwanych przez marynarza, które będą opodatkowane w Polsce z uwagi na jego miejsce zamieszkania.

Natomiast w przypadku, gdy do dochodów zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją to podatnik poniżej 26 roku życia będzie miał obowiązek ich wykazania dopiero w przypadku, gdy kwota innych dochodów podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych przekroczy wskazany wcześniej limit.

W tym miejscu należy jednak po raz kolejny podkreślić, iż omawiane wyżej przepisy znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku. W związku z powyższym, gdy marynarz uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych przed wskazanym wcześniej dniem to będzie on obowiązany do wykazania, w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów, do których zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją.

2) Zmiany, które mają wejść w życie w 2020 roku

Zwolnienie marynarzy z PIT? – od 01.01.2020 roku

Pozornie najważniejszą dla marynarzy planowaną zmianą w podatkach mającą wejść w życie w 2020 roku jest zwolnienie ich dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kancelaria wyraziła swoje krytyczne stanowisko odnośnie projektu ustawy, który trafił w tym przedmiocie do sejmu w poniższym artykule.

Podatki marynarskie: Czy faktycznie zwolnienie marynarzy z PIT? – projekt rządowy z dnia 15 maja 2019 roku

Niestety Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący zwolnienia z PIT dla marynarzy nie wprowadzając w nim żadnych istotnych zmian.

W związku z powyższym zwolnienie to ogranicza się jedynie do zwolnienia dochodów marynarzy będących obywatelami UE lub państwa członkowskiego EOG uzyskiwane z pracy na statku podnoszącym banderę państwa członkowskiego UE lub EOG używanego do przewozu ładunków lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Należy podkreślić, iż o możliwości skorzystania ze zwolnienia decyduje bandera a nie miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek. Należy również zauważyć, iż zwolnienie dotyczyło będzie jedynie pracy wykonywanej we wskazanym wyżej modelu przez okres łącznie co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym. 

W przypadku przyjęcia przez Sejm projektu ustawy w obecnym kształcie zwolnienie dotyczyło będzie jedynie niewielkiej części polskich marynarzy.

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu – od 01.01.2020 roku

W dniu 16 lipca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada obniżenie stawki podatku zastosowanej do dochodów poniżej 85 828 zł z 18 % do 17 %, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad wskazaną kwotę.

Projekt ten nie zakłada jednak podwyższenia kwoty, od której zastosowanie znajdzie drugi próg podatkowy. Wskazana wcześniej kwota nie uległa zmianie od 2009 roku, natomiast średnie wynagrodzenie od tamtego czasu wzrosło znacząco (w 2009 było to 3 325 zł natomiast w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosło 4 951 zł).

W związku z powyższym obniżenie stawki PIT powinno zostać ocenione pozytywnie, jednak należy wskazać, iż zmiana ta nie będzie miała dużego wpływu na zasobność portfela podatnika. Zmiana ta dotyczy również dochodów zagranicznych, w tym dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej na statku.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez wskazany wcześniej projekt jest podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Projekt ten zakłada podwyższenie ww. stawek kosztów co najmniej dwukrotnie.3 000 zł. Zmiana ta dotyczy również marynarzy, których przychody można obniżyć o wskazane wcześniej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Powyższe zmiany, jak wskazane zostało w uzasadnieniu projektu ustawy mają za zadanie obniżenie różnicy w kwocie jaką pracownik otrzymuje „na rękę” a kosztami związanymi z jego wynagrodzeniem, które ponosi pracodawca. Należy jednak po raz kolejny podkreślić, iż wskazane wcześniej zmiany, pomimo że ostatecznie doprowadzą do uzyskiwania przez pracownika wyższego wynagrodzenia, to różnica ta będzie jednak niewielka.

Niniejsze przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i znajdą zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od tego właśnie dnia.

Podsumowanie

Najważniejszą dla marynarzy zmianą w przepisach prawa podatkowego miało być zwolnienie ich dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w przypadku, gdy projekt ustawy wprowadzający wskazane wcześniej zwolnienie zostanie przyjęty w obecnym kształcie to zwolnienie to będzie miało charakter marginalny.

Zmianami, które obejmą jednak większość marynarzy jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 18 % oraz podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Powyższe zmiany nie wpłyną jednak znacząco na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia.

Natomiast zmianą, którą znacząco odczują najlepiej zarabiający marynarze jest wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku danina solidarnościowa, która z uwagi na wysoki próg zastosowania przepisu również będzie miała charakter marginalny dla marynarzy.

Zespół Kancelarii reprezentuje marynarzy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w całej w Polsce.

 

Radca prawny – Mateusz Romowicz

Współautorem jest asystent Kacper Niedziałkowski

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz.