Konwencja MLI a marynarze: pierwszy wyrok sądu administracyjnego

wrz 27, 2019 | Polskie nowości

shipevening

Dnia 25 września 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w sprawie Konwencji MLI, w którym uwzględnił skargę Kancelarii i uchylił postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o ograniczenie poboru zaliczek marynarza pracującego u brytyjskiego armatora w 2019 roku.

Powyższe oznacza, że Sąd zgodził się ze stanowiskiem Kancelarii, z którego wynika, że zarówno organ pierwszej jaki i drugiej instancji dopuścił się uchybień poprzez niezbadanie istoty problemu prawnego zawartego we wniosku, w efekcie czego stwierdził, iż brak jest przedmiotu sprawy.

Uwagi wymaga fakt, iż Sąd merytorycznie nie ustosunkował się do tego, kiedy zaczęły lub zaczną obowiązywać w Polsce przepisy dotyczące Konwencji MLI w odniesieniu do marynarzy zatrudnionych w ww. modelu, gdyż tym ma ponownie zająć się Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Stanowisko WSAZastrzeżenie WSA wzbudził fakt, że na podstawie uzasadnienia postanowienia organu odwoławczego można „odnieść wrażenie”, że faktycznie rozpoznał sprawę merytorycznie, a jednak nie zdecydował się na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia tj. decyzji.

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził bardzo pobieżną analizę przepisów uznając, iż dochody marynarzy nie są dochodami opodatkowanymi u źródła, tylko są „innymi dochodami”, co w tej sprawie prowadzić ma do wniosku wskazanego poniżej.

Ww. Organ w uchylonym postanowieniu, stwierdził, że: „Mając na uwadze, że Konwencja MLI będzie mieć zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2020r., dochody marynarza z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowych przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Wielkiej Brytanii, osiągnięte w 2019 roku w Polsce korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skoro zatem osiągany przez Pana w 2019 roku dochód w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii, jest obecnie w Polsce zwolniony z podatku dochodowego to tym samym nie będą odprowadzane zaliczki na poczet podatku.Oznacza to, iż organ podatkowy nie może wszcząć postępowania w sprawie ograniczeniapoboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w 2019 roku, gdyż w 2019 roku są one nienależne”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał ww. postanowienia za wadliwe i je uchylił.

Jakie skutki rodzi ten wyrok dla marynarzy?

Przytoczony wyrok został wydany w konkretnie indywidualnej sprawie, tak więc nie może być wprost stosowany do innych spraw. Natomiast wszyscy marynarze, którzy oceniają swoją sytuację prawno-podatkową w zakresie rozliczenia PIT w oparciu o decyzje lub postanowienia wydane w postępowaniach o ograniczenie poboru zaliczek z pracy u brytyjskiego armatora w 2019 roku powinni ponownie przeanalizować swoją sytuację.

Z uwagi na powyższe należy wziąć pod uwagę, iż również ich postanowienia lub decyzje w razie postępowania sprawdzającego lub kontrolnego w zakresie poprawności zastosowania przez marynarza ww. przepisów mogą zostać uznane za wadliwe przez organy podatkowego lub sądy administracyjne.

W związku z powyższym, tak jak wielokrotnie wskazywałem, należy podchodzić z bardzo dużym dystansem do posiadanych przez marynarzy decyzji umarzających postępowania w zakresie ograniczenia poboru zaliczek lub postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w ww. zakresie w przypadku pracy na rzecz brytyjskiego armatora w 2019 roku, gdyż dotyczą one tylko ograniczenia poboru zaliczek i nie są wiążącą podstawą do takiego czy innego rozliczenia zeznania PIT za dany rok tudzież rezygnacji z jego złożenia.

Rekomendacja

W dalszym ciągu rekomendowanym przez Kancelarię rozwiązaniem zabezpieczającym marynarzy w zakresie rozliczenia dochodów z pracy u brytyjskiego armatora za rok 2019 jest wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Ministerstwa Finansów.

W oparciu o polskie przepisy podatkowe indywidualna interpretacja zapewni marynarzowi ochronę w zakresie ewentualnej odpowiedzialności karno-skarbowej tj. brak możliwości ukarania marynarza za niezłożenie lub nieprawidłowe PIT za rok 2019.  Indywidualna interpretacja jest przydatna dla podatnika do czasu zmiany przepisów prawa, do których się odnosi lub do zmiany interpretacji przez Ministerstwo Finansów.

Należy podkreślić, że indywidualna interpretacja jest na tyle skuteczna. na ile precyzyjnie określono w niej stan faktyczny i opisano zagadnienia prawne, które mają być przedmiotem interpretacji, a tym samym ochrony z niej wynikającej. Uzyskanie indywidualnej interpretacji jest całkowicie odrębną procedurą i nie łączy się z procedurą ograniczenia poboru zaliczek.

Zespół Kancelarii obsługuje marynarzy na terenie całej Polski w zakresie reprezentacji marynarzy przed organami podatkowymi, w zakresie rozliczeń podatkowych oraz w wielu innych sprawach. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Radca prawny – Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting – Mateusz Romowicz.