Komisja Europejska ostrzega państwa trzecie…

lis 15, 2012 | Polityka Morska

rekinKomisja ostrzega państwa trzecie w sprawie niewystarczających działań w zakresie zwalczania nielegalnych połowów. Komisja Europejska zintensyfikowała swoje działania w zakresie zwalczania nielegalnych połowów na całym świecie, ostrzegając osiem państw trzecich, że mogą zostać uznane za państwa niewspółpracujące w dziedzinie walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowami NNN). Są to Belize, Fidżi, Gwinea, Kambodża, Panama, Sri Lanka, Togo i Vanuatu. Dzisiejsza decyzja jest pierwszą tego rodzaju. Podkreślono w niej, że wymienione państwa nie podejmują wystarczających działań w celu zwalczania nielegalnych połowów. W decyzji przedstawiono konkretne niedociągnięcia, takie jak brak dialogu lub brak działań prowadzących do usunięcia niedociągnięć w zakresie monitorowania i kontroli połowów oraz nadzoru nad nimi, a także określono możliwe działania naprawcze. Na obecnym etapie decyzja nie obejmuje środków mających wpływ na handel. O decyzji powiadomiono przedmiotowe osiem państw, zapewniając im wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi i podjęcie działań w celu poprawy sytuacji. Komisja przygotowała również plany działań dla poszczególnych państw. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, Unia może podjąć dalsze działania, które mogłyby objąć środki w zakresie handlu, takie jak zakaz sprzedaży produktów rybołówstwa do UE.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „To nie czarna lista, tylko żółta kartka. Chcemy, aby państwa te były naszymi partnerami w walce z nielegalnymi połowami. Chcemy, aby poprawiły systemy prawne i systemy kontroli zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Ale chcemy również wysłać sygnał dla całego świata, że UE nie toleruje połowów NNN – działalności przestępczej, która szkodzi utrzymaniu społeczności rybackich i niszczy zasoby rybne. Należy z nią walczyć wszelkimi sposobami.”

Walka z nielegalnymi połowami stanowi część działań UE mających na celu zapewnienie zrównoważonego korzystania z morza i jego zasobów. Jako największy importer ryb na świecie UE stara się zamknąć swoje rynki na nielegalnie złowione ryby. Komisja uznała, że osiem przedmiotowych państw nie wypełniło swoich zobowiązań jako państwa bandery, nadbrzeżne, portu lub rynku na mocy prawa międzynarodowego – np. Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza lub porozumienia ONZ o zasobach rybnych. Państwa te powinny przykładowo zmienić ramy prawne w zakresie zwalczania połowów NNN, dokonać poprawy kontroli i monitorowania lub zacząć aktywnie przestrzegać przepisów prawa międzynarodowego.

Decyzja Komisji jest wynikiem dogłębnej analizy i uwzględnia poziom rozwoju poszczególnych państw. Powstała w rezultacie długich nieformalnych dyskusji z przedmiotowymi państwami. Obecnie rozpocznie się formalna procedura dialogu i współpracy z tymi państwami w celu rozwiązania zidentyfikowanych niedociągnięć.

Kontekst

Dzisiejsza decyzja opiera się na unijnym rozporządzeniu w sprawie połowów NNN, które weszło w życie w 2010 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Ten kluczowy instrument w walce z nielegalnymi połowami ma na celu umożliwienie dostępu do rynku UE tylko produktom rybołówstwa poświadczonym jako legalne przez państwo bandery lub państwo dokonujące wywozu.

Szacuje się, że wartość połowów NNN na całym świecie wynosi rocznie ok. 10 mld euro i stanowi 19 proc. odnotowanej wartości połowu. Co roku nielegalnie poławia się od 11 do 26 mln ton ryb, co odpowiada co najmniej 15 proc. światowego połowu. Ocenia się, że 16 proc. ryb złowionych na morzu importowanych do UE zostało złowione nielegalnie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zwalczania nielegalnego rybołówstwa na świecie – rola UE .

 

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce