Komisja Europejska ogłasza odliczenia od kwot połowowych przyznanych na rok 2014

sie 12, 2014 | Polskie nowości

1komisjaDziesięć państw członkowskich, które zadeklarowały przekroczenie kwot połowowych przyznanych im na 2013 r., otrzyma niższe kwoty połowowe dla odnośnych stad w 2014 r. Komisja Europejska corocznie ogłasza takie odliczenia, aby niezwłocznie reagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystywanie przez państwa członkowskie wspólnych zasobów ryb. W porównaniu do dwóch ostatnich lat liczba dokonanych odliczeń obniżyła się o 22 proc.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Jeśli chcemy faktycznie walczyć z przełowieniem, musimy literalnie stosować przepisy, a to oznacza przestrzeganie kwot. Z radością zauważam, że jeżeli chodzi o utrzymanie się w granicach kwot połowowych, w 2013 r. wykonaliśmy zadanie lepiej niż w poprzednich latach. Jednakże, aby doprowadzić zasoby rybne w całej Europie do dobrego stanu, potrzebujemy również skutecznej kontroli służącej egzekwowaniu obowiązujących przepisów”.

Kontekst

Tegoroczne odliczenia kwot połowowych dotyczą Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Polski, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii i odnoszą się do 45 stad ryb. Wszelkich odliczeń od kwot dokonuje się w odniesieniu do tych samych stad, które zostały przełowione w poprzednim roku; dalsze odliczenia następują w przypadku wielokrotnego przełowienia, przekroczenia kwot o ponad 5 proc. lub jeżeli dane stado jest objęte planem wieloletnim.

Jeśli jednak państwo członkowskie nie dysponuje kwotą, z której mogłoby zrekompensować przełowienie, stosowne ilości odlicza się od kwoty połowowej z alternatywnego stada w tym samym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem konieczności unikania odrzutów w połowach wielogatunkowych. Decyzje o odliczeniach w odniesieniu do innych stad zapadają po konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi i zostaną opublikowane w oddzielnym rozporządzeniu jeszcze w tym roku. Z drugiej strony, jeżeli kwota dostępna nie jest wystarczająca, aby w pełni uwzględnić wspomniane odliczenia, pozostałe ilości zostają przeniesione na rok następny.

Podstawę prawną odliczeń stanowi rozporządzenie (WE) nr 1224/2009. Nakazuje ono Komisji naliczanie odliczeń od przyszłych kwot państw członkowskich, które przełowiły stada. W celu zapewnienia trwałości stad stosuje się pewne mnożniki określone w art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Więcej informacji:

Pełny wykaz odliczeń od kwot na 2014 r. można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2014.pdf

Pełny wykaz odliczeń od kwot na 2013 r. można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf