KE chce pobudzić rozwój akwakultury w Europie

kwi 30, 2013 | Polityka Morska

1komisjaKomisja wzywa do współpracy na rzecz pobudzenia rozwoju zrównoważonej akwakultury w Europie

Aby pobudzić rozwój akwakultury w UE, Komisja Europejska opublikowała wytyczne strategiczne, współpracując w ten sposób z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w przezwyciężaniu wyzwań stojących przed tym sektorem. Unijny sektor akwakultury dysponuje znacznym potencjałem wzrostu i może przyczynić się do oszczędzenia nadmiernie eksploatowanych zasobów morza. Wytyczne, które dzisiaj przedstawiono, pomogą koordynować wysiłki podejmowane we wszystkich państwach członkowskich. Nie tworzą one nowych zobowiązań prawnych, ale stanowią zbiór dobrowolnych działań, które państwa członkowskie, Komisja i zainteresowane strony mogą podjąć w celu wspierania sektora zrównoważonego pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym oraz zapewniającego konsumentom zdrową i wysokiej jakości żywność pochodzenia morskiego.

Jak wskazano w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa, która jest obecnie przedmiotem negocjacji — sektor akwakultury może pomóc w zlikwidowaniu dysproporcji, jaka istnieje między coraz większym spożyciem ryb i owoców morza a kurczącymi się zasobami rybnymi. W rzeczywistości może on stanowić realistyczną alternatywę dla przełowienia oraz stymulować wzrost i tworzenie miejsc pracy zarówno w obszarach przybrzeżnych jak i śródlądowych. W innych regionach świata sektor ten gwałtownie zyskuje na znaczeniu. W UE w sektorze tym panuje stagnacja, częściowo ze względu na powolne procedury wydawania zezwoleń i niewydolność administracji na różnych szczeblach.

„Obecnie otrzymanie zezwolenia na nowe gospodarstwo może trwać do trzech lat, co oczywiście zniechęca inwestorów” – powiedziała europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki. „Pragnę współpracować z państwami członkowskimi w celu zmniejszenia formalności administracyjnych i wspierania konkurencyjności tego sektora w oparciu o wysoki poziom ochrony konsumenta i środowiska naturalnego, jakim obecnie dysponujemy”.

Komisja, w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, określiła cztery główne wyzwania, przed którymi stoi sektor akwakultury: konieczność ograniczenia formalności administracyjnych oraz niepewności odczuwanej przez podmioty gospodarcze, potrzeba łatwiejszej dostępności do przestrzeni i wody, wymóg zwiększenia konkurencyjności sektora oraz potrzeba wyrównania szans poprzez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej produktów rybnych z oznaczeniem „Wyprodukowano w UE”.

Wytyczne dotyczą tych wyzwań i określają zestaw środków, takich jak uproszczenie procedur administracyjnych, planowanie przestrzenne, organizacja rynku, dywersyfikacja, lepsze oznakowanie i informowanie, aby pomóc siłom rynkowym uwolnić potencjał unijnego sektora akwakultury. Przykładowo:

– Komisja będzie koordynować zadanie mające na celu określenie najlepszych praktyk pozwalających skrócić okres wydawania zezwoleń na założenie nowego przedsiębiorstwa w akwakulturze.

– Komisja promuje zintegrowane podejście do planowania przestrzennego, które pomoże zagwarantować hodowcom ryb odpowiedni dostęp do przestrzeni i wody przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wpływu na środowisko i na inne rodzaje działalności gospodarczej.  

– Akwakultura europejska oferuje najwyższej jakości produkty zgodne z najwyższymi standardami ochrony zdrowia konsumentów, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Pociąga to za sobą koszty dla producentów, ale właściwe informacje na temat jakości produktów, takie jak oznakowanie, mogą stanowić przewagę konkurencyjną i poprawić postrzeganie produktów przez konsumentów.

Kolejny etap

Wytyczne strategiczne są związane z proponowaną reformą wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), która ma na celu wspieranie akwakultury za pomocą tzw. „otwartej metody koordynacji”. Na podstawie tych wytycznych i bez uszczerbku dla wyniku negocjacji w sprawie reformy WPRyb państwa członkowskie będą sporządzać wieloletnie krajowe plany strategiczne, biorąc pod uwagę szczególne dla każdego z nich warunki wyjściowe, wyzwania i potencjał. Komisja pomoże skoordynować działania i wymianę najlepszych praktyk oraz zapewni dalsze wskazówki na temat tego, jak pogodzić w praktyce działalność gospodarczą z prawodawstwem UE.

Kontekst

W 2010 r. wartość produkcji akwakultury w UE wynosiła 3,1 mld EUR dla 1,26 mln ton produkcji. Odpowiada to około 2 proc. światowej produkcji akwakultury. W produkcji akwakultury w UE panowała w ostatnim dziesięcioleciu stagnacja, natomiast w innych rejonach świata — głównie w Azji — odnotowano bardzo szybki wzrost w tym sektorze.
W chwili obecnej 10 proc. spożywanej w UE żywności pochodzenia morskiego pochodzi z akwakultury, 25 proc. z unijnego rybołówstwa, a 65 proc. z przywozu z państw trzecich (w tym zarówno rybołówstwo i akwakultura); różnica pomiędzy konsumpcją a naszą produkcją połowową stale pogłębia się w ostatnich latach i akwakultura może tu pomóc, wypełniając tę lukę. Każdy punkt procentowy obecnej konsumpcji w UE wypracowany wewnętrznie za pośrednictwem akwakultury może przyczynić się do stworzenia od 3 000 do 4 000 pełnoetatowych miejsc pracy.

Więcej informacji

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_pl.htm