Świętuje Akademia Morska – Jarosław Siergiej „Wilkiem Morskim”

maj 8, 2012 | Akademia Morska Szczecin

AMSzczecinZ okazji Święta Szkoły Akademia Morska w Szczecinie przygotowała na jutro sporo atrakcji, na które serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina:

9 maja 2012 r.

O godzinie 7.45 rano – uroczyste podniesienie bandery przed gmachem budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

Zgodnie z marynarską tradycją rocznica podniesienie bandery jest dla statku i jego załogi najważniejszym momentem dnia. W ten sposób załogi rozpoczynają kolejne dni pracy. Wiele lat temu tak codziennie zaczynał się kolejny dzień pracy uczelni. Na pamiątkę tej morskiej tradycji uczelnia przy Hymnie państwowym i wielkiej gali branderowej, przeprowadzi skrócony uroczysty apel podniesienia bandery.

O godzinie 8.15 rano przy al. Piastów 19 (budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) pod pamiątkową tablicą Państwowej Szkoły Morskiej – prekursorki AM w Szczecinie spotkają się przedstawiciele jej absolwentów, Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich pracowników i studentów dzisiejszej morskiej uczelni Szczecina. Podczas krótkiej uroczystości pod tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godzinie 11.30 w holu budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2) odbędzie się wodowanie książki „Kadry Morskie RP tom VI”

O godzinie 12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie (aula prof. łaskiego). Podczas posiedzenia Senatu AM wręczymy statuetkę Wilka Morskiego dla najbardziej aktywnego absolwenta naszej uczelni. W tym roku statuetkę otrzyma Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A

Jarosław Siergiej Wilkiem Morskim

DSC 5152Urodził się w roku 1964 w Szczecinie. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie – specjalność transport morski, również Uniwersytet Warszawski na kierunku: Marketing i Zarządzanie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych: University of Illinois at Urbana Campaign/ Uniwersytet Warszawski- Executive MBA; Papieska Akademia Teologiczna – Integracja Europejska.

Przez cztery lata pracował w Polskiej Żegludze Bałtyckiej na stanowisku II oficera nawigacyjnego. Był członkiem zarządu, a następnie prezesem Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Jako absolwent Szczecińskiej WSM-ki wie jak istotna dla młodego człowieka jest praktyka i staż, dlatego studentom dzisiejszej Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia odbywanie praktyk i staży w porcie. Dba również o współpracę gospodarki i nauki poprzez stałą analizę bieżących potrzeb modernizacyjnych naszych portów realizowanych w oparciu o badania naukowe szczecińskich naukowców

Na obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku.

Wysoka jakość prac badawczych i aktywność naszych specjalistów sprawiły, że z ich opiniami   liczą się wiodące ośrodki szkoleniowe w Europie i na świecie, a bez ich udziału nie odbywają się największe inwestycje związane z gospodarką morską naszego kraju. To u nas powstały Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Maritime English Centre, Europejskie Centrum Szkolenia LNG i Centrum Transferu Technologii Morskich.

W tym roku 20 lecie swojego istnienia obchodzi Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszej Uczelni, przede wszystkim studentów, ale także pracowników naszej Uczelni i jej bazy materialnej. Z najważniejszych przedsięwzięć organizacyjno-finansowych można wyróżnić:

• Wspieranie studenckich kół naukowych,

• Wspieranie działalności sportowej studentów i pracowników,

• Wydawania tanich podręczników i materiałów akademickich,

• Prowadzenie jedynej w Szczecinie księgarni morskiej,

Produkcja i dystrybucja materiałów promujących Uczelnię

W celu uzyskania środków finansowych na realizację powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

*Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego. Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów.

20 lat FUNDACJI ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE

Ideą przyświecającą twórcom Fundacji było skupienie wokół WSM firm związanych z gospodarką morską Pomorza Zachodniego bądź z nią sympatyzujących. Miało to być zalążkiem „lobby” WSM na terenie Szczecina. Pomysł był słuszny jak się potem okazało – zwłaszcza podczas przygotowania projektu budowy nowego statku badawczo-szkolnego.

Fundację Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie powołano do życia zgodną decyzją fundatorów-założycieli:

• Polskiej Żeglugi Morskiej,

• Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A.,

• Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig” w Szczecinie,

• Morskiej Agencji w Szczecinie,

• Bydgoskiego Banku Budownictwa S.A.,

• Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Akt notarialny podpisali pełnomocni przedstawiciele fundatorów-założycieli w dniu10 grudnia 1991 roku w Sali Senatu WSM. W momencie zmiany nazwy na Akademia Morska, również Fundacja dopasowała swoją nazwę.

Celem statutowym Fundacji jest wszechstronny rozwój Akademii Morskiej

w Szczecinie, a w szczególności:

• wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycznej;

• wspomaganie rozwoju kadry naukowej;

• pomoc w organizowaniu i finansowaniu życia kulturalnego, sportowego oraz rekreacji pracowników i studentów;

• propagowanie AM w kraju i zagranicą w celu pozyskiwania sponsorów itp.

Fundacja ma charakter otwarty. Do dnia dzisiejszego skład Zgromadzenia Fundatorów

powiększył się o następujące instytucje i osoby:

• Bank BPH S.A. ,

• Przedsiębiorstwo Usług Portowych .Bulk Cargo – Port Szczecin”,

• Wspólna Organizacja .Jnteroceanmetal,

• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb w Szczecinie,

• Linie Żeglugowe .Euroafrica”,

• Stocznia Remontowa “Gryfia”,

• Terminal Promowy – Świnoujście,

• Przedsiębiorstwo “Betamar”,

• Prof. dr hab. Czesława Christowa.

W celu pozyskiwania środków, by wypeł¬nić podstawowe cele statutowe, Fundacja

w ramach statutu prowadzi szeroką działalność gospodarczą. Do najważniejszych należy obecnie:

• prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie skryptów ;podręczników dla studentów;

• prowadzenie największej w Szczecinie księgarni morskiej z ponad 300 tytułami;

• przygotowanie i organizacja seminariów prezentujących najnowsze osiągnięcia technologiczne w gospodarce morskiej;

• realizowanie prac badawczych, projektowych i konsultingowych dla szerokiej grupy firm związanych z branżą morską.

Z ciekawszych tematów : kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Fundacja wykonywała aktualizację Strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie Zachodniopomorskim.

Corocznie, na podstawie Uchwały Rady Fundacji, cała kwota zysku zostaje przezna¬czona na wymienione już cele statutowe.

Fundacja wsparła finansowanie projektów: koncepcyjnego, kla¬syfikacyjnego oraz stoczniowego (roboczego) budowanego statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”.

W ramach działania na rzecz rozwoju kadry naukowej AM realizowany był program tzw. „grantów” dla nauczycieli akademickich przygotowujących habilitacje. Dotychczas skorzystało z niego ponad 20 osób, z których 5 uzyskało stopień doktora habilitowane¬go.

Współpraca Zarządu Fundacji z kierow¬nictwem Lloyd’s Register of Shipping w Londynie doprowadziła do przyznania przez kilka lat dwóm studentom WSM prestiżowych stypendiów, ufundowanych przez to najwięk¬sze na świecie towarzystwo klasyfikacyjne.

Aktualnie:

– wspieranie działalności Chóru AM,

– wspieranie działalności studenckich kół naukowych i organizowanych konferencji,

– wspieranie zagranicznych wyjazdów studentów w ramach programu ERASMUS,

– wspieranie konferencji naukowych organizowanych przez Akademię Morską,

– wspieranie Klubu Uczelnianego AZS