Inwestycje portowe – plany i realizacja

cze 13, 2014 | Port Szczecin

346.jpgW dniu 11.06.2014 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zorganizował w Świnoujściu spotkanie informacyjne pt.: INWESTYCJE PORTOWE – PLANY I REALIZACJA. Podczas spotkania omówiony został stopień realizacji inwestycji dla perspektywy unijnej 2007-2013 oraz plany związane z perspektywą UE 2014-2020.

Od kilku lat ZMPSiŚ SA jednym z największych inwestorów w regionie – korzystając przy tym z funduszy unijnych. W roku bieżącym oraz przyszłym w portach w Szczecinie i Świnoujściu kontynuowane będą inwestycje z Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, których wartość wynosi ponad 600 mln zł. Nowa perspektywa unijna 2014-2020 zakładainwestycje na kwotę ok. 700 mln zł.

Obecnie realizowane są następujące projekty, współfinansowane ze środków UE:

1. Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

W południowej części portu w Świnoujściu powstaje obecnie nowe stanowisko promowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek o maksymalnej długości 220m. Realizacja tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom przewozów promowych na Bałtyku i oczekiwaniom armatorów, którzy zamierzają wprowadzać do eksploatacji coraz większe jednostki.

W ramach rozbudowy infrastruktury portowej w południowej części  portu w Świnoujściu przewiduje się między innymi budowę nowego nabrzeża pozwalającego na cumowanie i obsługę promów typu RO-PAX, galerii pasażerskiej o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękawa pasażerskiego łączącego galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy, budowę sterowni obsługującej pracę pochylni, rozbudowę infrastruktury drogowej, parkingów, placów manewrowych wraz z instalacjami.

Długość nowego nabrzeża wynosić będzie 242,15 m, jego głębokość techniczna to 12,00 m. Dzięki temu możliwe będzie przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220,0 m, które obecnie, z uwagi na ograniczenia w istniejącej infrastrukturze portowej, nie zawijają do portu w Świnoujściu. Wybudowanie nowego nabrzeża pozwoli także na cumowanie w tej części portu największych pełnomorskich statków wycieczkowych, jakie  mogą wejść na Bałtyk.

Koniec budowy planowany jest na jesień 2014, w połowie 2015 roku ma nastąpić ostateczne rozliczenie inwestycji. Koszt całkowity: 152,7 mln PLN, planowane dofinansowanie: 70,9 mln PLN.

2. Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie

Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącego nabrzeża Zbożowego, w taki sposób, aby zwiększyć głębokość przed konstrukcją nabrzeża a także zwiększyć długość linii cumowniczej, poprzez jego przedłużenie. Jednocześnie wybudowane zostanie nowe nabrzeże – Niemieckie, zamykające półwysep od strony północnej i wschodniej, do styku z istniejącym nabrzeżem Słowackim.

Dzięki rozbudowie północnej części Półwyspu Ewa, port w Szczecinie wykona kolejny krok do zwiększenia swojej konkurencyjności.  Na całym świecie obserwuje się tendencję wzrostu udziału statków o większej nośności. Dotyczy to zarówno floty masowców, jak i statków kontenerowych. Dlatego portowe inwestycje uwzględniają potrzebę przystosowania infrastruktury do przyjmowania przez Szczecin większych statków. Nowe nabrzeża budowane są w taki sposób, aby po pogłębieniu toru wodnego do głębokości 12,5 m mogły przyjmować statki o większym niż dotychczas zanurzeniu. Również ten projekt  pozwoli na obsługę większych jednostek – o długości 230 m lub na jednoczesny rozładunek dwóch mniejszych jednostek. To z kolei przełoży się na zwiększenie wydajności przeładunkowej przy elewatorze oraz stworzy komfortowe warunki postoju każdego rodzaju statku. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu staje się ważnym centrum przeładunkowym towarów rolno-spożywczych na Bałtyku.
Przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał 2015r. Koszt całkowity: 38 mln PLN, planowane dofinansowanie: 26 mln PLN.

3. Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu176.jpg

W ramach projektu przebudowie i modernizacji podlega w obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. W efekcie dostosowane zostaną parametry torów kolejowych w portach do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.
Przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał 2014r. Koszt całkowity: 77 mln PLN, planowane dofinansowanie: 52,8 mln PLN.

4. W ubiegłym miesiącu zakończona została inwestycja pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Obecnie trwa rozliczanie inwestycji.

Tym samym otwarte zostały zmodernizowane odcinki inwestycji drogowej, obejmujące wszystkie ogólnodostępne drogi na terenie portu, włączając w to oddane we wrześniu ub. roku drogi w rejonie przeładunków Portu Handlowego w Świnoujściu.

Projekt ten objął przebudowę prawie 9 km dróg (Szczecin – 6 km, Świnoujście – 3 km) wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.
Termin zakończenia zadania zaplanowany został na czerwiec 2014. Dzięki intensyfikacji działań zarówno Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jak i Wykonawcy oraz ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty zostały wykonane przed czasem. Warto wspomnieć, że na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu – usprawniająca ruch pojazdów wjeżdżających  i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu i obejmująca prace drogowe m. in. na odcinku ul. Nowoartyleryjskiej – na długości 1,3 km, ul. Kasztanowej – 0,4 km i ul. Barlickiego – na długości 0,4 km; w ramach prac przebudowie został poddany także wiadukt, będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Barlickiego.

Koszt całkowity  zadania to 63,3 mln PLN. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na dzień dzisiejszy uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości 36,8 mln PLN, jednak po ostatecznym rozliczeniu projektu, kwota zwiększy się do 42,8 mln PLN.

Dzięki tej inwestycji – a także niebawem (lipiec) rozpoczynającej się inwestycji związanej z budową miejsc postojowych, będącej elementem działań poprawiających infrastrukturę dostępu do portów od strony  zaplecza – usprawniony zostanie ruch w obu portach oraz zwiększy się bezpieczeństwo pojazdów, zarówno w drodze do portów jak i na ich terenie. Poprawi się także dostępność i jakość obsługi w portach w Szczecinie i Świnoujściu dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego.  Nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona szerokość dróg z 6 do 7 m a także zwiększony dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN – to tylko niektóre efekty realizacji inwestycji.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż zmodernizowana w ramach projektu ulica Nowoartyleryjska w Świnoujściu, w przyszłości będzie mogła stanowić główny dojazd do portu zewnętrznego, spinając tym samym istniejące z nowopowstałymi tereny portowe.

5. Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe

Planowany termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2014 – 2015. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej dla ich użytkowników. W ramach tej inwestycji wybudowanych i zmodernizowanych zostanie w obu portach łącznie 5 placów postojowych o całkowitej  powierzchni 9,3 ha i liczbie miejsc postojowych 585. Realizacja tej inwestycji pozwoli na uporządkowanie ruchu kołowego, znacznie przyspieszy czas obsługi samochodów oraz poprawi bezpieczeństwo (poprzez eliminację potencjalnych kolizji sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi, parkującymi do tej pory na drogach portowych).
Wartość zadania wynosi 72,2 mln PLN brutto, planowane dofinansowanie: 60,0 mln PLN.

6. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

ZMPSiŚ SA zakończył zasadnicze prace inwestycji związanej z udziałem w największym polskim projekcie energetycznym, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Inwestycja – angażująca łącznie cztery podmioty – w części dotyczącej ZMPSiŚ SA, zakresem objęła wykonanie stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania jednostki LNG, estakady, pomostu ujęcia wody technologicznej i p.poż oraz  roboty czerpalne. Wybudowana infrastruktura portowa umożliwi obsługę metanowców o maksymalnej długości 315m, szerokości 50m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m3.

Obecnie ZMPSiŚ SA współpracuje z pozostałymi partnerami projektu, realizującymi swoją część inwestycji. Wartość zadania w części dot. ZMPSiS SA wynosi 182mln zł, dofinansowanie: 80 mln PLN.

Inwestycje w nowej perspektywie środków unijnych

Porty w Szczecinie i Świnoujściu starają się zostać beneficjentem także w nowym rozdaniu środków UE na lata 2014-2020. Dlatego ZMPSiŚ S.A. opracował propozycję inwestycji infrastrukturalnych, których realizacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie obu portów, zapewni utrzymanie ich konkurencyjności oraz będzie się wpisywać w przewidywane priorytety inwestycyjne na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. Wśród nich znajdują się następujące inwestycje:

1. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

Projekt zakłada modernizację najbardziej wykorzystywanych w rejonie przeładunków masowych nabrzeży: Katowickiego i Chorzowskiego oraz przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Realizacja tego projektu wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie zdolności przeładunkowej dla towarów masowych i umożliwi obsługę jednostek do 40 tys. DWT. Termin realizacji inwestycji przewiduje się na lata: 2017-2020. Szacunkowy koszt inwestycji: 246 mln PLN brutto, dofinansowanie planowane jest na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

Projekt zakłada modernizację najbardziej wykorzystywanych w rejonie przeładunków drobnicowych nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego oraz uzyskanie  głębokości technicznej 12,5 m i nośności nabrzeży 40 kN/m2, co wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie zdolności przeładunkowej drobnicy klasycznej i zjednostkowanej. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na lata: 2018-2020. Szacunkowy koszt inwestycji brutto: 246 mln PLN, dofinansowanie z funduszy unijnych założone na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych.

3. Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Inwestycja obejmuje modernizację (połączenie) stanowisk promowych nr 5 i 6, modernizację istniejącej rampy stanowiska nr 5, przedłużenie galerii pasażerskiej oraz przebudowę istniejącego układu kolejowego. Termin realizacji: 2017-2019. Szacunkowy koszt inwestycji brutto: 157 mln PLN, dofinansowanie: 70% kosztów kwalifikowalnych.

4. Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

Inwestycja umożliwi redystrybucję LNG w rejonie basenu Morza Bałtyckiego oraz bunkrowanie jednostek handlowych ekologicznym paliwem. Termin realizacji przewidziany jest na lata: 2018-2020. Szacunkowy koszt inwestycji: 86,1 mln PLN brutto, planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Celem inwestycji jest uporządkowanie i uzupełnienie infrastruktury technicznej, obejmującej sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody ppoż. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2020, obejmować będzie wszystkie rejony portów w Szczecinie i Świnoujściu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 118 mln PLN brutto, planowane dofinansowanie na poziomie 60%.