TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

DSC 0189Od początku budowy lądowej części terminalu LNG w Świnoujściu przepracowano już ponad 1,7 miliona roboczogodzin bez wypadku ciężkiego czy wypadku śmiertelnego. Jak podaje Generalny Realizator Inwestycji (konsorcjum Saipem – Techint – PBG) w tym czasie zarejestrowano 7 wypadków przy pracy  tzw. lekkich. „Jest to wynik stawiający nas
w czołówce podmiotów realizujących tego typu inwestycje na całym świecie i świadczy
o przestrzeganiu bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa na budowie polskiego terminalu LNG” – ocenia Wiceprezes Zarządu spółki Polskie LNG Wojciech Kowalski, nadzorujący sprawy związane z BHP.

Inwestor (Polskie LNG) wraz z Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI) wprowadzili na budowie kulturę bezpieczeństwa pracy związaną z wartościami, postawami oraz normami zachowania w zakresie bezpieczeństwa pracy, wspólnymi dla wszystkich pracowników wykonujących prace na budowie terminalu LNG. Dzięki temu przepracowano już 1 785 920 roboczogodzin bez wypadku ciężkiego czy śmiertelnego (stan na 31 października 2012 r.)

GRI wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem pracy, którego głównych założeniem jest bieżące rozpoznawanie sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie zanim doprowadzi ono do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Mając na celu przestrzeganie standardów dotyczących obszaru BHP na terenie budowy wykonuje się szereg działań proaktywnych.

Od początku prowadzenia prac przez konsorcjum Saipem – Techint – PBG przeszkolonych zostało ponad 3000 osób. Wszyscy odbyli szkolenie wprowadzające z BHP, 1504 osoby zostały przeszkolone z pracy na wysokości a 197 z udzielania pierwszej pomocy.

Generalny Realizator Inwestycji wprowadził obowiązek prowadzenia codziennych instruktaży przedzmianowych dla każdej brygady.  Na tych spotkaniach pracownicy instruowani są – przez kierownika przy wsparciu inspektora BHP -  jaką pracę mają do wykonania i jak wykonywać ją w sposób bezpieczny. Omawiane są też zdarzenia potencjalnie niebezpieczne, które mogą mieć związek z zaplanowanym zadaniem.

Służba BHP GRI prowadzi też ciągły monitoring stanowisk pracy. Inspektorzy, z których każdy ma wyznaczony obszar za który jest odpowiedzialny, ściśle współpracują ze służbami BHP podwykonawców. Pod koniec każdej zmiany przesyłają raporty, które zawierają zaobserwowane nieprawidłowości oraz pozytywne spostrzeżenia. W sytuacjach niebezpiecznych podejmują natychmiastowe działania na miejscu, łącznie z wstrzymaniem robót. Szczególny nacisk położony jest na zauważanie pozytywnych zachowań oraz interweniowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Wszystkie prace na budowie odbywają się na podstawie pisemnego pozwolenia na pracę, co pozwala podjąć odpowiednie decyzje, jeżeli jakieś prace się nakładają i nie można ich wykonywać w tym samym czasie. Prowadzone są także wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników różnych podwykonawców. GRI zwraca szczególną uwagę na operatorów żurawi i sprzętu ciężkiego oraz hakowych.

Generalny Realizator Inwestycji zapewnia ochronę medyczną pracujących na budowie poprzez sprawnie funkcjonujący system opieki medycznej. Służby medyczne na terenie budowy terminalu LNG reprezentowane są przez 4 wysoko wykwalifikowanych specjalistów ratownictwa medycznego, którzy pełnią stałe dyżury. Punkt Medyczny na budowie posiada wyposażenie porównywalne z wyposażeniem pojazdów Pogotowia Ratunkowego (karetek). Medycy mają też do dyspozycji samochód wyposażony w sprzęt ratunkowy, który umożliwia im szybkie dotarcie do każdego miejsca na placu budowy, który rozciąga się na powierzchni ok. 40 ha.
 
W celu kontroli przestrzegania procedur BHP przeprowadzane są audyty u wszystkich podwykonawców, co pozwala zachować ujednolicone standardy na budowie (dotyczące np. transportu, magazynowania i korzystania z butli gazowych, przechowywania i korzystania z substancji niebezpiecznych, zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zaplecza sanitarno-higienicznego). Co miesiąc odbywają się audyty dotyczące pierwszej pomocy, które obejmują m.in. sprawdzenie wyposażenia apteczek, liczby osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wiedzy jak zachować się w sytuacji awaryjnej.

Minimum raz w miesiącu organizowane są ćwiczenia z ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Często przebiegają one przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej (lokalnej i wojewódzkiej). Ćwiczone są różne scenariusze, np. ewakuacja z wysokości ze zbiornika, z wykopów czy z biur.

Maciej Mazur