TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1gryfiamorska2 września 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA wyraziło zgodę na realizację planu połączenia z Morską Stocznia Remontowa SA w Świnoujściu. Plan zakłada połączenie stoczni poprzez przeniesienie majątku MSR SA na SSR „Gryfia” SA w zamian za akcje, które spółka przejmująca przyzna akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Proces analizy procesu połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego trwał od października 2012 r. Działania te obejmowały m.in. prace zespołów roboczych integrujących funkcje, procesy i struktury w obu podmiotach, wybór firmy KPMG na audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012 obu podmiotów, sporządzenie szczegółowych materiałów analitycznych, wycenę majątku obu spółek, sporządzenie raportów due dilligence, opiniowanie kompletnego planu połączenia przez biegłego sądowego.

Uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca br.) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca br.).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Całość majątku MSR zostanie przeniesiona na MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia (akcjonariusze SSR „Gryfia” zachowają swoje akcje, natomiast  akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych). Zarówno pracownicy MSR jak i SSR będą akcjonariuszami nowej spółki -  ich udział w kapitale wyniesie 12,2%.  12 czerwca 2013 roku plan połączenia ogłoszony został  w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (Nr 112/2013).

26 lipca br. zarządy MSR SA w Świnoujściu i SSR „GRYFIA” SA otrzymały opinię niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Opinię sporządzono według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  Plan połączenia obu stoczni  uznany został za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Niezależny biegły rewident uznał, że stosunek wymiany akcji został ustalony należycie a metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.

29 lipca br. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane zostały „Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia” zgodnie z przyjętym planem.  13 sierpnia br. opublikowane zostało drugie ogłoszenie. Informacje wywieszone zostały również na tablicach ogłoszeń w obu przedsiębiorstwach.
We wtorek 03 września br. plan połączenia spółek będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu.  

**********************************************
Proces analiz i dialogu społecznego, dotyczącego połączenia ww. podmiotów, trwa od października 2012 r. Jesienią ub.r. rozpoczęły prace Zespoły Robocze, w pracę których zaangażowani zostali najlepsi specjaliści różnych szczebli zarządzania, stoczniowcy zarówno ze Szczecina jak i Świnoujścia. W skład tych zespołów wchodziło blisko 50 osób, byli to wieloletni pracownicy obu stoczni. W ramach konsultacji społecznych odbywały się liczne spotkania z pracownikami stoczni i  przedstawicielami związków zawodowych obu spółek - w 2013 r. odbyło się 13 spotkań ze związkami w Gryfii i 16 spotkań ze związkami w MSR. Temat połączenia był również dwukrotnie przedmiotem obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Szczecinie (marzec, maj 2013 r.).
3 czerwca organizacje związkowe działające w SSR „GRYFIA” S.A. poinformowały zarząd stoczni, iż po podpisaniu porozumienia zbiorowego oraz po przeanalizowaniu drugiej części materiałów dot. połączenia obu podmiotów pozytywnie opiniują koncepcję połączenia.

8 sierpnia br. zawarte zostało porozumienie zbiorowe w sprawie gwarancji pracowniczych i związkowych pomiędzy MSR a organizacjami związkowymi działającymi przy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Związki Zawodowe oświadczyły, iż przyjmują do wiadomości przewidywane i konieczne przekształcenia oraz restrukturyzację spółki MSR, oraz zobowiązały się do współpracy w tym zakresie z pracodawcą.