TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1gryfiamorskaWyznaczony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie biegły rewident uznał plan połączenia SSR „GRYFIA” SA z MSR SA w Świnoujściu  za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Dziś opublikowane zostanie pierwsze powiadomienie o zamiarze połączenia oraz zwołaniu Walnych Zgromadzeń obu spółek.

W piątek 26 lipca br. zarządy Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu i Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” SA otrzymały „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia” spółek. Opinię sporządzono na wniosek zarządów obu stoczni według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  

Biegły wyznaczony został przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lipca 2013 r. Jego zadaniem było zbadanie planu połączenia w zakresie jego poprawności i rzetelności zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedmiotem opinii było badanie w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” SA oraz Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu.  W szczególności biegły oceniał zgodność planu z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, zastosowane przez zarządy metody wyceny akcji  oraz prawidłowość ustalenia parytetu wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Przedłożona biegłemu sądowemu informacja o stanie księgowym MSR SA w Świnoujściu i SSR „Gryfia” SA zostały potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta międzynarodowej firmy audytorsko-doradczej KPMG.

Z przedłożonej przez biegłego sądowego opinii wynika, iż:

1. Plan połączenia sporządzony został we wszystkich aspektach „poprawnie i rzetelnie”
2. Stosunek wymiany akcji został ustalony należycie
3. Metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna
4. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.

Na początku czerwca br.  uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Zgodnie z rekomendowanym scenariuszem całość majątku MSR zostanie przeniesiona na MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia (akcjonariusze SSR „Gryfia” zachowają swoje akcje, natomiast  akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych). Zarówno pracownicy MSR jak i SSR będą akcjonariuszami nowej spółki -  ich udział w kapitale wyniesie 12,2%. Stocznie będą kontynuować działalność operacyjną pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. Siedzibą spółki będzie Szczecin.

Dziś w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane zostały „Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia”. Zarządy obu spółek zawiadamiają w nich o zamiarze połączenia stoczni remontowych, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 7 czerwca 2013 r, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Zarządy informują również o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SSR „GRYFIA” SA (2 września br.) oraz Walnego Zgromadzenia MSR SA (3 września br.). W terminie od 29 lipca do dnia odbycia walnych zgromadzeń akcjonariusze mogą zapoznać się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi połączenia (m.in. plan połączenia, sprawozdania finansowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów, projekty uchwał, sprawozdania zarządów uzasadniające projekt połączenia oraz jego podstawy prawne i ekonomiczne). Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibach spółek.  

Ogłoszenia wywieszone zostały również na tablicach ogłoszeń w obu przedsiębiorstwach.

Podjęcie uchwały o połączeniu przez walne zgromadzenia Gryfii i MSR zakończy proces konsolidacji obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Połączenie stanie się skuteczne w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy.