TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1gryfiamorskaINTEGRACJA SZCZECIŃSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ „GRYFIA” S.A. I MORSKIEJ STOCZNI REMONTOWEJ S.A. W ŚWINOUJŚCIU

Z przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS analiz wynika, że połączenie stoczni warunkuje  kontynuację działalności operacyjnej obu podmiotów.  Niski poziom handlu, obniżenie stawek za fracht a w konsekwencji pogorszenie kondycji finansowej armatorów spowodowało ograniczenie wydatków ponoszonych na naprawy i utrzymanie floty do niezbędnego minimum. Na możliwości pozyskania nowych kontraktów coraz silniejszy wpływ ma rosnąca konkurencja stoczni z Krajów Bałtyckich i Rosji , posiadających doki odpowiednie do obsługi dużych statków i oferujących niższe ceny przy podobnym poziomie jakości świadczonych usług. Czynnikiem istotnym w ocenie możliwości rozwojowych stoczni remontowych w Szczecinie i Świnoujściu jest rosnący udział w całej flocie handlowej statków o nośności powyżej 25 000 DWT., które można remontować tylko na dokach największych,  a które są zbyt duże na obecne możliwości obu stoczni  Pomorza Zachodniego. Dysponowanie dużymi dokami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kluczowych klientów i pozyskiwania nowych partnerów handlowych.

Za integracją spółek stoczniowych Pomorza Zachodniego przemawia również ich bieżąca kondycja. Systematyczny spadek przychodów z działalności operacyjnej przy wysokim poziomie kosztów stałych powodował pogłębiające się straty w działalności operacyjnej SSR „Gryfia” S.A. Majątek produkcyjny szczecińskiej spółki (w  tym 17 000 tonowy dok pływający) nie był w pełni wykorzystywany. Na kondycję finansową „Gryfii” wpływ miała wysoka strata podatkowa z lat ubiegłych oraz spadek przychodów ze sprzedaży w 2012 r. Bieżącą kondycję MSR S.A. w Świnoujściu determinowały małe doki, ograniczające możliwości wzrostu działalności rozwojowej, brak zdolności kredytowej umożliwiającej zakup większego, spełniającego oczekiwania kontrahentów doku oraz wysokie obciążenia (w tym podatkowe), związane z aktywami nie wykorzystywanymi w działalności produkcyjnej. Wysoka wrażliwość na ryzyko związane z realizacją bardzo dużych kontraktów offshore sprawiały, iż jeden nierentowny kontrakt lub niewypłacalny kontrahent mogły zagrozić kondycji finansowej świnoujskiej stoczni. Spór z jednym z kontrahentów sprawił, że - pomimo wzrostu przychodów - w 2012 r. spółka odnotowała stratę na poziomie operacyjnym oraz na poziomie zysku netto.

Przeprowadzone analizy dowodzą, że połączone stocznie „Gryfia” i MSR S.A. mogą stać się silnym średnim graczem na rynku remontów w Europie. Efektem połączenia spółek będzie zwiększenie sprzedaży, zakresu oferowanych usług i wielkości realizowanych kontraktów w wyniku:
    
•    zaprzestanie walki konkurencyjnej między spółkami w pozyskiwaniu kontraktów, w tym eliminacja walki cenowej.
•    połączenie bazy współpracujących ze stoczniami klientów.
•    aktywizację wspólnej sprzedaży (bezpośrednia obecność handlowców na rynku)
•    zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych poprzez możliwość oferowania miejsca realizacji prac w zależności od dostępności aktywów,
•    rozwój segmentu usług offshore, poprzez wykorzystanie doświadczenia i kontaktów MSR
     i potencjału SSR.
•    możliwość realizacji i obsługi większych i bardziej kompleksowych kontraktów, dzięki ustabilizowaniu kondycji finansowej.
•    zapewnienie większej stabilności poprzez zmniejszenie wrażliwości na ryzyka związane
     z realizacją poszczególnych kontraktów.
•    uzyskanie zdolności kredytowej
•    redukcję kosztów ogólnych związana z połączeniem funkcji centralnych (kadra kierownicza, księgowość, finanse, kadry i płace, IT),
•    Zwiększenie siły negocjacyjnej wobec dostawców materiałów, energii i usług, w tym kooperacji.

Proces przygotowania konsolidacji obu stoczni rozpoczęło powołanie na stanowisko prezesa zarządów SSR „Gryfia” S.A. i MSR S.A. w Świnoujściu Lesława Hnata (9 i 10 sierpnia 2012 r.). Zadaniem nowego prezesa było organizacyjne i finansowe przygotowanie integracji obu spółek. W proces ten włączeni zostali przedstawiciele załóg obu stoczni -  5 października 2012 r.  powołanych zostało 18 zespołów roboczych, w pracę których zaangażowani zostali najlepsi specjaliści różnych szczebli zarządzania, stoczniowcy zarówno ze Szczecina jak i Świnoujścia. W skład tych zespołów wchodzi blisko 50 osób, są to wieloletni pracownicy obu stoczni. Opracowane przez zespoły robocze wnioski staną się podstawą do opracowania szczegółowego planu połączenia stoczni Pomorza Zachodniego.

W SSR „Gryfia” S.A. realizowany jest plan restrukturyzacji operacyjnej  i kondensacji majątkowej spółki. Zakładał on skoncentrowanie działalności  produkcyjnej przedsiębiorstwa na znacznie zmniejszonym obszarze.  Sprzedaż  zbędnych dla celów produkcyjnych nieruchomości miała doprowadzić  do trwałego obniżenia kosztów stałych jego działalności (trwałego zmniejszenia obciążeń podatkowych czy obniżenia kosztów operacyjnych, np.  transportu wewnętrznego na terenie wyspy), a także umożliwić redukcję zadłużenia spółki.

W dniu 14 czerwca 2012 r. w Szczecinie podpisano przedwstępną umowę sprzedaży  20,9 ha gruntu położonego na Wyspie Dolnej Okrętowej spółce KSO Sp. z o.o., powołanej
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia  (joint venture) przez niemiecką spółkę Bilfinger Construction (62,5% udziałów), gdyńską Stocznię „CRIST” (25% udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5% udziałów). KSO zbuduje na zakupionym terenie nowoczesny zakład produkujący fundamenty morskich siłowni wiatrowych. Wartość inwestycji szacowana jest na 50 – 75 mln EUR. Będący przedmiotem transakcji teren nie był przez „Gryfię” wykorzystywany do celów produkcyjnych.

W listopadzie 2012 roku zostały sprzedane niewykorzystywane przez „Gryfię” nieruchomości o powierzchni 0,77 ha, położone przy ulicy Blizińskiego w Szczecinie.

W grudniu 2012 r.  podpisana została umowa sprzedaży terenu na Wyspie Górnej Okrętowej o powierzchni 14,25 ha na rzecz Mars Finance 1  - spółki powołanej przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do optymalizacji procesów finansowania stoczni remontowych z pakietu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. Obecnie trwają intensywne prace zmierzające do pozyskania inwestora, zainteresowanego podjęciem działalności produkcyjnej na należącym jeszcze do niedawna do SSR „Gryfia” S.A. terenie.

Przeprowadzone transakcje przyniosą też trwałe oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych szczecińskiej stoczni. W wyniku sprzedaży zbędnych dla działalności produkcyjnej terenów
na samych kosztach podatkowych spółka zaoszczędzi blisko 3,5 mln zł rocznie.   

Zarządowi SSR „Gryfia” S.A.  udało się również pomyślnie zakończyć negocjacje z Urzędem Miasta Szczecin w sprawie  redukcji zaległych  zobowiązań z tytułu podatków. W listopadzie 2012 r.  złożono Miastu Szczecin ofertę rozliczenia zaległości podatkowych. 20 grudnia  2012 roku Zarząd szczecińskiej „remontówki” otrzymał informację o uznaniu korekty deklaracji podatkowej za lata 2007-2012 na kwotę 2 mln zł. Trwają działania zmierzające do sfinalizowania transakcji spłaty pozostałych zobowiązań wobec miasta nieruchomościami przy ul. Przestrzennej i Ludowej
w Szczecinie  – spółka otrzymała już informację o wstępnej pozytywnej decyzji władz Szczecina.

W wyniku zrealizowanego planu restrukturyzacji operacyjnej i konsolidacji majątkowej „Gryfia” zakończyła 2012 rok osiągając zysk netto w wysokości ponad 1 mln zł,  a zrealizowana pod koniec 2012 r. transakcja sprzedaży zbędnych nieruchomości pozwoli na zlikwidowanie w 2013 r. zadłużenia i uzyskanie oszczędności podatkowych szacowanych na 3,5 mln zł rocznie.

Wymierne efekty ekonomiczne przyniosły również działania realizowane w celu integracji szczecińskiej spółki z Morską Stocznią Remontową S.A. w Świnoujściu. Umowa syndykatu handlowego pozwoliła na rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez obie stocznie, realizowane są prace mające na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości, oszczędności przyniosło wynegocjowanie nowych polis ubezpieczeniowych majątku i renegocjacja umów kredytowych z bankami. Rozpoczęty został proces integracji sieci IT. W obu stoczniach powołano komisje przetargowe, które przeprowadziły postępowania ofertowe w zakresie zakupu energii, gazów technicznych oraz usług ochrony dla obu spółek. Wynegocjowane nowe warunki dostaw stanowić będą źródło oszczędności z tego tytułu szacowanych dla obu stoczni łącznie na 1,65 mln zł rocznie. Dalsze 4 mln zł oszczędności rocznie przyniesie wybudowanie mostu na Odrze, łączącego zachodni brzeg rzeki z wyspą Gryfia. List intencyjny w tej sprawie podpisali 21 marca 2013 r.  w Szczecinie marszałek województwa, prezydent Szczecina oraz przedstawiciele konsorcjum KSO, budującego fabrykę fundamentów morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja ma być sfinansowana głównie ze środków unijnych. Jej zakończenie uwolni położoną na wyspie „Gryfię” od konieczności utrzymywania stałej przeprawy promowej, dającej dotąd pracownikom i kontrahentom spółki jedyną możliwość dotarcia na teren stoczni.

Rafał Jesswein - MARS

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty