TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Victor Horta w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Czytaj więcej: Victor Horta w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.Do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. na remont dokowy trafił kolejny, już trzeci wysoce specjalistyczny statek należący do belgijskiej grupy DEME. Grupa posiada jedną z najbardziej uniwersalnych i nowoczesnych flot na świecie, składającą się z prawie 300 statków, z których ponad 80 procent stanowią pogłębiarki i inne statki budowlane. Zatrudnia na stałe 3.500 osób i działa na całym świecie poprzez sieć oddziałów, spółek zależnych i agencji. Poprzednie remontowane jednostki w stoczni to Charlemagne, pogłębiarka ( marzec 2012 ), Flintstone, podsypkowiec ( lipiec 2013 ).

Victor Horta to pogłębiarka, której zadaniem jest pobieranie piasku z dna rzek i mórz celem odpowiednio pogłębiania lub budowania portów. Jednostka przechodzi w stoczni pierwszy przegląd pośredni. Koniec prac zaplanowano na ostatni tydzień listopada br.

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Czytaj więcej: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA  wpisana do Krajowego Rejestru SądowegoDecyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie w dniu 30 września 2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” SA w Szczecinie. Rejestracja w KRS kończy proces połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego.

Proces połączenia dwóch spółek trwał od października 2012 r. Uzgodniony przez zarządy obu stoczni plan pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca br.) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca br.).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Całość majątku MSR została przeniesiona na MSR „Gryfia”.  Kapitał zakładowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA został podwyższony z 31 mln zł do 51 mln zł w drodze emisji 2.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Akcje Połączeniowe obejmą dotychczasowi akcjonariusze MSR SA w Świnoujściu przy zastosowaniu parytetu wymiany wynoszącym 5 akcji połączonej spółki za każdą akcję MSR SA. Udział pracowników w kapitale nowej spółki wynosi łącznie 12,2%.  

26 lipca br. zarządy MSR SA w Świnoujściu i SSR „GRYFIA” SA otrzymały opinię niezależnego biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. Opinię sporządzono według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  Plan połączenia obu stoczni  uznany został za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Niezależny biegły rewident uznał, że stosunek wymiany akcji został ustalony należycie a metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.
Na początku września br. zgodę na realizację planu połączenia wyraziły Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA (2 września 2013 r.) i Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu (3 września 2013 r.)

Spółka z siedzibą w Szczecinie będzie działała pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA.

------------------------------------------------

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Kluczowe aktywa nowej stoczni to:    

•    tereny o powierzchni 5,6 ha w Szczecinie oraz 47,4 ha w Świnoujściu (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych)
•    nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. w Szczecinie i 661 m w Świnoujściu
•    sześć doków pływających (o nośności: 17 000 ton, 6 000 ton, 5 500 ton, 4 500 ton, 3 500 ton, 500 ton)
•    trzy pływające doko-pontony (1 460 – 1 550 ton)
•    podnośnik pontonowy o nośności 1 700 ton

MSR „Gryfia” S.A. zatrudnia w Szczecinie i Świnoujściu ponad 800 pracowników. Kapitał własny nowej spółki wynosi 67,9 mln zł, suma bilansowa – 122,8 mln zł. Docelowy poziom przychodów przekroczyć ma 200 mln zł.

Największym akcjonariuszem spółki jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(80,29% akcji). MARS FIZ zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Do pracowników należy 12,24% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostaje 7,46% akcji Spółki

Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujsciu

Czytaj więcej: Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujsciuPrzychody Morskiej Stoczni Remontowej S.A. ze sprzedaży usług offshore były w 2012 roku wyższe, niż dochody z remontów statków.  Kontrakty na budowę konstrukcji umożliwiających gospodarczą eksploatację zasobów morza realizowane są w Świnoujściu od piętnastu lat.

Realizację pierwszego kontraktu offshore rozpoczęto  w Świnoujściu w  maju 1998 roku, a więc dokładnie piętnaście lat temu. Świnoujska stocznia otrzymała wówczas zlecenie na budowę konstrukcji dla platformy wydobywczej STATOIL na polu ASGARD.  

- Realizacja usług offshore stała się specjalnością stoczni remontowej w Świnoujściu – mówi Lesław Hnat, prezes Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu – W 2012 roku udział przychodów z usług przemysłowych w tym segmencie w przychodach netto ze sprzedaży produktów ogółem wyniósł w MSR S.A. 56% i przewyższył przychody z podstawowej dotychczas działalności remontowej.

MSR  S.A. sfinalizowała dotąd 36 kontraktów offshore. Obecnie realizowane są  dwa kolejne - oba na zlecenie norweskiego koncernu AKER Solutions,  jednego zCzytaj więcej: Usługi offshore specjalnością Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujsciue światowych liderów w segmencie konstrukcji offshore i subsea.  Na wrzesień 2013 r. zaplanowano zakończenie kontraktu na budowę konstrukcji podwodnych dla pola ASGARD.  

-  Po piętnastu latach powróciliśmy na to samo pole wydobywcze na Morzu Północnym – mówi Lesław Hnat, prezes MSR S.A. w Świnoujściu.

Zlecenie norweskiego koncernu dotyczy budowy  konstrukcji stalowych, umożliwiające instalowanie urządzeń do podwodnej segregacji  wydobywanego oleju, gazu oraz odpadów. Posegregowane na dnie morza surowce  transportowane są na platformy przeładowcze, na tankowce lub bezpośrednio do terminali  zlokalizowanych na lądzie.  To projekt innowacyjny – w  Świnoujściu nie budowano dotąd tego typu  konstrukcji.

- To dla nas ważny kontrakt. Jego realizacja umocni pozycję naszej stoczni na rynku producentów konstrukcji offshore o podwyższonym poziomie technologicznym – mówi Tomasz Reterski, zastępca Dyrektora Działu Handlowego, odpowiedzialny w świnoujskiej „remontówce” za segment offshore.

Również na zlecenie AKER Solutions od kwietnia 2012 roku montowane są w Świnoujściu elementy  wyposażenia platformy EKOFISK  2/4Z , zlokalizowanej na jednym z największych norweskich pól wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Północnym. W  MSR wykonywane są konstrukcje ze stali czarnej, nierdzewnej i aluminium oraz elementy urządzeń umożliwiające transport gotowych elementów konstrukcyjnych na pole wydobywcze. Zakończenie tego kontraktu nastąpi w maju 2013.

W marcu 2013 r. MSR S.A. w Świnoujściu przeszła pozytywnie audyty certyfikujące i ponownie uzyskała status kwalifikowanego dostawcy Aker Solutions. Spółka  posiada również certyfikat  firmy Achilles - platformy zrzeszającej największych klientów z branży offshore na rynku norweskim i duńskim (m.in.:  Statoil, Shell, Total, BP).

- Jest to platforma, mająca ułatwić firmom zajmującym się gospodarczą eksploatacją zasobów morza  znalezienie podwykonawców lub  dostawców zweryfikowanych pod kątem posiadanych certyfikatów i możliwości technicznych –  wyjaśnia Tomasz Reterski.

Obecnie prowadzone są negocjacje kolejnych kontraktów offshore.

Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Stoczniowcy akcjonariuszami Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu zakończono proces nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom. Do odbioru 60.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł miało prawo 698 pracowników stoczni lub ich spadkobiercy. Ostatecznie 50.047 akcji odebrały 544 osoby uprawnione.
Kryteria, w oparciu o które ustalona została lista pracowników Morskiej Stoczni Remontowej uprawnionych do odbioru bezpłatnych akcji spółki, określone zostały w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi stoczni. Stosowne porozumienie podpisano 20 sierpnia 2010 r. Ustalono, że jeden pracownik może otrzymać od 12 (pracownicy o stażu pracy od jednego roku do trzech lat) do 125 akcji (pracownicy, którzy przepracowali w stoczni ponad 24 lata). Do stażu pracy zaliczono łączny czas przepracowany w spółce, przedsiębiorstwie państwowym  i jego poprzedniku.
W dalszym ciągu po odbiór akcji mogą zgłaszać się spadkobiercy zmarłych, uprawnionych pracowników, którzy rozpoczęli do 11.09.2012 r. postępowanie spadkowe. Są oni proszeni o kontakt telefoniczny pod nr 91 321 62 40-49 wew. 261, 320 lub 601 727 574, 609 305 143

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych uprawnieni są do otrzymania 15 procent akcji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Rafał Jesswein
Doradca Prezesa Zarządu MSR S.A.

Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu

Czytaj więcej: Lesław Hnat także prezesem Stoczni Remontowej S.A. w ŚwinoujściuW piątek 10 sierpnia 2012 r. w Świnoujściu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu.  
Rada Nadzorcza odwołała z zajmowanego stanowiska Jacka Szafrańskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego  MSR S.A. powierzając mu jednocześnie obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Marka Różalskiego – Wiceprezesa Zarządu MSR S.A.
Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Lesław Hnat. Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu tworzą obecnie:
1.  Lesław Hnat – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2. Jacek Szafrański – Wiceprezes Zarządu
Lesław Hnat pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (Rada Nadzorcza „Gryfii” powołała go na to stanowisko 9 sierpnia 2012 r.)
Lesław HNAT
Od kwietnia 2012 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  Do jego obowiązków należało m.in. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu restrukturyzacji Spółki.
Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed rozpoczęciem pracy w SSR „Gryfia” S.A.  pełnił funkcję Prezesa Zarządu ZASTAL S.A. w Zielonej Górze - spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wdrożony przez niego program restrukturyzacji grupy kapitałowej doprowadził do znacznej poprawy wyników finansowych spółki. Wcześniej pracował m.in. w spółkach: RUCH S.A. w Warszawie i Wrocławiu, Fob-Daim Sp. z o.o. w Zawierciu, Fabryka Armatur Głuchołazy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy i Lubaniu.
Ma 42 lata. Żonaty, ojciec dwójki dzieci

Rafał Jesswein