TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

List otwarty Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego dot. zamiaru likwidacji stoczni MSR GRYFIA w Świnoujściu

Czytaj więcej: List otwarty Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego dot. zamiaru likwidacji stoczni MSR GRYFIA w...

Prezentujemy treść listu wysłanego do Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa) dotyczącego zamiaru likwidacji stoczni MSR GRYFIA w Świnoujściu.

"Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Klaster Morski, z siedzibą w Szczecinie, działając w formie stowarzyszenia zrzesza blisko 80 podmiotów gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego, działających w różnych sektorach lecz głównie w sektorze stoczniowym. Firmy skupione w Klastrze to w znacznej liczbie małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kooperantami dużych przedsiębiorstw, w tym tych działających w naszym regionie. Przedsiębiorstw takich jak MSR GRYFIA S.A., której Państwo, jako Fundusz Rozwoju Spółek S.A., jesteście większościowym akcjonariuszem.

Zgodnie z przedstawianą przez Państwa misją, obecnie wszelkie działania podejmowane przez FRS S.A. pozostają w ścisłym związku z założeniami rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.) oraz wytycznymi i decyzjami właścicielskimi podejmowanymi przez Państwa. Jak rozumiemy działalność FRS S.A. ma wspomagać rozwój krajowego przemysłu stoczniowego, gdzie strategia rozwoju w tym zakresie zapisana jest w jednym z flagowych programów rządowych pn. „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”. Strategii, której zapisy wskazują na konieczność realizacji szeregu działań wspierających rozwój obszarów bezpośrednio powiązanych z gospodarką morską, w tym okrętową. Istotnym elementem Strategii  jest projekt „Batory”, którego celem miało być stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego (w zakresie projektowania, technologii i budowy nowych jednostek pływających i konstrukcji morskich oraz ich recyklingu) w oparciu o nowe technologie, innowacje i specjalizacje o wysokiej wartości dodanej. Jak wielokrotnie podkreślano FRS S.A. i MSR GRYFIA S.A. miały być w gronie istotnych beneficjentów programu Batory poprzez udział w czterech jego autonomicznych częściach: budowa promów, Innoship, I-offshore i Zielona Stocznia.

W świetle powyższego branża gospodarki morskiej w naszym regionie z dużym zaniepokojeniem przyjęła informację o rozpoczęciu w ostatnich tygodniach procesu przetargowego dot. zbycia nieruchomości, stanowiących elementy składowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa MSR GRYFIA SA Oddział w Świnoujściu. Początkowo termin składania ofert wyznaczony był na dzień 5.11.2020 r., jednak został on zmieniony na 30.11.2020 r. Nieruchomości te (prawo użytkowania wieczystego 5 działek oraz prawo własności posadowionych na nich zabudowań) zostały oszacowane na kwotę 58.000.000 zł z zastrzeżeniem, że przyszły nabywca nie będzie mógł prowadzić na sprzedawanych nieruchomościach działalności stoczniowej. Z informacji uzyskanych przez Klaster wynikają ponadto sygnały, że MSR GRYFIA S.A. zamierza także zlikwidować miejsca pracy ponad 200 osób, zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie w Świnoujściu. 

Jak wynika z Państwa dokumentów oraz ogólnie obowiązujących przepisów finansowy, udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w powyższym zakresie ma opierać się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych, przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych FRS S.A. za niedozwoloną pomoc publiczną. 

W tych okolicznościach wątpliwości członków Klastra budzą:

1. Plan likwidacji stoczni remontowej w Świnoujściu; w ocenie podmiotów branżowych może to być podmiot nieźle zarządzany i dobrze radzący sobie na rynku silnej stoczniowej konkurencji; natomiast sprzedaż w zaproponowanym trybie jedynie działek a nie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje: 

a. likwidację ponad 200 stoczniowych miejsc pracy,

b. likwidację lub ograniczenie łańcucha dostaw i podwykonawstwa wobec tego zakładu dla ponad 100 kooperantów, co może skutkować likwidacją kolejnych miejsc pracy w regionie zachodniopomorskim; 

c. faktyczne zakończenie działalności stoczniowej w Świnoujściu i dalsze osłabienie sektora stoczniowego Pomorza Zachodniego;

2. Procedura sprzedaży samych nieruchomości (bez infrastruktury stoczniowej i zakazem konkurencji), która uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności stoczniowej w tym miejscu (z zatrudnieniem wyszkolonej i dobrze przygotowanej kadry);

3. Określenie wartości tak opisanego przedmiotu sprzedaży na kwotę 58.000.000 zł, która wydaje się być wartością nierynkową i co najmniej zawyżoną, co może nosić znamiona pomocy publicznej jeśli rzeczone nieruchomości nabędzie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (a takie sygnały do nas docierają) mający ustawowe prawo pierwokupu sprzedawanych nieruchomości gruntowych i status spółki użyteczności publicznej;

4. Pogarszająca się sytuacja finansowa MSR GRYFIA S.A. (strata netto spółki w 2019 r. to kwota 8.875.672,37 zł – co wynika z KRS – ma być pokryta z przyszłych zysków; tyle że łączna strata z ostatnich lat przekracza co najmniej 30.000.000,00 zł) połączona z wyprzedażą jej majątku po zawyżonych cenach na rzecz innej spółki zarządzanej przez Skarb Państwa musi prowadzić do poważnych wątpliwości co do zamiaru udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. Taki zabieg z jednej strony w sposób nierynkowy czysto teoretycznie wzmocni (choćby jedynie okresowo) zakład MSR GRYFIA S.A. w Szczecinie, a z drugiej strony – zmusi ZMPSiŚ S.A. do zakupu ww. nieruchomości po zawyżonej cenie z publicznych środków.

W imieniu Klastra, uprzejmie prosimy o przenalizowanie i wyjaśnienie powyższych uwag i wątpliwości. Zależy nam na zrównoważonym i racjonalnym rozwoju sektora gospodarki morskiej w regionie, jak i na rozwoju każdego przedsiębiorstwa, gdyż związane są z tym kontrakty i stoczniowe miejsca pracy, co przedkłada się na rozwój całego regionu i podnoszenie konkurencyjności zachodniopomorskiego sektora stoczniowego. 

Doceniamy wspierane przez Skarb Państwa inwestycje portowe (w tym pogłębienie toru wodnego) oraz planowane inicjatywy (w zakresie rozbudowy niezbędnej infrastruktury transportowej oraz budowy nowego terminala kontenerowego).

Stoimy jednak na stanowisku, że decyzja o sprzedaży ww. nieruchomości oraz likwidacja stoczni w Świnoujściu we wskazanym powyżej trybie w sposób istotny podważy nie tylko zasady rynkowej konkurencji, ale i będzie miała istotny wpływ na stan zachodniopomorskiej gospodarki morskiej jako takiej.

Tym listem deklarujemy gotowość do współpracy w zakresie utrzymania działalności stoczniowej w Świnoujściu jak i innych działań, które pozwolą na rozwój działalność stoczniowej i offshore w regionie zachodniopomorskim. Jako Zachodniopomorski Klaster Morski mamy duże doświadczenie w działaniach na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych dla firm stoczniowych, integrowania środowiska stoczniowego a członkowie Klastra mają szerokie kontakty z sektorem stoczniowym w Europie budując, w różnym stopniu zaawansowania, jednostki pływające i kooperując z szeregiem firm stoczniowych i offshore. 

Z poważaniem,

W imieniu Zarządu 

Prezes Zarządu

Dr inż. Andrzej Montwiłł" 

 

Stoczniowe żurawie zmieniają swoje miejsce

Czytaj więcej: Stoczniowe żurawie zmieniają swoje miejsce

4 marca br. Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. rozpoczęła relokację znajdujących się na terenie stoczni żurawi nabrzeżowych. Plan relokacji został podzielony na  3 dni robocze, podczas których każdego dnia zostanie przeprowadzona operacja przenoszenia jednego żurawia.

Jako pierwszy został przeniesiony z Nabrzeża Gdańskiego na Nabrzeże Gdyńskie żuraw oznaczony numerem  21 o masie 110 ton. Przeniesienie kolejnych dwóch żurawi, o masie po 254 ton każdy, zaplanowane zostało na kolejne dni. Skomplikowana operacja możliwa jest dzięki wynajęciu, stacjonującego w Gdyni, jednego z największych europejskich dźwigów pływających MAJA. Jest to specjalistyczna jednostka pływająca, wyposażona w żuraw zamocowany na pływającym pontonie, znajdująca zastosowanie przy pracach w stoczniach, portach, na otwartym morzu, w miejscach, gdzie praca żurawi stoczniowych lub portowych jest niemożliwa. Zmiana miejsc ustawienia żurawi ma na celu optymalizację a docelowo zwiększenie możliwości remontowych stoczni. Jeśli wszystkie działania odbywać się będą zgodnie z planem i nie wystąpią niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. zbyt silny wiatr, operacja zakończy się na początku przyszłego tygodnia. 

 

Morska Stocznia Remontowa SA

Fundusz Rozwoju Spółek: wniosek o odwołanie prezesa stoczni Gryfia

Czytaj więcej: Fundusz Rozwoju Spółek: wniosek o odwołanie prezesa stoczni Gryfia

Prezes Funduszu Rozwoju Spółek będzie wnioskował o odwołanie z funkcji prezesa Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Artura Trzeciakowskiego – poinformował w czwartek wieczorem Fundusz. Sprawa ma związek z zarzutami, które usłyszał Trzeciakowski.

W związku z informacją Prokuratury Okręgowej w Katowicach o postawieniu zarzutów Arturowi Trzeciakowskiemu informujemy, że dbając o dobre imię spółki, prezes Funduszu Rozwoju Spółek S.A. zawnioskuje do Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. o odwołanie z funkcji Prezesa stoczni" – głosi komunikat Funduszu Rozwoju Spółek.

"Jednocześnie informujemy, że sprawa nie dotyczy pracy Prezesa na rzecz Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., ale ma związek ze współpracą w latach 2010-2012 zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z kancelarią radcowską Chmaj i Wspólnicy" – podano w komunikacie.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. jest większościowym akcjonariuszem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne - w Szczecinie i Świnoujściu. 

 

autor: Kacper Reszczyński

Źródło: PAP 

MSR Gryfia wesprze kształcenie zawodowe w Szczecinie

Czytaj więcej: MSR Gryfia wesprze kształcenie zawodowe w Szczecinie

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia podpisał umowę ze szczecińską szkołą Delta, która od przyszłego roku będzie kształcić w zawodach stoczniowych. Uczniowie szkoły będą mieli do wyboru zawody: ślusarz, monter kadłubów okrętowych, operator obrabiarek skrawających i mechanik – monter maszyn i urządzeń. Dla stoczni to szansa na wykształcenie przyszłych pracowników.

Zawarta umowa oznacza, że MSR Gryfia będzie organizować dla uczniów zajęcia praktyczne, które są ważnym elementem w programie kształcenia zawodowego. Pod kierunkiem doświadczonych pracowników Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia młodzież będzie zdobywać umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy w stoczni. Zajęcia praktyczne pozwolą zapoznać się ze stanowiskiem pracy w wybranym zawodzie i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Uczniowie zdobędą kwalifikacje związane m.in. z wykonaniem, montażem i remontem kadłuba okrętu, wykonaniem i naprawą maszyn i narzędzi oraz użytkowaniem obrabiarek skrawających.

Zdecydowaliśmy się na współpracę ze szkołą Delta, ponieważ widzimy tu obopólne korzyści. Przekazując uczniom praktyczną wiedzę i przygotowując ich do podjęcia pracy zawodowej, będziemy kształcić potencjalnych pracowników naszej stoczni – mówi Hanna Hanć, prezes zarządu MSR Gryfia. Do dalszego rozwoju stocznia potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Utworzenie w Szczecinie klas kształcących w zawodach stoczniowych to szansa na odbudowę deficytowych kompetencji zawodowych – dodaje prezes Hanć.

Po skruber do Szczecina

Czytaj więcej: Po skruber do Szczecina

Seine Highway – samochodowiec obsługiwany przez „K” Line European Sea Highway Servicess (KESS ) przypłynął do Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. W Szczecinie jednostka zostanie wyposażona w skruber do odsiarczania spalin.

Seine Highway to już ostatnia z serii czterech jednostek KESS, na których MSR Gryfia montuje płuczki do odsiarczania spalin. Wcześniej stocznia zainstalowała skrubery na samochodowcach Elbe Highway, Thames Highway i Danube Highway.

Seine Highway został wybudowany w 2007 r., ma 148 m długości i 25 m szerokości. Statek posiada wysoką klasę lodową, co oznacza, że kadłub i układ napędowy są tak zaprojektowane, by sprostać warunkom zimowym w Zatoce Fińskiej. KESS należy do stałych klientów MSR Gryfii. W sierpniu ubiegłego roku stocznia wykonała remonty klasowe trzech innych samochodowców: Schelde Highway, Isar Highway i Ems Highway.

Kontrakt na montaż skruberów jest wynikiem objęcia armatorów nowymi normami związanymi z ograniczeniami poziomu emisji siarki, które obowiązują od stycznia br. Armator dostosowuje swoje jednostki do wymagań określonych w tzw. dyrektywie siarkowej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Morskiej, armatorzy operujący w rejonie Morza Bałtyckiego, Północnego i Kanału La Manche zobowiązani są do tego, by obniżyć zawartość siarki w paliwach z 1% do 0,1%. Montaż skruberów to rozwiązanie już bardzo dobrze znane, a ich montaż znajduje coraz większą liczbę zwolenników.

 

Morska Stocznia Remontowa Gryfia