TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

PŻM: Ireneusz Gowin przewodniczącym Rady Pracowniczej

  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: PŻM: Ireneusz Gowin przewodniczącym Rady PracowniczejKpt. ż. w. Ireneusz Gowin został wczoraj wybrany nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej Polskiej Żeglugi Morskiej. Będzie pełnił on swoją funkcję przez najbliższe dwa lata.

Kpt. ż. w. Ireneusz Gowin jest absolwentem szczecińskiej Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademia Morska). Dyplom kapitański otrzymał w 1992 roku, a pierwszym statkiem, jakim dowodził był m/s „Wartanes”. Po siedemnastu latach pracy na morzu przeszedł do pracy na lądzie. W latach 2006-2008 był już przewodniczącym Rady Pracowniczej, a ostatnie lata pracował jako inspektor w dziale bezpieczeństwa PŻM. W marcowych wyborach do Rady Pracowniczej zdobył największą ilość głosów członków załóg statków PŻM.

Rada Pracownicza, w przedsiębiorstwie państwowym, jakim jest PŻM, to organ, który na wniosek dyrektora naczelnego podejmuje uchwały w sprawie najważniejszych decyzji, związanych z funkcjonowaniem firmy.

Krzysztof Gogol Doradca dyr. nacz. PŻM

Ze spółką Pazim po Odrze

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: Ze spółką Pazim po Odrze1 kwietnia wyruszyły w codzienne rejsy statki Odra Queen i Penne Queen, zarządzane przez spółkę PAZiM z Grupy PŻM. Przez cały kwiecień statki będą czekać na chętnych oferując rejsy o godz. 12:00 i 15:00.
Od 1 maja ulegnie zmianie plan rejsów statków, które będą wypływać o godz. 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.  Trasę godzinnego rejsu statki zaczynają przy Wałach Chrobrego, dalej płyną rzeką Duńczycą, mijają Elewator Ewa, płyną Kanałem Grabowskim, Przekopem Mieleńskim, mijają nabrzeża Snop i Huk, w drodze powrotnej mijają nabrzeża byłej Stoczni Szczecińskiej „Nowa”  oraz Stoczni Parnica. Jest to niepowtarzalna okazja zobaczyć część miasta od strony wody. Na życzenie organizowane są również rejsy po zakątkach portu szczecińskiego jak i dłuższe czarterowe wycieczki. Jednostki posiadają dwa pokłady: widokowy oraz klimatyzowany z minibarem.
 - Kierownictwo spółki Pazim i statku „Ładoga” przygotowało szeroki wachlarz propozycji zarówno na okazję spotkań prywatnych jak i biznesowych. Zapraszamy codziennie do Restauracji Rosyjskiej i Restauracji Tawerna, do dyspozycji jest też sala szkoleniowo-bankietowa Saima.  Uzupełnieniem oferty jest 12 kajut hotelowych - powiedział Przemysław Janasik, prezes Zarządu spółki Pazim.

Szczególna lokalizacja w połączeniu  w doskonałą kuchnią  pozostanie w pamięci wszystkich tych którzy  wstąpią na pokład jednostki. Pod koniec kwietnia  otwarty zostanie pokład i ogródek, skąd widok rzeki Odry i Wałów Chrobrego jest  wyjątkowy.

Rygorystyczne przepisy złomowania statków

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: Rygorystyczne przepisy złomowania statkówKomisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych przepisów mających zagwarantować, że europejskie statki będą poddawane recyklingowi jedynie w obiektach bezpiecznych dla pracowników i przyjaznych dla środowiska. Co roku recyklingowi w celu odzyskania złomu poddawanych jest ponad 1000 dużych statków handlowych, takich jak zbiornikowce i kontenerowce, ale wiele statków europejskich jest demontowanych w obiektach o niskich standardach na plażach południowej Azji. Obiektyte często nie dysponują środkami ochrony środowiska i bezpieczeństwa niezbędnymi dla zagospodarowania materiałów niebezpiecznych zawartych w statkach wycofanych z eksploatacji. Materiały te obejmują azbest, polichlorowane bifenyle (PCB), tributylocynę i osad olejowy. Wynikiem takiej sytuacji jest wysoka liczba wypadków, zagrożenie dla zdrowia pracowników i znaczne zanieczyszczenie środowiska.
Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Chociaż praktyki w sektorze recyklingu statków uległy poprawie, wiele obiektów nadal działa w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach. Celem niniejszego wniosku jest zagwarantowanie recyklingu starych statków w sposób pozwalający na poszanowanie zdrowia pracowników i środowiska.  Jest to wyraźny sygnał wzywający do szybkich inwestycji w modernizację obiektów recyklingu.” Komisarz Potočnik przedstawił rozporządzenie wraz z wiceprzewodniczącym Komisji odpowiedzialnym za transport, Siimem Kallasem.
Nowe przepisy, które przyjmą postać rozporządzenia, przewidują system przeglądów, wydawania świadectw i zezwoleń dla dużych handlowych statków morskich pływających pod banderą państwa członkowskiego UE, który obejmie cały cykl ich życia od budowy po eksploatację i recykling.
System opiera się na Międzynarodowej konwencji z Hong Kongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, przyjętej w 2009 r. Celem dzisiejszego wniosku jest szybkie wdrożenie postanowień konwencji bez konieczności oczekiwania na jej ratyfikację i wejście w życie, bowiem proces ten może zająć wiele lat. W celu przyspieszenia formalnego wejścia w życie konwencji, Komisja przedstawiła dziś również projekt decyzji zobowiązującej państwa członkowskie do jej ratyfikowania.
Zgodnie ze wspomnianym systemem dla statków europejskich należy sporządzić wykaz materiałów niebezpiecznych znajdujących się na ich pokładzie oraz złożyć wniosek o świadectwo inwentaryzacji. Zanim statek zostanie oddany do stoczni złomowej, należy zmniejszyć liczbę materiałów niebezpiecznych znajdujących się na jego pokładzie (w tym w pozostałościach ładunku, paliwie itd.).
Stocznie złomowe będą musiały spełnić określone wymogi w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w celu włączenia do wykazu autoryzowanych stoczni złomowych na całym świecie. Statki europejskie będą mogły być poddawane recyklingowi wyłącznie w stoczniach znajdujących się w tym wykazie. Niektóre wymogi, które muszą zostać spełnione przez stocznie złomowe, są bardziej rygorystyczne niż wymogi konwencji z Hong Kongu. Pozwolą one na lepszą identyfikowalność europejskich statków oraz zagwarantują gospodarowanie odpadami pochodzącymi z demontażu (oraz ewentualnymi materiałami niebezpiecznymi) w sposób bezpieczny dla środowiska.
W celu zapewnienia przestrzegania przepisów rozporządzenia we wniosku wprowadzono wymóg, aby właściciele statków powiadamiali organy krajowe o zamiarze poddania statku recyklingowi. Dzięki porównaniu wykazu statków, którym wydano świadectwa inwentaryzacji z wykazem statków, które zostały poddane recyklingowi w upoważnionych obiektach, organy te będą mogły łatwiej rozpoznać przypadki nielegalnego recyklingu. Przewidziane w rozporządzeniu sankcje będą również bardziej szczegółowe i dokładne.
Kolejne kroki
Wniosek Komisji zostanie teraz omówiony przez Radę i Parlament Europejski.
Kontekst
Obecnie recykling statków reguluje rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów, które zakazuje wywozu odpadów niebezpiecznych do krajów nienależących do OECD. Obowiązujące przepisy nie zostały jednak stworzone z myślą ostatkach i często są obchodzone. Wynika to z braku odpowiednich możliwości przerobowych w zakresie recyklingu w krajach OECD. Równie trudne jest ustalenie, kiedy statek staje się odpadem, oraz które państwo dokonuje wywozu statku. Wniosek dąży do usunięcialuk w obowiązujących przepisach oraz do zezwolenia, przy zachowaniu rygorystycznych warunków, na recykling statków pływających pod banderami UE w krajach spoza OECD.
W 2009 r. ponad 90 proc. europejskich statków zostało zdemontowanych w stoczniach złomowych poza OECD. Warunki w niektórych z tych stoczni nie spełniały norm. Liczba europejskich statków wycofanych z eksploatacji jest duża: 17proc. pojemności światowej jest zarejestrowana pod banderą UE. Dlatego poprawa praktyk w zakresie demontażu statków na świecie jest priorytetem dla UE.
Komisja, zaniepokojona negatywnymi skutkami recyklingu statków dla zdrowia ludzi i środowiska, przyjęła w dniu 19 listopada 2008 r. strategię UE dotyczącą lepszych warunków demontażu statków. W strategii zaproponowano szeregśrodków mających doprowadzić do jak najszybszej poprawy warunków recyklingu statków, nie czekając na wejście w życie konwencji z Hong Kongu. Dzisiejszy wniosek opiera się na ideach zawartych w tej strategii.
Aby konwencja z Hong Kongu weszła w życie, musi ją ratyfikować co najmniej 15 dużych państw bandery i państw prowadzących recykling. Państwa te powinny stanowić co najmniej 40 proc. światowej floty i odpowiadać za znaczną część(prawie 50 proc.) możliwości przerobowych w zakresie recyklingu na świecie.  
Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm
Kontakt :
Robert Flies  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)


Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

M/s „Szczecin” ochrzczony

  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyPrzypomnijmy, 14 marca, o godz. 15 lt. (8.00 czasu polskiego), w stoczni Xingang w Tianjin (Chiny) odbyły się uroczystości, chrztu i przekazania Polskiej Żegludze Morskiej statku m/s SZCZECIN. W obecności prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz przedstawicieli armatora i stoczni, nazwę jednostce nadała Teresa Kołogrecka-Bajek, nauczycielka chemii ze szczecińskiego II LO, wybrana w plebiscycie przez mieszkańców miasta. Butelka rozbiła się za pierwszym razem, co dobrze wróży statkowi i jego załogom. M/s SZCZECIN jest już piętnastą jednostką z serii statków o nośności 37600 dwt. budowanych przez stocznię Xingang dla PŻM od 2005 roku. Jest jednocześnie pierwszym masowcem z nowej serii czterech statków tej samej wielkości zakontraktowanych w Tianjin. Pozostałe trzy statki z tej kontynuacji (m/s Koszalin, m/s Gdynia i m/s Puck) będą sukcesywnie przekazywane do eksploatacji w najbliższych miesiącach.

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyM/s SZCZECIN ma 190 metrów długości, 28,5 metra szerokości oraz 10,4 zanurzenia. W swój pierwszy rejs m/s SZCZECIN pod dowództwem szczecinianina kpt.ż.w. Wiesława Cholewy wyruszy w przyszłym tygodniu. Pierwszym portem, jaki odwiedzi m/s „Szczecin” będzie Groote Eylandt znajdujący się na wyspie, leżącej w pobliżu północnych wybrzeży Australii. Na wyspie tej znajdują bogate złoża rudy manganu i ten właśnie ładunek weźmie statek. Po opuszczeniu Groote Eylandt m/s SZCZECIN popłynie do Durbanu w RPA, gdzie również doładuje rudę lub też bezpośrednio, płynąc dookoła Afryki weźmie kurs na Świnoujście.

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyW polskim porcie statek spodziewany jest pod koniec maja. Po oddaniu części ładunku w Świnoujściu m/s SZCZECIN prawdopodobnie wpłynie również do portu macierzystego Polskiej Żeglugi Morskiej, czyli do Szczecina.

Doradca dyrektora naczelnego PŻM Krzysztof Gogol

Rekordowe ceny paliw

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: Rekordowe ceny paliwZa tonę popularnego paliwa żeglugowego - 380-tki, pod koniec lutego firmy armatorskie musiały płacić 600-700 USD.
Wysokie ceny paliw były zmorą armatorów przez cały 2011 rok. Było to przede wszystkim związane z niepokojami w krajach arabskich oraz Północnej Afryce, a szczególnie uwidoczniło się w czasie wojny domowej w Libii. Po zablokowaniu libijskich szybów wydobywczych, z rynku zniknęło ponad miliard baryłek ropy dziennie. Kiedy w Libii obalono dyktatora Kadafiego, wydawało się, że sytuacja w handlu surowcami płynnymi zacznie się stabilizować. Niestety, wkrótce potem oczy całego świata zwróciły się ku Iranowi - potężnemu producentowi ropy naftowej - który ponownie odmówił odrzucenia programu wzbogacania uranu (w celu budowy własnej bomby jądrowej). W odpowiedzi, Stany Zjednoczone pod koniec 2011 wprowadziły nowe sankcje wobec instytucji finansowych prowadzących interesy z bankiem centralnym Iranu a kraje Unii Europejskiej pod koniec stycznia br. ogłosiły swoje własne restrykcje. W ramach sankcji zakazane ma być zawieranie przez członków UE nowych kontraktów na ropę z Iranu, natomiast wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty mają przestać obowiązywać od 1 lipca.
Embargo handlowe nałożone na Iran może spowodować utratę z rynku 2,3 miliarda baryłek ropy (w zdecydowanej większości przewożonych drogą morską). W dodatku Teheran zagroził, że jeśli Europa przestanie kupować ropę irańską, wówczas zostanie zablokowana Cieśnina Ormuz przez którą przepływa ok. 40 proc. światowego morskiego transportu tego surowca (z krajów arabskich).
Wydaje się jednak, że jak na razie to Iran dyktuje krajom UE warunki dostaw.  Pod koniec lutego tankowce, które miały dostarczyć 500 tys. baryłek irańskiej ropy do rafinerii w Grecji, zawrócono, bo Iran odmówił tych dostaw. Od importu irańskiej ropy najbardziej zależne są Hiszpania, Włochy i Grecja. W ubiegłym roku cała Unia Europejska kupowała od Iranu średnio 600 tys. baryłek dziennie.   
Wszystkie te czynniki powodują niepokój na rynkach surowcowych, a to z kolei przekłada się na wspomniane rekordowe ceny paliw żeglugowych. Aktualnie więc armatorzy na całym świecie płacą za bunkrowanie ponad dwa razy więcej niż jeszcze dwa lata temu. W strefach ECA (Emission Control Area - Bałtyk, Morze Północne), gdzie obowiązują przepisy o konieczności stosowania paliwa niskosiarkowego jest jeszcze drożej.
Sposobów by bronić się przed horrendalnie wysokimi cenami paliw jest niewiele. Najczęściej stosowanym jest zmniejszenie prędkości statków. Rozwiązanie to przyjęli w 2009 roku armatorzy kontenerowców a od tego czasu staje się ono coraz bardziej popularne również w pozostałych sektorach żeglugowych.
Statek typu m/s „Szczecin”, przy prędkości 14 węzłów spala na dobę około 28 ton paliwa. W tym czasie statek pokonuje 336 mil morskich, czyli ok. 622 kilometrów.

Krzysztof Gogol