TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Marek Gróbarczyk ponownie ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Marek Gróbarczyk ponownie ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Marek Gróbarczyk, dotychczasowy minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ponownie objął funkcję szefa tego resortu.

Marek Gróbarczyk (PiS) odpowiada za kierunki rozwoju gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej. Sprawuje nadzór nad branżowym szkolnictwem zawodowym, średnim i uczelniami wyższymi.

W trakcie jego ostatniej kadencji resort gospodarki morskiej przygotował plan przekopu Mierzei Wiślanej i doprowadził do ogłoszenia przetargu na budowę i do wyłonienia wykonawcy robót. Inwestycja ma skrócić drogę wodną z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu i jednocześnie ma ożywić turystykę i podnieść obroty towarowe elbląskiego portu.

W czasie kadencji Gróbarczyka Sejm przyjął przygotowane przez resort ustawy mające przyspieszyć m.in. powstanie Portu Centralnego w Gdyni czy ułatwiające zarządom portów morskich inwestycje. Znowelizowana została ponadto ustawa o podatku dochodowym marynarzy, która ma zachęcać do pracy na statkach pod polską banderą.

Dzięki resortowi gospodarki morskiej podpisane zostały umowy na inwestycje poprawiające dostęp do polskich portów drogą kolejową. Było to konieczne, gdyż polskie porty przeładowują z roku na rok coraz więcej towarów. W ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczona została bariera 100 mln ton towarów.

W resorcie powstał też Program Rozwoju Retencji, który ma pomóc w zapobieganiu skutków suszy w Polsce.

Gdy Gróbarczyk szefował resortowi, Polska przystąpiła do porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Nowe przepisy umożliwią występowanie o unijne środki na inwestycje służące poprawie żeglowności na rzekach. Porozumienie ma też przyczynić się do rozwoju międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Gróbarczyk pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego – był członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. Przygotował m.in. dwa programy; Budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego oraz Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa. Ukończył wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów.

W roku 2007 pełnił funkcję ministra gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Był także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji – do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W październikowych wyborach parlamentarnych, startując z listy PiS, zdobył mandat posła, otrzymując prawie 59 tys. głosów.

Ma żonę oraz dwóch synów.

 

Źródło: PAP

Podatki marynarskie: nowa umowa z USA w 2020 roku?

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Podatki marynarskie: nowa umowa z USA w 2020 roku?

Zgodnie informacjami uzyskanymi przez Kancelarię w dniu 14 listopada 2019 roku z Ministerstwa Finansów - Departament Systemu Podatkowego, wynika, iż w dalszym ciągu nie została ratyfikowana przez USA nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Nad ww. umową nadal trwają pracę w Kongresie i trudno określić, kiedy zostaną one zakończone.

Wszystko wskazuje na to, iż do końca 2019 roku nie dojdzie do ratyfikacji nowej umowy podatkowej pomiędzy Polską, a USA. Co prawda już w 2017 roku AICPA (American Insitute of CPA’s) wysłała monit do senackiej Komisji d/s Stosunków Międzynarodowych (Committee on Foreign Relations) z rekomendacją jak najszybszej ratyfikacji m.in. nowej umowy z Polską, ale jak z powyższych informacji wynika w dalszym ciągu nie doszło do sfinalizowania ww. procesu.

Konwencja MLI, a nowa umowa z USA

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Konwencja MLI) weszła w życie 1 lipca 2018 r. i obowiązuje w Polsce od dnia 01 stycznia 2019 roku. Konwencja ta ma na celu przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową i unikaniu opodatkowania.

Do tej pory Konwencja MLI została podpisana przez 90 jurysdykcji.

Należy pamiętać, iż na tym etapie Stany Zjednoczone w ogóle nie podpisały Konwencji MLI, w związku z powyższym nie będzie ona stosowana w odniesieniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a USA.

Zwolnienie z PIT dla marynarzy, a praca u amerykańskiego armatora w 2020 roku

Z uwagi na fakt, iż od dnia 01.01.2020 roku w Polsce będzie obowiązywało zwolnienie z PIT dla marynarzy trzeba wskazać, iż przepisy te nie znajdą zastosowania do polskich marynarzy pracujących u armatorów amerykańskich, gdyż ich dochody będą i tak i tak zwolnione z opodatkowania w Polsce na gruncie umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178).

Sytuacja podatkowa polskich marynarzy w 2020 roku

Zgodnie z art. 16 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178), wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku w transporcie międzynarodowym eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku.

Przez wzgląd na powyższe wynagrodzenie za pracę marynarza posiadającego rezydencją podatkową w Polsce, który uzyska w 2020 roku na statku morskim eksploatowanym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Należy podkreślić, iż regulacje te rodzą korzystne skutki podatkowe dla polskiego marynarza, gdyż w oparciu o powyższe przepisy nie ma on obowiązku deklarowania w Polsce kwot, które zostały uzyskane z pracy najemnej na statkach morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo amerykańskie. Pamiętać należy, iż marynarze pracujący u armatorów amerykański powinni dysponować odpowiednimi dokumentami, które w razie wezwania ze strony polskich organów podatkowych jednoznacznie określą podmiot eksploatujący jednostkę, na której jest wykonywana praca przez podatnika.

Jakie będą skutki podatkowe nowej umowy pomiędzy Polską, a USA i kiedy ona zacznie obowiązywać?

Zgodnie z nową umową wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym jako członek załogi statku morskiego, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Jak z powyższego wynika nowa nieobowiązująca na dzień dzisiejszy umowa pomiędzy Polską, a USA wskazuje na opodatkowanie ww. dochodów przez wzgląd na miejsce zamieszkania marynarza.

Z uwagi na powyższe, dochód uzyskany przez marynarza mającego miejsce zamieszkania w Polsce będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych bez możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej, co z kolei będzie rodziło obowiązek deklarowania ww. kwot w Polsce poprzez składanie PIT-36. Co więcej, po ratyfikacji ww. umowy marynarze posiadający polską rezydencję podatkową będą zobligowani do odprowadzania comiesięcznych zaliczek na poczet PIT w wysokości 17% w związku z uzyskaniem dochodów z pracy najemnej na rzecz armatorów amerykańskich.

W dalszym ciągu trudno określić, kiedy nastąpi ratyfikacja przez USA nowej niekorzystnej dla polskich marynarzy umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a USA.

Wnioski

Podsumowując, marynarze posiadający polską rezydencję podatkową, którzy uzyskują dochody z pracy na rzecz amerykańskich armatorów, w roku podatkowym 2020, będą najprawdopodobniej w dalszym ciągu objęci korzystnymi dla nich przepisami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976, Nr 31, Poz 178), co w efekcie skutkować będzie brakiem opodatkowania ww. dochodów w Polsce w roku 2019.

O ewentualnych postępach w ratyfikacji będziemy informowali na bieżąco.

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

 

Zmiany w składzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Zmiany w składzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W dniu 14 listopada br. decyzją Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z funkcji Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem odwołany został Grzegorz Dyrmo.

Grzegorz Dyrmo był wiceprezesem Portu Gdynia od sierpnia 2016 roku. Stanowisko objął w tym samym czasie, co prezes ZMPG Adam Meller. Jego kadencja miała zakończyć się w maju 2020 roku. W trzyosobowym zarządzie zajmował się sprawami infrastruktury i zarządzania majątkiem.

Zarząd spółki liczy aktualnie dwie osoby. Oprócz prezesa Adama Mellera, stanowisko wiceprezesa i dyrektora ds. finansów i zarządzania finansami sprawuje Maciej Bąk.

 

Źródło: ZMPG S.A.

Fot. ZMPG S.A.

Urząd Morski w Słupsku do likwidacji. Błyskawiczna akcja ministerstwa

Czytaj więcej: Urząd Morski w Słupsku do likwidacji. Błyskawiczna akcja ministerstwa

Od 1 stycznia przestaje istnieć Urząd Morski w Słupsku. Właśnie opublikowano projekty rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i i żeglugi śródlądowej datowane na 12 listopada.

Wtorkowe projekty Rozporządzenia w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich i siedzib urzędów morskich zostały opublikowane dzisiaj (w środę). Obecnie znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Dostał je m.in. premier, wszyscy ministrowie, prezes UOKiK, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, koordynator ds. służb specjalnych, wojewodowie-pomorski, zachodniopomorski i warmińsko-mazurski.

Na przedstawienie uwag do projektów resorty mają czas jedynie do piątku, bo "skrócenie terminu uzasadnione jest koniecznością pilnego wprowadzenia zmian w strukturze organów terenowej administracji morskiej - wejście w życie projektów planowane jest na dzień 1 stycznia 2020 roku".

Wtedy to kadry, majątek, zadania, kompetencje, zobowiązania itd. zostaną przejęte przed dwa urzędy morskie - w Gdyni i w Szczecinie. Granicę wyznaczy południk 16 41' 56,70'' długości geograficznej wschodniej i granica województw.

Natomiast dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni sprawować będzie nadzór nad całością systemu rozgraniczenia ruchu statków "TSS Ławica Słupska" - tj. także w części systemu TSS znajdującej się w terytorialnym zakresie działania dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Z uzasadnienia wynika, że konieczność wydania rozporządzenia znoszącego Urząd Morski w Słupsku wynika z podjętych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działań mających na celu reorganizację struktury terenowej administracji morskiej. Zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku przyczyni się do bardziej efektywnego i sprawniejszego realizowania zadań administracji morskiej.

Według autorów likwidacji wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Na Wybrzeżu Środkowym w 1954 roku powstał Koszaliński Urząd Morski z siedzibą w Słupsku. Po podziale administracyjnym państwa w 1975 roku nazwa została zmieniona na Urząd Morski w Słupsku.

 

Źródło: gp24.pl

Z Unity Line warto podróżować o każdej porze

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Unity Line

Czytaj więcej: Z Unity Line warto podróżować o każdej porze

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planowali wycieczkę do Skandynawii. W okresie 08.11 – 12.12.2019 Unity Line wprowadziło atrakcyjne rabaty na wszystkie swoje rejsy nocne. Przy rezerwacji biletu w jedną stronę dostaniemy 10% upustu. Jeśli natomiast dokonamy rezerwacji w obie strony, rabat wzrośnie do 15%.

Wolicie podróżować w ciągu dnia? To jeszcze lepiej! Do 13.12.2019 obowiązuje promocja również na rejsy dziennie. Za bilet w jedną stronę zapłacimy 20% mniej. Jeśli zaś wykupimy bilet w obie strony, zniżka będzie wynosiła aż 25%.

Upusty – zarówno na rejsy dziennie, jak i nocne – uzyskamy dokonując rezerwacji telefonicznej, najpóźniej na 24 godziny robocze przed wypłynięciem promu. Wystarczy zadzwonić pod numer: 91 88 02 909 (linia dla telefonów komórkowych) lub 801 989 771 (linia dla telefonów stacjonarnych) i cieszyć się wygodą podróżowania z Unity Line.

Promocja nie będzie obowiązywać przy rezerwacji biletu online, ani na terminalu w dniu wyjazdu. Obniżka nie obejmuje też ofert specjalnych oraz rezerwacji kabin. Szczegóły oferty: www.unityline.pl