TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Świętuje Akademia Morska - Jarosław Siergiej "Wilkiem Morskim"

Czytaj więcej: Świętuje Akademia Morska - Jarosław Siergiej Z okazji Święta Szkoły Akademia Morska w Szczecinie przygotowała na jutro sporo atrakcji, na które serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina:

9 maja 2012 r.

O godzinie 7.45 rano – uroczyste podniesienie bandery przed gmachem budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

Zgodnie z marynarską tradycją rocznica podniesienie bandery jest dla statku i jego załogi najważniejszym momentem dnia. W ten sposób załogi rozpoczynają kolejne dni pracy. Wiele lat temu tak codziennie zaczynał się kolejny dzień pracy uczelni. Na pamiątkę tej morskiej tradycji uczelnia przy Hymnie państwowym i wielkiej gali branderowej, przeprowadzi skrócony uroczysty apel podniesienia bandery.

O godzinie 8.15 rano przy al. Piastów 19 (budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) pod pamiątkową tablicą Państwowej Szkoły Morskiej – prekursorki AM w Szczecinie spotkają się przedstawiciele jej absolwentów, Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich pracowników i studentów dzisiejszej morskiej uczelni Szczecina. Podczas krótkiej uroczystości pod tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godzinie 11.30 w holu budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2) odbędzie się wodowanie książki „Kadry Morskie RP tom VI”

O godzinie 12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie (aula prof. łaskiego). Podczas posiedzenia Senatu AM wręczymy statuetkę Wilka Morskiego dla najbardziej aktywnego absolwenta naszej uczelni. W tym roku statuetkę otrzyma Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A

Jarosław Siergiej Wilkiem Morskim

Czytaj więcej: Świętuje Akademia Morska - Jarosław Siergiej Urodził się w roku 1964 w Szczecinie. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie - specjalność transport morski, również Uniwersytet Warszawski na kierunku: Marketing i Zarządzanie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych: University of Illinois at Urbana Campaign/ Uniwersytet Warszawski- Executive MBA; Papieska Akademia Teologiczna - Integracja Europejska.

Przez cztery lata pracował w Polskiej Żegludze Bałtyckiej na stanowisku II oficera nawigacyjnego. Był członkiem zarządu, a następnie prezesem Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Jako absolwent Szczecińskiej WSM-ki wie jak istotna dla młodego człowieka jest praktyka i staż, dlatego studentom dzisiejszej Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia odbywanie praktyk i staży w porcie. Dba również o współpracę gospodarki i nauki poprzez stałą analizę bieżących potrzeb modernizacyjnych naszych portów realizowanych w oparciu o badania naukowe szczecińskich naukowców

Na obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku.

Wysoka jakość prac badawczych i aktywność naszych specjalistów sprawiły, że z ich opiniami   liczą się wiodące ośrodki szkoleniowe w Europie i na świecie, a bez ich udziału nie odbywają się największe inwestycje związane z gospodarką morską naszego kraju. To u nas powstały Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Maritime English Centre, Europejskie Centrum Szkolenia LNG i Centrum Transferu Technologii Morskich.

W tym roku 20 lecie swojego istnienia obchodzi Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszej Uczelni, przede wszystkim studentów, ale także pracowników naszej Uczelni i jej bazy materialnej. Z najważniejszych przedsięwzięć organizacyjno-finansowych można wyróżnić:

• Wspieranie studenckich kół naukowych,

• Wspieranie działalności sportowej studentów i pracowników,

• Wydawania tanich podręczników i materiałów akademickich,

• Prowadzenie jedynej w Szczecinie księgarni morskiej,

Produkcja i dystrybucja materiałów promujących Uczelnię

W celu uzyskania środków finansowych na realizację powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

*Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego. Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów.

20 lat FUNDACJI ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE

Ideą przyświecającą twórcom Fundacji było skupienie wokół WSM firm związanych z gospodarką morską Pomorza Zachodniego bądź z nią sympatyzujących. Miało to być zalążkiem "lobby" WSM na terenie Szczecina. Pomysł był słuszny jak się potem okazało - zwłaszcza podczas przygotowania projektu budowy nowego statku badawczo-szkolnego.

Fundację Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie powołano do życia zgodną decyzją fundatorów-założycieli:

• Polskiej Żeglugi Morskiej,

• Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A.,

• Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej "C. Hartwig" w Szczecinie,

• Morskiej Agencji w Szczecinie,

• Bydgoskiego Banku Budownictwa S.A.,

• Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Akt notarialny podpisali pełnomocni przedstawiciele fundatorów-założycieli w dniu10 grudnia 1991 roku w Sali Senatu WSM. W momencie zmiany nazwy na Akademia Morska, również Fundacja dopasowała swoją nazwę.

Celem statutowym Fundacji jest wszechstronny rozwój Akademii Morskiej

w Szczecinie, a w szczególności:

• wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycznej;

• wspomaganie rozwoju kadry naukowej;

• pomoc w organizowaniu i finansowaniu życia kulturalnego, sportowego oraz rekreacji pracowników i studentów;

• propagowanie AM w kraju i zagranicą w celu pozyskiwania sponsorów itp.

Fundacja ma charakter otwarty. Do dnia dzisiejszego skład Zgromadzenia Fundatorów

powiększył się o następujące instytucje i osoby:

• Bank BPH S.A. ,

• Przedsiębiorstwo Usług Portowych .Bulk Cargo - Port Szczecin",

• Wspólna Organizacja .Jnteroceanmetal,

• Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb w Szczecinie,

• Linie Żeglugowe .Euroafrica",

• Stocznia Remontowa “Gryfia”,

• Terminal Promowy – Świnoujście,

• Przedsiębiorstwo “Betamar”,

• Prof. dr hab. Czesława Christowa.

W celu pozyskiwania środków, by wypeł¬nić podstawowe cele statutowe, Fundacja

w ramach statutu prowadzi szeroką działalność gospodarczą. Do najważniejszych należy obecnie:

• prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie skryptów ;podręczników dla studentów;

• prowadzenie największej w Szczecinie księgarni morskiej z ponad 300 tytułami;

• przygotowanie i organizacja seminariów prezentujących najnowsze osiągnięcia technologiczne w gospodarce morskiej;

• realizowanie prac badawczych, projektowych i konsultingowych dla szerokiej grupy firm związanych z branżą morską.

Z ciekawszych tematów : kilka lat temu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Fundacja wykonywała aktualizację Strategii rozwoju gospodarki morskiej w województwie Zachodniopomorskim.

Corocznie, na podstawie Uchwały Rady Fundacji, cała kwota zysku zostaje przezna¬czona na wymienione już cele statutowe.

Fundacja wsparła finansowanie projektów: koncepcyjnego, kla¬syfikacyjnego oraz stoczniowego (roboczego) budowanego statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”.

W ramach działania na rzecz rozwoju kadry naukowej AM realizowany był program tzw. "grantów" dla nauczycieli akademickich przygotowujących habilitacje. Dotychczas skorzystało z niego ponad 20 osób, z których 5 uzyskało stopień doktora habilitowane¬go.

Współpraca Zarządu Fundacji z kierow¬nictwem Lloyd's Register of Shipping w Londynie doprowadziła do przyznania przez kilka lat dwóm studentom WSM prestiżowych stypendiów, ufundowanych przez to najwięk¬sze na świecie towarzystwo klasyfikacyjne.

Aktualnie:

- wspieranie działalności Chóru AM,

- wspieranie działalności studenckich kół naukowych i organizowanych konferencji,

- wspieranie zagranicznych wyjazdów studentów w ramach programu ERASMUS,

- wspieranie konferencji naukowych organizowanych przez Akademię Morską,

- wspieranie Klubu Uczelnianego AZS

 

Akademia Morska w Szczecinie Świętuje

Czytaj więcej: Akademia Morska w Szczecinie ŚwiętujeNa obecny kształt Akademii Morskiej w Szczecinie miały wpływ niezwykle ważne wydarzenia w historii kraju i regionu: przyłączenie Szczecina do Rzeczpospolitej w 1945 roku, powstanie jedno wydziałowej Państwowej Szkoły Morskiej w 1947 roku, powstanie Szkoły Rybołówstwa Morskiego  w 1962 roku, powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w 1963 roku – jako konsekwencji wzrostu znaczenia Pomorza Zachodniego  w żegludze, obrotach portowych, rybołówstwie i przemyśle okrętowym, połączenie Państwowej Szkoły Morskiej  z Państwową Szkoła Rybołówstwa Morskiego  w 1967 roku, powołanie Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku i awans WSM do Akademii Morskiej w Szczecinie w 2004 roku.

"Wysoka jakość prac badawczych i aktywność naszych specjalistów sprawiły, że z ich opiniami   liczą się wiodące ośrodki szkoleniowe w Europie i na świecie, a bez ich udziału nie odbywają się największe inwestycje związane z gospodarką morską naszego kraju. To u nas powstały Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Maritime English Centre, Europejskie Centrum Szkolenia LNG i Centrum Transferu Technologii Morskich. W tym roku 20 lecie swojego istnienia obchodzi Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszej Uczelni, przede wszystkim studentów, ale także pracowników naszej Uczelni i jej bazy materialnej. Z najważniejszych przedsięwzięć organizacyjno-finansowych można wyróżnić: wspieranie studenckich kół naukowych, wspieranie działalności sportowej studentów i pracowników,   wydawania tanich podręczników i materiałów akademickich, prowadzenie jedynej w Szczecinie księgarni morskiej, produkcja i dystrybucja materiałów promujących Uczelnię. W celu uzyskania środków finansowych na realizację powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. *Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz specjalistów inżynierii ruchu morskiego. Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny. Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów".

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma

Z okazji Święta Szkoły Akademia Morska w Szczecinie przygotowała atrakcje, na które serdecznie zaprasza mieszkańców Szczecina:

9 maja o godzinie 7.45 rano – uroczyste podniesienie bandery przed gmachem budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 - zgodnie z marynarską tradycją rocznica podniesienie bandery jest dla statku i jego załogi najważniejszym momentem dnia. W ten sposób załogi rozpoczynają kolejne dni pracy. Wiele lat temu tak codziennie zaczynał się kolejny dzień pracy uczelni.  Na pamiątkę  tej morskiej tradycji  uczelnia  przy Hymnie państwowym i wielkiej  gali branderowej, przeprowadzi skrócony uroczysty apel podniesienia bandery.

O godzinie  8.15 rano przy al. Piastów 19 (budynek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) pod pamiątkową tablicą Państwowej Szkoły Morskiej – prekursorki AM w Szczecinie spotkają się przedstawiciele jej absolwentów, Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich  pracowników i studentów dzisiejszej morskiej uczelni Szczecina. Podczas krótkiej uroczystości pod tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godzinie 11.30 w holu budynku głównego Akademii Morskiej w Szczecinie (Wały Chrobrego 1-2)  odbędzie się wodowanie książki „Kadry Morskie RP tom VI” O godzinie 12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie (aula prof. łaskiego). Podczas posiedzenia Senatu AM wręczymy statuetkę Wilka Morskiego dla najbardziej aktywnego absolwenta naszej uczelni oraz wyróżnimy najbardziej zaangażowanego w życie uczelni i kolegów Studenta

Stanisław Gucma ponownie Rektorem AM w Szczecinie

Czytaj więcej:  Stanisław Gucma ponownie Rektorem AM w SzczecinieUczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na zebraniu wyborczym w dniu 03.04.2012r. wybrało na stanowisko Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2012-2016 prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisława Gucmę.
Kadencja 2012-2016 rozpoczyna się 01.09.2012 i kończy 31.08.2016r. Profesor Gucma otrzymał 90% głosów ZA, tj. 79 głosów za na 88 (z 89 elektorów) obecnych elektorów. Profesor Gucma będzie jednym z najdłużej urzędujących rektorów, łącznie funkcję będzie sprawować 16 lat. Jest to jego 4 kadencja po 6 latach przerwy. Poprzednio był rektorem naszej morskiej uczelni w latach 1996-1999 i 1999-2002.


Program działania na kadencję 2012-2016

Akademia Morska w Szczecinie: silna, specjalistyczna, przyjazna dla studentów Uczelnia, o dużym znaczeniu dla regionu, Polski,
Unii Europejskiej


Główne kierunki planowanych działań w kadencji

a) Rozszerzanie oferty kształcenia morskiego zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej oraz ciągłe podnoszenie jego jakości
i atrakcyjności, z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego w różnych formach
i stopniach.
b) Wzmocnienie pozycji Akademii Morskiej w Szczecinie jako ważnej części zaplecza badawczego i eksperckiego ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej, a także innych ministerstw (gospodarki, rolnictwa, środowiska), poprzez prowadzenie odpowiednio ukierunkowanej działalności naukowej i technicznej oraz zwiększenie jej efektywności na drodze wspierania transferu wyników do gospodarki morskiej Polski
i Unii Europejskiej.
c) Podnoszenie rangi Uczelni poprzez wzmocnienie zespołów naukowych, budowę centrów badawczych, rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, uruchamianie nowych kierunków nauczania oraz uzyskanie kolejnych uprawnień naukowych.
d) Jakościowe przekształcanie Akademii Morskiej w Szczecinie w Uniwersytet Morski
w Szczecinie poprzez rozwój istniejących i budowę nowych wydziałów.  

Nie stwierdzono przypadków „piractwa”

Czytaj więcej: Nie stwierdzono przypadków „piractwa” Łukasz Warlikowski z Akademii Morskiej w Szczecinie: „Certyfikat Legalności Oprogramowania potwierdza, że Akademia Morska w Szczecinie posiada status legalnego użytkownika…”

„Morza i Oceany”: - Co to znaczy legalność oprogramowania ?

Łukasz Warlikowski AM: - W dużym skrócie pod pojęciem legalność oprogramowania rozumie się użytkowanie oprogramowania w sposób legalny, to znaczy zgodny z licencją udzieloną przez producenta oprogramowania.

„MiO”: - Czy do tej pory zdarzały się przypadki „piractwa” ?

Ł. W. : - Nie, w trakcie czynności audytowych nie stwierdzono przypadków „piractwa”. Uporządkowano za to sposób przechowywania oraz ewidencji oprogramowania, a także wdrożono procedury zarządzania oprogramowaniem. Wprowadzają one m.in. indywidualny i bezpośredni model odpowiedzialności za legalność posiadanego oprogramowania. Podczas audytu okazano nośniki instalacyjne, certyfikaty autentyczności, przedstawiono oryginalne podręczniki i umowy licencyjne. Stwierdzono zgodność stosowanego oprogramowania z licencjami na zakupione programy.

„MiO”: - Wyjaśnijmy certyfikat legalności

Ł. W.: - Certyfikat Legalności Oprogramowania potwierdza, że Akademia Morska w Szczecinie posiada status legalnego użytkownika, przestrzega postanowień umów licencyjnych oraz wdrożyła procedury zarządzania oprogramowaniem.

„MorzaiOceany” : -  Co daje posiadanie takiego certyfikatu dla Uczelni?

Ł. W. : - Po pierwsze, pewność dla Władz Uczelni oraz pracowników, że posiadane oprogramowanie ma pełne pokrycie w dowodach legalności (m.in.: certyfikaty, licencje, nośniki, dokumentacje, itd.). Ponadto: zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procesu weryfikacji posiadanego oprogramowania, zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu w ocenie legalności posiadanego oprogramowania oraz redukcja kosztów szkoleń informatyków z zakresu zasad licencjonowania.

Rozmawiał: B. T.