TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Nowy prorektor w Akademii Morskiej w Szczecinie

Czytaj więcej: Nowy prorektor w Akademii Morskiej w Szczecinie

Od listopada w strukturze Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje nowy pion Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. Na stanowisko prorektora powołany został dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS, prof. AMS z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

W skład nowo powołanego pionu wchodzą: Dział Rozwoju, Centrum Projektów i Innowacji: Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Uczelniane Centrum Informatyczne. Na czele nowego pionu stanął dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS. Absolwent kierunku nawigacja naszej uczelni.

Od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Morską w Szczecinie. Od roku 2005 prowadził Instytut Nawigacji Morskiej, później Instytut Technologii Morskich, a obecnie Katedrę Elektroniki i Telekomunikacji. W ubiegłej kadencji był Pełnomocnikiem Rektora Akademii, członkiem Senatu AMS oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej. Zawodowo jest nawigatorem, posiada doświadczenie zawodowe, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.

W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności nawigacja, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w zakresie nawigacji satelitarnej.

Od roku 2008 uczestniczy w posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, reprezentując Uczelnię i Polskę w pracach dotyczących aktualizacji konwencji STCW i dalej nowelizacji prawa krajowego.

Od roku 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016 przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN. W Akademii Morskiej realizował projekty dydaktyczne i naukowo-badawcze, krajowe i europejskie.

Do zadań nowego prorektora i pracowników pionu należy m.in. kształtowanie polityki i strategii rozwoju uczelni, w tym współpracy z zagranicą i umiędzynarodowienia. Kompetencje pionu obejmują także – kluczowe z punktu widzenia rozwoju – tematy: transferu technologii, wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną i ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju będzie realizował analizy statystyczne, społeczne, kontrolę rankingów, w których notowana jest AMS. Będzie także prowadził działania na rzecz skutecznego podnoszenia pozycji Akademii i jej rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej, wspierał aplikacje o projekty krajowe i zagraniczne oraz ich realizację, promował ofertę usług badawczych AMS, a także dbał o informatyzację uczelni.

 

Akademia Morska w Szczecinie

Współpraca nauki z przemysłem – porozumienie z Polską Grupą Energetyczną

Czytaj więcej: Współpraca nauki z przemysłem – porozumienie z Polską Grupą EnergetycznąAkademia Morska w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Celem jest unowocześnienie procesu dydaktycznego oraz wspólne działania w zakresie badań, rozwoju i nauki.

Filarami funkcjonowania szczecińskiej Akademii Morskiej jest nauka (badania, rozwój) oraz nauczanie. Dzięki kooperacji z przemysłem ten pierwszy obszar zyska na intensywności. Ale korzyści są obopólne – Efekt synergii jest znakomity – mówi dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak – Możliwość znalezienia partnera w Akademii Morskiej w Szczecnie oceniam bardzo pozytywnie.

W ramach porozumienia realizowane będą praktyki dla studentów uczelni, co jest niezwykle istotne dla życia zawodowego młodych ludzi (zakład będzie w stanie przyjąć od kilku do kilkunastu osób). Kadry PGE skorzystają na udziale w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych realizowanych dla pracowników gospodarki przez uczelnię. Możliwe będzie również korzystanie z laboratoriów badawczych akademii, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju pracowni.

Według prorektora ds. nauki AM w Szczecnie – dr. hab. inż. Artura Bejgera – laboratoria, którymi dysponuje uczelnia mają możliwości symulacyjne, a tego brakuje przemysłowi. Ten natomiast wskaże, jakie systemy do rozwijania zadań i możliwości symulatorów można zainstalować na sprzęcie, by stale podnosić jakość badań.

Organizowane będą również wspólnie konferencje naukowo-badawcze oraz realizowane wspólne prace wydawnicze – wykorzystana zostanie przy tym wiedza inżynierów z zakładu Dolna Odra.

Zdaniem dyrektora Dobraka niewykluczony jest również udział uczelni w rozwoju i budowie nowych bloków energetycznych. Cieszę się, że potencjał naszej uczelni może się przydać dla tak dużego konsorcjum. Tym bardziej, że nie przygotowujemy projektów do odłożenia na półkę, ale by można je było realizować i stosować w przemyśle – podkreślił rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Stanisław Gucma

Porozumienie ma charakter ramowych – w przyszłości możliwe będzie poszerzanie obszarów współpracy na podstawie odrębnych umów. Dokument 17 kwietnia podpisali: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w.  Stanisław Gucma - rektor Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Wojciech Dobrak – dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział  Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Globalna Organizacja Wiatrowa na „TAK” dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Czytaj więcej: Globalna Organizacja Wiatrowa na „TAK” dla Akademii Morskiej w SzczecinieOśrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie otrzymał certyfikat wydawany przez Lloyd’s Register Quality Assurance, potwierdzający zgodność organizowanych przez niego szkoleń z dziedziny turbin wiatrowych ze standardami Global Wind Organisation (GWO - Globalna Organizacja Wiatrowa). Dokument potwierdza, że ośrodek prowadzi szkolenia zgodne z wytycznymi GWO.

Globalna Organizacja Wiatrowa zrzesza producentów i właścicieli turbin wiatrowych, a jej zadaniem jest minimalizowanie ryzyka występowania wszelkich wypadków w branży wiatrowej.  Organizacja opracowała swoje szkolenie bezpieczeństwa (w zakresie pierwszej pomocy medycznej, zagrożenia pożarowego, przenoszenia ręcznego, pracy na wysokościach, ratownictwa morskiego), po ukończeniu którego osoby pracujące w turbinach są w stanie podjąć odpowiednie działania w sytuacjach awaryjnych.

Pracę nad uzyskaniem certyfikatu rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. Dostosowanie ośrodka do wytycznych GWO polegało m.in. na zakupieniu odpowiedniego sprzętu, wprowadzeniu nowych procedur, opracowaniu programów szkoleniowych, szkoleń wewnętrznych administracji i instruktorów, opracowaniu szeregu analiz, instrukcji, dzienników, testów oraz planów przeglądów specjalistycznego sprzętu. Powołany został wewnętrzny zespół, zajmujący się przede wszystkim kursami na turbiny wiatrowe – pracownicy poznawali m.in. specyfikę pracy w turbinach, by móc opracować następnie odpowiednie scenariusze ćwiczeń.

Wewnętrzny i finalny audyt potwierdził dobre przygotowanie uczelni oraz gotowość Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego (pod kątem wyposażenia, infrastruktury, trenerów, administracji, procedur, analiz itp.) do prowadzenia szkoleń zgodnych z wytycznymi GWO.

AM w Szczecinie utworzyła WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Czytaj więcej: AM w Szczecinie utworzyła WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNYAkademia Morska w Szczecinie utworzyła WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY, dzięki któremu uczelnia wspiera finansowo studentów wyróżniających się, wyjeżdzających za granicę na praktyki lub semestralne studia w uczelni partnerskiej oraz studentów pochodzenia polskiego mieszkających w byłych republikach Związku Radzieckiego i pragnących studiować w Akademii Morskiej. Do tej pory pieniądze na fundusz wpłaciły:

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o.

W ramach FUNDUSZU uczelnia udziela 4 rodzajów stypendiów:

„ERASMUS AM” - stypendium przyznawane jest studentom i doktorantom zakwalifikowanym na wymianę studencką lub praktykę studencką realizowaną w ramach programu ERASMUS.

„EUROPA” - stypendium przyznawane jest osobom wyjeżdzającym na staż zagraniczny realizowany w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego lub w ramach programu ERASMUS.

„KOPERNIK” - stypendium przyznawane jest za wybitne indywidualne osiągnięcia studenta lub doktoranta, wysoką aktywność w działalności na rzecz społeczności akademickiej Uczelni lub działalność promującą Akademię Morską w Szczecinie.

„POMOST” - stypendium przyznawane jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, biegle władającym językiem polskim oraz mieszkającym na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.

W celu przekazania pieniędzy na FUNDUSZ, należy dokonać wpłaty na wskazane poniżej wyodrębnione konto bankowe Uczelni, a każdy Darczyńca otrzyma list z podziękowaniem. Dodatkowo logotypy Darczyńców umieszczane są na stronie internetowej uczelni. Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać na stronie: http://www.am.szczecin.pl/wfs lub dzwoniąc pod numer telefonu 91-48-09-322 lub 91-48-09-345.

Powołanie Diacoustic Systems sp. z o.o.

Czytaj więcej: Powołanie Diacoustic Systems sp. z o.o.Diacoustic Systems to spółka, która wprowadzi na rynek technologię wytworzoną na Akademii Morskiej w Szczecinie - urządzenie do diagnostyki układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Twórcą technologii jest prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. Artur Bejger, pracownik Katedry Diagnostyki i Remontów Maszyn. Innowacyjna metoda diagnostyczna ma przede wszystkim zapewnić armatorom zachowanie sprawności układu napędowego jednostek pływających i realne oszczędności.

Umowę spółki 23 stycznia br. podpisali prezesi Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP). Zainwestowane przez PFP środki pochodzą z Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Partnerem biznesowym w przedsięwzięciu jest inwestor prywatny, który dodatkowo będzie pełnił przez pierwsze miesiące funkcję prezesa zarządu nowej spółki.
Diacoustic Systems jest kolejną spółką, powołaną celem komercjalizacji uczelnianej własności przemysłowej (pierwszą z wykorzystaniem Centrum Innowacji AM). Negocjacje oraz proces przygotowywania tej inwestycji były długie i skomplikowane - komercjalizacja myśli naukowej w warunkach polskiego systemu prawnego jest rzeczą trudną i wymagającą odważnych decyzji.

„Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania  układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym” – co to takiego?

Celem badań dr. Bejgera było opracowanie metody diagnozowania układów wtryskowych silników okrętowych o małej i średniej mocy na podstawie sygnału fal sprężystej emisji akustycznej oraz opracowanie i wykonanie urządzenia pomiarowego do bezinwazyjnej diagnozy układu wtryskowego silników o zapłonie samoczynnym. Przyrząd rejestruje i analizuje zmianę częstotliwości sygnału związanego z układem wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. Wynalazek znacznie usprawni sposób diagnozowania awarii silników okrętowych, w przypadku których brak jest obecnie urządzenia diagnozującego układ wtryskowy w sposób bezinwazyjny – „Dzięki tej metodzie można z dużym prawdopodobieństwem określić znacznie wcześniej stan niesprawności układu wtryskowego – jej zaletą jest to, że dzieje się to jeszcze zanim nastąpią uszkodzenia układu spowodowane uszkodzeniami innego typu. A zatem diagnozujemy problem już podczas początkowej fazy niewłaściwego działania układu wtryskowego” – mówi dr Artur Bejger.

Dodatkowo przyrząd można zastosować do zmodyfikowanych silników, które mają być wprowadzone na statkach przewożących gaz ciekły tzw. LNG, w których zastosowane będą układy dwupaliwowe tzn. paliwowo-gazowe.

Za swój wynalazek dr hab. inż. Artur Bejger otrzymał dwa lata temu wyróżnienie Kapituły Konkursowej podczas targów Technicon Innowacje Gdańsk 2012.

Powołanie Diacoustic Systems sp. z o.o.