TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

90 LAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Czytaj więcej: 90 LAT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJRok akademicki 2012/2013 to rok 90-lecia Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia przez ten czas nieprzerwanie kształci kadry marynarskie. Jej dzieje zostały opisane w książce „Akademia Marynarki Wojennej zarys dziejów 1922-2012” autorstwa dr. hab. Dariusza Nawrota. Pozycja została wydana z okazji jubileuszu i przekazana między innymi Prezydentowi RP i Królowej Wielkiej Brytanii.

Za przekazane pamiątkowe książki zostały nadesłane podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także od Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. W związku z tym, iż część historii uczelni związana jest z Wyspami Brytyjskimi, to listy i książki zostały również wysłane do Premiera Wielkiej Brytanii oraz Burmistrzów Okehamptom i Plymouth. To właśnie tam ówczesna Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej znalazła schronienie w czasie II wojny światowej, co pozwoliło jej nie przerywać procesu kształcenia przyszłych kadr.

Cała historia Akademii Marynarki Wojennej rozpoczyna się natomiast w 1922 roku, kiedy to Szef Departamentu dla Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz Porębski 1 października nakazał utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Nowa szkoła powstała w Toruniu i składała się z jednego wydziału. Pierwszym Komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. W dniu 19 października 1928 roku zmieniono dotychczasową nazwę szkoły, tytułując ją Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej, dając tym samym wyraz szacunku dla tradycji szkół wojskowych Królestwa Kongresowego. Wspomniano już wcześniej, iż II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego, gdyż już 25 listopada reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP „Gdynia”, a w 1944 roku została przeniesiona do Okehampton. Druga wojna światowa wiele zmieniła, nie tylko w świadomości, ale również w geografii. Jedną z tych zmian było polskie Wybrzeże, które rozrosło się do ponad 500 kilometrów. Potrzebne były kadry, które mogły zasilić Marynarkę Wojenną. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, ale już w nowej siedzibie, na Oksywiu, u wrót Bałtyku. Już kilka lat później, bo 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia rozwijając się naukowo i dydaktycznie otrzymała 17 lipca 1987 roku pełne prawa akademickie. Doprowadziło to do utworzenia Akademii Marynarki Wojennej, która dziś jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Wybrzeża, która kształci zarówno studentów wojskowych, jak i cywilnych oraz kadry marynarskie. W jej ofercie dydaktycznej można znaleźć 11 kierunków studiów I stopnia i 6 kierunków studiów II stopnia. Można również poszerzać wiedzę na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych, a już niedługo będzie można rozpocząć studia doktoranckie. Stały rozwój nie przeszkadza jej w kultywowaniu bogatych tradycji, które odzwierciedla jej przesłanie „Amor Patriae Suprema Lex”.

Przyszli Podpułkownicy - Komandorzy Porucznicy

Czytaj więcej: Przyszli Podpułkownicy - Komandorzy PorucznicyW piątek, 21 grudnia, w Akademii Marynarki Wojennej, odbędzie się uroczyste zakończenie kursu kwalifikacyjnego dla przyszłych podpułkowników – komandorów poruczników.

W kursie wzięło udział sześćdziesięciu dwóch oficerów z całych Sił Zbrojnych. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez uczelnię dla tak szerokiego grona słuchaczy. Przez trzy miesiące podnosili swoje kwalifikacje, aby móc w przyszłości objąć wyższe stanowiska służbowe. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00 w Auli AMW im. Króla Zygmunta Augusta.

Kurs rozpoczął się 24 września, a celem było przygotowanie oficerów do kompetentnego realizowania zadań na różnych Czytaj więcej: Przyszli Podpułkownicy - Komandorzy Porucznicyszczeblach zarządzania i dowodzenia w warunkach profesjonalizacji sił zbrojnych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy kursu mieli okazję poszerzyć wiedzę w zakresie polityki bezpieczeństwa, działań wielonarodowych, bezpieczeństwa morskiego państwa, czy też międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednakże to nie wszystkie zajęcia jakie czekały na przedstawicieli wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Instytucji Centralnych MON. To był bardzo intensywny kurs, w czasie trzech miesięcy uczestniczyli w zajęciach z 27 przedmiotów. Szerokie spektrum materiału pozwoliło słuchaczom spojrzeć na niektóre sprawy i to nie tylko wojskowe, z innej strony. Oficerowie zajmowali się problematyką poświęconą współpracy cywilno-wojskowej, działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych, zabezpieczeniem logistycznym, zarządzaniem kryzysowym. Należy podkreślić, iż zajęcia to również wymiana doświadczeń, tym bardziej bezcenna, że właśnie różnorodność jednostek jakie były reprezentowane dawała możliwość spojrzenia na dany problem z innej perspektywy. Warto zaznaczyć, że wśród wykładowców było czterech admirałów w stanie spoczynku, w tym były dowódca MW, a także byli szefowie sztabu MW. To był bardzo ważny aspekt kursu, iż była możliwość konfrontacji swoich poglądów właśnie z tak doświadczonymi oficerami. Dzięki temu wiele zajęć było niezwykle ekscytujących, które niestety się kończyły. Istotnym elementem kursu były podróże seminaryjne, w tym do Centrum Operacji Morskich, gdzie oficerowie zapoznali się ze strukturą, zadaniami oraz rolą i miejscem COM w misjach i operacjach sił Marynarki Wojennej. Dużym doznaniem dla większości oficerów był kilkugodzinny rejs na pokładzie ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Oczywiście spowodowane było to tym, iż znaczna część nigdy nie miała okazji uczestniczyć w rejsie, ponieważ służą poza Marynarką Wojenną. Dlatego też wizyta w Porcie Wojennym w Gdyni i możliwość obejrzenia oraz zapoznania się z fregatą rakietową, okrętem ratowniczym, kutrem rakietowym, a zwłaszcza z okrętem  podwodnym dała uczestnikom kursu wrażenia i znacznie poszerzyła ich wyobrażenie o służbie na okrętach. Słuchacze byli również w Stoczni MW, gdzie mogli zobaczyć i przekonać się o zaawansowaniu prac na okręcie patrolowym ORP „Ślązak”. Jednak nie wszystkie podróże seminaryjne związane były tylko z wojskiem. Oficerowie uczestniczyli również w zajęciach w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. Na podsumowanie kursu, słuchacze napisali artykuły na konferencję naukową „Tendencje Rozwojowe Sił Zbrojnych RP w perspektywie osiągania zdolności operacyjnych”, która odbyła się pod Patronatem Honorowym Szefa Sztabu generalnego generała Mieczysława Cieniucha. W czasie konferencji trzynastu oficerów prezentowało swoje prace podczas krótkich wystąpień. Spektrum poruszanych tematów było bardzo duże i obejmowało wiele aspektów przyszłości Sił Zbrojnych. Warto zaznaczyć, iż w konferencji wzięli również udział rektor-komendant AMW kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz oraz dowódca Centrum Operacji Morskich kontradmirał dr inż. Stanisław Zarychta.

Akademia Marynarki Wojennej od wielu lat organizuje kursy kwalifikacyjne na różne stopnie wojskowe. Jednakże zawsze dla oficerów Marynarki Wojennej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnych Sił Zbrojnych stworzyła kurs, w którym mogą brać udział oficerowie różnych specjalności. Ta pierwsza edycja pokazała, że w jednej ławce mogą zasiąść marynarze, piloci, żołnierze wojsk lądowych, a także przedstawiciele różnych dowództw oraz instytucji i wspólnie się uczyć, poszerzać swoje horyzonty, a jednocześnie wymieniać się doświadczeniami. To bardzo istotne zważywszy na to, iż coraz częściej muszą ze sobą współpracować w ramach operacji połączonych, zarówno w kraju, jak i poza nim. Wspólne kursy pozwolą im zapoznać się ze specyfiką służby różnych rodzajów wojsk. Kolejna edycja już w styczniu.

kmdr ppor. Wojciech Mundt

 

STUDENT AMW WYBRANY DO PARLAMENTU RP

Czytaj więcej: STUDENT AMW WYBRANY DO PARLAMENTU RPObradujący 30 listopada 2012 r. w Warszawie XX Zjazd Parlamentu Studentów RP, w którym uczestniczyli reprezentanci ponad stu uczelni wyższych z całej Polski, wybrał nowe władze, które rozpoczną swoją dwuletnią kadencję 1 stycznia 2013 r. W skład dwunastoosobowej Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, determinującej działalność Parlamentu, wybrany został student wojskowy Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej bsm. pchor. Piotr Bidziński.
Rada Studentów zgodnie z Art. 17 Statutu PSRP jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym Parlamentu. W jej skład wchodzi 12 członków wybieralnych przez Zjazd oraz Przewodniczący PSRP z mocy Statutu. Do kompetencji Rady Studentów należy: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego, podejmowanie uchwał w imieniu PSRP zatwierdzenie regulaminów po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Prawną, powoływanie na wniosek Przewodniczącego komisji doraźnych pełnomocników i koordynatorów, przygotowanie sesji Zjazdu, w tym wybór Prezydium Zjazdu.

Z marynarskim pozdrowieniem !!!
kmdr ppor. Wojciech Mundt
Rzecznik Prasowy
Akademia Marynarki Wojennej

„WPŁYW ZATOPIONEJ BRONI CHEMICZNEJ NA ŚRODOWISKO MORSKIE”

Czytaj więcej: „WPŁYW ZATOPIONEJ BRONI CHEMICZNEJ NA ŚRODOWISKO MORSKIE”5 listopada, w Akademii Marynarki Wojennej odbyły się międzynarodowe warsztaty, dotyczące problematyki zatopionej amunicji chemicznej i bojowych środków trujących. Organizatorami warsztatów są: AMW, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Litwy, Agencja Ochrony Środowiska Litwy oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00 w Sali Senatu AMW.

W spotkaniu brali udział eksperci  z instytucji rządowych i pozarządowych państw nadbałtyckich oraz USA. Celem spotkania jest wymiana informacji o dotychczas podjętych działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom morza, a także wypracowanie instrumentów, które posłużą ostatecznemu  rozwiązaniu problemu zatopionej amunicji chemicznej. Wypracowane w trakcie spotkania wnioski, zostaną przedstawione na forum ONZ, podczas debaty dotyczącej między innymi rezolucji o wpływie zatopionej amunicji chemicznej na bezpieczeństwo środowiska morskiego.

Wojciech Mundt

OTWARCIE NOWEGO GMACHU BIBLIOTEKI – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Czytaj więcej: OTWARCIE NOWEGO GMACHU BIBLIOTEKI – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGOW poniedziałek, 1 października, o godz. 11:30, w Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się uroczystość otwarcia nowego gmachu biblioteki i centrum audytoryjno-informacyjnego. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Tuż po uroczystości, o godz. 12:00 nastąpi inauguracja roku akademickiego, po raz pierwszy w historii w nowym audytorium AMW. Na pierwszym roku studia rozpocznie ponad 1600 studentów.

Po uroczystym otwarciu nowego gmachu nastąpi krótka wycieczka po obiekcie. Będzie można zapoznać się z rozkładem biblioteki oraz nowinkami technicznymi, które zostały użyte w celu podniesienia jakości obsługi. Budynek powstał w ciągu niecałych 2 lat. W maju 2010 roku rozpoczęła się budowa Biblioteki Akademickiej wraz z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Całkowity koszt to ponad 36 mln złotych. Cały kompleks przybrał kształt litery L i powstał wokół parkingu uczelni. W pierwszej części umiejscowiono bibliotekę z czytelniami, księgozbiorami otwartymi, magazynami, częścią biurową, socjalną i techniczną. Nowa biblioteka akademicka będzie miała za zadanie podnieść jakość kształcenia studentów oraz zapewnić powszechny dostęp mieszkańcom Gdyni i okolic do literatury naukowej. Nowy gmach zabezpieczy i poprawi warunki przechowywania zasobów bibliotecznych AMW. Natomiast w części konferencyjnej przewidziano salę kongresową na 476 osób (z możliwością podziału na dwie po 238 osób każda). Cały budynek posiada kubaturę ponad 32 tysiące m3, i zajmuje powierzchnię całkowitą ponad 8600 m2. Łącznie w gmachu jest 1050 miejsc siedzących, a biblioteka może pomieścić do 485 tysięcy woluminów.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego przejdzie do historii jako pierwsza w nowym audytorium AMW. Jednocześnie jest to rok 90-lecia morskiego szkolnictwa wojskowego. Uroczystość rozpocznie się przemówieniem rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej kontradmirała dr inż. Czesława Dyrcza. Następnie podczas immatrykulacji studenci złożą uroczyste ślubowanie i otrzymają indeksy. Inauguracja nowego roku akademickiego stanie się zarazem okazją do wręczenia odznaczeń i medali za szczególne osiągnięcia naukowe, a także nagród dla wybitnych nauczycieli akademickich i studentów. W czasie uroczystości ppor. mar. Katarzyna Kuc zostanie wyróżniona Szablą Honoru francuskiej  Akademii Marynarki Wojennej, którą w imieniu Komendanta wręczy attache obrony Francji płk Etienne Champeaux. Całość zakończy wykład inauguracyjny, który wygłosi kontradmirał w st. spocz. prof. dr hab. Antoni Komorowski na temat „90 lat polskiego, morskiego szkolnictwa wojskowego”. Po uroczystości w gmachu biblioteki obejrzeć będzie można wystawę fotograficzną o podobnej tematyce „90 lat pod biało-czerwoną banderą”.


Z marynarskim pozdrowieniem !!!

kmdr ppor. Wojciech Mundt

Autor zdjęcia: Krzysztof Miłosz