Grupa Kapitałowa OT Logistics w 2017 roku zwiększyła przychody

mar 30, 2018 | Polskie nowości

barka1

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w 2017 r. 867 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny jest mniejszy o 5,6 mln zł r/r i wyniósł 28,9 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o 30% w ujęciu rocznym do 93,6 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 42,6 mln zł.

W samym czwartym kwartale Grupa Kapitałowa OT Logistics odnotowała przychody w wysokości 227,4 mln zł (wzrost o ponad 20% r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 30,5 mln zł (+6% r/r). Zysk netto w tym okresie wyniósł 29,8 mln zł. 

Istotny wpływ na wyniki finansowe 2017 r. miały zmiany, które dokonały się w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics w efekcie dokonanych akwizycji. W ubiegłym roku skonsolidowane zostały wyniki spółek Sealand Logistics, STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej oraz C.Hartwig Adria i OT Nieruchomości, a czwarty kwartał 2017 r. był pierwszym kwartałem konsolidacji wyników finansowych chorwackiego operatora portu Luka Rijeka d.d. Przejęcie kontroli operacyjnej nad tym portem pozytywnie wpłynęło na przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics i jej segmentu portowego.

Skonsolidowane przychody w całym 2017 r. wzrosły o ok. 22% r/r, osiągając poziom 867 mln zł. W porównaniu do okresu wcześniejszego zmieniła się struktura przychodów w ujęciu r/r z uwagi na konsolidację nowych spółek w Grupie. Segment spedycyjny w 2017 r. odpowiadał za ok. 55% skonsolidowanych przychodów. Drugim największym segmentem (33% przychodów) były usługi transportowe, obejmujące spółki kolejowe oraz spółki zajmujące się transportem śródlądowym. Usługi portowe odpowiadały z kolei za 11% przychodów od podmiotów zewnętrznych. 

Wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA w ujęciu r/r jest również rezultatem poszerzenia skali działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics. Pozytywny wpływ na EBITDA takich spółek jak STK, Kolej Bałtycka i Luka Rijeka wyniósł 23 mln zł.

Biorąc pod uwagę działalność Grupy w poszczególnych segmentach, w wyniku konsolidacji nowych spółek przychody ze sprzedaży w segmencie przewozowym wzrosły do 298,8 mln zł w porównaniu do 213,4 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu wzrosła o ponad 50% r/r do 38,6 mln zł. Segment przewozowy wygenerował jednak stratę netto, m. in. wskutek zmniejszonego popytu na usługi kolejowe oraz żeglugowe..

W segmencie spedycyjnym w 2017 r. przychody wzrosły o 6% r/r do 475,9 mln zł. EBITDA wzrosła o ponad jedną czwartą do 19 mln zł. Rentowność netto segmentu została jednak obciążona kosztami rozbudowy struktur handlowych o nowe kompetencje w Grupie (w tym m. in. utworzenie nowego Działu Logistyki Intermodalnej koncentrującego się na wymianie towarowej z Chinami). Na wynik ujemy wpływ miała w głównej mierze zwiększona amortyzacja wynikająca z nabycia spółki Sealand Logistics.

Wzrost przychodów w segmencie portowym wynikał przede wszystkim z konsolidacji wyników finansowych portu w Rijece. W całym roku 2017 segment wygenerował przychody na poziomie 91,1 mln zł w porównaniu do 70,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu portowego spadła w 2017 r. do 18,3 mln zł w porównaniu do 29,5 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem mającym wpływ na spadek EBITDA był spadek przeładunków w segmencie zbożowym, spowodowany opóźnieniem zbiorów i niskimi cenami zbóż, co z kolei przełożyło się na mniejsze obroty na całym rynku.

„Podsumowaliśmy pierwszy rok działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics po przeprowadzeniu znaczących akwizycji. Łączne nakłady inwestycyjne w ubiegłym roku przekroczyły 100 mln zł. W wyniku Grupy widać już efekty działalności spółek kolejowych, a od ostatniego kwartału także portu Luka Rijeka. Widzimy potencjał ograniczenia kosztów w porcie w Rijece. Chcemy zwiększyć efektywność wykorzystania aktywów obrotowych, dokonujemy przeglądu prowadzonych tam inwestycji. Chcemy również wytworzyć synergie pomiędzy portem a naszą bałkańską spółką zależną C.Hartwig Adria”– mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku, OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka. W efekcie transakcji OT Logistics obecnie posiada 26,51% udziałów operatora portu. Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – umożliwiające przejęcie kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy mają obecnie w sumie 50,56% udziałów w operatorze portowym. 

 

OT Logistics