Geblewicz weźmie udział w pracach nad uproszczeniem Dyrektywy siarkowej

mar 27, 2013 | Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

11shipMarszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został zaproszony do udziału w pracach nad rozwiązaniami, które uproszczą procedurę wdrażania dyrektywy unijnej w sprawie limitu zawartości siarki w paliwie żeglugowym w ramach Europejskiego Forum Zrównoważonej Żeglugi (ESSF) i samej Komisji Europejskiej. Forum zostanie utworzone w tym roku z inicjatywy KE.

Tzw. dyrektywa siarkowa nakłada obowiązek redukcji zawartości siarki w paliwach żeglugowych do 0,1 proc. w 2015 r. na wszystkie jednostki pływające na wodach Bałtyku, Morza Północnego i Kanału La Manche (obszar SECA). Tak drastyczne obostrzenia niestety niosą poważne konsekwencje zarówno dla gospodarki naszego regionu, jak i kraju.

– To będzie sytuacja bardzo niekorzystna dla tej części Europy – niepokoił się o skutki gospodarcze dyrektywy marszałek Olgierd Geblewicz podczas spotkania z przedstawicielami branży morskiej, 23 października 2012 r. – Zamierzamy wystąpić z zapytaniem, w jaki sposób Unia Europejska zamierza wyrównać tę dysproporcję w warunkach konkurencji pomiędzy północą a południem Europy – zapowiedział wówczas marszałek. List do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso został wysłany 6 grudnia.

Kilka dni temu marszałek Olgierd Geblewicz otrzymał odpowiedź z Brukseli. Janez Potočnik, członek Komisji Europejskiej, w imieniu przewodniczącego Barroso odniósł się do zasygnalizowanych przez władze Województwa Zachodniopomorskiego problemów.

Janez Potočnik stwierdził w liście, że zgłoszone uwagi przyjmuje ze zrozumieniem, ale dalej w liście wyjaśnia, że „Dyrektywa 2012/33/UE ma służyć dostosowaniu prawodawstwa unijnego do zaktualizowanej wersji Załącznika VI do konwencji Marpol, przyjętej w roku 2008. Na mocy tego dokumentu wprowadzono globalny wymóg stosowania paliw o niższej zawartości siarki, jak również ustanowiono surowsze limity zasiarczenia dla obszarów SECA, obejmujących Morze Bałtyckie, Morze Północne oraz Kanał La Manche. Tereny te uznano za szczególnie wrażliwe i wymagające niezwłocznych działań na rzecz ochrony tamtejszych ekosystemów”. Podkreśla przy tym, że jednym z zasadniczych założeń strategii Europa 2020 obok rozwoju i konkurencyjności jest promocja zielonej gospodarki oraz modernizacja sektora transportu.

Przedstawiciel KE zaznaczył, że „Komisja jest świadoma  faktu, iż dostosowanie prawodawstwa do nowych wymogów w obszarach SECA może – przynajmniej na krótką metę – skutkować znacznym wzrostem cen paliw żeglugowych”. Poinformował, że analiza tych kwestii jest przedmiotem analiz, które skupia dokument roboczy pt. „Niezbędnik zrównoważonego transportu wodnego”, w którym zaproponowano krótko-, średnio- i długoterminowe działania na rzecz wsparcia sektora w procesie wdrażania dyrektywy siarkowej  oraz  obniżenia związanych z tym kosztów. Komisja przygotowuje pierwsze sprawozdanie z postępów prac we wdrażania postanowień „Niezbędnika”. Płaszczyzną do dyskusji będzie  Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (European Sustainable Shipping Forum, ESSF), które ma zostać ustanowione w tym roku.

Janez Potočnik kończy swój list zaproszeniem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do wzięcia udziału  tak w dyskusji w ramach ESFF, jak i pracach Komisji Europejskiej nad rozwiązaniami, które uproszczą procedurę wdrażania dyrektywy siarkowej w obszarze SECA. „Przyjęcie dalekowzrocznej perspektywy pozwoli nam zrealizować założenia środowiskowe porozumienia, tworząc jednocześnie odpowiednią płaszczyznę do współpracy” –  konkluduje.

Warto jeszcze powiedzieć, że interwencja marszałka Olgierda Geblewicza zyskała poparcie ministra gospodarki, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. W piśmie z grudnia 2012 r. docenia on zachodniopomorską inicjatywę nadania wysokiego wymiaru społeczno-publicznego tej sprawie.

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest realizacją porozumień Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Zmiana dyrektywy została przegłosowana już w pierwszym czytaniu, 11 września 2012 r. Projekt nowych przepisów na forum zgromadzenia przedstawicieli 27 krajów członkowskich UE przedstawiła Satu Hassi, europosłanka z Finlandii.