FNEZ: Plan Morawieckiego należy rozszerzyć o rozwój energetyki morskiej

wrz 26, 2016 | Polskie nowości

1abcturbiny wiatrowe OZE

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej wniosła o rozszerzenie konsultowanej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” o realizację projektu strategicznego pn. „Zintegrowany rozwój energetyki morskiej i przemysłu” (dalej „ZREMP”).

Nowy projekt strategiczny, zakładałby reindustrializację i zrównoważony rozwój regionów nadmorskich wokół ambitnego planu inwestycyjnego obejmującego:

– budowę do 2035 roku nowych mocy niskoemisyjnych na Pomorzu o łącznej mocy 9 GW, wykorzystujących potencjał środowiska morskiego: 3 GW w elektrowniach jądrowych i 6 GW w morskich farmach wiatrowych,

– budowę morskich, transgranicznych połączeń energetycznych, w tym gazociągu Baltic Pipe i sieci elektroenergetycznej Baltic Integrid,

– rozbudowę infrastruktury lądowej i morskiej w Północnej Polsce niezbędnej dla realizacji i eksploatacji nowych źródeł energii i przemysłu: linii energetycznych, gazociągów, magazynów energii, magazynów gazu, dróg, kolei, portów, zaplecza socjalnego.

Kluczowym założeniem projektu ZREMP jest jednak zapewnienie maksymalnie dużej części dostaw i usług dla objętych projektem inwestycji energetycznych przez krajowy przemysł. Dostawy stali, miedzi i betonu, produkcja kabli, konstrukcji wsporczych morskich farm wiatrowych, konstrukcji stalowych i betonowych elektrowni jądrowych, systemów elektroenergetycznych, generatorów, rurociągów, ale także statków i maszyn do obsługi wieloletnich budów na lądzie i morzu, to ogromna szansa i wyzwanie dla polskiego przemysłu. Zapewnienie kadr, ale także innowacyjnego i dostosowanego do krajowych warunków know-how to także bardzo ambitne zadanie dla krajowych uczelni i ośrodków naukowo-wdrożeniowych.

Modernizacja sektora energetycznego, dywersyfikacja źródeł energii, ale także reindustrializacja i wzrost przedsiębiorczości to kilka z kluczowych założeń SOR mogących w pełni zostać wypełnionych dzięki realizacji Strategii ZREMP. „Ambitne cele jakie zostały przedstawione w Zintegrowanym rozwoju energetyki morskiej i przemysłu są doskonałym przykładem zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju kraju. Budują strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, w oparciu o nowoczesne i niskoemisyjne źródła energii, umożliwiają osiągnięcie niezależności energetycznej w Północnej Polsce, w połączeniu z dynamicznym rozwojem ośrodków produkcyjno-przemysłowych i naukowych – mówi Maciej Stryjecki, Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Realizacja Strategii o łącznej wartości ponad 150 mld zł będzie gigantycznym impulsem dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim rozwoju potencjału krajowego przemysłu morskiego i jego dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. Może się przyczynić także do powstania ponad 100 000 nowych miejsc pracy”.

Uzasadnieniem wyznaczonych celów jest znaczny postęp inwestycyjny i duży poziom gotowości do realizacji projektów i inwestycji energetycznych na polskich obszarach morskich. Mowa tu o kilku projektach morskich farm wiatrowych, dla jednego z których Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała w dniu 7 lipca 2016 r. pierwszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Potencjał gospodarczy morskiej energetyki wiatrowej FNEZ wskazywała już w roku 2013 w Programie rozwoju morskiej energetyki i przemysłu w Polsce. Potencjał ten potwierdził także najnowszy raport McKensey.

Strategiczny charakter przyjmuje także projekt Baltic InteGrid – Integrated Baltic offshore wind electricity development, finansowany z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego, zainicjowany i koordynowany w Polsce przez FNEZ, realizowany w konsorcjum z 14 organizacjami z 8 państw nadbałtyckich. W lipcu Ministerstwo Gospodarki Łotwy pełniące rolę koordynatora działań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego (EUSBSR), zakwalifikowało projekt Baltic InteGrid do projektów flagowych w zakresie energetyki. Tym samym został on włączony do Planu Działań dla połączenia rynków Morza Bałtyckiego w ramach – BEMIP Baltic Energy Market Interconnection Plan Initiative (BEMIP Action Plan). Celem projektu Baltic InteGrid jest budowa sieci połączeń elektroenergetycznych na dnie Morza Bałtyckiego, pomiędzy poszczególnymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski, na podstawie szczegółowej analizy uwarunkowań przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych. Zadaniem sieci będzie zwiększenie możliwości transgranicznego przesyłu energii elektrycznej i integracji systemów elektroenergetycznych w obszarze Morza Bałtyckiego, odbiór energii wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku oraz zwiększenie możliwości bilansowania i magazynowania energii.

Zaproponowany projekt strategiczny łączy potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z innymi, kluczowymi dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycjami, jak program budowy elektrowni jądrowej i gazociągu, łączącego Polskę ze złożami norweskimi gazu. Ze względu na konieczność zapewnienia stałego i nieograniczonego źródła wody chłodzącej reaktory jądrowe, lokalizacje nadmorskie z otwartymi układami chłodzenia, są jedynymi realnymi dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Wszystkie te plany inwestycyjne w sektorze energetycznym, związane z potencjałem morskim, powinny być skoordynowane i widziane wspólnie, jako ogromny potencjał dla polskiego przemysłu. W ramach SOR powinny zostać zaplanowane i wdrożone mechanizmy, które umożliwią zintegrowanie ich realizacji z krajowymi dostawami i usługami.

Fundacja zwróciła się do przedstawicieli branży energetycznej i przemysłu o poparcie inicjatywy wpisania do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju projektu strategicznego „Zintegrowany rozwój energetyki i przemysłu morskiego”.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej/CIRE.PL

Źródło: biznesalert.pl