Farmy wiatrowe na Bałtyku szansą dla gospodarki

paź 3, 2013 | Polskie nowości

1farmawiatrowaOsiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 r. może oznaczać 73,8 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, z czego 14,9 mld zł to bezpośrednie przychody sektora finansów publicznych – wylicza Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Kluczowym warunkiem by to osiągnąć jest stworzenie dla inwestorów stabilnych i przewidywalnych w długim okresie warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Morska energetyka wiatrowa stanowi relatywnie stabilne i efektywne źródło energii dlatego może mieć znaczącą rolę w strukturze mocy wytwórczych. W 2012 roku funkcjonowało na świecie ok. 5 GW w morskich farmach wiatrowych, jednakże zgodnie z szacunkami branżowymi do 2020 roku ich moc może osiągnąć nawet 90 GW.

Polska posiada bardzo duży potencjał w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Wynika to przede wszystkim ze znakomitych warunków naturalnych – obszar polskiej strefy ekonomicznej charakteryzuje się jednym z największych potencjałów wiatru na Morzu Bałtyckim. Jednakże do tej pory w polskiej strefie ekonomicznej nie powstały żadne morskie farmy wiatrowe, brak jest również projektów inwestycyjnych, które znajdowałyby się w zaawansowanym stadium realizacji. Brak rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (pomimo sprzyjających warunków naturalnych) wynika przede wszystkich z barier
o charakterze regulacyjnym oraz ekonomicznym (brak odpowiedniej rentowności projektów inwestycyjnych).

W dającej się przewidzieć perspektywie będą się kończyć konwencjonalne zasoby źródeł energii, co spowoduje olbrzymi wzrost ich kosztów. Wówczas energia z farm wiatrowych stanie się kluczowym czynnikiem równoważącym bilans energetyczny naszego kraju. Zbyt późne myślenie o tej tematyce, odkładane procesy legislacyjne i skomplikowane procedury formalno-prawne mogą zaprzepaścić rozwój tego sektora w Polsce i negatywnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo energetyczne – podkreśla Prezes PSEW Wojciech Cetnarski.

W celu wykorzystania potencjału rozwoju offshore niezbędne jest dostosowanie regulacji, w tym w szczególności systemu wsparcia, tak aby uwzględniał on specyfikę procesu inwestycyjnego oraz pracy morskich farm wiatrowych. Obecne otoczenie regulacyjno-ekonomiczne nie zapewnia odpowiednich warunków do rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Dzięki nowelizacji ustawy o obszarach morskich usunięto wprawdzie część barier regulacyjnych, nadal brakuje jednakże systemu wsparcia odzwierciedlającego specyfikę procesu inwestycyjnego (m.in. długi okres przygotowania projektu).

– Morska energetyka wiatrowa nie rozwinie się bez odpowiedniego systemu wsparcia, lecz jego koszty będą i tak mniejsze od osiągniętych korzyści. Dlatego niezbędna jest jak najszybsza likwidacja barier rozwoju tego sektora, szczególnie w kontekście prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii – podkreśla Wojciech Cetnarski.

Według raportu firmy Ernst & Young nt. korzyści dla polskiej gospodarki i uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, osiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 roku pozwoli na rozwój zaplecza logistycznego i elektromaszynowego w Polsce, w tym także portów i przemysłu stoczniowego świadczącego usługi przy budowie i obsłudze farm wiatrowych. Będzie to miało znaczenie dla zwiększenia udziału nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych pozostających w kraju. Rozwój gospodarczy Polski poprzez inwestycje i realizowanie zamówień w sektorach powiązanych, przełoży się na:

– 73,8 mld PLN łącznej wartości dodanej w latach 2012 – 2025,
– 31,8 tys. nowych miejsc pracy w latach 2012 – 2025,
– 14,9 mld PLN przychodów do sektora finansów publicznych w latach 2012 – 2025, w tym 12,2 mld PLN dla budżetu centralnego i 2,7 mld PLN dla samorządów.
– Uniknięcie emisji około 40 mln ton CO2 oraz kosztów z tym związanych (około 1,6 mld PLN) do 2025 roku.

W interesie Polski jest, aby była postrzegana jako kraj „zielony”, sprzyjający inwestorom i dostrzegający nowe trendy. Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w polityce na całym świecie, ponieważ motywuje do udoskonalania istniejących technologii, tworzenia nowych rozwiązań, a także tworzy nowy grunt dla inwestycji, kreuje miejsca pracy i motywuje ośrodki naukowe. Bezpieczeństwo energetyczne Polski oznacza uwzględnienie w miksie energetycznym udziału różnych technologii pozyskiwania energii. Duże i efektywne źródło energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa, może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – zwłaszcza z uwagi na niewyczerpalność zasobów wiatru.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl