Dodatkowe 50 mln zł ze środków unijnych na budowę regionalnego terminalu LNG w Świnoujściu

cze 20, 2013 | Terminal LNG

1TerminalLNG2Przyznanie dodatkowych środków unijnych na budowę terminalu LNG w Świnoujściu jest zgodne opublikowaną 29 marca br. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego indykatywną listą projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).  Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) przyznały dodatkowe środki finansowe pozytywnie oceniając postępy prac w projekcie. W maju br. zaawansowanie całego projektu przekroczyło już ponad 60 procent. Doceniono także sposób wydatkowania przez spółkę dotychczas przyznanych środków (551,8 mln zł), z których Polskie LNG S.A. otrzymało już ponad 430 mln zł.

– Informacja o dodatkowym dofinansowaniu oznacza, że łączna kwota uzyskanych dotąd dotacji unijnych będzie stanowić prawie 30 proc. kosztów, wartego 2,76 mld zł terminalu. Decyzja stanowi potwierdzenie właściwego sposobu wydatkowania dotychczas przyznanych środków – mówi Rafał Wardziński, Prezes Polskiego LNG S.A.

To już drugie w ostatnim czasie zwiększenie dofinansowania dla inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu. W grudniu 2012 r. Polskie LNG S.A. otrzymało prawie 100 mln zł przyznanych w ramach przesunięcia środków z działań 10.2 i 10.3. na działanie 10.1 (POIiŚ), z którego finansowana jest budowa terminalu. Aktualne zwiększenie środków, o 50 mln zł, wynika natomiast z przesunięcia środków z innych projektów już w ramach samego działania 10.1.

– Zwiększenie dofinansowania było możliwe z uwagi na decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku, zwiększającej maksymalną kwotę pomocy publicznej dla terminalu LNG w Świnoujściu do 925 mln zł. W chwili obecnej, po ostatniej decyzji, z tej puli przyznano nam już 601,8 mln. Spółka zamierza jednak aktywnie zabiegać o kolejne środki z POIiŚ – dodaje Rafał Wardziński, Prezes Polskiego LNG S.A.

Dla spółki Polskie LNG S.A. większe dofinansowanie oznacza niższy koszt realizacji przedsięwzięcia, a dla odbiorców niższą cenę gazu w przyszłości, która będzie wynikać z niższych kosztów uwzględnianych w taryfie regazyfikacyjnej zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Łączne koszty projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu szacowane są na 2,76 mld zł. Zapewnienie finansowania tak dużej i zaawansowanej inwestycji jest dużym wyzwaniem. Spółka Polskie LNG podejmuje szereg działań, które mają na celu zapewnić niezbędne środki w wyjątkowo korzystny na rynku finansowym sposób. Kluczem jest umiejętne pozyskiwanie finasowania dostępnego na rynku oraz prawidłowe wydatkowanie przyznanych już środków.

Finansowanie terminalu LNG  w Świnoujściu:

· Kapitał własny

1 018 mln zł, czyli 37 proc. całego budżetu inwestycji stanowi kapitał własny pochodzący ze środków własnych spółki Gaz-System S.A., która jest 100 proc. właścicielem Polskiego LNG.

· Dotacje z Unii Europejskiej

Spółka Polskie LNG jest beneficjentem pomocy ze środków unijnych i 30 proc. kosztów finansuje z pozyskanych funduszy unijnych w tym: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013 – 602 mln złotych oraz ok. 220 mln zł (55 mln euro) z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery).

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 5 października 2011 r. Spółka Polskie LNG uzyskała od Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej do maksymalnej kwoty 925 mln zł, a już 13 października tego samego roku podpisana została umowa z Instytutem Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) o dofinansowanie Projektu nr UDA – POIS.I0.01.00-00-003/10-00 na kwotę 456 mln zł. Kwota ta uległa zwiększeniu 28 grudnia 2012 r. do poziomu 552 mln zł., a 14 czerwca 2013 r. do sumy 602 mln zł co jest efektem właściwego sposobu wydatkowania dotychczas przyznanych środków oraz jest istotną przesłanką do obniżenia taryfy. Jest to zgodne z kwotą przyznaną dla terminalu LNG w ramach obowiązującej listy projektów indywidualnych POIiŚ. Spółka Polskie LNG liczy, że w przyszłości będzie możliwe kolejne zwiększenie środków w ramach przyznanego przez KE limitu.

– EEPR (tzw. Recovery Plan) – Polskie LNG S.A. 5 listopada 2010 r. uzyskało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą pomocy finansowej na kwotę 55 mln euro, a w grudniu 2010 r.  otrzymała pierwszą wpłatę w wysokości 16,5 mln euro. Pozostałe środki będę sukcesywnie przekazywane PLNG do końca 2015 r.

· Kredyty z EBI i EBOiR

Blisko 32,5 proc.  kosztów budowy terminalu LNG w Świnoujściu jest finansowanych z przyznanych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  w wysokości 600 mln zł oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w wysokości 300 mln zł. Finansowanie polega  na zaciągnięciu przez Gaz-System kredytów inwestycyjnych na budowę terminalu LNG w Świnoujściu,  a następnie przekazanie tych środków do spółki  Polskie LNG.

· Inne źródła

Jedynie 0,65 proc. kosztów, czyli ok. 18 mln zł będzie pozyskiwanych z rynku w postaci kredytów komercyjnych.