Debata o krajowej inteligentnej specjalizacji w sektorze gospodarki morskiej

paź 2, 2015 | Polskie nowości

1abcmirwyb

„Istnieje potrzeba utworzenia odrębnej inteligentnej specjalizacji dla sektora morskiego i jest na to szansa. Pozwoli to w pełni zadbać o potrzeby gospodarki morskiej.” –  powiedziała wiceminister Dorota Pyć podczas 26. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) oraz perspektywa ich rozszerzenia  były tematem wiodącym obrad, które odbyły się  30 września 2015 r.

Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na terenach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji o KIS na stronie Ministerstwa Gospodarki.

W debacie wzięli udział przedstawiciele ministerstw i służb zajmujących się sprawami morskimi, urzędów marszałkowskich województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu morskiego.

Podczas spotkania przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki przedstawił proces wyłaniania i zarządzania KIS. W trakcie debaty omawiano możliwości utworzenia nowej krajowej inteligentnej specjalizacji w zakresie gospodarki morskiej. Podkreślano specyfikę tego sektora, jego horyzontalny i interdyscyplinarny charakter, a także ogromny potencjał innowacyjny. Ustalenia dotyczące szczegółowego kształtu nowej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji będą przedmiotem dalszych prac na poziomie roboczym.

W trakcie posiedzenia, przedstawiciel MIiR zrelacjonował przebieg 12. sesji implementacyjnej Umowy między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Chińską Republiką Ludową o transporcie morskim (22-24 września br. Szczecin). Omówiono również uczestnictwo MIiR w XVIII Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO, które odbyły się w dniach 7-9 września br. w Gdańsku jako wydarzenie w ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Przedstawione zostały także informacje na temat 17. posiedzenia Grupy Eksperckiej RPMB ds. Polityki Morskiej (8 września br.), podczas którego dokonano przeglądu krajowych polityk morskich państw wchodzących w skład tej organizacji oraz omówiono priorytety Prezydencji Polski w RPMB.

Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki przybliżył kolejne wydarzenie w ramach Prezydencji Polski w RPMB –  VIII Forum Turystyczne Państw Bałtyckich, które odbyło się w dniach 22-23 września br. w Gdańsku i Malborku.