7 miesięcy przed terminem drogi w porcie w Świnoujściu oddane do użytku

wrz 18, 2013 | Port Świnoujście

zmpsis-wstega1Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg przy ulicy Nowoartyleryjskiej w Świnoujściu z udziałem Ryszarda Warzochy – Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Krzysztofa Sadowskiego – Członka Zarządu ds. Rozwoju Portów ZMPSiŚ SA oraz Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Miasta Świnoujście.

W rejonie przeładunków Portu Handlowego Świnoujście zakończona została część robót związanych z inwestycją pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,  prowadzoną przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Tym samym otwarty zostaje zmodernizowany odcinek inwestycji drogowej, obejmujący ul. Nowoartyleryjską, ul. Barlickiego, ul. Kasztanową oraz wiadukt będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.

Pierwotny termin oddania do użytkowania planowany był na kwiecień 2014, jednak dzięki mobilizacji i intensyfikacji działań ZMPSiŚ SA oraz Wykonawcy Firmy Budimex i ścisłej współpracy z użytkownikami działającymi na terenie inwestycji, roboty budowlane na tym etapie inwestycji zostały zakończone przed terminem.

Na 7 miesięcy przed planowanym oddaniem do użytkowania, zakończona została przebudowa odcinka dróg w Świnoujściu, w rejonie Portu Handlowego Świnoujście. Przebudowie poddane zostały drogi m. in. na zmpsis5odcinku ul. Nowoartyleryjskiej – na długości 1,3 km, ul. Kasztanowej – 0,4 km i ul. Barlickiego – na długości 0,4 km. W ramach prac przebudowie został poddany także wiadukt, będący w ciągu ul. Nowoartyleryjskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Barlickiego.  Dzięki zakończeniu prac drogowych w rejonie Portu Handlowego w Świnoujściu, usprawniony zostanie ruch pojazdów wjeżdżających  i wyjeżdżających z/do portu w Świnoujściu.
Na uwagę zasługuje fakt, iż zmodernizowana ulica Nowoartyleryjska w przyszłości będzie mogła stanowić główny dojazd do portu zewnętrznego, spinając tym samym istniejące z nowopowstałymi terenami portowymi. Ponadto mając na względzie realizację kompleksowego programu inwestycyjnego w obecnej perspektywie finansowej, ZMPSiŚ SA w ramach inwestycji przygotował nowy posterunek ochrony portu. Nowa lokalizacja posterunku uwzględnia realizację w najbliższym czasie zadania pn.: Budowa miejsc postojowych w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.

Niezależnie od zakończenia prac w rejonie Portu Handlowego Świnoujście, wyprzedzająco do przyjętego harmonogramu, trwa cały czas przebudowa dróg w porcie w Szczecinie. Przewiduje się, że cały proces inwestycyjny dla projektu przebudowy dróg w portach Szczecin i Świnoujście także zostanie zrealizowana przed planowanym terminem.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej dla obu portów – inwestycja realizowana przy wsparciu funduszy unijnych – rozpoczęła się w 2011, a zakończy się według planów w 2014. W ramach projektu Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w porcie w Szczecinie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą związana z odprowadzeniem wód opadowych, usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, kanalizacyjnymi i gazowymi. W porcie w Świnoujściu projekt przebudowy obejmuje niemal 3 km dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do 2014 roku w obu portach zmodernizowanych zostanie łącznie prawie 9 kilometrów dróg.

Dzięki realizacji tej inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingi dla samochodów osobowych, zwiększona zostanie także szerokość dróg z 6 do 7 m. Znacznie zwiększy się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN. Realizowane zmiany korzystnie wpłyną na usprawnienie ruchu w portach oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów zarówno w drodze do portów, jak i na ich terenie. Poprawi się dostępność i jakość obsługi w obu portach dla nowoczesnego, ciężkiego taboru samochodowego. Przebudowa infrastruktury drogowej umożliwi dalsze rozwijanie podstawowych funkcji gospodarczych w zakresie obsługi towarów i statków oraz środków transportu. W ten sposób osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów, których źródłem jest transport drogowy. Przedsięwzięcie to ma szansę także stać się znaczącym stymulatorem rozwoju gospodarki całego regionu.

Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla tej inwestycji wynosi 44.304 tys. PLN, koszt całkowity inwestycji to 64.526 tys. PLN. Beneficjentem tego projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.