1 milion zł dofinansowania – innowacyjne metody nauczania na kierunku nawigacja

lis 21, 2012 | Akademia Morska Szczecin

AMSzczecinKierunek nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji* (KRK).

Do ministerialnego konkursu na opracowanie najlepszych programów kształcenia zgodnych z KRK na rok akademicki 2012/2013 zgłoszono ponad 200 kierunków prowadzonych przez polskie uczelnie państwowe i prywatne. Dofinansowanie otrzymało 62. Akademia Morska w Szczecinie uplasowała się na 9. miejscu, otrzymując 106,5 pkt., na 120 możliwych. Pieniądze trafią na konto uczelni do końca roku w jednorazowej transzy.
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji nowego lub zmodyfikowanego programu kształcenia i rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia. Może to być np. wprowadzenie innowacyjnych form realizacji programu studiów (praktyk zawodowych, rozwój umiejętności dydaktycznych wykładowców, wynagrodzenia nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków, rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, śledzenie losów absolwentów itp.).  
Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie wniosku przez wydział oraz pozytywna ocena jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków prowadzonych przez dany wydział uczelni. W dokumentach dołączonych do wniosku opisywano m.in. wybrane efekty kształcenia, uzasadnienie uwzględnienia danych efektów kształcenia w programie poprawy (np. zapotrzebowanie rynku pracy na dany profil absolwentów, gwarancja bezpieczeństwa nawigacji, regulacje prawne w zakresie żeglugi itp.), opis modułów kształcenia (przedmioty, wykłady, ćwiczenia, laboratoria, praktyki, praca w grupach) oraz metody weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia.
Oceniano m.in. stopień spójności i innowacyjności zgłoszonego programu kształcenia, czy bazuje on na unikalnych zasobach jednostki i reaguje na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w jakim stopniu skutecznie rozwija praktyczne umiejętności zawodowe studentów i czy jest realizowany w warunkach rzeczywistych dla danego obszaru kompetencji zawodowych. Pod uwagę brano również stopień i metody badania losów absolwentów uczelni, skuteczność metod oceny nauczycieli akademickich oraz zakres wdrożonych i innowacyjnych metod kształcenia.

Wniosek kierunku nawigacja Akademii Morskiej w Szczecinie podkreśla innowacyjność programu kształcenia m.in. w zakresie przygotowania grup obieranych przedmiotów specjalistycznych – „drogowskazów zatrudnialności”. Wskazany został potencjał rynku pracy oraz sektory, w jakich istnieje zapotrzebowanie na kadrę inżynierską. Program kształcenia na kierunku odpowiada na strategiczną inwestycję morską Polski – budowę terminalu LNG w Świnoujściu, na rozwój floty masowców Polskiej Żeglugi Morskiej oraz rozbudowę terminali kontenerowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Przedstawiony został również sektor offshorowy i górnictwa morskiego, technologii poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych z dna podmorskiego, aspekty bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Zaprezentowano rozwój bazy dydaktycznej wydziału – wyposażanie laboratoriów w nowoczesny sprzęt, zastosowanie oraz wykorzystanie potencjału technologii informatycznych. Program kształcenia na uczelni jest spójny z efektami kształcenia zdobywanymi podczas programowych praktyk morskich i wskazuje tzw. „znać” i „umieć” – jako efekty edukacji. Dostosowując program do wymagań KRK uczelnia kładzie nacisk na umiejętności praktyczne i postawy.
Zadowolenia nie kryje rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma – „Niezmiernie cieszę się z wyników konkursu. Potwierdzają one, że zmiany wprowadzane do programu kształcenia na nawigacji, założenia i cele są prawidłowe – są odpowiedzią na potrzeby rynku i wykorzystują ogromny potencjał kadr na naszej uczelni. Nagroda finansowa pomoże uczelni z rozmachem realizować innowacyjny program kształcenia – z korzyścią dla studentów. Pozycja akademii w wynikach konkursu – uczelni specjalistycznej, niedużej i młodej w porównaniu z warszawskimi czy krakowskimi – to niewątpliwy prestiż dla naszej uczelni”.
Wyniki konkursy zostały ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas konferencji prasowej w siedzibie ministerstwa 21 listopada br. Uczestniczył w niej dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk,  prof. nadzw. AM.

Szczegóły konkursu: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/ogloszenie-wynikow-konkursu-na-milion-na-najlepsze-programy-studiow/

* Krajowe Ramy Kwalifikacji opisują wzajemne relacji między kwalifikacjami, które zdobywają studenci i absolwenci uczelni, i łączą w spójną całość różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Celem KRK jest stworzenie przejrzystego systemu przedstawiającego jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. KRK opisują system poziomów kwalifikacji w hierarchiczny sposób – każda zdobyta umiejętność przypisana jest do poszczególnego poziomu kształcenia.

Bogna Bartkiewicz