TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Ponad 1,7 miliona roboczogodzin bez ciężkiego wypadku na budowie terminalu LNG

Czytaj więcej: Ponad 1,7 miliona roboczogodzin bez ciężkiego wypadku na budowie terminalu LNGOd początku budowy lądowej części terminalu LNG w Świnoujściu przepracowano już ponad 1,7 miliona roboczogodzin bez wypadku ciężkiego czy wypadku śmiertelnego. Jak podaje Generalny Realizator Inwestycji (konsorcjum Saipem – Techint – PBG) w tym czasie zarejestrowano 7 wypadków przy pracy  tzw. lekkich. „Jest to wynik stawiający nas
w czołówce podmiotów realizujących tego typu inwestycje na całym świecie i świadczy
o przestrzeganiu bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa na budowie polskiego terminalu LNG” – ocenia Wiceprezes Zarządu spółki Polskie LNG Wojciech Kowalski, nadzorujący sprawy związane z BHP.

Inwestor (Polskie LNG) wraz z Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI) wprowadzili na budowie kulturę bezpieczeństwa pracy związaną z wartościami, postawami oraz normami zachowania w zakresie bezpieczeństwa pracy, wspólnymi dla wszystkich pracowników wykonujących prace na budowie terminalu LNG. Dzięki temu przepracowano już 1 785 920 roboczogodzin bez wypadku ciężkiego czy śmiertelnego (stan na 31 października 2012 r.)

GRI wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem pracy, którego głównych założeniem jest bieżące rozpoznawanie sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie zanim doprowadzi ono do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Mając na celu przestrzeganie standardów dotyczących obszaru BHP na terenie budowy wykonuje się szereg działań proaktywnych.

Od początku prowadzenia prac przez konsorcjum Saipem – Techint – PBG przeszkolonych zostało ponad 3000 osób. Wszyscy odbyli szkolenie wprowadzające z BHP, 1504 osoby zostały przeszkolone z pracy na wysokości a 197 z udzielania pierwszej pomocy.

Generalny Realizator Inwestycji wprowadził obowiązek prowadzenia codziennych instruktaży przedzmianowych dla każdej brygady.  Na tych spotkaniach pracownicy instruowani są – przez kierownika przy wsparciu inspektora BHP -  jaką pracę mają do wykonania i jak wykonywać ją w sposób bezpieczny. Omawiane są też zdarzenia potencjalnie niebezpieczne, które mogą mieć związek z zaplanowanym zadaniem.

Służba BHP GRI prowadzi też ciągły monitoring stanowisk pracy. Inspektorzy, z których każdy ma wyznaczony obszar za który jest odpowiedzialny, ściśle współpracują ze służbami BHP podwykonawców. Pod koniec każdej zmiany przesyłają raporty, które zawierają zaobserwowane nieprawidłowości oraz pozytywne spostrzeżenia. W sytuacjach niebezpiecznych podejmują natychmiastowe działania na miejscu, łącznie z wstrzymaniem robót. Szczególny nacisk położony jest na zauważanie pozytywnych zachowań oraz interweniowanie w sytuacjach niebezpiecznych.

Wszystkie prace na budowie odbywają się na podstawie pisemnego pozwolenia na pracę, co pozwala podjąć odpowiednie decyzje, jeżeli jakieś prace się nakładają i nie można ich wykonywać w tym samym czasie. Prowadzone są także wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników różnych podwykonawców. GRI zwraca szczególną uwagę na operatorów żurawi i sprzętu ciężkiego oraz hakowych.

Generalny Realizator Inwestycji zapewnia ochronę medyczną pracujących na budowie poprzez sprawnie funkcjonujący system opieki medycznej. Służby medyczne na terenie budowy terminalu LNG reprezentowane są przez 4 wysoko wykwalifikowanych specjalistów ratownictwa medycznego, którzy pełnią stałe dyżury. Punkt Medyczny na budowie posiada wyposażenie porównywalne z wyposażeniem pojazdów Pogotowia Ratunkowego (karetek). Medycy mają też do dyspozycji samochód wyposażony w sprzęt ratunkowy, który umożliwia im szybkie dotarcie do każdego miejsca na placu budowy, który rozciąga się na powierzchni ok. 40 ha.
 
W celu kontroli przestrzegania procedur BHP przeprowadzane są audyty u wszystkich podwykonawców, co pozwala zachować ujednolicone standardy na budowie (dotyczące np. transportu, magazynowania i korzystania z butli gazowych, przechowywania i korzystania z substancji niebezpiecznych, zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zaplecza sanitarno-higienicznego). Co miesiąc odbywają się audyty dotyczące pierwszej pomocy, które obejmują m.in. sprawdzenie wyposażenia apteczek, liczby osób przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wiedzy jak zachować się w sytuacji awaryjnej.

Minimum raz w miesiącu organizowane są ćwiczenia z ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych. Często przebiegają one przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej (lokalnej i wojewódzkiej). Ćwiczone są różne scenariusze, np. ewakuacja z wysokości ze zbiornika, z wykopów czy z biur.

Maciej Mazur

Rafał Wardziński: Ciężko pracujemy, by wszystkie terminy zostały dotrzymane

  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Rafał Wardziński: Ciężko pracujemy, by wszystkie terminy zostały dotrzymaneMorza i Oceany: - Czy po ostatniej wizycie na budowie Terminalu LNG jest Pan zadowolony?

Rafał Wardziński, Prezes Polskiego LNG: - Poczucie zadowolenia będziemy mieli w 2014 roku, w momencie kiedy terminal zostanie oddany do użytku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy postawione przed nami, niezwykle ambitne, zadanie wybudowania terminalu LNG - pierwszej tego typu instalacji nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowej. Na obecnym etapie ciężko pracujemy, by wszystkie terminy zostały dotrzymane.
Proces budowy terminalu LNG jest procesem niezwykle skomplikowanym. Podczas realizacji inwestycji równolegle prowadzonych jest  bardzo wiele działań. Łączna liczba zadań w harmonogramie jest liczona w tysiącach. Zadań związanych z pracami budowlano – montażowymi są setki. Do tego dochodzą m.in. pozycje dotyczące zamówień, dostaw, projektowania i odbioru.
Po okresie spowolnienia wywołanego ogłoszeniem upadłości układowej jednego z członków konsorcjum realizującego inwestycję oraz upadłości likwidacyjnej jednego z najważniejszych podwykonawców, na budowie sytuacja zaczyna wracać do normy. Międzynarodowe konsorcjum odpowiedzialne za wybudowanie i oddanie do użytku terminalu LNG zainicjowało m.in. proces zmierzający do  kompensacji ubytku siły roboczej i środków technicznych, spowodowanego upadłością podwykonawcy, na newralgicznym odcinku prac budowlanych dotyczących zbiorników kriogenicznych. Powyższym działaniom generalnego wykonawcy budowy terminalu towarzyszyło wdrożenie nowej organizacji pracy.
Jako inwestor wyrażamy głęboką nadzieję, że powyżej opisane mechanizmy pozwolą nadrobić powstałe w wyniku problemów branży budowlanej odchylenia od zakładanego harmonogramu i inwestycja zostanie oddana do użytku zgodnie z zapisanym w umowie terminem.

Morza i Oceany: - Jakie mogą być, choć nie muszą wystąpić, komplikacje z utrzymaniem terminów budowy?

Rafał Wardziński: - Największe komplikacje jakie mogą dotknąć konsorcjum realizujące projekt wiążą się z kryzysem w polskim sektorze budowlanym. Sytuacja na krajowym rynku usług budowlanych, związana m.in. z problemami finansowymi największych firm z branży, nie może pozostawać bez wpływu na realizację tak dużego projektu jakim jest budowa terminalu LNG w Świnoujściu. Pogarszająca się kondycja całej branży budowlanej może zachwiać rynkiem usług budowlanych, negatywnie wpływając na ich podaż. Najprościej mówiąc może dojść do sytuacji, w której na rynku nie będzie firm mogących się podjąć pracy przy tak dużym projekcie infrastrukturalnym.
Na razie na szczęście powyżej opisane problemy przekładają się jedynie w ograniczonym zakresie na budowę terminalu LNG w Świnoujściu. Mam nadzieję, że branża się odbije i sytuacja wróci jak najszybciej do normy.

Morza i Oceany: - Jest szansa na "wyprostowanie" terminów, by Terminal LNG mógłby spokojnie przyjąć pierwszy tankowiec?

Rafał Wardziński: - Oczywiście. Należy podkreślić, że odstępstwa występujące obecnie w harmonogramie nie są rozpatrywane jako te, które mogą wpłynąć na osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej terminalu w terminie gwarantującym realizację zobowiązań Polskiego LNG. Co więcej, solidarna odpowiedzialność, która została zapisana w umowie podpisanej pomiędzy inwestorem – spółką Polskie LNG a konsorcjum realizującym inwestycję oznacza m.in. konieczność wzięcia przez konsorcjum odpowiedzialności za ewentualne problemy członków konsorcjum oraz podwykonawców. Zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy w przypadku kłopotów finansowych lub upadłości jednego z podmiotów wszyscy pozostali konsorcjanci są solidarnie odpowiedzialni wobec inwestora za realizację jego prac.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski

Dodatkowe funkcjonalności terminalu LNG zostaną poddane szczegółowej analizie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Dodatkowe funkcjonalności terminalu LNG zostaną poddane szczegółowej analizie2 października br. Polskie LNG zwróciło się do największych firm doradczych funkcjonujących na polskim rynku z zapytaniem o informację w zakresie wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych możliwości rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG.

Spółka Polskie LNG, której głównym zadaniem jest budowa i dalsza eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu zamierza przeanalizować jakie dodatkowe funkcjonalności polski terminal powinien zaoferować swoim przyszłym klientom. W tym celu zostanie przygotowane opracowanie, które pozwoli uzyskać odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące kierunków rozwoju powstającej właśnie w Świnoujściu infrastruktury. Stworzenie tego dokumentu oraz wnioski z niego wynikające, pozwolą na zdobycie rzetelnych informacji, które ułatwią podjęcie decyzji biznesowych dotyczących ewentualnej rozbudowy terminalu.

Wychodzimy z założenia, że kapitał, który został przeznaczony na budowę terminalu LNG, musi zostać maksymalnie wykorzystany, a w przyszłości przynosić jak największy zwrot. Chcemy, by nasz terminal pełnił istotną funkcję na energetycznej mapie Polski i regionu, oferując swoim klientom szeroką paletę możliwości jego biznesowego wykorzystania. Jeśli mamy ambicję, aby terminal LNG był postrzegany nie tylko przez pryzmat jego podstawowej funkcjonalności – odbioru i regazyfikacji LNG, musimy przygotować odpowiednią bazę wiedzy, by zaoferować w przyszłości rynkowi produkty, które spotkają się z jego oczekiwaniami. – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

W latach 1971-2011 rynek LNG wzrósł na świecie 65-krotnie. Produkcja gazu ziemnego wzrastała w tym czasie o 3,9% rocznie, podczas gdy produkcja LNG zwiększała się co roku średnio aż o 14,6%. Obecnie rynek LNG stanowi już ponad 32% światowego handlu gazem ziemnym. Równolegle do wzrostu produkcji i udziału LNG w globalnym rynku gazu, pojawiają się nowe możliwości jego zastosowania.
W ramach opracowania analizie zostaną poddane m.in. możliwości rozwoju rynku LNG w Polsce, a także kwestie szczegółowe jak np. opcja rozbudowy terminalu o infrastrukturę służącą do przeładunku LNG do cystern samochodowych/kolejowych oraz wykorzystanie LNG jako paliwa dla statków. Przeanalizowane zostaną także funkcjonalności, które z powodzeniem są wykorzystywane w funkcjonujących już terminalach na całym świecie.


Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR

Polskie LNG wspiera „Dni Twierdzy na wyspach”

  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Polskie LNG wspiera „Dni Twierdzy na wyspach”Spółka Polska LNG realizując strategię budowy dobrosąsiedzkich relacji ze społecznością lokalną, aktywnie włączyła się w organizację tegorocznej edycji imprezy „Dni Twierdzy na wyspach”. Wydarzenie, organizowane m.in. przez Świnoujską Organizację Turystyczną i Urząd Miasta Świnoujście, odbędzie się w dniach 14-16 września 2012 r.

Spółka Polskie LNG konsekwentnie i z przyjemnością wspiera wydarzenia, które przyczyniają się do promocji turystycznych walorów Świnoujścia i okolic. W lipcu br. Spółka włączyła się w organizację Karuzeli Cooltury, jednego z najważniejszych kulturalnych wydarzeń na polskim wybrzeżu. We wrześniu,  mając na celu przedłużenie sezonu wakacyjnego, Polskie LNG wspiera imprezę „Dni Twierdzy na wyspach”. Wydarzenie to ma szczególny wymiar, także z powodu miejsca w którym będzie się odbywało. Inscenizacje historycznych bitew będą miały miejsce w dzielnicy Warszów, na terenie której jest realizowana inwestycja budowy terminalu LNG. Szczególnie istotne dla spółki Polskie LNG jest wspieranie działań, które odbywają się w najbliższym otoczeniu przyszłego terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Spółka zamierza aktywnie angażować się w życie społeczności lokalnej poprzez m.in. wpieranie tego typu inicjatyw.

Główną atrakcją wydarzenia będzie Parada Historyczna, którą zakończy koncert zespołu dudziarzy na świnoujskiej promenadzie. Bardzo interesująco zapowiadają się rekonstrukcje bitew z okresu I i II wojny światowej oraz Turniej o szablę Komendanta Twierdzy, które odbędą się w Forcie Gerharda.

O zmroku z latarni morskiej będzie można podziwiać panoramę miasta, z widoczną na horyzoncie budową terminalu LNG. Wieczorem przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie będzie można wziąć udział w pikniku rodzinnym.


PROGRAM „DNI TWIERDZY NA WYSPACH”

14 września- piątek
16.00- uroczyste otwarcie Dni Twierdzy na Wyspach 2012 – Muzeum Rybołówstwa Morskiego
16.00-17.00 - Moja przygoda z fortyfikacją- spotkanie autorskie z Michałem Rembasem
 Muzeum Rybołówstwa Morskiego
 
15 września- sobota
10.00 - Parada Historyczna - przemarsz promenadą grup rekonstrukcji historycznych
10.30 - koncert zespołu dudziarzy  „Pipes & Drums” - promenada nadmorska, okolice Muszli Koncernowej
12.00-18.00- Dzień otwarty Fortu Gerharda, w tym:
- zwiedzanie Fortu z przewodnikiem : 11.00, 12,00, 13.00, 15.00, 17.30,
12.30 –18.00 - Miasto Historii-  prezentacja grup rekonstrukcji historycznej od średniowiecza po czasy współczesne
12.00-12.30 - Potyczka o Pantherturm- uroczyste otwarcie dioramy stanowiska Pantherturm z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, poprzedzone rekonstrukcją bitwy o stanowisko z czasów II wojny światowej
12.30-14.30 - IV Turniej o szablę Komendanta Twierdzy
14.30- 15.30 - Bitwa o Arnhem - rekonstrukcja  epizodu bitwy o Arnhem, z czasów II wojny światowej
16.30- 17.00 - Bitwa o fosę - rekonstrukcja potyczki z czasów I wojny światowej.
18.00 -19.00 - Twierdza Świnoujście z lotu ptaka – Latarnia Morska w Świnoujście
18.00 -  Piknik rodzinny - plac MDK Warszów

16 września - niedziela
10.00-18.00 - Dzień otwarty Fortu Anioła
10.00-18.00 - Dzień otwarty Fortu Zachodniego, w tym:
10.00-18.00 zlot i ekspozycja pojazdów militarnych z okresu zimnej wojny (terenowych i ciężarowych)
12.00 - zwiedzanie fortu z przewodnikiem
13.00 - przejazd przez miasto pojazdów militarnych z okresu zimnej wojny
16.00 - promocja II tomu książki „Wspomnienia z twierdzy Świnoujście” połączona ze spotkaniem autorskim (sala muzealna

Maciej Mazur Polskie LNG

Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu - Polskie drzwi do globalnego rynku gazu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Terminal LNG

Czytaj więcej: Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu  - Polskie drzwi do globalnego rynku gazuPolska, dzięki powstającemu terminalowi LNG w Świnoujściu, stanie się nowym graczem na globalnym rynku LNG, który stanowi już ponad 32% światowego handlu gazem ziemnym.  Rynek LNG w latach 1971-2011 wzrósł aż 65-krotnie. Szacuje się, że do 2030 r.  powiększy się jeszcze o 200%. Budowa terminalu LNG, który umożliwi nam sprowadzanie gazu ziemnego
z dowolnego miejsca na świecie, diametralnie zmieni naszą rzeczywistość. Dziś bowiem Polska jest w niemal 70% uzależniona od importu gazu ziemnego. Cena gazu, który kupujemy głównie w kontraktach długoterminowych jest aż w 96% skorelowana
z cenami ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W UE ten wskaźnik zależności od ropy wynosi 79%, natomiast w Wielkiej Brytanii zaledwie 32% (tam ceny gazu w dużej mierze wyznaczana rynek).

 „Podpisane umowy długoterminowe na dostawy gazu ziemnego dla Polski nie odzwierciedlają zmian, jakie nastąpiły w naszej gospodarce. Dlatego należy rozpocząć proces modyfikacji dotychczasowego sposobu wyceny gazu poprzez ustalanie jego wartości w oparciu o mechanizmy rynkowe. Wczorajsza decyzja Komisji Europejskiej o wszczęciu dochodzenia antymonopolowego wobec Gazpromu potwierdza słuszność tego postulatu” – powiedział Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, w trakcie panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez spółkę Polskie LNG, który odbył się 5 września 2012 r.  podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Unia Europejska budując zintegrowany, konkurencyjny rynek gazu ziemnego dąży do wypracowania nowych mechanizmów jego wyceny, dostosowując je do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej. Doświadczenia rynku amerykańskiego i brytyjskiego wskazują, iż ten sposób wyceny jest najbardziej perspektywiczny. Odnoszenie cen gazu w kontraktach długoterminowych do cen w europejskich hubach jest w najbliższych latach bardzo realną perspektywą.
Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskiwania gazu ziemnego na świecie -  dzięki wzrostowi podaży LNG i rewolucji łupkowej w USA - oraz rosnące znaczenie terminali LNG na globalnym rynku gazu, otwiera przed Polską i państwami Europy Środkowo–Wschodniej nowe możliwości. „W latach 1971-2011 rynek LNG wzrósł na świecie 65-krotnie! Produkcja gazu ziemnego wzrastała w tym czasie o 3,9% rocznie, podczas gdy produkcja LNG zwiększała się co roku średnio aż o 14,6%” -  powiedział podczas panelu Prezes spółki Polskie LNG Rafał Wardziński. „Budowany w Świnoujściu terminal LNG pozwoli na import gazu z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki niemu Polska stanie się nowym graczem na globalnym rynku tego surowca” – dodał.
Punktem wyjścia do dyskusji – w zorganizowanym przez spółkę Polskie LNG panelu - był raport przygotowany przez dr. Robera Zajdlera „Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenia dla stworzenia hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce”.

Autor raportu Robert Zajdler przypomniał, że Europa stanowi pod względem konsumpcji LNG drugi, po Azji, rynek na świecie. Jej udział w globalnym imporcie LNG wynosi 27% i zwiększa się średnio o 10% rocznie. Dynamiczny rozwój tego rynku rodzi pytanie o rolę Polski w tym procesie. „W naszym kraju mógłby powstać hub, który stałby się centrum handlu gazem w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak musiałby on uwzględniać potencjalną konkurencję ze strony austriackiego CEGH oraz hubów niemieckich” – powiedział podczas panelu dr R. Zajdler.

Na wzrastającą rolę handlu gazem w europejskich hubach zwrócił także uwagę Stephan Lehrke z Boston Consulting Group. W przedstawionej analizie podkreślił, że w latach 2005-2010 obroty na rynkach gazu ziemnego w Europie wzrosły o 47%, co w konsekwencji może doprowadzić do fundamentalnych zmian w konstrukcji kontraktów długoterminowych.
    
W zorganizowanym przez PLNG panelu „Co z tym gazem? Terminal LNG w Świnoujściu – polskie drzwi do globalnego rynku gazu” udział wzięli: Mikołaj Budzanowski (Minister Skarbu Państwa), Rafał Wardziński (Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.), Grażyna Piotrowska – Oliwa (Prezes Zarządu PGNiG S.A.), Stephan Lehrke (Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group, Niemcy), Robert Zajdler (Radca Prawny, Zajdler Energy Lawyers) oraz Roger Rodiek (Dyrektor Rozwoju, Parsons Brinckerhoff, USA). Debatę poprowadził Michał Kobosko (Redaktor Naczelny, Wprost).


Maciej Mazur
Kierownik ds. Komunikacji i PR