TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wysoko w rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wysoko w rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

28 października 2016 r  na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. znalazł się na 4. miejscu w kategorii Perły Duże – tj. wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł.  ZMPG-a S.A. od wielu lat  jest obecny w rankingu, uzyskując w nim wielokrotnie wysokie pozycje.

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki opracowywany jest przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ranking ten jest uznawany za najbardziej prestiżowy, wśród przedsiębiorstw w Polsce. Pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej.

Port Gdynia

Port Gdynia żegna wycieczkowce

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia żegna wycieczkowce

Zakończenie sezonu „pływających hoteli”, trwającego w tym roku niemal 5 miesięcy, nastąpi w Porcie gdynia 6 października o godz. 17:00 wraz z wypłynięciem włoskiego wycieczkowca „AIDAvita". W porównaniu z rokiem 2015 - w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 51wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów  - z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do ponad 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.

Najczęściej - bo aż 10 razy - gościła przy Nabrzeżu Francuskim wspomniana wyżej AIDAdiva oraz pływający pod maltańską banderą Viking Star (9 wizyt). Najdłuższym z wycieczkowców odwiedzających port była w tym roku MSC Poesia. Pływający pod panamską banderą wycieczkowiec ma 293,8m długości. Jednostka została wybudowana w 2008 r. w stoczni Aker Yards, we Francji i pomieścić może na swoim pokładzie 3000 pasażerów oraz 987 osób załogi.

W przyszłym roku, zgodnie ze wstępnymi awizacjami, w Porcie Gdynia spodziewać się możemy nawet 64 zawinięć statków pasażerskich. Wstępne awizacje na rok 2018 zapowiadają 54 zawinięcia. Wszystkie dotychczas awizowane jednostki to stali bywalcy „gdyńskich nabrzeży”. Należy jednak pamiętać, że dane te będą ulegały weryfikacji.

 

Port Gdynia

Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia inwestuje w dalszy rozwój.

Port Gdynia aspiruje do miana drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego. Taki cel został jednoznacznie określony w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku.

Zgodnie z tym założeniem trwa dostosowywanie parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków. Stawką jest możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych, masowych i pasażerskich zawijających na Bałtyk.

Zaplanowano w tym celu złożony projekt inwestycyjny, dla którego Zarząd Portu ubiega się o dofinansowanie unijne. Projekt ten zakłada, iż najpierw powstanie znacznie większa Obrotnica nr 2, dla kontenerowców o długości do 400 m.  O ile sama obrotnica jest inwestycją dedykowaną  kontenerowcom, to z efektów dalszych etapów tego złożonego przedsięwzięcia skorzystają także masowce.

W latach 2018 – 2020 kolejne etapy tego projektu obejmą:

-   poszerzenie do 280 m i pogłębienie do -17 m zewnętrznego toru podejściowego (realizowane przez Urząd Morski w Gdyni),

-  pogłębienie akwenów wewnątrz portu do -16 m , poszerzenie wejścia wewnętrznego portu, przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego (realizowane przez ZMPG-a S.A.).

Realizacja całości projektu za ok. 660 mln zł brutto pozwoli  na bezpieczne zawijanie do portu nawet największych statków, o zanurzeniu do 15 metrów. Rozpoczęcie budowy największej obrotnicy, po kilku latach starań, nastąpi jesienią br.  Udało się rozwiązać podstawowy problem -  przejęcie nieruchomości i uzyskanie uzgodnień od Stoczni Marynarki Wojennej, której infrastruktura była niezbędna dla rozbudowy Obrotnicy nr 2. Zostanie ona oddana do użytku na początku 2018 roku, a jej średnica 480 m stworzy warunki do zawijania do portu statków o długości 400 m. Koszt przebudowy obrotnicy szacowany jest na około 110 mln zł netto, co zweryfikuje prowadzona obecnie procedura przetargowa.  Koszt kolejnych etapów realizowanych przez ZMPG-a S.A. – czyli pogłębienia akwenów wewnątrz portu do -16 metrów z poszerzeniem wejścia wewnętrznego do ok. 140 metrów - to szacunkowo 126 mln zł netto. Z kolei przebudowa nabrzeży, istotnych dla obsługi tych dużych statków, została oszacowana na kolejne 220 mln zł netto.

Realizacja  wymienionego strategicznego przedsięwzięcia  daje Gdyni szansę na status portu głębokowodnego współczesnych czasów. To warunek niezbędny dla pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego. Projekt całościowo (również w części realizowanej przez Urząd Morski)  zgłoszony został do dofinansowania unijnego z programu POIiŚ 2014-2020. Jednak  pamiętać należy, że  w przypadku  pozyskania środków unijnych, wkład własny Zarządu Morskiego Portu  Gdynia S.A. do finansowania tej inwestycji, wyniesie około  182 mln zł.  Jeśli dodać do tej kwoty ok. 87 mln zł przewidywanego wkładu własnego dla  kolejnych projektów  zgłoszonych do dofinansowania  w ramach POIiŚ  2014-2020 (tj. Budowa publicznego terminalu promowego, Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części portu Gdynia) otrzymujemy łączną kwotę blisko 270 mln zł wydatków niezbędnych dla realizacji projektów unijnych w gdyńskim porcie.

Do dofinansowania unijnego aspiruje również budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków  za ponad 22 mln zł. Tu wkład własny ZMPG-a S.A. wyniósłby ok. 8-9 mln zł.

Port to jednak nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę Zarząd Portu ma szansę pozyskać środki unijne.  Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ – południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe – magazyny, zasobnie i place. 

Są wśród nich projekty już realizowane, bądź planowane do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat,  zwiększające i unowocześniające potencjał składowy portu. Wśród nich należy wyróżnić miedzy innymi będące na ukończeniu  zasobnię na ładunki masowe przy Nab. Francuskim za 15,5 mln zł oraz magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23 za 9 mln zł. 

Z kolei w perspektywie do końca 2018 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu wzrośnie o kolejny magazyn wysokiego składowania (ok. 11.600 m2 powierzchni) w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej, który wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około  36 mln zł netto, oraz o planowany do budowy, na terenie odkupionym od stoczni Nauta, następny magazyn zbóż i pasz za około 26 mln zł netto. Perspektywa kolejnych lat  to  mające powstać na terenach rozwojowych w zachodniej części portu (za Estakadą Kwiatkowskiego) ok. 20 ha łącznej powierzchni  nowych placów składowych na potrzeby obsługi ładunków kontenerowych. Koszt ich budowy szacowany jest na ok. 85 mln zł netto.

W drugim etapie rozbudowy potencjału magazynowego  na terenie portu zachodniego (tj. przy ulicy  Kontenerowej i Logistycznej) planowane są też kolejne 3  hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m2, które wg wstępnych przewidywań mogą pochłonąć ok. 100 mln zł. Ich  realizacja to jednak nieco dalsza perspektywa,  zależna zarówno od zapotrzebowania na tego typu powierzchnie, jak i dostępności terenów obecnie wykorzystywanych na inne funkcje.

W roku 2015 ZMPG-a S.A. zakończył  realizację przyjętej w 2003 roku strategii z programem inwestycyjnym o wartości ponad miliarda złotych. Aktualna Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 zdolność przeładunkowa portu wyniesie ok. 44,5,  a przeładunki 32 miliony ton, w tym 2/3 będą stanowiły przeładunki drobnicy skonteneryzowanej i ro-ro, a 1/3 ładunki masowe.

Nie będzie to możliwe bez realizacji przedstawionego programu inwestycyjnego, którego łączna wartość szacowana jest na około 1 miliard złotych.

Nawet tak wielkie koszty można uznać za uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczenie portów morskich dla handlu i gospodarki narodowej. W niedawno opublikowanym raporcie firmy Actia Forum można przeczytać: „porty morskie odpowiadają za tworzenie lub funkcjonowanie w gospodarce narodowej (2015 rok) 42 tysięcy przedsiębiorstw, 227 tysięcy miejsc pracy, 30,5 mld zł wartości dodanej brutto i 19,2 mld zł przychodów budżetowych”. Port Gdynia ma i będzie miał swój niemały udział w tych wielkościach.

 

Port Gdynia 

Czy Gdynia będzie partnerem dla największych portów w Europie ? - rozmowa z Adamem Mellerem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Czy Gdynia będzie partnerem dla największych portów w Europie ? - rozmowa z Adamem Mellerem

Inwestycje infrastrukturalne umożliwiające podejmowanie największych jednostek mogących wpłynąć na Bałtyk, powiększenie obszaru portu o fragment terenów należących do Stoczni Nauta oraz będącej w stanie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej to obok zaimplementowania platformy komunikacyjnej Port Community System najważniejsze zadania Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W wywiadzie dla Mórz i Oceanów Adam Meller sprawujący od 2 sierpnia 2016r. funkcję prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia nakreśli najważniejsze cele i wyzwania stojące przed nowym kierownictwem.

Jaki będzie kierunek polityki gospodarczej Portu Gdynia pod pana przewodnictwem? Jakie nowe kierunki rozwoju zamierza pan wytyczyć?

Port w Gdyni przyjął długoletnią strategię rozwoju określającą kierunki podejmowanych przez zarząd inicjatyw gospodarczych aż do 2027r. Stawiamy sobie za cel utrzymanie uniwersalnego charakteru portu. Będzie to kontynuacja opierania struktury przeładunkowej naszego portu na ładunkach drobnicowych, w tym również na drobnicy skonteneryzowanej, towarach masowych, w pewnym stopniu również na przeładunku paliw oraz obsłudze statków pasażerskich. Aktualnie w ogólnej masie przeładowanych przez nasz port ładunków przeważa drobnica. Drobnica skonteneryzowana stanowi ponad 60% masy ładunkowej. Uniwersalność portu sprawi, że port nie będzie tak czuły na efekty nagłych wahań koniunktury. Utrzymując dotychczas wytyczone kierunki rozwoju zamierzam zdecydowanie postawić na poprawę parametrów technicznych portu, tak, by do Gdyni mogły zawijać jeszcze większe jednostki. 

Tym samym dochodzimy do zagadnienia kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które rozpoczną się i zostaną sfinalizowane w czasie pełnienia przez pana funkcji prezesa zarządu.

Wyszczególniamy tutaj dwa obszary inwestycyjne - wewnętrzny, za który jako ZMPG jesteśmy odpowiedzialni jako podmiot dbający o rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz zewnętrzny, gdzie w myśl prowadzonej przez nas działalności lobbingowej forsujemy rozwiązania najlepsze z punktu widzenia strategicznych interesów portu. Działania przeprowadzane na podległym nam obszarze zmierzają do poprawy warunków nawigacyjnych portu. Do kluczowych inwestycji należy budowa obrotnicy pozwalająca na przyjmowanie znacznie większych i dłuższych jednostek, pogłębienie kanałów portowych oraz toru podejściowego do portu (inwestycja pozostająca w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni) oraz budowa nowego terminala promowego, oznaczająca wzmocnienie północnej nitki korytarza transportowego. Szacowana skala tych inwestycji to kilkaset milionów złotych. 

Najważniejsze wyzwania stojące w najbliższej przyszłości przed Portem Gdynia

Zdecydowanie najwięcej wysiłku włożymy w poprawę warunków technicznych portu, a także zadbanie o większe perspektywy rozwojowe. Port Gdynia jest otoczony prężnie rozwijającym się miastem, z czego wynikają ograniczone możliwości jego rozwoju. W najbliższym okresie planujemy nabyć od Stoczni Nauta tereny stanowiące niegdyś obszar produkcyjny tego przedsiębiorstwa. Tym samym obszar portu przybliży się znacznie do miasta. Docelowo myślimy też o zwiększeniu potencjału rozwojowego poprzez pozyskanie dodatkowych terenów w postaci obszarów, będącej w chwili obecnej w stanie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej. Takie rozwiązanie pozwoli nam powiększyć aktualny teren terminalu kontenerowego. Wszystkie te działania zmierzają do awansu portu w Gdyni w rankingu najprężniej rozwijających się portów morskich w Polsce i w Europie. Co prawda wyniki przeładunkowe nie są uzależnione bezpośrednio od działań Zarządu Morskiego Portu Gdynia, gdyż terminale przeładunkowe są przedsiębiorstwami prywatnymi, jednak wciąż jeszcze wpływamy na ich osiągnięcia poprzez działania marketingowe, a także pozyskiwanie własnymi kanałami kontrahentów zdecydowanych transportować swoje ładunki za pośrednictwem portu w Gdyni. 

Uczestniczą państwo w planach wdrożenia aplikacji Port Community system. W skali naszej części Europy to pionierskie rozwiązanie.

W naszej strategii znajduje się również punkt o polepszeniu stosunków z naszymi klientami. Chcemy, by związani z nami kontrahenci byli obsługiwani szybciej i sprawniej. Jeśli chodzi o poprawę standardów obsługi poprzez wdrożenie Port Community System ostatnie spotkania wykazały ze strony wszystkich głównych portów olbrzymie chęci jak najszybszego wdrożenia platformy komunikacyjnej. Z uwagi na rozmiar i pionierski charakter przedsięwzięcia oczekujemy wsparcia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej. Pełnomocnicy władz resortowych byli obecni na spotkaniu z przedstawicielami portów 9 sierpnia 2016r. Wyrażali swoje zainteresowanie projektem. Myślę, że będą przyczyniali się do powstawania tego systemu. Dla naszych klientów będzie on stanowił istotne ułatwienie jeśli chodzi o parametry logistyczne. Port Community System oznacza łączność portu z jednostką, co przekłada się na większą wiedzę o ładunku i łatwość obsługi ładunku. To nowy poziom obsługi zawijających do portu statków oparty już na rozwiązaniach informatycznych, dający możliwość pełniejszego wykorzystania środków przeładunkowych i infrastruktury przeładunkowej. Firma shippingowa zyskuje pewność, że kapitanat portu otrzyma wszystkie możliwe informacje na temat zbliżającej się do portu jednostki a obsługa portowa będzie w stanie wykonać swoje obowiązki z większą niż dotychczas dokładnością. Skrócony czas oczekiwania na przeprowadzenie procedury celnej i wykonanie operacji przeładunkowych pozwoli firmom armatorskim w lepszy sposób wykorzystać swój potencjał. Polskie porty wdrożyły już rozwiązania celne przybliżające sprawność procedury celnej w naszych ośrodkach do zachodnioeuropejskich standardów. Maksymalny czas obsługi ładunków skonteneryzowanych skrócono do 24 godzin. Służby celne na spotkaniu organizowanym w Porcie Gdynia poświęconym Port Community System były silnie reprezentowane, wykazywały wielkie chęci by włączyć się w proponowane rozwiązanie i świadczyć za pomącą platformy komunikacyjnej również swoje usługi. W Polsce inicjatorami przystąpienia do zintegrowanego systemu komunikacyjnego, działającego już od szeregu lat w Niemczech czy Holandii były największe ośrodki. Rozwiązania informatyczne z powodzeniem zaimplementował Hamburg- największy ośrodek w naszej części kontynentu i największy rywal polskich portów. W warunkach intensywnej konkurencji między portami wzrost sprawności obsługi nawet o kilka procent będzie miał niebagatelny wpływ na kształtowanie się pozycji polskich portów na europejskim rynku. Wg naszych szacunków nowe rozwiązanie pozwoli Gdyni na wzrost parametrów odzwierciedlających sprawność operacji przeładunkowych w porcie nawet o kilkanaście procent. 

Jak widzą państwo możliwość wpisania rozwoju portu w globalne trendy transportu morskiego?

Szereg inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzonych w bardzo krótkim czasie poprawi warunki nawigacyjne portu. To absolutny priorytet dla nowych władz ZMPG. Niektóre działania chcemy rozpocząć jeszcze w trakcie bieżącego roku i sfinalizować do końca 2017r. Już na początku września 2016r. zarząd zapozna się z ofertami na budowę obrotnicy. Pozwolenie na budowę jest już na etapie uprawomocniania się. Chcemy przystąpić do prac budowlanych w jak najszybszym terminie tak, by już w pierwszej połowie przyszłego roku mieć akwen manewrowy, który będzie elementem przyszłej obrotnicy. Oznaczałoby to, że już wkrótce będziemy mieli techniczne możliwości obsługi pierwszych dużych jednostek. Nie widzimy żadnych zagrożeń mogących przeszkodzić nam w niedotrzymaniu tego terminu. Jeśli uda nam się sprawnie zrealizować nasz program inwestycyjny, port w Gdyni stanie się w oczach armatorów partnerem pozwalającym na obsługę największych statków, jakie będą w stanie pokonać Cieśniny Duńskie i wpłynąć na Bałtyk. Staniemy się tym samym partnerem nie tylko polskich portów, ale również równorzędnym kooperantem największych portów europejskich. 

Opracował  Maciej Ostrowski

Czytaj więcej: Czy Gdynia będzie partnerem dla największych portów w Europie ? - rozmowa z Adamem Mellerem

Powołanie Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Powołanie Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała w dniu dzisiejszym  Pana Adama Mellera na stanowisko Prezesa Zarządu w zarządzie VI kadencji spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Objęcie stanowiska  przez powołanego uchwałą Rady Nadzorczej nowego Prezesa Zarządu nastąpi z dniem 2 sierpnia 2016 r. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone było na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.

 

Port Gdynia