TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Jerzy Buzek w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Jerzy Buzek  w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym W sobotę 1 października, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek złożył wizytę w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Profesor Buzek odwiedził Terminal na zaproszenie prezesa Krzysztofa Szymborskiego z okazji 8 rocznicy prywatyzacji terminalu oraz przyznania spółce największego unijnego dofinansowania wśród polskich inwestycji portowych związanych z transportem intermodalnym. Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego towarzyszył senator Edward Wittbrodt.Premier Jerzy Buzek rozmawiał z prezesem Szymborskim m.in. o znaczeniu Portu Gdynia dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej - BCT jest liderem starań o dalsze pogłębienie Portu Gdyńskiego tak, by tym samym dołączyć do grupy portów, które mogą przyjmować największe statki oceaniczne. „Pogłębienie portu do 16 m jest konieczne w jak najszybszym terminie. Inwestycja powinna być sfinansowana przez fundusze infrastrukturalne” powiedział profesor Jerzy Buzek.

„Jesteśmy zaszczyceni, że Pan Przewodniczący znalazł czas na wizytę w Terminalu. Jego obecność w BCT podkreśla rangę i znaczenie dalszego rozwoju Portu Gdynia oraz wagę, jaką w Unii Europejskiej przykłada się do transportu morskiego” – powiedział prezes Krzysztof Szymborski. Aby doszło do kolejnego etapu pogłębienia kanału portowego niezbędna jest jednak współpraca wszystkich podmiotów zależnych od infrastruktury portowej, Zarządu Portu, władz Gdyni oraz  rządu i parlamentu.

Transport intermodalny, w którego rozwój BCT zainwestuje wkrótce ponad 153 mln zł., stanowi jeden z priorytetów unijnej polityki transportowej i wpisuje się w Białą Księgę Polityki Transportu do 2050 roku. Dokument postuluje m.in. aby mniej niż połowa ładunków na dystanse ponad 300 km była przewożona drogami oraz zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 50%. BCT już teraz może pochwalić się wynikiem zgodnym ze standardami europejskimi – odsetek przewozów kontenerów koleją w ostatnich miesiącach oscyluje wokół 40%.

Po prywatyzacji MTMG! ZMPG zbył udziały na rzecz ATIC Services!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Po prywatyzacji MTMG! ZMPG zbył udziały na rzecz ATIC Services!W dniu 29.08.2011r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ulicy Rotterdamskiej 9 w Gdyni odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Zbycia Udziałów spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.  Cena zbycia 100% udziałów przedmiotowej spółki na rzecz spółki ATIC Services z siedzibą w Paryżu opiewa na kwotę 60.303.760 złotych. Spółka MTMG, której udziały zbył w dniu dzisiejszym  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zajmuje się świadczeniem usług przeładunkowych, składowaniem oraz big-bagowaniem i sortowaniem wszelkich ładunków masowych występujących w obrocie portowo - morskim. Terminal oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych, ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy. MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. od lat uzyskuje pozytywne wyniki eksploatacyjne i finansowe. Procesy prywatyzacyjne prowadzone przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wypełniają zadanie ustawowe i jeden z priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia. Przyjęty w Polsce model zarządzania portami zakłada rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji, co w praktyce oznacza wyłączenie publicznych podmiotów zarządzających portami z rynku usług operatorskich. Zadaniem zarządów portów jest zapewnienie swobodnego dostępu do usług, świadczonych na konkurencyjnych zasadach przez podmioty operatorskie należące do sektora prywatnego. Początek procesów prywatyzacyjnych  w porcie gdyńskim wyznaczony został dokumentem "Strategia prywatyzacji spółek i służb pomocniczych ZMP Gdynia S.A. na tle założeń strategii rozwoju portu gdyńskiego" z 2001 roku. Strategia, kilkakrotnie aktualizowana, określiła tryb prywatyzacji dla każdej ze spółek powiązanych oraz wyznaczyła główne cele prywatyzacji. Postępowanie prywatyzacyjne MTMG Sp. z o.o. wszczęto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z listopada  2009r. o  wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego prowadzącego do zbycia przez ZMPG-a S.A. 100% posiadanych udziałów w  ww. spółce w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Działania prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010 r. Na ogłoszenie prasowe, zapraszające do negocjacji wszystkich zainteresowanych nabyciem  udziałów spółki, odpowiedziało dziewięć podmiotów składając deklarację udziału w prywatyzacji.
W toku prowadzonego procesu w lipcu 2010 r.  wpłynęły 4 oferty wiążące - z  których  dwie  spełniały wszystkie wymogi formalne . W wyniku oceny merytorycznej obu ofert komisja ds. prywatyzacji skierowała do Zarządu ZMPG-a S.A. wniosek o  udzieleniu wyłączności do przeprowadzenia  due diligence w pełnym zakresie – a tym samym rozpoczęcia III etapu prywatyzacji - spółce Atic Services z siedzibą w Paryżu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 r.Zdaniem Zarządu Spółki ZMPG S.A. nabycie 100% udziałów terminalu masowego przez inwestora branżowego, jakim jest niewątpliwie spółka Atic Sevices  podniesie efektywność ekonomiczną, technologiczną i organizacyjną spółki, a tym samym zwiększy jej konkurencyjność. Z kolei Zarząd Portu,  w wyniku finalizacji  całego procesu,  uzyska  stabilne wpływy z tytułu umowy dzierżawy zawartej na okres 30-tu lat, a  środki finansowe    pozyskane w wyniku zbycia udziałów zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej.