TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I

Ostatni krok do uruchomienia najważniejszej inwestycji w Porcie Gdynia.

28 lipca br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął  drugi etap postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego,  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”.

Zaproszenie do składania ofert skierowano  do pięciu podmiotów, które spełniły warunki udziału  w postępowaniu i uzyskały największą liczbę punktów. Postępowanie przetargowe rozpoczęte zostało poprzez ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone 26 marca br.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (pod numerem 2016/S 061-105735). Otwarcie ostatecznych ofert cenowych nastąpi  26 sierpnia br. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Rotterdamskiej 9. Szczegółowy przebieg postępowania przetargowego  można prześledzić na stronie internetowej www.port.gdynia.pl.

Inwestycja  „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I” jest częścią dużego projektu inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”. Cały projekt inwestycyjny został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Uzupełnieniem realizowanej przez ZMPG-a S.A.  części tego wieloetapowego projektu (tj.„Pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”) będzie prowadzony równolegle przez Urząd Morski w Gdyni, w ramach odrębnej procedury aplikacyjnej, Etap II – Pogłębienie toru podejściowego. 

Stąd następujący podział  na etapy realizacyjne tej inwestycji w części dotyczącej pogłębiania portu:

Etap I (ZMPG-a S.A.): Wybudowanie nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. Tego właśnie etapu dotyczy prowadzone obecnie postępowanie w trybie przetargu ograniczonego.

Etap II (Urząd Morski w Gdyni): Pogłębianie toru podejściowego Portu Gdynia (do główek falochronu) do rzędnej ok. -17,00 m (zwiększenie głębokości o ok. 2,5 m z obecnej ok. -14,5 m).

Etap III (ZMPG-a S.A.): Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m).

Kolejna część inwestycji - dotycząca przebudowy wybranych nabrzeży portowych - obejmuje dwa etapy. Pierwszy został już zrealizowany w perspektywie finansowej 2007-2013 i dotyczył przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego, a następne to:

Etap II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego.

Etap III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego.

 

Port Gdynia 

Janusz Jarosiński odwołany ze stanowiska

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Janusz Jarosiński odwołany ze stanowiska

W dniu 9 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w czasie którego zapadła decyzja o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pana Janusza Jarosińskiego - Prezesa Zarządu / Dyrektora Naczelnego.

Jednocześnie rozpoczęte zostało postępowanie  kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.  

 

Powołanie nowych członków Zarządu Spółki w Porcie Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Powołanie nowych członków Zarządu Spółki w Porcie Gdynia

13 czerwca br. Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w wyniku  prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru dwóch nowych  członków zarządu spółki.

Decyzją Rady na  stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem powołany został Pan Grzegorz Dyrmo, na stanowisko   Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami powołany został Pan Piotr Nowak. Objęcie stanowisk  przez powołanych uchwałą Rady Nadzorczej Członków Zarządu VI kadencji, nastąpi  z  dniem 20 czerwca 2016 r.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone było na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.

 

Port Gdynia

Zmiany w składzie Zarządu Portu Gdynia, Janusz Jarosiński pozostanie prezesem

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Zmiany w składzie Zarządu Portu Gdynia, Janusz Jarosiński pozostanie prezesem

4 maja 2016 r.  odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w czasie którego zapadła decyzja o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pani Krystyny Szambelańczyk - Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami oraz Pana Walerego Tankiewicza -Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem.

Pani Krystyna Szambelańczyk zatrudniona była w Spółce od 1982 r. Funkcję Członka Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pełniła w latach  2000 – 2002 a Wiceprezesa Zarządu w latach 2008-2016. Pan Walery Tankiewicz funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pełnił od roku 2000.

Dotychczasowy prezes zarządu, Janusz Jarosiński pozostał na stanowisku. Jarosiński związany jest z gdyńskim portem od ponad 30 lat. Prezesem lub wiceprezesem spółki jest nieprzerwanie od 1999 roku. Na ostatnią, szóstą kadencję został wybrany w kwietniu 2014 roku.

 

 

 

Konferencja wynikowa w Zarządzie Gdyńskiego Portu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Konferencja wynikowa w Zarządzie Gdyńskiego Portu

1 lutego br.  w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A odbyła się  wynikowa  konferencja prasowa. Zarząd Spółki przedstawił zaproszonym mediom podsumowanie roku 2015, jak również najważniejsze plany inwestycyjne - zarówno w kontekście kolejnego planu trzyletniego  (2016-2018), jak i  nowej perspektywy budżetowej POIiŚ 2014-2020.

Rok 2015 był kolejnym dobrym okresem dla gdyńskiego portu.  Obroty ładunkowe wyniosły 18,2 mln -  co stanowi drugi wynik w historii portu.  Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ZMPG-a S.A. zakończył 2015 rok zyskiem netto w wysokości 47,5 mln zł. Głównym czynnikiem różnicującym zysk netto lat 2015 i 2014 (  w 2014 r.  –107,9 mln zł) był osiągnięty w 2014 roku  zysk z prywatyzacji  terminalu drobnicowego, który wyniósł  ponad 45 mln zł.

Nadal istotnym czynnikiem wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku  ZMPG-a S.A. pomyślnie sfinalizował pięć  ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013.

Od 2016 roku  Zarząd  Portu przystąpił do realizacji strategii rozpisanej do  roku 2027. Głównym źródłem finansowania  tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne. Kluczową w najbliższych latach  dla gdyńskiego portu inwestycją jest ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Ma ona zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów.

Więcej interesujących informacji na temat realizacji zadań w roku 2015 (w tym najważniejszych zadań inwestycyjnych) oraz zamierzeń na kolejne lata znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji (link poniżej).

Prezentacja wynikowa