TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Kolejna wielka inwestycja w Morskim Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Kolejna wielka inwestycja w Morskim Porcie Gdańsk15 maja 2013 roku Zarząd ZMPG SA zaakceptował propozycję komisji powołanej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 1/FU/2013 "Na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym części Pirsu Rudowego, z przeznaczeniem na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu głębokowodnego, w tym przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych, zlokalizowanej w Gdańsku, w Porcie Zewnętrznym". Tym samym, swojego operatora uzyskał ostatni fragment gdańskiego portu, posiadający bezpośredni dostęp do głębokowodnego akwenu Zatoki Gdańskiej, w którym obsługiwane będą największe statki zdolne pokonać Cieśniny Duńskie.

Dalszy rozwój portu stał się zatem wprost zależny od tempa podjęcia realizacji projektu budowy "Portu Centralnego" na wschodniej ścianie Półwyspu Westerplatte.

Po zatwierdzeniu tej decyzji przez Radę Nadzorczą ZMPG SA możliwe staną się negocjacje szczegółowe ze zwycięzcą przetargu - Spółką Akcyjną "OT Logistics", mającą siedzibę w Szczecinie. Firma, która swą tradycją sięga powołanej w 1946 roku spółki "Polska Żegluga na Odrze" - przekształconej w 1992 roku (zgodnie z ustawą o prywatyzacji) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa "Odratrans" S.A. - od ubiegłego roku występuje pod nazwą "OT Logistics". Grupa Kapitałowa "OT L", świadcząc usługi żeglugi śródlądowej, spedycji morskiej oraz kolejowej - realizowanych głównie na terenie Polski i Niemiec - wypracowała w ubr. blisko pół miliarda złotych przychodów. Planując debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych, przewidziała inwestycje portowe. Jest obecnie właścicielem 95% akcji Portu Handlowego Świnoujście, w którym zamierza uruchomić terminal kontenerowy. Także w Gdańsku, budując terminal przeładunku towarów masowych, chce kontynuować obsługę m.in. transportów węgla, stali, nawozów, produktów rolnych i biomasy.

Na bardzo atrakcyjnej i rentownej powierzchni 23,5 hektara w gdańskim porcie, między terminalem kontenerowym "DCT", a Terminalem Suchych Ładunków Masowych "Portu Północnego" (należącego do Grupy "Sea-Invest") "OT Logistics" zadeklarowała wybudowanie infrastruktury lądowej i hydrotechnicznej wartej 300 milionów złotych. Ta inwestycja, uzupełniona istniejącą i realizowaną siecią drogową oraz kolejową, ostatecznie utrwali czołową pozycję Gdańska wśród portów bałtyckich. Być może też, pojawienie się w Gdańsku doświadczonego przewoźnika śródlądowego nie pozostanie bez wpływu na perspektywę przywrócenia roli ważnego szlaku transportu towarowego, jaką w minionych wiekach odgrywała dla gdańskiego portu królowa polskich rzek - Wisła.

Szacunki przewidują, że w perspektywie najbliższych 10-15 lat - dzięki realizowanym obecnie przedsięwzięciom - obroty Portu Morskiego w Gdańsku mogą ulec nawet potrojeniu w stosunku do dzisiejszych wyników.

Janusz Kasprowicz

Nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Nauka dla przemysłu - przemysł dla naukiBliskie kontakty Politechniki Gdańskiej i morskiego portu w Gdańsku utrzymywane były... od zawsze. Nierzadko też absolwenci PG znajdują zatrudnienie w firmach portowych. Kierownictwa obu instytucji zdecydowały jednak o potrzebie ożywienia współpracy, co wymagało uregulowań prawnych. 12 kwietnia Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Rektor PG i Jerzy Melaniuk, sprawujący Jednoosobowy Zarząd ZMPG SA podpisali Porozumienie, mające charakter umowy ramowej reaktywującej wzajemne relacje. Jego intencją jest m.in. wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Politechnikę Gdańską na rzecz gdańskiego portu. Równoległym efektem będą zmiany w systemie kształcenia przyszłych, potencjalnych kadr poprzez wprowadzenie do programów edukacyjnych specjalistycznych elementów praktycznej wiedzy z zakresu sektora gospodarki morskiej. Mają temu służyć cykle wykładów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej - wspólnie z pracownikami naukowymi - przez pracowników ZMPG, podobnie jak to ma miejsce na Uniwersytecie Gdańskim.

Przewiduje się także np. realizację badań geologicznych, hydrologicznych i środowiskowych związanych z planami rozwoju infrastruktury portowej na akwenach Zatoki Gdańskiej, czy opracowanie metod oraz technologii budowy i utrzymania sieci przesyłowych, umacniania dna kanału i basenów portowych, ochrony antykorozyjnej i funkcjonowania wielu innych elementów infrastruktury portowej. Szeroki profil kształcenia PG umożliwi też być może zaprojektowanie koncepcji platformy informatycznej na potrzeby ZMPG SA i działających w obszarze portu firm.

Możliwy będzie również powrót do sprawdzonej formuły wizyt studyjnych, czy praktyk zawodowych, realizowanych pod opieką doświadczonych portowców.

Janusz Kasprowicz

    
     

Kontenerowe "Złote Lata" portu w Gdańsku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Kontenerowe Wielka Hala gdańskiego Dworu Artusa gościła drzewiej królów, następców tronu, kasztelanów i kupców. W naszych czasach także podejmowano w niej głowy państw i wielokrotnie była świadkiem epokowych wydarzeń. 19 marca 2013 roku, w obecności wielu znamienitych gości, szefowie ZMPG SA i "DCT GDAŃSK" SA uroczyście podpisali w niej dokument otwierający nowe perspektywy gdańskiemu portowi i miastu Gdańsk.

Morski port w Gdańsku przeładowuje rocznie towary o wartości cca 100 miliardów złotych, daje pracę 40 tysiącom ludzi, dzięki wcześniejszym inwestycjom zapewnia dostawy surowców energetycznych dla kraju i stwarza możliwość godziwego zarobku polskich producentom. Coraz nowocześniejsza infrastruktura portu sprawia także, iż korzystają z niej gospodarki krajów Europy Bałtyckiej i Środkowo-Wschodniej. Głębokowodny Terminal Kontenerowy (DCT), dynamiką obrotów zadziwiający nie tylko porty bałtyckie, już w piątym roku swego istnienia stał się drugim terminalem kontenerowym na Bałtyku. Niezamarzający, dostępny przez okrągły rok i dysponujący najwyższą sprawnością obsługi statków, doceniony został przez "Maersk Line" - lidera światowych przewozów morskich. Dzięki uruchomieniu przez tego armatora serwisu kontenerowego z Dalekiego Wschodu, z bezpośrednimi, cotygodniowymi zawinięciami do "DCT" - gdański port zaistniał jako dowozowo-dystrybucyjny port kontenerowy na Bałtyku. Potencjał obsługi miliona TEU w ciągu roku, to jednak - jak oszacowali analitycy "DCT" - zbyt mało, by ten hub sprostać mógł czekającej region Bałtyku wymianie handlowej.Czytaj więcej: Kontenerowe

Nazwiska Jerzego Melaniuka, stanowiącego od grudnia ubr. jednoosobowy zarząd ZMPG SA i Jerzego Lebiedzia, szefa Działu Koordynacji Inwestycji, Prokurenta ZMPG SA oraz Adama Żołnowskiego, Dyrektora Strategicznego i Finansowego "DCT GDAŃSK" SA i Jędrzeja Mierzewskiego, Dyrektora Operacyjnego "DCT GDAŃSK" SA z pewnością przejdą do historii portu i miasta. Podpisana przez nich umowa o dzierżawie kolejnych 27 hektarów portowego gruntu i rozbudowie potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie otwiera nowe perspektywy przed samym portem, ale i także przed rozwijającym się wokół niego od z górą tysiąca lat miastem.

Porozumienie z Dworu Artusa jest kontynuacją zawartej w dniu 27 stycznia 2004 roku "Umowy dzierżawy nieruchomości oraz budowy i eksploatacji terminalu kontenerowego", który jest obecnie największym i najnowocześniejszym terminalem kontenerowym w Polsce. Wspólnym zamierzeniem kierownictw obu podpisujących Umowę spółek jest, by terminal "DCT" jak najszybciej przystosować do obsługi największych statków kontenerowych świata - także tych, które dopiero wychodzą z doków stoczni na Dalekim Wschodzie lub też są na deskach kreślarskich. Plany zakładają, by zanurzenie przy nowym, długim na ponad 600 metrów nabrzeżu było równe 16,5 metra, a najwyższy standard obsługi zapewniało przyjmowanym jednostkom 7 dźwigów klasy Super-Post-Panamax o wysięgu 25 rzędów kontenerów. Docelowa pojemność roczna powstałej dzięki temu infrastruktury szacowana jest 4 mln TEU. "Złoty Wiek" Gdańska wraca w nowej, kontenerowej rzeczywistości gdańskiego portu. "Mając na uwadze, że rozwój portów ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki - spointował wydarzenie w swym liście gratulacyjnym Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski - inwestycje w tych obszarach powinny być traktowane priorytetowo."

Janusz Kasprowicz

"Transport Week 2013": Tort Profesora Orłowskiego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Orzeźwiająco podziałała na uczestników konferencji "Transport Week 2013" zapowiedź wprowadzenia do kontenerowego serwisu AE10 nowych liderów światowego tonażu. Pierwszy z budowanych dla "Maerska" statek klasy "Triple E" opuścił właśnie suchy dok koreańskiej stoczni Daewoo S&ME Co. W swej dziewiczej podróży - prawdopodobnie już w sierpniu 2013 - zawinie do gdańskiego "DCT".

Obok symbolicznej dla Gdańska nowiny o rozpoczęciu ery kontenerowców o pojemności 18 000 TEU - Karsten Kilgahl, Szef Regionu Europy Północnej "Maersk Line" pomieścił w swym konferencyjnym głosie także istotę żeglugowej współczesności... Idea budowy statków spełniających optymalnie i łącznie zasadę "Ekonomii, Energooszczędności i Ekoloogii" wypełnia bowiem jednocześnie podstawowe założenia transportu morskiego XXI wieku.

Żaden z analityków, czy uczestników obrotu morskiego nie wątpi dziś w epokową rolę kontenera. Rysujący 10-15 letnią perspektywę światowej i bałtyckiej wymiany handlowej przewidują kilkukrotny wzrost przewozów. Różna będzie - oczywiście - ich dynamika. Badanie nasycenia i potrzeb rynku pozwala jednak bez ryzyka stwierdzić, że w grze o kawałek "morskiego tortu" liczyć się będą jedynie aktywni dzisiaj inwestorzy.

Ten "tort" wielokrotnie przywoływał w swoim wystąpieniu Profesor Makroekonomii Witold Orłowski. Dostęp do morza rokuje - jego zdaniem - jedynie połowę sukcesu. "Tortowe Czytaj więcej: wisienki" dostaną się jedynie tym, którzy w porę zadbają o lądowe połączenia portu. Na lądzie bowiem odbędzie się swoista "walka o klienta". Morze, owszem, jest znakomitym generatorem PKB, ale... łańcuch jest tylko taki mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Doskonałym perspektywom, stojącym przed morskimi terminalami kontenerowymi, muszą zatem sprzyjać zarówno centralne decyzje inwestycyjne, jak i adaptacja prawa handlowego i podatkowego.

W trakcie konferencji prasowej podjął ten wątek m.in. Walery Tankiewicz, Wiceprezes Zarządu Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Walkę o klienta i udział w zyskach z bałtyckiej wymiany handlowej prowadzą wszystkie polskie porty. Także Gdynia, mimo relatywnie młodego wieku, wymaga stałej modernizacji nabrzeży, torów wodnych i inwestycji infrastrukturalnych. - Niedosyt takich działań w poprzednich dekadach, wymaga dzisiaj wzmożonych nakładów.

Czy Polska chce mieć "okna na świat", czy jedynie "lufciki"? Czy porty mogą samodzielnie podołać wyzwaniom rynku, bez wsparcia zewnętrznego?
Publicystyczne "woalki" zdejmują z podnoszonych problemów głosy szefów "DCT Gdańsk". Terminal, który od dnia przyjęcia pierwszego kontenerowca zdumiewa swą dynamiką, stanął dziś bowiem przed nie lada dylematem, wywołanym wsteczną decyzją podatkową lokalnego samorządu: wyjąć ze swego budżetu środki, których nikt wcześniej nie kalkulował, czy inwestować w rozwój gdańskiego potencjału do obsługi przechodzących przez Polskę kontenerów? - Pytanie retoryczne wobec świadomości, że z dotychczasowej działalności "DCT" Skarb Państwa otrzymywał rocznie blisko 3,4 miliarda złotych z tytułu podatków i ceł. Polskie porty - mówił nie bez sarkazmu Adam Żołnowski, Szef Strategiczny "DCT" - kojarzyły się dotąd "Warszawie" jedynie z kłopotami... Bo ich utrzymanie kosztuje, bo wymagają stałego inwestowania... Jakoś trudniej było zauważyć ich znaczenie dla całej gospodarki...

Czytaj więcej: Przekonanie o realnej możliwości znalezienia dobrego dla przyszłości polskich portów i rozwoju konteneryzacji konsensusu wyraził - witając uczestników trzeciej edycji gdańskiego spotkania branży morskiej - Jerzy Melaniuk, kierujący Spółką Akcyjną Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Taka nuta optymizmu była wszystkim potrzebna.
- Port morski jest złożonym organizmem o niebanalnym znaczeniu dla całej gospodarki krajowej. Najlepiej świadczy o tym, przekraczająca 100 miliardów złotych, wartość przeładowywanych w Gdańsku towarów. Ten port, poprzez firmy bezpośrednio czerpiące z jego istnienia, daje też dzisiaj zatrudnienie ponad 40 tysiącom Pomorzan. Jeden z najlepszych w historii wyników przeładunkowych, osiągnięty mimo kryzysu w 2012 roku (26,9 mln ton) potwierdza znaną od tysiąca lat prawdę o celowości portowych inwestycji. Zdumiewające tempo rozwoju "DCT", zaistnienie azjatyckiego serwisu "Maerska" i stworzenie w Gdańsku bałtyckiego hubu kontenerowego - to najlepsze przykłady rentowności portowych inwestycji. Nikogo nie dziwi więc budowa gdańskiej bazy paliw płynnych "PERN", powstający obok Terminal Suchych Ładunków Masowych "Sea-Invest", czy wielki obszar magazynów "Goodmana", rozbudowa bazy przeładunkowo-przetwórczej "Malteurop", rosnąca w Wolnym Obszarze Celnym zamrażalnia ryb "PAOP", czy założenia ekspansji "DCT". Naszym spełnieniem są zadania podejmowane przez dopuszczane prawem alianse, a realizowane ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej: Trasa Sucharskiego z Obwodnicą Południową i Autostradą A1 oraz blisko półtorakilometrowym tunelem pod Martwą Wisłą, wreszcie most kolejowy doprowadzający szybką kolej do głębokowodnych terminali portu...
- Gdański "DCT" jest znakomitym przykładem sojuszu wyobraźni - uzasadniał swój optymizm Jerzy Melaniuk - i zdolności inwestorskich. Zdążyliśmy na czas z pierwszym etapem tego przedsięwzięcia. Bardzo wierzę, że także kolejne decyzje inwestycyjne naszego partnera i dalszy rozwój portu potwierdzą wzajemny szacunek i dobrą dla Polski współpracę na wszystkich poziomach decyzji.

Prawem publicysty jest dodać, że jedynie wówczas wiśnie z "tortu Profesora Orłowskiego" zostaną skonsumowane w Polsce.

Janusz Kasprowicz

Nauka i praktyka - sprawdzony alians

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Nauka i praktyka - sprawdzony aliansAż banalną wydaje się dziś refleksja na temat korzyści, jakie słuchaczom polskich studiów kierunkowych dawały przez dekady tzw. praktyki zawodowe. Pod warunkiem - oczywiście - że były dobrze i mądrze przygotowane. Reforma nauczania zagubiła jednak z czasem istotę zamysłu. Choć... coraz częściej daje się znów słyszeć - np. w trakcie licznych w gdańskim porcie "wizyt studyjnych" słuchaczy uczelni i szkół średnich - że obustronne korzyści przywrócenia do programów nauczania tej formy konfrontacji teorii z życiem trudno przecenić.

Efektem takich opinii było porozumienie, podpisane 20 lutego 2013 roku przez kierującego Zarządem ZMPG SA Jerzego Melaniuka, MBA i prof. dra hab. Krzysztofa Dobrowolskiego, Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Założono, że już w rozpoczynającym się semestrze letnim studenci III roku Instytutu Transportu i Handlu Morskiego będą mogli uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych przez kadrę kierowniczą Spółki Akcyjnej ZMPG. Program wykładów obejmie zarówno obraz monograficzny z analizą przemian portowych realiów, jak i zarys perspektyw rozwoju gdańskiego portu, a także specyfikę prawną funkcjonowania portowej administracji, praktyczne aspekty przetargów realizowanych w projektach unijnych, specyfikę funkcjonowania portów morskich w Europie Bałtyckiej, problematykę poszanowania zasad ekologii, bezpieczeństwa i ochrony portu oraz praktyczne warunki funkcjonowania administracji portowej i jej współpracy z urzędami państwowymi. Tak szeroka formuła programu teoretycznego, wzbogacona będzie ponadto udziałem studentów w sympozjach, targach i konferencjach branżowych - wskazanych przez kierownictwo portu.

Intencją porozumienia jest bowiem stworzenie dobrych podstaw sensownych praktyk zawodowych, które pozwolą zweryfikować studencką wiedzę, nabytą w salach wykładowych. Studenci zdobędą szansę znalezienia zajmującej pracy, a port będzie mógł wybrać z grona absolwentów UG menadżerów lepiej przygotowanych do szczególnie wymagającego zawodu. Wyrażono przekonanie, że taki sprawdzony alians nauki i praktyki - również w codziennych kontaktach - obu stronom porozumienia pozwoli czerpać wymierne pożytki.

Janusz Kasprowicz