TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Warning: getimagesize(images/1portgdansk2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bogtyc789/websites/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(images/1portgdansk2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/bogtyc789/websites/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Gdańsk otwiera się na morze

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Gdańsk otwiera się na morzeZadowolenie z uruchomienia kolejnego zadania drogowego wokół gdańskiego portu wyrazili 30 listopada 2012 roku - wspólnie z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem - gospodarze Pomorza. Zarówno Marszałek Pomorski Mieczysław Struk, jak i Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski przypomnieli o znaczeniu posiadania dostępu do morza. Rozwój portu morskiego, determinujący powstawanie ośrodków przemysłu i handlu, generuje wszak wzrost zysków wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Imponujące rozwiązania bezkolizyjnych węzłów służyć będą jednak nie tylko rozwojowi gospodarczemu regionu i kraju. Połączenie Trasy Słowackiego z Trasą Sucharskiego, poprzez Obwodnicę Południową z Autostradą A1 odczują także mieszkańcy gdańskiej aglomeracji. Dopiero realizacja tych zadań, wraz z budową tunelu pod Martwa Wisłą, pozwoli bowiem przejmującym morskie ładunki ciężarówkom na omijanie ulic miejskich.

Projekt komunikacyjny wart łącznie blisko 2,5 mld złotych otrzymał znaczne środki z Unii Europejskiej. Minister S. Nowak Czytaj więcej: Gdańsk otwiera się na morzeprzywiózł do Gdańska dokument potwierdzający zwiększenie dofinansowania o kolejne 250 milionów. Taki zwrot nakładów własnych pozwoli władzom Gdańska na wyjęcie z "zamrażarki" projektów rewitalizacji Dolnego Miasta, czy budowy linii tramwajowej na Morenę, a także umożliwi rozpoczęcie "zawieszonych" remontów i modernizacji wielu dróg i szkół.

Zakres "komunikacyjnej metamorfozy" wokół gdańskiego portu podzielono na trzy etapy. Zakończoną właśnie budowę odcinka od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu (zadanie II) poprzedziła realizacja drogi łączącej Węzeł Ku Ujściu z Terminalem Promowo-Pasażerskim Westerplatte (zadanie III). Na ukończeniu są prace (zadania I) pozwalające z Obwodnicy Południowej dotrzeć do węzła w ul. Elbląskiej. Ekspresowa - rzecz by można - budowa ponad 8 kilometrowej nowoczesnej trasy, zawierająca m.in. stanowiska do ważenia ciężarówek i trudne obiekty inżynieryjne z 400-metrową estakadą nad torami kolejowymi, ma być oddana do użytku jeszcze przed końcem roku. Jak zapewniała Iwona Żygowska, wiceprezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych (firmy nadzorującej budowę) - pełne wykorzystanie Tras Sucharskiego i Słowackiego nastąpi na początku 2015 roku.

Profesor Dariusz Filar, zapytany w trakcie niedawnego Kongresu Miasto Plus o priorytety, które winny zdominować strategię rozwoju Gdańska i Pomorza, bez wahania wskazał potrzebę tworzenia coraz silniejszych relacji z innymi centrami nad Bałtykiem. Więzi spajające kraje Europy Bałtyckiej (w rozumieniu idei rozwijanej pół wieku temu przez profesorów Jerzego Zaleskiego i Czesława Wojewódkę) są naturalnym motorem gospodarek regionu naszego morza. Lokalizacja miasta, powstałego wokół gdańskiego portu - podkreśla często Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego investGDA - sprzyja zarówno rozwojowi nauki i wdrażaniu nowych technologii, jak realizacji inwestycji absorbujących środki UE, wreszcie poprawie jakości życia, powstawaniu tzw. "przemysłu czasu wolnego". Realizowane dzisiaj inwestycje "okołoportowe" - możemy być pewni - procentować będą zatem przez dziesięciolecia.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA

W Porcie Gdańsk S.A. powstanie Terminal Naftowy...

Czytaj więcej: W Porcie Gdańsk S.A. powstanie Terminal Naftowy...Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA i PERN "Przyjaźń" SA podpisały 27 listopada 2012 r. w Gdańsku umowę przedwstępną dotyczącą dzierżawy gruntu, na którym zostanie wybudowany Terminal Naftowy. Umowa, obejmująca 28 hektarów powierzchni na terenie ZMPG SA, opiewa na 30 lat i określa szczegółowo relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury Terminalu. Przewiduje też możliwość objęcia jego granic - celem zwiększenia konkurencyjności flagowej inwestycji PERN - prawami Wolnego Obszaru Celnego.

Na terenie dzierżawionym pod budowę Terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę i produkty ropopochodne o pojemności ok. 740 tys. m3 z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal Naftowy będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, benzyn lotniczych i produktów chemicznych. Wszystko z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla środowiska.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA

PERN "Przyjaźń" SA jest spółką, w której 100% udziałów należy do Skarbu Państwa. Zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg "Przyjaźń", biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Rewersyjny Rurociąg Pomorski w połączeniu z terminalem naftowym w Gdańsku umożliwia import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę. PERN świadczy również usługi magazynowania ropy naftowej w trzech bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdańsku, o łącznej pojemności blisko 3,0 mln m3. PERN posiada też sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych.

ZMPG SA jest spółką, w której Skarb Państwa zachował 85,71% udziałów, umieszczając ją jednocześnie na krótkiej liście spółek o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Największy polski port morski w Gdańsku, mający obecnie charakter portu uniwersalnego, wiedzie prym w obsłudze obrotu kontenerowego na południowym Bałtyku, ale także ma w Rzeczypospolitej Polskiej 85% udział w morskich przeładunkach ropy naftowej i jej produktów. Terminale głębokowodne Portu Zewnętrznego w Gdańsku, niezamarzające i dostępne dla wszystkich statków przez cały rok, przyjmować mogą przy swoich nabrzeżach największe jednostki oceaniczne, zdolne pokonać Cieśniny Duńskie.

Fracht rozsądzi racje

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/1portgdansk2.jpg'
There was a problem loading image 'images/1portgdansk2.jpg'

Czytaj więcej: Fracht rozsądzi racjeNieczęsto się zdarza, by zmierzanie do wspólnego celu tak poróżniło partnerów przedsięwzięcia, które w gruncie rzeczy jest jednym projektem... Doskonale zatem wybrano miejsce konfrontacji poglądów o istocie i perspektywach przewozów intermodalnych. Pod hasłem: "Bothnian Green Logistics Corridor" i honorowym patronatem Andrzeja Massela, wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prezydenci Gdyni i Tczewa zwołali konferencję w tczewskiej "Fabryce Sztuk". Przedstawiciele firm zabiegających o liczący się udział w przewozach towarowych oszacować mieli rolę suchych portów w Polsce, jako komponentów ekologicznych korytarzy transportowych Europy Bałtyckiej. XIX wieczne mury pierwotnej siedziby Fabryki Wyrobów Metalowych Emila Kelcha, zaadaptowane w ostatnich latach na placówkę kultury polskiej nadwiślańskiego Tczewa, konfrontują możliwość współistnienia nowoczesności w zabytku. Zupełnie tak, jak rozwiązania transportowe potrzebują koabitacji technik sprawdzonych w rozwiniętym technologicznie świecie z ofertą gospodarek pragnących dogonić konkurencję.

Europejski wymiar problemu wyznaczały podjęte tematy planowanej sieci TEN-T, czy kolejowych korytarzy Bałtyk-Adriatyk (E-65, CE-65). Z perspektywy kreujących strategięCzytaj więcej: Fracht rozsądzi racje rozwoju regionów gospodarczych oraz partnerów zajmujących się organizacją i realizacją przewozów drogowych, czy kolejowych - drogi osiągania wzrostu potencjału transportowego wydawały się wspólne. Ba, nawet znalazło się w nich miejsce dla zaniedbanej w kraju żeglugi śródlądowej. Już jednak porty morskie i operatorzy portowi nieco inaczej widzą istotę partnerstwa. W transporcie towarowym - podkreślano - czynnikiem najważniejszym obok czasu koniecznego na przewóz ładunku jest koszt. O ile zatem mnożące się bazy logistyczne są elementem mogącym usprawnić przewozy ładunków, to jednak jednocześnie są kolejnymi pośrednikami łańcucha transportowego. Jeśli więc zarobek dodatkowego ogniwa zostanie zrównoważony oszczędnością wynikającą ze skrócenia czasu przewozu - takie ogniwa mogą być zaakceptowane przez właścicieli towaru. Brak finansowych efektów skłaniał ich będzie do eliminowania pośrednika. Na taką sytuację starają się przygotować porty, budując u siebie - lub planując budowę - własnych bocznic kolejowych i parkingów oraz przystani rzecznych, zdolnych przyjąć do przeładunku pełne składy kolejowe i znaczną liczbę ciągników drogowych, czy barek.

Rozwój gospodarczy potęguje zapotrzebowanie na usługi transportowe - jak i rozwój transportu pobudza rozwój gospodarki. Transport jest jednak czynnikiem cenotwórczym produktów i usług, stąd potrzeba standaryzacji i optymalizacji jego procesów. Niemal idealnym symbolem uświadomionej w ostatnich latach potrzeby stał się kontener, z niezwykłą łatwością "wykorzystujący" wszystkie stosowane obecnie środki transportu. Niezwykła dynamika światowych przewozów kontenerowych skłania jednak stale do szukania optymalnych ekonomicznie i ekologicznych rozwiązań przewozowych. Potencjalni partnerzy łańcucha transportowego w Europie zgodnie przewidują zwielokrotnienie przewozów w regionie Bałtyku. Gęstość sieci połączeń, jak i intensywność tworzenia struktur intermodalnych, będzie zwykłą funkcją rachunku ekonomicznego. To fracht zdecyduje o wyborze dróg przewozu i środków technicznych. To stawki łącznego frachtu pogodzą wkrótce strony sporu o przyszłość suchych portów w Polsce.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA


     

www.portgdansk.pl także po rosyjsku

Czytaj więcej: www.portgdansk.pl także po rosyjskuW marcu tego roku zaprezentowaliśmy Państwu naszą stronę internetową w nowej odsłonie, uwzględniającej współczesne techniki prezentacji. Nowa jakość elektronicznego wizerunku Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA nie była jedynym krokiem, mającym ułatwić Państwu dostęp do najważniejszych informacji na temat działalności naszej firmy. Kolejnym udogodnieniem, które chcemy zaproponować obecnie, jest publikowanie treści naszej strony internetowej w języku rosyjskim. Do prezentowanych już od kilku lat wersji www.portgdansk.pl w języku angielskim i chińskim - z uwagi na coraz szersze zainteresowanie współpracą partnerów z Rosji - od przyszłego tygodnia dołączymy zatem także wersję rosyjską.
Zapraszamy, życząc miłej lektury.

Emocje szczególnego holowania

  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Emocje szczególnego holowaniaDzięki renomie "Gdańskiej Stoczni Remontowej", widok platformy wiertniczej stał się w kanale Portu Gdańsk dość... zwyczajny. Mimo to jednak, holowanie monstrualnych konstrukcji zawsze budzi emocje.

Brytyjska wieża wiertnicza FPF-1, bryłą i wysokością niewiele ustępowała Kościołowi Wniebowstąpienia, tuż obok którego 7 listopada była przeprowadzana. Ciężko pracowały dla jej bezpieczeństwa cztery holowniki z Gdańska i Gdyni. Na redę gdańskiego portu przyciągnięta została z angielskiego Tees przez dwie duńskie jednostki. Konwój poprzedziła korespondencja działającej w imieniu armatora i kapitana platformy spółki agencyjnej "Mar-Yard" Ltd. z Kapitanatem Portu Gdańsk. Konieczne było ustalenie warunków technicznych i logistycznych: pora dnia, dobra widoczność, asysta co najmniej czterech holowników, maksymalna siła wiatru do 4 B, dopuszczalna wysokość fali, minimalny stan wody, nabrzeża wolne od statków, czy dodatkowe oznakowanie toru wodnego - szczególnie w rejonie Twierdzy Wisłoujście. Na czas wprowadzania wieży, w Basenie Władysława IV schronić się musiał 131 metrowy kontenerowiec "Marstan", który - zakończywszy przeładunek w Gdańskim Terminalu Kontenerowym - nie zdążył opuścić portu. Po blisko dziesięciu godzinnym wysiłku służb portowych, FPF-1 została zacumowana przy Nabrzeżu Remontowym "GSR".

Świeży plan Ithaca Energy przewiduje od 2014 roku rozszerzenie zakresu prac wydobywczych Wielkiej Brytanii na Morzu Północnym. Wpisano w nim zadania m.in. dla należącej do "Petrofac" platformy FPF-1 (znanej dotąd jako AH001). Po częściowym demontażu urządzeń - przeprowadzonych ostatnio przez stocznię brytyjską i 18 miesiącach prac modernizacyjnych w "GSR" - typowa wcześniej wieża wiertnicza podjąć ma na szelfie rolę "małej rafinerii". Na niełatwym rynku podobnych zleceń "GSR" cierpliwie umacnia swoją pozycję. Dawna "Baza Remontowa - Ostrów", przemianowana równo 60 lat temu (7 listopada 1952 roku) na "Gdańską Stocznię Remontową", ma od lat tłok w swych dokach i przy nabrzeżach. Obecnie trwają w nich prace przy 11 obiektach jednocześnie. Specjalizacja w remontach i przebudowach platform wiertniczych oraz socjalnych dla offshore okazała się dla gdańskiej stoczni zajęciem niszowym, gwarantującym godziwy zarobek i pakiet zleceń.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik ZMPG SA


Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /home/bogtyc789/websites/www/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34